Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Sino-Tibetan family: Karen group (10 lists) :

Search within this database
Total of 117 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\stb\krn
Number: 1
Word: all
Bwe Karen: ɕá-  1 
Geba Karen: ló=sá-sɛ̀ʔ  1 
Eastern Kayah Li: pwā  2 
Western Kayah Li:
Kayah Monu: lɤ́-bɔ̀  3 
Brek Kayaw: lɤ̄ʰ  3 
Yintale: lū-lù ~ lù-plī  3 
Pekon Kayan: lóʰ  3 
Lahta Kayan:   3 
Yinbaw: pwáiʰ-trʋ̀  2 
Number: 2
Word: ashes
Bwe Karen: pʰɛ̄  1 
Geba Karen: pʰɛ́ʔ  1 
Eastern Kayah Li: mì=pi̯à  1 
Western Kayah Li: kɔ̋=pʰɛ̏  1 
Kayah Monu: pʰá  1 
Brek Kayaw: pʰà  1 
Yintale: pʰā  1 
Pekon Kayan: méʰ=pʰâ ~ méʰ=pʰó  1 
Lahta Kayan: pʰà  1 
Yinbaw: pʰȁ  1 
Number: 3
Word: bark
Bwe Karen: =pʰē  1 
Geba Karen: θò=ɓèʔ  1 
Eastern Kayah Li:
Western Kayah Li:
Kayah Monu: ʂɤ̀=pʰé  1 
Brek Kayaw: θɯ̀=pʰé  1 
Yintale: sěin=bēi  1 
Pekon Kayan: θǝ̂ŋ=pêŋ  2 
Lahta Kayan:
Yinbaw: θɯ̃̏...=pʰe̋  1 
Number: 4
Word: belly
Bwe Karen: =gǝ̀=pʰú  1 
Geba Karen: pʰú  1 
Eastern Kayah Li: hɔ́=pʰú  1 
Western Kayah Li: hɔ̋ #  2 
Kayah Monu: pʰù  1 
Brek Kayaw: pʰɯ̋  1 
Yintale: hú  2 
Pekon Kayan: pʰǝ́u  1 
Lahta Kayan:   1 
Yinbaw: pʰű  1 
Number: 5
Word: big
Bwe Karen: ɗō  1 
Geba Karen: ǝ̄=dòʔ  1 
Eastern Kayah Li: dù  1 
Western Kayah Li: dȕ  1 
Kayah Monu: ʔà=dó  1 
Brek Kayaw: ʔà=dù  1 
Yintale: pʰá=dū  1 
Pekon Kayan: dóʰ  1 
Lahta Kayan: dù  1 
Yinbaw: dȕ  1 
Number: 6
Word: bird
Bwe Karen: ɕūɓá-pʰō  1 
Geba Karen: tʰò-pʰōʔ  1 
Eastern Kayah Li: tʰùú  1 
Western Kayah Li: tʰȕ  1 
Kayah Monu: tʰú-tè-pè  1 
Brek Kayaw: tʰù  1 
Yintale: tʰú-pʰú  1 
Pekon Kayan: tʰóʰ  1 
Lahta Kayan: tʰù  1 
Yinbaw: tʰȕ  1 
Number: 7
Word: bite
Bwe Karen:   1 
Geba Karen: ʔè  1 
Eastern Kayah Li: ʔà̰  1 
Western Kayah Li:   1 
Kayah Monu: ʔé  1 
Brek Kayaw: ʔè  1 
Yintale: ʔēi  1 
Pekon Kayan: êŋ  1 
Lahta Kayan: ēi̯ŋ  1 
Yinbaw: ʔe̋  1 
Number: 8
Word: black
Bwe Karen: θí  1 
Geba Karen: ǝ̄=θí-pàʔ  1 
Eastern Kayah Li: lɔ̀  2 
Western Kayah Li: lɔ̏ʰ  2 
Kayah Monu: ʔà=lɤ̀  2 
Brek Kayaw: ʔɛ̀=θɯ̋  1 
Yintale: ʔà=ʂǔŋ  1 
Pekon Kayan: lùʰ  2 
Lahta Kayan: lóu̯ŋ  2 
Yinbaw: lʋȕʰ  2 
Number: 9
Word: blood
Bwe Karen: θwī  1 
Geba Karen: θwìʔ  1 
Eastern Kayah Li: swì  1 
Western Kayah Li: ʆwȉ  1 
Kayah Monu: ʂí  1 
Brek Kayaw: θyù  1 
Yintale: ʂwēi  1 
Pekon Kayan: θwî  1 
Lahta Kayan: ʆwì  1 
Yinbaw: θwȉ  1 
Number: 10
Word: bone
Bwe Karen: =kʰwī  1 
Geba Karen: ǝ̄=kʰwíʔ  1 
Eastern Kayah Li: kʰrwí  1 
Western Kayah Li: krwȉ  1 
Kayah Monu: kʰwí  1 
Brek Kayaw: šú  1 
Yintale: kʰwéi  1 
Pekon Kayan: ɕʰwì  1 
Lahta Kayan: šwí  1 
Yinbaw: šʰwe̋  1 
Number: 11
Word: breast
Bwe Karen: =áʆɔ̄  1 
Geba Karen:
Eastern Kayah Li:
Western Kayah Li:
Kayah Monu:
Brek Kayaw:
Yintale:
Pekon Kayan:
Lahta Kayan:
Yinbaw:
Number: 12
Word: burn tr.
Bwe Karen: gɛ̀  1 
Geba Karen: šwéʔ-m̥èʔ  2 
Eastern Kayah Li: ɕʰɯ́  2 
Western Kayah Li: ȉ=sʰɯ̏  2 
Kayah Monu: mí=kɛ̀  1 
Brek Kayaw: mì=kɛ̄  1 
Yintale: míʰ=kâi  1 
Pekon Kayan: sǝ̄u  2 
Lahta Kayan: tʰàŋ  3 
Yinbaw: cùʰ-kàiʰ  2 
Number: 12
Word: burn tr.
Bwe Karen:
Geba Karen:
Eastern Kayah Li:
Western Kayah Li:
Kayah Monu: cʰó-mí  2 
Brek Kayaw: ǯū-mì  2 
Yintale: sʰú-mīʰ  2 
Pekon Kayan:
Lahta Kayan:
Yinbaw:
Number: 13
Word: claw(nail)
Bwe Karen: =ɕū=θǝ́=mī  1 
Geba Karen: sù=θí=mìʔ  1 
Eastern Kayah Li: kú=mʌ̀  1 
Western Kayah Li: kǝ=nɔ̄=bȁ  2 
Kayah Monu: kʰɔ́=mù=bé  2 
Brek Kayaw: ǯɯ̄=θì=mì  1 
Yintale: ǯáu=mēin  1 
Pekon Kayan: sǝ̀u=mû  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: cǝ=mīʰ  1 
Number: 14
Word: cloud
Bwe Karen: dɛ̄=ō  1 
Geba Karen: dɛ̀=tǝ̄ɓòʔ  2 
Eastern Kayah Li: ʔɔ́=lò  3 
Western Kayah Li: ɔ̋=lɯǝ̌ʰ  3 
Kayah Monu: pò=ʔó=lù  3 
Brek Kayaw: ká=ʔɯ̀-tɤ́  4 
Yintale: kān=ʔúŋ  4 
Pekon Kayan: lā=ʔó  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: cǝ̏=ʔʋó  1 
Number: 15
Word: cold
Bwe Karen: ɕō  1 
Geba Karen: ǝ̄=sòʔ  1 
Eastern Kayah Li: rò  2 
Western Kayah Li: rȍʰ  2 
Kayah Monu: kà=wò  2 
Brek Kayaw: kà=rò  2 
Yintale: ʔà=ǯɛ̄  3 
Pekon Kayan: kʰlóʰ  4 
Lahta Kayan: ʆū-qài̯  5 
Yinbaw: rʋʰ=ʍe̋  2 
Number: 15
Word: cold
Bwe Karen:
Geba Karen:
Eastern Kayah Li:
Western Kayah Li:
Kayah Monu: ʔà=tò=kʰló  4 
Brek Kayaw:
Yintale: ʔà=tà=klū  4 
Pekon Kayan:
Lahta Kayan:
Yinbaw:
Number: 16
Word: come
Bwe Karen:   1 
Geba Karen: lè=ɓà  2 
Eastern Kayah Li: kà  1 
Western Kayah Li:
Kayah Monu: hɛ̀-ʂú  3 
Brek Kayaw: lɛ̄=kʰɛ̀  4 
Yintale: há  3 
Pekon Kayan: sìʰ  5 
Lahta Kayan: tēi̯ŋ  6 
Yinbaw: lāiʰ  7 
Number: 17
Word: die
Bwe Karen: θí  1 
Geba Karen: θí  1 
Eastern Kayah Li: sʌ̄  1 
Western Kayah Li: ʆiē  1 
Kayah Monu: ʂì  1 
Brek Kayaw: θí  1 
Yintale: ʂɛ̂  1 
Pekon Kayan: θɨ́  1 
Lahta Kayan: šɘ̄  1 
Yinbaw: θɯ́  1 
Number: 18
Word: dog
Bwe Karen: ɕʰū  1 
Geba Karen: tʰwìʔ  1 
Eastern Kayah Li: tʰwì  1 
Western Kayah Li: tʰwi̋  1 
Kayah Monu: tʰwí  1 
Brek Kayaw: tʰyù  1 
Yintale: tʰwēi-klɔ̀  1 
Pekon Kayan: tʰwî  1 
Lahta Kayan: šwì  1 
Yinbaw: tʰwȉ  1 
Number: 18
Word: dog
Bwe Karen:
Geba Karen:
Eastern Kayah Li:
Western Kayah Li:
Kayah Monu: cʰí  2 
Brek Kayaw:
Yintale:
Pekon Kayan:
Lahta Kayan:
Yinbaw:
Number: 19
Word: drink
Bwe Karen: ɔ́  1 
Geba Karen: ɔ́-tʰí  1 
Eastern Kayah Li: ʔō  1 
Western Kayah Li: ō  1 
Kayah Monu: ʔò  1 
Brek Kayaw: ʔó  1 
Yintale: ʔɔ́  1 
Pekon Kayan: ʔáu  1 
Lahta Kayan:   1 
Yinbaw: ʔó  1 
Number: 20
Word: dry
Bwe Karen: wé  1 
Geba Karen: ǝ̄=θǝ̄ró  2 
Eastern Kayah Li: kʰrā  3 
Western Kayah Li: krā  3 
Kayah Monu: ʔà=kʰwè  3 
Brek Kayaw: šì=še̋  3 
Yintale: ʔà=xêi  3 
Pekon Kayan: ɕʰí ~ sʰí  4 
Lahta Kayan: blú  5 
Yinbaw: šʰée̋  3 
Number: 21
Word: ear
Bwe Karen: nɛ̄-kú  1 
Geba Karen: nì-gū  1 
Eastern Kayah Li: kēlèkò  2 
Western Kayah Li: kʰālɛ̏kɯǝ̌ʰ  2 
Kayah Monu: nɔ́-kùlá  1 
Brek Kayaw: nà-kűlà  1 
Yintale: nā-káu  1 
Pekon Kayan: na-là  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: ŋ̋-kűʰ  1 
Number: 22
Word: earth
Bwe Karen:   1 
Geba Karen: là-kʰòʔ  2 
Eastern Kayah Li: hè  1 
Western Kayah Li: hȅ  1 
Kayah Monu: há-kʰó  1 
Brek Kayaw: há  1 
Yintale: hāŋ  1 
Pekon Kayan: hâŋ  1 
Lahta Kayan: hàŋ  1 
Yinbaw: hã̏-yȁ  1 
Number: 23
Word: eat
Bwe Karen: ā  1 
Geba Karen: ʔà  1 
Eastern Kayah Li: ʔè  1 
Western Kayah Li:   1 
Kayah Monu: ʔá  1 
Brek Kayaw: ʔà  1 
Yintale: ʔāŋ  1 
Pekon Kayan: ʔâŋ  1 
Lahta Kayan: àŋ  1 
Yinbaw: ʔã̀  1 
Number: 24
Word: egg
Bwe Karen: =ɗī  1 
Geba Karen: dìʔ  1 
Eastern Kayah Li: dʌ̀  1 
Western Kayah Li: diȅ  1 
Kayah Monu: dí  1 
Brek Kayaw: dì  1 
Yintale: dɛ̄  1 
Pekon Kayan: sɨ̂  2 
Lahta Kayan:
Yinbaw: cű  3 
Number: 25
Word: eye
Bwe Karen: mù-ká  1 
Geba Karen: gàdú-pʰlòʔ  2 
Eastern Kayah Li: bé-sè-plɔ̀  1 
Western Kayah Li: mɛ̏-ʆɛ̏-plɔ̏  1 
Kayah Monu: mì-ʂá-pʰló  1 
Brek Kayaw: mɯ́-kì-pʰlɤ  1 
Yintale: mài-mài-pʰlɤ̄  1 
Pekon Kayan: méʰ-θâ  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: m̋-pʰlʋȕ  1 
Number: 26
Word: fat n.
Bwe Karen: =θō  1 
Geba Karen: ǝ̄=ɓèʔ  2 
Eastern Kayah Li: bá  2 
Western Kayah Li: bɯ̏  2 
Kayah Monu: ʔà=bɛ́  2 
Brek Kayaw: θú  1 
Yintale: bái  2 
Pekon Kayan: bài  2 
Lahta Kayan: ǝ̀=bwàŋ #  2 
Yinbaw: bwʋ̋  2 
Number: 27
Word: feather
Bwe Karen: =ʆʋ̄  1 
Geba Karen: ǝ̄=sʰùʔ  1 
Eastern Kayah Li:
Western Kayah Li: tʰȕ=sʰɯ̏  1 
Kayah Monu: ʔà=ʂó  1 
Brek Kayaw: tʰù=sʰù  1 
Yintale: sʰɤ̄  1 
Pekon Kayan: ɕʰwâŋ  1 
Lahta Kayan: šwāŋʔ  1 
Yinbaw: šʰwʋ̏  1 
Number: 28
Word: fire
Bwe Karen: mı̄  1 
Geba Karen: m̥ı̀ʔ  1 
Eastern Kayah Li: mì  1 
Western Kayah Li: mȉ  1 
Kayah Monu: mí  1 
Brek Kayaw: mì  1 
Yintale: mīʰ  1 
Pekon Kayan: méʰ  1 
Lahta Kayan: mèi̯ŋ  1 
Yinbaw: mì  1 
Number: 29
Word: fish
Bwe Karen: dà-pʰō  1 
Geba Karen: dà-pʰòʔ  1 
Eastern Kayah Li: tēú  1 
Western Kayah Li: tɛ̄ʰ  1 
Kayah Monu: tɔ̀ʰ-pʰú  1 
Brek Kayaw: tɔ̄ʰ  1 
Yintale: tà-pʰú  1 
Pekon Kayan: tá ~ táʰ  1 
Lahta Kayan: tá  1 
Yinbaw: ta̋ʰ  1 
Number: 30
Word: fly v.
Bwe Karen:   1 
Geba Karen: ǝ̄=w̥ìʔ  1 
Eastern Kayah Li: ʓò  2 
Western Kayah Li: ʑɯǝ̏ʰ  2 
Kayah Monu: wì  1 
Brek Kayaw:   1 
Yintale: ʓū  2 
Pekon Kayan: sǝ̀ɨʰ  2 
Lahta Kayan: yǝ̄ ~ yǝ̀  3 
Yinbaw: ʑʋ̏ʰ  2 
Number: 31
Word: foot
Bwe Karen: kʰā  1 
Geba Karen: kʰà-kʰɔ̀ʔ  1 
Eastern Kayah Li: kʰɛ̀-lè  1 
Western Kayah Li: kʰā-dɯǝ̏  1 
Kayah Monu: kʰá-lá  1 
Brek Kayaw: kʰɔ̀=kʰù-là  1 
Yintale: kʰà=dáu-lā  2 
Pekon Kayan: kʰâŋ  1 
Lahta Kayan: kʰàŋ  1 
Yinbaw: kǝ̃̏-kʰű  1 
Number: 32
Word: full
Bwe Karen: pwé #  1 
Geba Karen: pʰú=pé-tʰàʔ  1 
Eastern Kayah Li:   1 
Western Kayah Li:   1 
Kayah Monu: kɤ́  2 
Brek Kayaw: pʰɯ́=bɛ̄  1 
Yintale: kɯ́ ~ kú-xɔ̀  2 
Pekon Kayan: bwé  1 
Lahta Kayan: véʔ  1 
Yinbaw: bwa̋i  1 
Number: 33
Word: give
Bwe Karen:   1 
Geba Karen: ìʔ  1 
Eastern Kayah Li: dʌ́  2 
Western Kayah Li: die̋  2 
Kayah Monu: ʔí  1 
Brek Kayaw: ʔī  1 
Yintale: dɛ̂  2 
Pekon Kayan: pʰéʰ  3 
Lahta Kayan: pʰì  3 
Yinbaw: pʰì  3 
Number: 34
Word: good
Bwe Karen: wı̄  1 
Geba Karen: ǝ̄=wé  1 
Eastern Kayah Li: rɛ́  2 
Western Kayah Li: ri̯a̋  2 
Kayah Monu: ʔà=vó  3 
Brek Kayaw: ʔɛ̀=rō  3 
Yintale: ǯɯ́  4 
Pekon Kayan: ràuʰ  3 
Lahta Kayan:
Yinbaw: ra̋u  3 
Number: 35
Word: green
Bwe Karen: lɛ́  1 
Geba Karen: ǝ̄=klòʔ  2 
Eastern Kayah Li:   3 
Western Kayah Li: ʆɯǝ̄  3 
Kayah Monu: ʔà=ʂù  3 
Brek Kayaw: ʔɛ̀=ká=lá  1 
Yintale: ʔà=tɜ̀-ŋā  4 
Pekon Kayan: θyáŋ  3 
Lahta Kayan:
Yinbaw: θɯ́  3 
Number: 36
Word: hair
Bwe Karen: =kʰǝ́=lú  1 
Geba Karen: kʰū=lú  1 
Eastern Kayah Li: kó=lò  1 
Western Kayah Li: kʰȕ=lɯǝ̏ʰ  1 
Kayah Monu: kʰó=li̯è  1 
Brek Kayaw: kʰù=līʰ  1 
Yintale: kʰū=làu  1 
Pekon Kayan: ka=lǝ̀uʰ  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: kǝ=lūʰ  1 
Number: 37
Word: hand
Bwe Karen: =ɕū  1 
Geba Karen: sú-kʰɔ́ʔ  1 
Eastern Kayah Li: kú=kʰù  2 
Western Kayah Li: tǝ=kʰȕ  2 
Kayah Monu: kʰɔ́-dè  2 
Brek Kayaw: ǯū-dē  1 
Yintale: ǯàú  1 
Pekon Kayan: ɕù-déŋ  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: cǝ̏-de̋  1 
Number: 38
Word: head
Bwe Karen:   1 
Geba Karen: ǝ̄=kòʔ  1 
Eastern Kayah Li: kù=klɔ́  2 
Western Kayah Li: kʰȕ=klɔ̋  2 
Kayah Monu: hí=kɤ́  1 
Brek Kayaw: šù=kɤ́  1 
Yintale: šī=kɤ́  1 
Pekon Kayan: ka=klô  2 
Lahta Kayan: kʰù  1 
Yinbaw: kǝ=klʋű  2 
Number: 39
Word: hear
Bwe Karen: ʆɔ́nē  1 
Geba Karen: θǝ̄hɛ́  2 
Eastern Kayah Li: nḭ̀-hō  3 
Western Kayah Li: nḭ́ḭ̋-xɯǝ̄  3 
Kayah Monu: kà=nà-dé  3 
Brek Kayaw: nà-xɯ́  3 
Yintale: nā-xúŋ  3 
Pekon Kayan: na-hyǝ́ŋ  3 
Lahta Kayan:
Yinbaw: lǝ-hʋ̋  3 
Number: 40
Word: heart
Bwe Karen: θā  1 
Geba Karen: ǝ̄=θàʔ  1 
Eastern Kayah Li: sí-plɔ̀  2 
Western Kayah Li: ʆɛ̋-plɔ̏  2 
Kayah Monu: ʂɔ́-pʰlɤ́  2 
Brek Kayaw: θɔ̄  1 
Yintale: ʂá-pʰlɤ̄  2 
Pekon Kayan: θà  1 
Lahta Kayan: θà  1 
Yinbaw: θa̋-pʰlʋȕ  1 
Number: 41
Word: horn
Bwe Karen: =nò  1 
Geba Karen: =nò  1 
Eastern Kayah Li: nɔ̀  1 
Western Kayah Li: nɔ̏ʰ  1 
Kayah Monu: nè  1 
Brek Kayaw: nɤ̄  1 
Yintale: nɤ̄  1 
Pekon Kayan: ka=nùʰ  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: kǝ=nʋű  1 
Number: 42
Word: I
Bwe Karen: yɛ̄  1 
Geba Karen: yɛ́  1 
Eastern Kayah Li: vɛ̄  1 
Western Kayah Li:   1 
Kayah Monu: hè  1 
Brek Kayaw: he̋  1 
Yintale: kʰwɛ́  1 
Pekon Kayan: kʰí  1 
Lahta Kayan: ɲā  2 
Yinbaw: kʰi̋  1 
Number: 43
Word: kill
Bwe Karen: ɓɛ̄=θí ~ mɛ̄=θí  1 
Geba Karen: mɛ̀=θí  1 
Eastern Kayah Li: mè=sʌ̄  1 
Western Kayah Li: mȅʰ=ʆiē  1 
Kayah Monu: mà=ʂì  1 
Brek Kayaw: mà=θí-tā  1 
Yintale: mà=ʂɛ́  1 
Pekon Kayan: màʰ=θɨ́  1 
Lahta Kayan: mō=šǝ̄  1 
Yinbaw: mʋ̏ʰ=θɯ́  1 
Number: 44
Word: knee
Bwe Karen: kʰā=lǝ̄=mè  1 
Geba Karen: kʰà=lɛ́=mēʔ  1 
Eastern Kayah Li: kʰɛ̀=mā  1 
Western Kayah Li: kʰȁ=māʰ  1 
Kayah Monu: kʰɔ́=lè=mè  1 
Brek Kayaw: kʰɔ̀=lé=mè  1 
Yintale: kʰà=kléi=māi  1 
Pekon Kayan: kʰâŋ=lē  2 
Lahta Kayan:
Yinbaw: kǝ̃̏=le̋  2 
Number: 45
Word: know
Bwe Karen: θǝ́ʔɛ́  1 
Geba Karen: θǝ̄hɛ́  1 
Eastern Kayah Li: síŋē  1 
Western Kayah Li: ʆɛ̋ɲē  1 
Kayah Monu: ʂéyà  1 
Brek Kayaw: θìyāʰ  1 
Yintale: šínà  1 
Pekon Kayan: θè  1 
Lahta Kayan: θíʔ ~ θà  1 
Yinbaw: θé  1 
Number: 46
Word: leaf
Bwe Karen: lɛ̄  1 
Geba Karen: θò=l̥ɛ́ʔ  1 
Eastern Kayah Li: lè  1 
Western Kayah Li: ʆɔ̏=lɛ̏  1 
Kayah Monu: ʂɤ́=lá  1 
Brek Kayaw: θɯ̀=là  1 
Yintale: sěin=lā  1 
Pekon Kayan: lâ  1 
Lahta Kayan: là  1 
Yinbaw: θɯ̃=la̋  1 
Number: 47
Word: lie
Bwe Karen: ʆɔ́-mí  1 
Geba Karen:
Eastern Kayah Li:
Western Kayah Li:
Kayah Monu:
Brek Kayaw:
Yintale:
Pekon Kayan:
Lahta Kayan:
Yinbaw:
Number: 48
Word: liver
Bwe Karen: =θú-θā  1 
Geba Karen: ǝ̄=θó-θàʔ  1 
Eastern Kayah Li: ʔà=sò  1 
Western Kayah Li: ʆɯǝ̏  1 
Kayah Monu: ʂú-ʂɔ́  1 
Brek Kayaw: θù-θɔ̄  1 
Yintale: sʰōŋ  1 
Pekon Kayan: θyǝ̂ŋ ~ θyâŋ  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: θɯ̋  1 
Number: 49
Word: long
Bwe Karen: tʰó  1 
Geba Karen: ǝ̄=tʰó  1 
Eastern Kayah Li: tʰū  1 
Western Kayah Li: tʰū  1 
Kayah Monu: ʔà=tʰò  1 
Brek Kayaw: tʰú  1 
Yintale: tʰú-tɜ̀-bēŋ  1 
Pekon Kayan: tʰó  1 
Lahta Kayan: ɲī  2 
Yinbaw: tʰő  1 
Number: 50
Word: louse
Bwe Karen:   1 
Geba Karen: θòʔ  2 
Eastern Kayah Li: sò  2 
Western Kayah Li: ʆɯǝ̏  2 
Kayah Monu: ʂú  2 
Brek Kayaw: θì  3 
Yintale: ʂúŋ  2 
Pekon Kayan: θɨ̂  3 
Lahta Kayan: ʆài̯  3 
Yinbaw: cȁ  2 
Number: 51
Word: man
Bwe Karen: =bò=kʰó  1 
Geba Karen: byà=mì=kʰó  1 
Eastern Kayah Li: pʰrè=kʰū  1 
Western Kayah Li: prɛʰ=kʰū  1 
Kayah Monu: mà=kʰò  1 
Brek Kayaw: mā=kʰō  1 
Yintale: pyàŋ=kʰú  1 
Pekon Kayan: pràʰ=kʰó  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: prʋ̏ʰ=kʰő  1 
Number: 52
Word: many
Bwe Karen: ɔ̄=ɛ́  1 
Geba Karen: ɔ̀=ɛ̀ʔ  1 
Eastern Kayah Li: ʔé  1 
Western Kayah Li: ȍ=rǒʰ  2 
Kayah Monu: ʔò=dò  3 
Brek Kayaw: ʔò=ʔa̋  1 
Yintale: ʔɔ̀=ʔáŋ  1 
Pekon Kayan: ʔà  1 
Lahta Kayan: qō-tà  4 
Yinbaw: ʔȍ=ʔa̋  1 
Number: 53
Word: meat
Bwe Karen: hı̄  1 
Geba Karen: ǝ̄=šèʔ  2 
Eastern Kayah Li: ʓà ~ ʔí=ʓà  3 
Western Kayah Li: ʑiē  3 
Kayah Monu: ʔà=yí  3 
Brek Kayaw: yà  3 
Yintale: ʓā  3 
Pekon Kayan: zâ  3 
Lahta Kayan: yà  3 
Yinbaw: ʑa̋  3 
Number: 54
Word: moon
Bwe Karen: lɛ́  1 
Geba Karen: l̥ɛ́  1 
Eastern Kayah Li: lè  1 
Western Kayah Li: lɛ̄  1 
Kayah Monu: là  1 
Brek Kayaw: lá  1 
Yintale: tɜ̀=lâ  1 
Pekon Kayan: lá  1 
Lahta Kayan: láʔ  1 
Yinbaw: lá  1 
Number: 55
Word: mountain
Bwe Karen: kó  1 
Geba Karen: kʰǝ̄-lɔ́  2 
Eastern Kayah Li: ɕʰō  3 
Western Kayah Li: sʰȍ  3 
Kayah Monu: kʰɤ̄-lɤ̄  2 
Brek Kayaw: kʰō-lō  2 
Yintale: sʰāu  3 
Pekon Kayan: sʰû  3 
Lahta Kayan: sòu̯ŋ  3 
Yinbaw: šʰʋȕ  3 
Number: 56
Word: mouth
Bwe Karen: lǝ̄=mɔ̄  1 
Geba Karen: lǝ̄=mɔ̀  1 
Eastern Kayah Li: kū=ʔù  2 
Western Kayah Li: kʰā=ʔȕ  2 
Kayah Monu: kʰó-pʰé  2 
Brek Kayaw: kʰà=lō=mōʰ  1 
Yintale: kʰá=kʰū  2 
Pekon Kayan: káuʰ  2 
Lahta Kayan: myāŋ  3 
Yinbaw: kȁuʰ-kő  2 
Number: 57
Word: name
Bwe Karen: =mī  1 
Geba Karen: ǝ̄=mī  1 
Eastern Kayah Li: mì  1 
Western Kayah Li: mwȉʰ  1 
Kayah Monu: mì  1 
Brek Kayaw: mí  1 
Yintale: mì  1 
Pekon Kayan: myàʰŋ  1 
Lahta Kayan: ɲwɛ̄  2 
Yinbaw: myɯ̃̄ʰ  1 
Number: 58
Word: neck
Bwe Karen: gɔ̀  1 
Geba Karen:
Eastern Kayah Li: kʰɛ̄-bō  2 
Western Kayah Li:
Kayah Monu:
Brek Kayaw:
Yintale:
Pekon Kayan:
Lahta Kayan: ɲwáŋ  3 
Yinbaw:
Number: 59
Word: new
Bwe Karen: θɛ́  1 
Geba Karen: ǝ̄=θɛ́  1 
Eastern Kayah Li:   1 
Western Kayah Li: ʆɛ̄  1 
Kayah Monu: ʔà=ʂà  1 
Brek Kayaw: ʔɛ̀=θá  1 
Yintale: ʔà=ʂǎŋ  1 
Pekon Kayan: θǝ́ɨ  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: θi̋  1 
Number: 60
Word: night
Bwe Karen: nɛ̄  1 
Geba Karen: mù=hɛ̀ʔ  2 
Eastern Kayah Li:   3 
Western Kayah Li: mɔ̌ʰ=kʰi̋ #  2 
Kayah Monu: lù=mù=há  2 
Brek Kayaw: lɯ́=mɯ̀=nā  1 
Yintale: mɯ̀=kʰí  2 
Pekon Kayan: mǝ̄ŋ=hàʰ  2 
Lahta Kayan: mǝ̀=háʔ  2 
Yinbaw: mɯ̃ʰ=ha̋  2 
Number: 61
Word: nose
Bwe Karen: nɛ̄-kʰǝ́ɗé  1 
Geba Karen: nǝ̄-kʰǝ̄dé  1 
Eastern Kayah Li: kù=pʰō  2 
Western Kayah Li: kʰā=pʰɯǝ̄  2 
Kayah Monu: nɔ́-kʰì  1 
Brek Kayaw: nà-kʰi̋  1 
Yintale: nāŋ-kʰɛ́  1 
Pekon Kayan: na-pʰǝ́u  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: kʋ̏ʰ=bű  2 
Number: 62
Word: not
Bwe Karen: tǝ̄.. nɔ̄ ~ dǝ̄.. nɔ̄  1 
Geba Karen: tǝ̀.. nɔ́ʔ  1 
Eastern Kayah Li: tò  1 
Western Kayah Li:
Kayah Monu: tǝ́ʰ  1 
Brek Kayaw:
Yintale:
Pekon Kayan: ɕǝ́  2 
Lahta Kayan: yǝ́  3 
Yinbaw:
Number: 63
Word: one
Bwe Karen: dǝ̄- ~ tǝ̄-  1 
Geba Karen: dǝ̄ ~ tǝ̄  1 
Eastern Kayah Li: tǝ̀-  1 
Western Kayah Li: tǝ-  1 
Kayah Monu: tà  1 
Brek Kayaw: tɜ̀  1 
Yintale: tɜ̀  1 
Pekon Kayan: tà  1 
Lahta Kayan: ǝ̀  2 
Yinbaw:   1 
Number: 64
Word: person
Bwe Karen: bǝ̄yā  1 
Geba Karen: byà  1 
Eastern Kayah Li: pʰrè  1 
Western Kayah Li: prɛ̏ʰ  1 
Kayah Monu: pwà  1 
Brek Kayaw: prā  1 
Yintale: pyàŋ  1 
Pekon Kayan: pràʰ  1 
Lahta Kayan: plā  1 
Yinbaw: pra̋ʰ  1 
Number: 65
Word: rain
Bwe Karen: wɛ̄  1 
Geba Karen: w̥ɛ̀ʔ  1 
Eastern Kayah Li: ɕɯ̀ #  2 
Western Kayah Li: kěʰ=ɕɯ̏ʰ  2 
Kayah Monu: kʰwɛ̀=ǯù  2 
Brek Kayaw: šɛ̄=ǯū  2 
Yintale: kān=ǯù  2 
Pekon Kayan: sʰwèʰ  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: šʰwáʔ  1 
Number: 66
Word: red
Bwe Karen: lı̄-gɔ̄  1 
Geba Karen: ǝ̄=lèʔ  1 
Eastern Kayah Li: lì  1 
Western Kayah Li: lȉʰ  1 
Kayah Monu: ʔà=lè  1 
Brek Kayaw: ʔɛ̀=lī-kō  1 
Yintale: ʔà=lēŋ  1 
Pekon Kayan: lèʰ  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: lȅʰ  1 
Number: 67
Word: road
Bwe Karen: klɛ̄  1 
Geba Karen: klɛ̀ʔ  1 
Eastern Kayah Li: klɛ́  1 
Western Kayah Li: klya̋  1 
Kayah Monu: klɛ́  1 
Brek Kayaw: kʰlɛ̄  1 
Yintale: klâi  1 
Pekon Kayan: kʰlài  1 
Lahta Kayan: kéi̯  1 
Yinbaw: kʰla̋i  1 
Number: 68
Word: root
Bwe Karen: θō=kʰā=wī  1 
Geba Karen: ǝ̄=wìʔ  1 
Eastern Kayah Li: rwḭ̀  1 
Western Kayah Li: ʆɔ̏=rwǐʰ  1 
Kayah Monu: ʂɤ́=kʰɔ́=wì  1 
Brek Kayaw: θɯ́=kʰɔ̄=rɯ̀  1 
Yintale: šɛ̌in=wèi  1 
Pekon Kayan: rūi  1 
Lahta Kayan: θǝ̀ŋ=kwí  1 
Yinbaw: sɯ̏=rwe̋ʰ  1 
Number: 69
Word: round
Bwe Karen: tǝ́=ló #  1 
Geba Karen: kǝ̄=lù-ɗú  1 
Eastern Kayah Li: ȁ=tǝ̏=vɯ̏ #  2 
Western Kayah Li: tǝ=vɯ̏ʰ  2 
Kayah Monu: ʔà=tò=lò  1 
Brek Kayaw: tɜ̀=lɯ̀  1 
Yintale: tɜ̀=lù  1 
Pekon Kayan: ta=lóŋ  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: rʋ́ʰ=wéʰ  2 
Number: 69
Word: round
Bwe Karen: gǝ̄=wā-wā  2 
Geba Karen:
Eastern Kayah Li: tū=lūː #  1 
Western Kayah Li:
Kayah Monu: ʔà=lé=wé  2 
Brek Kayaw: rē=wē  2 
Yintale: ʔà=tɜ̀=vɯ̀  2 
Pekon Kayan:
Lahta Kayan:
Yinbaw:
Number: 70
Word: sand
Bwe Karen:
Geba Karen: lò=θɛ́ʔmìʔ  1 
Eastern Kayah Li:
Western Kayah Li: tǝ=ma̋mɯ̏  2 
Kayah Monu: lɤ̀=ʂèmé  1 
Brek Kayaw: lɤ̀=θēmē  1 
Yintale: hāŋ-sʰāi  3 
Pekon Kayan: hâŋ-lō-mài  3 
Lahta Kayan:
Yinbaw: lʋȍʰ=mȁi  1 
Number: 71
Word: say
Bwe Karen: ɗɔ̄  1 
Geba Karen: ɗɔ̀  1 
Eastern Kayah Li: hé  2 
Western Kayah Li:
Kayah Monu: hé  2 
Brek Kayaw:
Yintale:
Pekon Kayan: tài  3 
Lahta Kayan: dōu̯ŋ  1 
Yinbaw:
Number: 72
Word: see
Bwe Karen: ɕā  1 
Geba Karen: sàʔ-tʰìʔ  1 
Eastern Kayah Li: mɛ́-tʰʌ̀  2 
Western Kayah Li: mya̋-tʰiȅ  2 
Kayah Monu: kɛ́-ší  3 
Brek Kayaw: kɛ̀-tʰì  3 
Yintale: mɔ́-tʰɛ̄  2 
Pekon Kayan: lǝ́ʰ ~ ʔù=lǝ́ʰ  4 
Lahta Kayan: sʰáŋʔ  1 
Yinbaw: wáʰ=šʰö̀  1 
Number: 73
Word: seed
Bwe Karen: =kʰwí  1 
Geba Karen: ǝ̄=pʰlòʔ  2 
Eastern Kayah Li: klwī  1 
Western Kayah Li:
Kayah Monu: tà=pʰló  2 
Brek Kayaw: tāʰ=plɤ̀  2 
Yintale: ʔà=pʰlō  2 
Pekon Kayan: pʰlôŋ  2 
Lahta Kayan: pʰloŋ  2 
Yinbaw: θɯ̃̏=pʰlʋȕ  2 
Number: 74
Word: sit
Bwe Karen: ʆɛ́ná  1 
Geba Karen: sʰɔ́ʔ=nɔ̀ʔ  1 
Eastern Kayah Li: ʔò=nɛ̄  1 
Western Kayah Li: ȍ=ɲyā  1 
Kayah Monu: há=nɔ̀-ʔɔ́  1 
Brek Kayaw: šì=nɔ̄  1 
Yintale: ǯì=nǎ  1 
Pekon Kayan: náŋ  1 
Lahta Kayan: nāŋ  1 
Yinbaw: šʰǝ̏=tʰʋ̏  2 
Number: 75
Word: skin
Bwe Karen: =kó  1 
Geba Karen: ǝ̄=pʰéʔ  2 
Eastern Kayah Li: pʰá  2 
Western Kayah Li: pʰa̋  2 
Kayah Monu: ʔà=bé  2 
Brek Kayaw: pʰē  2 
Yintale: bēi  2 
Pekon Kayan: pʰè  2 
Lahta Kayan: ǝ̀=pʰī  2 
Yinbaw: pʰe̋  2 
Number: 76
Word: sleep
Bwe Karen: ʆɔ́=mí  1 
Geba Karen: šɔ̀=mí  1 
Eastern Kayah Li: ʔò=mʌ̄  1 
Western Kayah Li: ȍ=miē  1 
Kayah Monu: há=mò-ʔó  1 
Brek Kayaw: ší=mí  1 
Yintale: ʔɔ̀=méi  1 
Pekon Kayan: mé  1 
Lahta Kayan: ɲɘ́  1 
Yinbaw: šʰʋ̀=me̋  1 
Number: 77
Word: small
Bwe Karen: pʰō  1 
Geba Karen: ǝ̄=šú=pʰòʔ  1 
Eastern Kayah Li: pǝ̀=tɛ̀ǝ̀ ~ pǝ̀=tí  2 
Western Kayah Li: pȁ=ti̋  2 
Kayah Monu: ʔà=pí=tí  2 
Brek Kayaw: ʔà=prí  2 
Yintale: kʰú-bí  3 
Pekon Kayan: pʰò  1 
Lahta Kayan: pí  4 
Yinbaw: šʰö̀  5 
Number: 77
Word: small
Bwe Karen:
Geba Karen:
Eastern Kayah Li:
Western Kayah Li:
Kayah Monu:
Brek Kayaw: ʔà=šì  5 
Yintale: tɜ̀=ší  5 
Pekon Kayan: ɕʰyâŋ  6 
Lahta Kayan:
Yinbaw:
Number: 78
Word: smoke
Bwe Karen: θǝ́yù  1 
Geba Karen: m̥yı̀=kʰùʔ  2 
Eastern Kayah Li: kʰò  2 
Western Kayah Li: ȁ=kʰɯǝ̏  2 
Kayah Monu: mí=kʰú  2 
Brek Kayaw: mì=kʰɯ̀  2 
Yintale: mīʰ=kāu  2 
Pekon Kayan: méʰ=klôŋ  2 
Lahta Kayan:
Yinbaw: mȉ=klʋű  2 
Number: 79
Word: stand
Bwe Karen: ʆɔ́=tʰō #  1 
Geba Karen: sʰɔ́ʔ=tʰòʔ  1 
Eastern Kayah Li: kǝ̀=tʰɔ̀  1 
Western Kayah Li: kǝ=tʰɔ̏  1 
Kayah Monu: ʔì=tʰɤ́  1 
Brek Kayaw: ší=tɤ̀  1 
Yintale: ʔi=tʰɤ̄  1 
Pekon Kayan: tʰǝ̂ŋ  1 
Lahta Kayan: θǝ̀=tʰàŋ  1 
Yinbaw: šʰǝ̏=na̋  2 
Number: 80
Word: star
Bwe Karen: ʆɛ̄  1 
Geba Karen: sʰɛ̀ʔ  1 
Eastern Kayah Li: ɕʰè  1 
Western Kayah Li: sʰɛ̏  1 
Kayah Monu: ʂá  1 
Brek Kayaw: ʂà  1 
Yintale: lá=sā  1 
Pekon Kayan: sʰâ  1 
Lahta Kayan: sʰā  1 
Yinbaw: sʰȁ  1 
Number: 81
Word: stone
Bwe Karen:   1 
Geba Karen: lòʔ  1 
Eastern Kayah Li: lɔ̰̀  1 
Western Kayah Li: lɔ̌ʰ  1 
Kayah Monu: lɤ̀  1 
Brek Kayaw: lɤ̀  1 
Yintale: lɤ̀  1 
Pekon Kayan:   1 
Lahta Kayan: lòu̯ŋ  1 
Yinbaw: lʋȍʰ-pʰɔ̋  1 
Number: 82
Word: sun
Bwe Karen: lǝ̄=mū  1 
Geba Karen: lǝ̄=mùʔ  1 
Eastern Kayah Li: tǝ̀=mɔ̰̀  1 
Western Kayah Li: tǝ=mɔ̌ʰ  1 
Kayah Monu: lù=mù  1 
Brek Kayaw: lɯ́=mɯ̀  1 
Yintale: tɜ̀=mɤ̀  1 
Pekon Kayan: mǝ̄ŋ  1 
Lahta Kayan: mǝ̀ŋ ~ mù  1 
Yinbaw: lʋ́=mȕʰ  1 
Number: 83
Word: swim
Bwe Karen: bà-ɕʰí  1 
Geba Karen: bɔ̀-tʰí  1 
Eastern Kayah Li: tǝ̏=yȅ-tʰʌ̄ #  2 
Western Kayah Li: tǝ=ʑɛ́ɛ̋ʰ-tʰiē  2 
Kayah Monu: kɔ̀=yɔ̀-šì  2 
Brek Kayaw: wū-tʰí  3 
Yintale: tà=yà  2 
Pekon Kayan: kwàʰŋ-sʰɨ́  4 
Lahta Kayan:
Yinbaw: wã̏ʰ-šʰɯ̋  4 
Number: 84
Word: tail
Bwe Karen: =ká=mè  1 
Geba Karen: ǝ̄=ká=myı̀ʔ  1 
Eastern Kayah Li: kú=mḭ̀  1 
Western Kayah Li: kʰā=mǐʰ  1 
Kayah Monu: gɔ̀=mè  1 
Brek Kayaw: kɔ̄=mì  1 
Yintale: kàu=mì  1 
Pekon Kayan: ka=mē  1 
Lahta Kayan: kǝ̀=mì  1 
Yinbaw: kǝ=mȅʰ  1 
Number: 85
Word: that
Bwe Karen:   1 
Geba Karen: nò  1 
Eastern Kayah Li: nʌ̀  1 
Western Kayah Li: nɯǝ̏ʰ  1 
Kayah Monu: dé=nù  1 
Brek Kayaw: hà=nī  1 
Yintale: dɤ́=nɯ̀  1 
Pekon Kayan: ŋá  2 
Lahta Kayan: dò  3 
Yinbaw: tǝ-ʔó  3 
Number: 86
Word: this
Bwe Karen:   1 
Geba Karen: yò  1 
Eastern Kayah Li: ʔʌ̄  1 
Western Kayah Li:   1 
Kayah Monu: tɤ́=ʔɤ́  1 
Brek Kayaw: hà=yɤ̄  1 
Yintale: tɜ̀=ʔɛ̂ ~ ʔɛ́-nɯ̀  1 
Pekon Kayan:   1 
Lahta Kayan: ŋwɛ̀  1 
Yinbaw: ʑó  1 
Number: 87
Word: thou
Bwe Karen: nɛ̄  1 
Geba Karen: né  1 
Eastern Kayah Li: nè  1 
Western Kayah Li: ʆī #  2 
Kayah Monu: nà  1 
Brek Kayaw:   1 
Yintale: nāʰ  1 
Pekon Kayan: nàʰ  1 
Lahta Kayan:   3 
Yinbaw: nʋ̃́ʋ̃̋ʰ  1 
Number: 88
Word: tongue
Bwe Karen: =blı̀  1 
Geba Karen: blé  1 
Eastern Kayah Li: plì  1 
Western Kayah Li: plȉʰ  1 
Kayah Monu: plè  1 
Brek Kayaw: plīʰ  1 
Yintale: plì  1 
Pekon Kayan: plèʰ  1 
Lahta Kayan: plī-bà  1 
Yinbaw: plȅʰ  1 
Number: 89
Word: tooth
Bwe Karen: θómɛ̀  1 
Geba Karen: θó  1 
Eastern Kayah Li: kù=kʰʌ̄  2 
Western Kayah Li: kʰȕ=kʰiē  2 
Kayah Monu: kʰó=kʰì  2 
Brek Kayaw: θú  1 
Yintale: tɜ̀=kʰɛ́  2 
Pekon Kayan: ka=kʰú  2 
Lahta Kayan: mé́i̯  3 
Yinbaw: θɯ̏-kʰɯ̋  1 
Number: 90
Word: tree
Bwe Karen: θō  1 
Geba Karen: θóʔ  1 
Eastern Kayah Li: sɔ̀  1 
Western Kayah Li: ʆɔ̏  1 
Kayah Monu: ʂɤ́  1 
Brek Kayaw: θɯ̀-mɯ̀  1 
Yintale: sěin  1 
Pekon Kayan: θǝ̂ŋ  1 
Lahta Kayan: θàŋ  1 
Yinbaw: θɯ̃̏-mɯ̏  1 
Number: 91
Word: two
Bwe Karen: kí  1 
Geba Karen: ǯì  1 
Eastern Kayah Li: nʌ̄  2 
Western Kayah Li: ɲiēʰ-  2 
Kayah Monu: kìnì  1 
Brek Kayaw: klī ~ kī  1 
Yintale: ɲē ~ nì  2 
Pekon Kayan: ŋú  3 
Lahta Kayan: ɲɘ̄ŋ  2 
Yinbaw: θʋ́=ŋʋ́  2 
Number: 92
Word: walk (go)
Bwe Karen:   1 
Geba Karen: lè  1 
Eastern Kayah Li: hɛ̄  2 
Western Kayah Li:
Kayah Monu:
Brek Kayaw:
Yintale:
Pekon Kayan:
Lahta Kayan: lɛ̄  1 
Yinbaw:
Number: 93
Word: warm (hot)
Bwe Karen:   1 
Geba Karen: ǝ̄=gòʔ  1 
Eastern Kayah Li: kù  1 
Western Kayah Li: kúűʰ  1 
Kayah Monu: ʔà=kò  1 
Brek Kayaw: ʔɛ̀=kù  1 
Yintale: ʔà=kù  1 
Pekon Kayan: kòʰ  1 
Lahta Kayan: kù ~ kʰù  1 
Yinbaw: kʋȕʰ  1 
Number: 94
Word: water
Bwe Karen: ɕʰí  1 
Geba Karen: tʰí  1 
Eastern Kayah Li: tʰʌ̄  1 
Western Kayah Li: tʰiē  1 
Kayah Monu: šì  1 
Brek Kayaw: tʰí  1 
Yintale: tʰɛ́ ~ tʰái  1 
Pekon Kayan: ɕʰɨ́ ~ sʰɨ́  1 
Lahta Kayan: šǝ́ʔ  1 
Yinbaw: šʰɯ̋  1 
Number: 95
Word: we1
Bwe Karen: wɛ̄  1 
Geba Karen: wā ~ wà  1 
Eastern Kayah Li: pè  2 
Western Kayah Li: pɛ̏ʰ  2 
Kayah Monu: pà  2 
Brek Kayaw:   2 
Yintale:
Pekon Kayan: pàʰ  2 
Lahta Kayan: ɲā-pū  4 
Yinbaw: pʋ̏ʰ  2 
Number: 95
Word: we2
Bwe Karen: kɛ̄  3 
Geba Karen: kǝ̄  3 
Eastern Kayah Li:
Western Kayah Li:
Kayah Monu:
Brek Kayaw:
Yintale:
Pekon Kayan:
Lahta Kayan:
Yinbaw:
Number: 96
Word: what
Bwe Karen: má-nɔ̄  1 
Geba Karen: dà.. nɛ̀ʔ  2 
Eastern Kayah Li: ʔì=tē  3 
Western Kayah Li: nɯǝ̏ʰ #  -1 
Kayah Monu: tì-tɛ̀  3 
Brek Kayaw: tɛ̄-tɛ̄  3 
Yintale: ʔēŋ=tɜ̀-gāʰ  3 
Pekon Kayan: ta-rǎ  3 
Lahta Kayan: sǝ̀-nɛ̀  4 
Yinbaw: tri̋ʰ  3 
Number: 97
Word: white
Bwe Karen: ɓʋ́  1 
Geba Karen: ǝ̄=ɓò-θá  1 
Eastern Kayah Li:   1 
Western Kayah Li:   1 
Kayah Monu: ʔà=bù  1 
Brek Kayaw: ʔɛ̀=bű-ʂɔ̀  1 
Yintale: ʔà=bǔ  1 
Pekon Kayan: bó  1 
Lahta Kayan: bú  1 
Yinbaw: bó  1 
Number: 98
Word: who
Bwe Karen: bwá-nɔ̄  1 
Geba Karen: bwɛ̀-bwɛ́  1 
Eastern Kayah Li: ʔū..=pē  2 
Western Kayah Li: ū=pē  2 
Kayah Monu: mí=ʔò=pɛ̀  2 
Brek Kayaw: hő-lɛ̀  3 
Yintale: bā-dɯ́-gāʰ  1 
Pekon Kayan: hú-páʰ  3 
Lahta Kayan: sǝ̀-mɛ̀  4 
Yinbaw: hű-pi̋  3 
Number: 99
Word: woman
Bwe Karen: =bò=mú  1 
Geba Karen: byà=mì=m̥ùʔ  1 
Eastern Kayah Li: pʰrè=mɔ̰̀  1 
Western Kayah Li: prɛ̏ʰ=mɔ̏  1 
Kayah Monu: mà=mú  1 
Brek Kayaw: má=mɯ̀  1 
Yintale: pyàŋ=mō  1 
Pekon Kayan: pràʰ=mǝ̂u  1 
Lahta Kayan: pǝ̀=mō  1 
Yinbaw: prʋ̏ʰ=mɯ̏ʰ  1 
Number: 100
Word: yellow
Bwe Karen:
Geba Karen: ǝ̄=ɓá  1 
Eastern Kayah Li: bɛ̄  1 
Western Kayah Li: byā  1 
Kayah Monu: ʔà=bɔ̀  1 
Brek Kayaw: ʔɛ̀=bɔ́  1 
Yintale: ʔà=bǎŋ  1 
Pekon Kayan: báŋ  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: bã̏  1 
Number: 101
Word: far
Bwe Karen: ɔ̄=yı̀  1 
Geba Karen: ɔ́=yı́  1 
Eastern Kayah Li: ʓà  2 
Western Kayah Li: ʑiȅʰ  2 
Kayah Monu: ʔà=ʓè  2 
Brek Kayaw: ʓī  2 
Yintale: ʔà=ʓɯ̄  2 
Pekon Kayan: ʓǝ̀ɨʰ  2 
Lahta Kayan:
Yinbaw: ʑēʰ  2 
Number: 102
Word: heavy
Bwe Karen: tʰō  1 
Geba Karen: ǝ̄=tʰò  1 
Eastern Kayah Li: tʰò  1 
Western Kayah Li: tʰɯǝ̏  1 
Kayah Monu: ʔà=tʰó  1 
Brek Kayaw: ʔɛ̀=tʰɤ̀  1 
Yintale: ʔà=tʰɯ̄  1 
Pekon Kayan: tʰǝ́ʰ  1 
Lahta Kayan: tʰǝ̀  1 
Yinbaw: tʰö̏  1 
Number: 103
Word: near
Bwe Karen: ɓʋ̄  1 
Geba Karen: ɔ́=ɓàtʰìʔ  2 
Eastern Kayah Li: pʰɯ̀  1 
Western Kayah Li: pʰɯ̏  1 
Kayah Monu: ʔà=pʰú  1 
Brek Kayaw:   1 
Yintale: ʔà=pʰūŋ  1 
Pekon Kayan: pʰyâŋ  1 
Lahta Kayan: pʰɘ̀ŋ  1 
Yinbaw: pʰɯ̋  1 
Number: 104
Word: salt
Bwe Karen: ı̄θɛ̄  1 
Geba Karen: dìθɛ̀ʔ  1 
Eastern Kayah Li: ʔísè  1 
Western Kayah Li: ȅʆɛ̏  1 
Kayah Monu: ʔèʂá  1 
Brek Kayaw: di̋θà  1 
Yintale: ʔíʂā  1 
Pekon Kayan: ta=θâ  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: cʋ̏=θa̋  1 
Number: 105
Word: short
Bwe Karen: ɗā  1 
Geba Karen: ǝ̄=bí=pʰòʔ  2 
Eastern Kayah Li: ȁ=pʰȍ #  2 
Western Kayah Li: pʰɯǝ̏  2 
Kayah Monu: ʔà=pʰó-tú  2 
Brek Kayaw: pʰɤ̀  2 
Yintale: pʰɯ̄-tɤ̄n  2 
Pekon Kayan: pʰyâŋ  2 
Lahta Kayan: pʰɨǝ́  2 
Yinbaw: pʰɯ̏  2 
Number: 106
Word: snake
Bwe Karen:   1 
Geba Karen: wù  1 
Eastern Kayah Li: rù  1 
Western Kayah Li: rǔʰ  1 
Kayah Monu: vòʰ  1 
Brek Kayaw: rù  1 
Yintale: wò  1 
Pekon Kayan:   1 
Lahta Kayan: qù  1 
Yinbaw: rʋűʰ  1 
Number: 107
Word: thin1
Bwe Karen: pú  1 
Geba Karen: ǝ̄=pʰú  1 
Eastern Kayah Li: bɯ̄ #  1 
Western Kayah Li: ȁ=bɯ̄  1 
Kayah Monu: ʔà=kàlà  2 
Brek Kayaw: prɯ̄  1 
Yintale: bǔŋ  1 
Pekon Kayan: bǝ́ɨ  1 
Lahta Kayan:
Yinbaw: prɯ́ʰ  1 
Number: 107
Word: thin2
Bwe Karen: prı̄  3 
Geba Karen:
Eastern Kayah Li:
Western Kayah Li:
Kayah Monu:
Brek Kayaw:
Yintale:
Pekon Kayan:
Lahta Kayan:
Yinbaw:
Number: 108
Word: wind
Bwe Karen: gǝ̄=lī  1 
Geba Karen:
Eastern Kayah Li: lɛ̀-sé #  1 
Western Kayah Li:
Kayah Monu:
Brek Kayaw:
Yintale:
Pekon Kayan:
Lahta Kayan: yà ~ yǝ́  1 
Yinbaw:
Number: 109
Word: worm
Bwe Karen: tʰālē  1 
Geba Karen: tʰàʔlé  1 
Eastern Kayah Li:
Western Kayah Li:
Kayah Monu: tʰàʓè  2 
Brek Kayaw: tʰa̋yē  2 
Yintale: tɜ̀lǎi  1 
Pekon Kayan: sa=kʰrú  3 
Lahta Kayan:
Yinbaw: ʑāiʰ  4 
Number: 110
Word: year
Bwe Karen: ɗē  1 
Geba Karen: ɗèʔ  1 
Eastern Kayah Li: nà  2 
Western Kayah Li: nȁ  2 
Kayah Monu: né  2 
Brek Kayaw: dè  1 
Yintale: nēi  2 
Pekon Kayan: nêŋ  2 
Lahta Kayan: nèi̯ŋ  2 
Yinbaw: nȅi  2 
krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,krn-word,krn-bwe,krn-geb,krn-kli,krn-wkl,krn-mnu,krn-bre,krn-yin,krn-pek,krn-lah,krn-ynb,
Total of 117 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
77815528
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov