Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Peripheral Khoisan family: Taa group (3 lists, 1 proto-list) :

Search within this database
Total of 115 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\pkh\taa
Number: 1
Word: all
!Xoong: kōː kàʔã̀  1 
Kakia: ku-kaːˤ ~ ku-ka  1 
Nǀuǀǀen: ǀǀárri #  2 
Proto-Taa: *ko-kaˤ
Number: 2
Word: ashes
!Xoong: ɡǂòa  1 
Kakia: ɡǀǀwaː  1 
Nǀuǀǀen: !ʼwi  2 
Proto-Taa: *!ʼui #
Number: 3
Word: bark
!Xoong: gú-le  1 
Kakia: gu-le  1 
Nǀuǀǀen: ɡ!um  2 
Proto-Taa: *gu-le
Number: 4
Word: belly
!Xoong: !ʰūma #  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen: ɡǀǀaːban  2 
Number: 5
Word: big
!Xoong: !xa-  1 
Kakia: !xai  1 
Nǀuǀǀen: !xai  1 
Proto-Taa: *!xa-
Number: 6
Word: bird
!Xoong: ɡǀūʰʔu  1 
Kakia: ši=ɡǀǀu #  1 
Nǀuǀǀen: si=ǀóu  1 
Proto-Taa: *ɡǀu(ʔ)-
Number: 7
Word: bite
!Xoong: síʔi  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen: ceya  1 
Proto-Taa: *ciʔ-
Number: 8
Word: black
!Xoong: ǂáʔɲa  1 
Kakia: ǀxʼa  2 
Nǀuǀǀen: ǂana  1 
Proto-Taa: *ǂaʔ-
Number: 9
Word: blood
!Xoong: ɳ!àːˤ ~ ɳ!âˤm  1 
Kakia: ɳ!aːˤa  1 
Nǀuǀǀen: ɳ!aːˤa  1 
Proto-Taa: *ɳ!aˤ
Number: 10
Word: bone
!Xoong: ǂã̂ː / ǂã̀ː  1 
Kakia: ǀǀaː  1 
Nǀuǀǀen: ǂã  1 
Proto-Taa: *ǂã
Number: 11
Word: breast
!Xoong: ɡǀǀúː  1 
Kakia: ɳǀǀam  2 
Nǀuǀǀen: ɡǀu #  1 
Proto-Taa: *ɳǀǀam #
Number: 12
Word: burn tr.
!Xoong: ʘʼáː  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Number: 13
Word: claw(nail)
!Xoong: ǀǀqû-le  1 
Kakia: ǀʼʌm-te #  2 
Nǀuǀǀen: ǀɔnu #  3 
Proto-Taa: *ǀǀqu-re #
Number: 13
Word: claw(nail)
!Xoong: ɡǀǀàʔm  2 
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Number: 14
Word: cloud
!Xoong: !qʰàː=ɡǀqʰũ̄ã̄  1 
Kakia: ɡ!wé  2 
Nǀuǀǀen: !xweː ɳ!arri  2 
Number: 15
Word: cold
!Xoong: ǀǀã̂ʔũ  1 
Kakia: ǀǀxʼweː  1 
Nǀuǀǀen: ǀǀkʼãũ  1 
Proto-Taa: *ǀǀãʔũ
Number: 16
Word: come
!Xoong: sîː  1 
Kakia: si ~ ša  1 
Nǀuǀǀen: sa ~ se ~ si ~ ša  1 
Proto-Taa: *si
Number: 17
Word: die
!Xoong: ǀʼâː  1 
Kakia: ǀʼa ~ ǀʼaː  1 
Nǀuǀǀen: ǀʼaː  1 
Proto-Taa: *ǀʼa
Number: 18
Word: dog
!Xoong: ǂqʰài  1 
Kakia: ǂxai ~ !xài ~ !ài  1 
Nǀuǀǀen: ǂʰi ~ ɡǂi ~ ǂxiː  1 
Proto-Taa: *ǂqʰa-
Number: 19
Word: drink
!Xoong: xʼã̄ːʰ  1 
Kakia: xʼã ~ xʼãː ~ xʼeː ~ ǀǀxʼãː  1 
Nǀuǀǀen: xʼa-a ~ xʼa-u  1 
Proto-Taa: *xʼãʰ-
Number: 20
Word: dry
!Xoong: ǀʼòː  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Proto-Taa: *ǀǀuˤ- #
Number: 20
Word: dry
!Xoong: ǀǀúaˤ  2 
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Number: 21
Word: ear
!Xoong: ɳǂũ̀ãʰ / ɳǂũ̄ãʰ  1 
Kakia: ɳ!waː  1 
Nǀuǀǀen: ɳǂu-ša  1 
Proto-Taa: *ɳǂu-
Number: 22
Word: earth
!Xoong: ǂxʼûm  1 
Kakia: !um ~ ǀǀum ~ ǀǀkʼom  1 
Nǀuǀǀen: !om-sa  1 
Proto-Taa: *ǂxʼum
Number: 23
Word: eat
!Xoong: ʔã̂ː  1 
Kakia: ã ~ aː ~ eː ~ ɛ́ː  1 
Nǀuǀǀen: ã̀ ~ ẽ  1 
Proto-Taa: *ʔã̂
Number: 24
Word: egg
!Xoong: ɡǂṹã́  1 
Kakia: ǀǀwaː  1 
Nǀuǀǀen: ɡ!wõĩ  1 
Proto-Taa: *ɡǂu-
Number: 25
Word: eye
!Xoong: !ʼũ̂ĩ / !ʼũ̄ĩ  1 
Kakia: ǀǀxʼwĩ  1 
Nǀuǀǀen: ǂʼũ  1 
Proto-Taa: *ǂʼũ- ~ *!ʼũ-
Number: 26
Word: fat n.
!Xoong: sã̀ːˤ  1 
Kakia: šãː  1 
Nǀuǀǀen:
Proto-Taa: *sãˤ
Number: 27
Word: feather
!Xoong: ɡǀqʰũ̀ã ~ ɡǀqʰũ̂ã  1 
Kakia: dɔhé #  2 
Nǀuǀǀen:
Number: 28
Word: fire
!Xoong: ǀʼã̀ː  1 
Kakia: ǀʼãː ~ ǀʼa  1 
Nǀuǀǀen: ǀʼã  1 
Proto-Taa: *ǀʼa-
Number: 29
Word: fish
!Xoong:
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Number: 30
Word: fly v.
!Xoong: ʒã̄ĩ̄ˤʰ  1 
Kakia: žõĩˤ ~ žweˤ  1 
Nǀuǀǀen: !ari #  2 
Proto-Taa: *ʒõẽˤ
Number: 31
Word: foot
!Xoong: ɳǂũ̀ː / ɳǂũ̄ː  1 
Kakia: ɳǂo ~ ɳǀǀo ~ ɳǀǀɔ̀  1 
Nǀuǀǀen: ɳǂu  1 
Proto-Taa: *ɳǂu[-ma]
Number: 32
Word: full
!Xoong: ǀʼōla  1 
Kakia: ɡ!úm  2 
Nǀuǀǀen: ɡ!um  2 
Proto-Taa: *ɡ!um
Number: 32
Word: full
!Xoong: ɡ!ùʰm  2 
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Number: 33
Word: give
!Xoong: !qʰã́ː  1 
Kakia: !xaː ~ !xeː  1 
Nǀuǀǀen: ɳǀi  2 
Proto-Taa: *!qʰa-
Number: 33
Word: give
!Xoong:
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Proto-Taa: *ɳǀV-
Number: 34
Word: good
!Xoong: qã́ĩ #  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen: ǀǀĩ  1 
Proto-Taa: *qãĩ #
Number: 35
Word: green
!Xoong: ɡǀāiˤʰ  1 
Kakia: ɡǀàiˤ  1 
Nǀuǀǀen: ǂabbu  2 
Proto-Taa: *ɡǀaiˤ-
Number: 36
Word: hair
!Xoong: ɡǀqʰũ̀ã ~ ɡǀqʰũ̂ã ~ ǀqʰũ̀ã  1 
Kakia: ǀwaː-ni  1 
Nǀuǀǀen: ǀɯn-te  1 
Proto-Taa: *ɡǀqʰu-
Number: 37
Word: hand
!Xoong: ǀxʼàː / ǀxʼāː  1 
Kakia: ǀxʼa  1 
Nǀuǀǀen: ǀxʼa  1 
Proto-Taa: *ǀxʼa
Number: 38
Word: head
!Xoong: ɳǀàn / ɳǀān  1 
Kakia: ɳǀa ~ ɳǀaŋ  1 
Nǀuǀǀen: ɳǀʌŋ  1 
Proto-Taa: *ɳǀa-
Number: 39
Word: hear
!Xoong: tã́ːˤ  1 
Kakia: tãa ~ taːˤŋ  1 
Nǀuǀǀen: tãŋ  1 
Proto-Taa: *tãˤ
Number: 40
Word: heart
!Xoong: ǀqʼàn / ǀqʼān  1 
Kakia: ǀʼiː  1 
Nǀuǀǀen: ɡǀaŋ  1 
Proto-Taa: *ǀqʼan
Number: 41
Word: horn
!Xoong: ǀǀã̄ẽ̄  1 
Kakia: ǀǀʌn-ša  1 
Nǀuǀǀen: ǀǀã  1 
Proto-Taa: *ǀǀã-
Number: 42
Word: I
!Xoong:   1 
Kakia: n ~ na ~ ŋ ~ ŋa ~ nya  1 
Nǀuǀǀen: ŋ ~ n ~ na  1 
Proto-Taa:
Number: 43
Word: kill
!Xoong: qâi  1 
Kakia: ǀǀʼaː  1 
Nǀuǀǀen: ǀǀwan  1 
Proto-Taa: *qa- #
Number: 44
Word: knee
!Xoong: ɡǀǀxṹː-ɳǀàn  1 
Kakia: ǀǀõ-ɳǀaŋ  1 
Nǀuǀǀen: ɡǀǀũ ɳǀi  1 
Proto-Taa: *ɡǀǀxũ
Number: 45
Word: know
!Xoong: ɡǀûmã  1 
Kakia: ǀǀa #  2 
Nǀuǀǀen:
Proto-Taa: *ɡǀuma- #
Number: 46
Word: leaf
!Xoong: ɡǀāna  1 
Kakia: ɡǀaːna  1 
Nǀuǀǀen: ɳǀabu  2 
Proto-Taa: *ɡǀana #
Number: 47
Word: lie
!Xoong: tûː  1 
Kakia: tuː ~ tu ~ táː ~ tãː  1 
Nǀuǀǀen: tuː  1 
Proto-Taa: *tu
Number: 48
Word: liver
!Xoong: ɳǀǀàm / ɳǀǀām  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen: ɳǀǀʌm  1 
Proto-Taa: *ɳǀǀam
Number: 49
Word: long
!Xoong: !ʼám  1 
Kakia: !úm  2 
Nǀuǀǀen:
Number: 50
Word: louse
!Xoong: ɳʘṹːˤ  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Proto-Taa: *ɳʘũˤ #
Number: 51
Word: man
!Xoong: tâː=àːˤ  1 
Kakia: laˤ ~ laːˤ ~ laː  2 
Nǀuǀǀen: !ã  3 
Proto-Taa: *ƛâ=àˤ
Number: 52
Word: many
!Xoong: ǀǀáli  1 
Kakia: ǀǀari ~ ǀǀári  1 
Nǀuǀǀen: ǀǀan-te  1 
Proto-Taa: *ǀǀari
Number: 53
Word: meat
!Xoong: ʘàye  1 
Kakia: ʘwe  1 
Nǀuǀǀen: ʘweː ~ ʘwi  1 
Proto-Taa: *ʘa-
Number: 54
Word: moon
!Xoong: !qʰàn  1 
Kakia: !xʌn  1 
Nǀuǀǀen: !xaːn  1 
Proto-Taa: *!qʰan
Number: 55
Word: mountain
!Xoong: !ùʰm  1 
Kakia: ɳǀuː-n  2 
Nǀuǀǀen: ɡ!um  1 
Proto-Taa: *!um
Number: 56
Word: mouth
!Xoong: ǂûe  1 
Kakia: !weː  1 
Nǀuǀǀen: ǂũẽ  1 
Proto-Taa: *ǂu-
Number: 57
Word: name
!Xoong: ǀã̀ũ / ǀã̄ũ  1 
Kakia: ǀxʼãũ  1 
Nǀuǀǀen: ǀã  1 
Proto-Taa: *ǀãũ
Number: 58
Word: neck
!Xoong: ǂxʼã̀ũ̀ / ǂxʼã̄ũ̄  1 
Kakia: !xʼüm  1 
Nǀuǀǀen: ǂũ  1 
Proto-Taa: *ǂxʼãũ
Number: 59
Word: new
!Xoong: ǀǀquˤV  1 
Kakia: ǀǀxwe  1 
Nǀuǀǀen:
Proto-Taa: *ǀǀquˤ-
Number: 60
Word: night
!Xoong: ɳǀúeˤ  1 
Kakia: ɳǀòeˤ  1 
Nǀuǀǀen: ɳǀɔ̀e ~ ɳǀwe  1 
Proto-Taa: *ɳǀuˤ-
Number: 61
Word: nose
!Xoong: ɳǀùʰ-ɲa / ɳǀūʰ-ɲa  1 
Kakia: ɳǀu ~ ɳǀu-ča ~ ɳ!u-čwa ~ ɳǀǀu-ča  1 
Nǀuǀǀen: ɳǀu-ša  1 
Proto-Taa: *ɳǀuʰ-
Number: 62
Word: not
!Xoong: ǀǀqʰúa  1 
Kakia: ǀǀwa ~ ǀǀkʼa ~ ǀǀaːˤaːˤ ~ ǀǀai  1 
Nǀuǀǀen: ǀǀu  1 
Proto-Taa: *ǀǀqʰu-
Number: 63
Word: one
!Xoong: ǂʼũ̂ã  1 
Kakia: !kʼwe  1 
Nǀuǀǀen: !ʼoe  1 
Proto-Taa: *ǂʼu- ~ *!ʼu-
Number: 64
Word: person
!Xoong: tâː  1 
Kakia: tu  2 
Nǀuǀǀen: tu  2 
Proto-Taa: *ƛâ
Number: 65
Word: rain
!Xoong: !xʼôe  1 
Kakia: !we=ga=ǀǀa  2 
Nǀuǀǀen: !xweː  1 
Proto-Taa: *!xʼoe
Number: 66
Word: red
!Xoong: ǀāʰɲa  1 
Kakia: ǀanya  1 
Nǀuǀǀen: ɡǀàne #  1 
Proto-Taa: *ǀaʰ-
Number: 67
Word: road
!Xoong: ǂólo  1 
Kakia: dau #  -1 
Nǀuǀǀen: dau #  -1 
Number: 68
Word: root
!Xoong: !xʼái  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen: ɡ!au-te  2 
Number: 69
Word: round
!Xoong: ʔǂnúʔm ǀʼẽ̂ː  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Number: 70
Word: sand
!Xoong: ǂxʼûm  1 
Kakia: ǀǀxuːm  1 
Nǀuǀǀen: ɡǂum  1 
Proto-Taa: *ǂxʼum
Number: 71
Word: say
!Xoong: tẽ́ʔẽ  1 
Kakia: ǀe  2 
Nǀuǀǀen:
Number: 72
Word: see
!Xoong: ɳǀã̂  1 
Kakia: ɳǀa ~ ɳǀe ~ ɳǀün  1 
Nǀuǀǀen: ɳǀeː ~ ɳǀaː  1 
Proto-Taa: *ɳǀa-
Number: 73
Word: seed
!Xoong: sã̂ʔã  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Number: 74
Word: sit
!Xoong: cʰûː  1 
Kakia: ču  1 
Nǀuǀǀen: šu ~ ču  1 
Proto-Taa: *cʰu
Number: 75
Word: skin
!Xoong: tùˤm  1 
Kakia: tʼüm  1 
Nǀuǀǀen: tʼùm  1 
Proto-Taa: *tùˤm
Number: 76
Word: sleep
!Xoong: ʘân  1 
Kakia: ʘwõĩ ~ ʘwoin  1 
Nǀuǀǀen: ʘwoin  1 
Proto-Taa: *ʘVn
Number: 77
Word: small
!Xoong: ǀʼûi  1 
Kakia: ɡǀona #  2 
Nǀuǀǀen: ǀari  3 
Number: 78
Word: smoke
!Xoong: cxʼâye  1 
Kakia: ɳǀǀaːlu  2 
Nǀuǀǀen:
Number: 79
Word: stand
!Xoong: ǀǀʰũ̂ː  1 
Kakia: ǀǀũ ~ ǀǀõ ~ ǀǀʼʰũ ~ ǀǀum  1 
Nǀuǀǀen: ǀǀũ ~ ǀǀʼʰu ~ ǂʼʰu  1 
Proto-Taa: *ǀǀʰũ
Number: 80
Word: star
!Xoong: ǀǀōna  1 
Kakia: ǀǀwana-te ~ ɡǀǀwana-te  1 
Nǀuǀǀen: ǀǀʼana-te  1 
Proto-Taa: *ǀǀona
Number: 81
Word: stone
!Xoong: ɳǀū-le  1 
Kakia: ɳǀü-le ~ ɳǀǀü-le  1 
Nǀuǀǀen: !ʼum  2 
Proto-Taa: *ɳǀu-
Number: 82
Word: sun
!Xoong: ǀǀʼân  1 
Kakia: ǀǀʼʌn  1 
Nǀuǀǀen: ǀǀʼʌn ~ ǀǀʼẽː  1 
Proto-Taa: *ǀǀʼan
Number: 83
Word: swim
!Xoong:
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Number: 84
Word: tail
!Xoong: ǀã̀ũ / ǀã̄ũ  1 
Kakia: ǀãũ ~ ɡǀãũ  1 
Nǀuǀǀen: ɡǀãũ  1 
Proto-Taa: *ǀãũ ~ *ɡǀãũ
Number: 85
Word: that
!Xoong: tVʔV  1 
Kakia: ta-le  1 
Nǀuǀǀen: ti #  1 
Proto-Taa: *tV- #
Number: 86
Word: this
!Xoong: tVʔVː ~ tVːʔV ~ tánʔǹ  1 
Kakia: ti  1 
Nǀuǀǀen:
Proto-Taa: *tV-
Number: 87
Word: thou
!Xoong: āʰ  1 
Kakia: a  1 
Nǀuǀǀen: a ~ a-a  1 
Proto-Taa: *aʰ
Number: 88
Word: tongue
!Xoong: ʔǀnàˤn  1 
Kakia: ɳǀaːn  1 
Nǀuǀǀen: ǀʼaːni  1 
Proto-Taa: *ʔǀnaˤn
Number: 89
Word: tooth
!Xoong: ǀǀqʰã̀ː / ǀǀqʰã̄ː  1 
Kakia: ǀǀxũ  1 
Nǀuǀǀen: ǀǀʼʌn-te  1 
Proto-Taa: *ǀǀqʰã ~ *ǀǀqʰan
Number: 90
Word: tree
!Xoong: ʔʘnàye  1 
Kakia: ɳʘoeː ~ ɳʘoi  1 
Nǀuǀǀen: ʘʼaː  1 
Proto-Taa: *ʼɳʘa-
Number: 91
Word: two
!Xoong: ɳǂûm  1 
Kakia: ɳ!um ~ ɳǀǀum  1 
Nǀuǀǀen: ɳ!um  1 
Proto-Taa: *ɳǂum ~ *ɳ!um
Number: 92
Word: walk (go)
!Xoong: sâː  1 
Kakia: ša  1 
Nǀuǀǀen: sa ~ ša  1 
Proto-Taa: *sa
Number: 93
Word: warm (hot)
!Xoong: kûbi  1 
Kakia: ʘwi #  2 
Nǀuǀǀen: ǀǀkʼuː  3 
Number: 94
Word: water
!Xoong: !qʰàː  1 
Kakia: !ʰá ~ !ʰaː ~ !xaː  1 
Nǀuǀǀen: !ʰa  1 
Proto-Taa: *!qʰa
Number: 95
Word: we1
!Xoong: īʰ  1 
Kakia: i  1 
Nǀuǀǀen: i  1 
Proto-Taa: *iʰ
Number: 95
Word: we2
!Xoong: ī=sî  2 
Kakia: ši ~ šia ~ ša ~ si  2 
Nǀuǀǀen: si ~ si-sa  2 
Proto-Taa: *si
Number: 96
Word: what
!Xoong: ǀV ... èʰ  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Number: 97
Word: white
!Xoong: ɳ!úɲa  1 
Kakia: ǀǀxwá  2 
Nǀuǀǀen: !ari  3 
Number: 98
Word: who
!Xoong: ǀV ... èʰ  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Number: 99
Word: woman
!Xoong: tâː=qáe  1 
Kakia: la=kai ~ la=kái  1 
Nǀuǀǀen: ǀan  2 
Proto-Taa: *ƛâ=qáe
Number: 100
Word: yellow
!Xoong: ɡǂqʰúi #  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen: !omi  2 
Number: 101
Word: far
!Xoong: táiˤ  1 
Kakia: tai #  1 
Nǀuǀǀen:
Proto-Taa: *taiˤ
Number: 102
Word: heavy
!Xoong: ɳǀǀáu  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Number: 103
Word: near
!Xoong: ɡǀǀâʔle #  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Number: 104
Word: salt
!Xoong: qáʔna  1 
Kakia: !xane  1 
Nǀuǀǀen:
Proto-Taa: *qaʔna
Number: 105
Word: short
!Xoong: ǂʼāba  1 
Kakia: ǂʼaba  1 
Nǀuǀǀen: ǀǀʼaba ~ aba #  1 
Proto-Taa: *ǂʼaba
Number: 106
Word: snake
!Xoong: síʔi-sà  1 
Kakia: ši=ǀǀwoi  2 
Nǀuǀǀen: si=ɡǀǀwi ~ si=ɡǂwi  2 
Proto-Taa: *ǀǀui #
Number: 107
Word: thin
!Xoong: ʒáˤba-tá #  1 
Kakia: ǀǀɔː  2 
Nǀuǀǀen: ʘwai-sa #  3 
Number: 108
Word: wind
!Xoong: ǂqʰùe  1 
Kakia: ǀǀʰweː ~ ǀǀxʼweː  1 
Nǀuǀǀen: ǂweː ~ ǂxeː  1 
Proto-Taa: *ǂqʰu-
Number: 109
Word: worm
!Xoong: !ɢũãˤ  1 
Kakia:
Nǀuǀǀen:
Number: 110
Word: year
!Xoong: kúli  -1 
Kakia:
Nǀuǀǀen:
taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-taa,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,taa-word,taa-xoo,taa-kak,taa-nue,
Total of 115 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
41343847297
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov