Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Krongo-Kadugli family: Krongo-Kadugli group (9 lists) :

Search within this database
Total of 112 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\kad\kad
Number: 1
Word: all
Katcha: ɲɛ́ɗɗɛ́  1 
Kadugli: ɗɔ́-k  1 
Miri: ɲáʔɗɛ̂-k  1 
Tulishi: ɲɛ́mà-k  2 
Kanga: ɓáʔyá  3 
Tumma: àgúllì  4 
Krongo: túllí  5 
Keiga: ɓìl  6 
Tumtum: ɗúllɛ̀  7 
Number: 2
Word: ashes
Katcha: fúɗɔ́  1 
Kadugli: fùɗɔ̀  1 
Miri: fúɗɔ̀  1 
Tulishi: hùɗá  1 
Kanga: fùɗò gùmàːbàssá  1 
Tumma: fúɗɔ́  1 
Krongo: ǹ=tòːlò  2 
Keiga: fùdʋ́ʔ  1 
Tumtum: n=dɔ̀ːlɔ̀  2 
Number: 3
Word: bark
Katcha: ʈáfù  1 
Kadugli: tàfù-k  1 
Miri: tùfù-k  1 
Tulishi: t̪ìfɛ̀-k  1 
Kanga: tùfù  1 
Tumma: túfù  1 
Krongo: kwáːlà  2 
Keiga: ffɛ́-k  1 
Tumtum: t̪ı̀ːfɛ́  1 
Number: 4
Word: belly
Katcha: ɛ̀ːdì  1 
Kadugli: àːd̪ì  1 
Miri: àːd̪ì  1 
Tulishi: áːdì  1 
Kanga: àːd̪í  1 
Tumma: àːdì  1 
Krongo: àːtı̀  1 
Keiga: àːdí  1 
Tumtum: àːd̪ì  1 
Number: 5
Word: big
Katcha: á=ʈáɓɓù  1 
Kadugli: àː=dàbbʋ̀  1 
Miri: à=ɖàbbʋ̀  1 
Tulishi: m=íkkì  2 
Kanga: àː=ɓùkkɛ́  3 
Tumma: máː=ɓùkwá  3 
Krongo: t=íːɕì  2 
Keiga: à=blú-ŋɔ́  4 
Tumtum: íːgì ~ m=íːgì  2 
Number: 6
Word: bird
Katcha: ʔwìː  1 
Kadugli: àì  1 
Miri: ɔ́yì  1 
Tulishi: mìdì=k=óːì  1 
Kanga: ɔ̀ːì  1 
Tumma: ɔ́yí  1 
Krongo: wáːy  1 
Keiga: àːwí-k  1 
Tumtum: ʋ̀wáːí  1 
Number: 7
Word: bite
Katcha: kíɗ-ɔ́ːnɔ̀  1 
Kadugli: à=gíɗ-ɔ́ːnɔ̀  1 
Miri: à=gìɗ-ɔ́  1 
Tulishi: à=gíd̪-ɛ̀nà  1 
Kanga: à=fákk-á  2 
Tumma: à=gàɗ-ɔ́  1 
Krongo: t=úmò-ònò  3 
Keiga: ŋìɗ-ʋ̀ðù  1 
Tumtum: ʋ̀máŋ  3 
Number: 8
Word: black
Katcha: ù=ɗɗùɗú  1 
Kadugli: à=ɗùɗɗú-k  1 
Miri: à=ɗùɗú-k  1 
Tulishi: á=ɗɗù-k  1 
Kanga: gùn=ɗúɗɗú  1 
Tumma: áː=máːlà  2 
Krongo: ò=lúːɲó  3 
Keiga: á=ɗù-k  1 
Tumtum: a=ɲʋ́ːlá  3 
Number: 9
Word: blood
Katcha: áríːdó  1 
Kadugli: àrìːd̪ʋ̀  1 
Miri: àrìːd̪ù  1 
Tulishi: àríːdà  1 
Kanga: r̀ɗù  1 
Tumma: àrìːd̪ʋ̀  1 
Krongo: òrìtò  1 
Keiga: àrìd̪ʋ̀  1 
Tumtum: àrd̪à  1 
Number: 10
Word: bone
Katcha: kʋ̀ɓà  1 
Kadugli: kùbà  1 
Miri: kùɓʋ̀ː-ní  1 
Tulishi: gúbà  1 
Kanga: kùɓà  1 
Tumma: kúɓíː-ní  1 
Krongo: kùbóː-ní  1 
Keiga: kòːɓá  1 
Tumtum: kʋɓʋ́ː-ní  1 
Number: 11
Word: breast
Katcha:   1 
Kadugli:
Miri:
Tulishi:
Kanga:
Tumma:
Krongo: ró  1 
Keiga:
Tumtum:
Number: 12
Word: burn tr.
Katcha: k=ìfí-nnɛ̀  1 
Kadugli: à=fáː-nà  1 
Miri: à=fá-nnɛ̀  1 
Tulishi: gà=hí-nnɛ̀  1 
Kanga: yì=fá-nɛ̀  1 
Tumma: kà=fɛ̀-ánnà  1 
Krongo: t=áddʋ̀rʋ̀  2 
Keiga: t̪à=fí-nɛ̀  1 
Tumtum: m=àɗʋ̀rɛ̀  2 
Number: 13
Word: claw (nail)
Katcha: mù=sɔ́láːgá  1 
Kadugli: mù=súlàːgà  1 
Miri: mù=sɔ̀ŋgɔ́rɔ́  2 
Tulishi: m=ìsìlɔ́ŋgɔ̀  1 
Kanga: mù=šɔ̀ŋgɔ́rɔ́  2 
Tumma: mà=šɔ́ŋgɔ̀rɔ̀  2 
Krongo: mòtó=yóːyò  3 
Keiga: t̪ʋ̀ŋ=sʷáːlá  1 
Tumtum: mà=sálɔ́ːgá  1 
Number: 14
Word: cloud
Katcha: lùːgù  1 
Kadugli: t̪ìm=bàgàrà-k  2 
Miri: t̪à=díːgɔ́  3 
Tulishi: t̪ù=lû-k  1 
Kanga: t̪ìː=fúɗɔ́  4 
Tumma: kwáːlá  5 
Krongo: màkàːràŋ  6 
Keiga:
Tumtum: ǹ=dìːgʋ̀  3 
Number: 15
Word: cold
Katcha: éː=ʓálɔ̀  1 
Kadugli: íː=ʓàllɔ̀  1 
Miri: à=ʓʓálɔ̀  1 
Tulishi: è=límɛ̀  2 
Kanga: lèʔmɛ́  2 
Tumma: à=llı̀mmá  2 
Krongo: à=límì  2 
Keiga: t̪ìɲʓùl #  3 
Tumtum: ŋádɛ́ːɽì  4 
Number: 16
Word: come
Katcha: ɔ̀=ɗɔ̀  1 
Kadugli: à=ɗɔ̀-k  1 
Miri: àː=ɗʋ̀-k  1 
Tulishi: ɔ́ː=nɛ̀  2 
Kanga: yì=ɗɛ̀  1 
Tumma: à=ɗɛ̀  1 
Krongo: à=dìyà  1 
Keiga: ɗɛ̀ː ~ ɗɛ̀y-à  1 
Tumtum: ɗí-á  1 
Number: 17
Word: die
Katcha: àyyì  1 
Kadugli: àt̪t̪=áyʔ  1 
Miri: àyì  1 
Tulishi: àt̪t̪=áì  1 
Kanga: yàːì  1 
Tumma: àːyà  1 
Krongo: t=áːyá  1 
Keiga: àyì  1 
Tumtum: àːɛ́  1 
Number: 18
Word: dog
Katcha: t̪=èːrá  1 
Kadugli: ı̀ːrá ~ t̪=ı̀ːrá  1 
Miri: ı̀ːrá  1 
Tulishi: èːrà  1 
Kanga: ı̀ːrà  1 
Tumma: éːrá  1 
Krongo: ǹ=tàn=éːrá  1 
Keiga: èːrà  1 
Tumtum: ɛ̀ːrá  1 
Number: 19
Word: drink
Katcha: ɔ̀ːɛ̀  1 
Kadugli: àwwɛ̀  1 
Miri: áːwɛ̀  1 
Tulishi: òwɛ́  1 
Kanga: òwɛ̀  1 
Tumma: àwà  1 
Krongo: t=ʋ̀ːy  1 
Keiga: wɛ́  1 
Tumtum: ʋ̀ːwɛ̀  1 
Number: 20
Word: dry
Katcha: á=rúmɛ̀  1 
Kadugli: à=rùmɛ̀  1 
Miri: á=rʋ́mı̀  1 
Tulishi: ɔ́=rɔ́mɛ̀  1 
Kanga: ròmɛ̀  1 
Tumma: à=rúmmá  1 
Krongo: à=rʋ́mı̀  1 
Keiga: à=rmɛ́  1 
Tumtum: á=rʋ́mɛ̂  1 
Number: 21
Word: ear
Katcha: n=ɛ̀ːsɔ̀  1 
Kadugli: n=àːsɔ̀  1 
Miri: n=ɛ̀ːsɔ̀  1 
Tulishi: n=ɛ̀ːsɔ̀  1 
Kanga: n=ɛ̀ːsɔ́  1 
Tumma: n=àːsɔ̀  1 
Krongo: n=yáːsù  1 
Keiga: n=ɔ̀ːsɔ̀ ~ n=ɔ̀ssɔ̀  1 
Tumtum: n=ɛ̀ːsɔ̀  1 
Number: 22
Word: earth
Katcha: ɓùʈúnɖúlú  1 
Kadugli: ɓúttúlù  1 
Miri: bùttúlú-k  1 
Tulishi: kùráʔ  2 
Kanga: ɓɔ̀ːɲɔ́  3 
Tumma: ɓʋ̀ttúlú  1 
Krongo: nàbú  4 
Keiga: ɓàttúl  1 
Tumtum: fùɗʷá  5 
Number: 23
Word: eat
Katcha: àgù-rì  1 
Kadugli: òː-rì  1 
Miri: ágú-rì  1 
Tulishi: ù-rí  1 
Kanga: ʋ̀ː-rì  1 
Tumma: àgú-rí  1 
Krongo: àkʋ̀-rı̀  1 
Keiga: kù-rı́  1 
Tumtum: à=gù-rì  1 
Number: 24
Word: egg
Katcha: sùlɛ̀  1 
Kadugli: sùlè  1 
Miri: sʋ̀lɛ̀  1 
Tulishi: súlɛ̀  1 
Kanga: sùlɛ̀  1 
Tumma: sɔ́lɔ́  1 
Krongo: súlì  1 
Keiga: súlɛ̀  1 
Tumtum: súlɛ́  1 
Number: 25
Word: eye
Katcha: ɔ̀ːè  1 
Kadugli: àyyɛ̀  1 
Miri: ɔ̀ːyɛ̀  1 
Tulishi: áyyè  1 
Kanga: ɛ̀ː  1 
Tumma: àːyà  1 
Krongo: bàlı́=m=óyʋ̀  1 
Keiga: àyyɛ̀  1 
Tumtum: àyyɛ̀  1 
Number: 26
Word: fat n.
Katcha: ɔ̀ːɓà  1 
Kadugli: ɔ̀ːbà  1 
Miri: ɔ̀ːɓà  1 
Tulishi: ɔ̀ːɓá  1 
Kanga: ɔ̀ːɓà  1 
Tumma: ʋ̀ːɓà  1 
Krongo: àːbá  1 
Keiga: àɓá  1 
Tumtum: ɔ̀ːɓá  1 
Number: 27
Word: feather
Katcha: ǹd=àlɔ̀nd̪ɔ̀  1 
Kadugli: t̪=àːlìmbɔ̀  2 
Miri: t̪á=lìːfʋ̀  2 
Tulishi: màndàlà  3 
Kanga: m̀d̪àlà  3 
Tumma: màd̪àlà  3 
Krongo: màdàllàŋ  3 
Keiga: kʋ̀=lɔ́  4 
Tumtum: náɓá  5 
Number: 28
Word: fire
Katcha: ìssì  1 
Kadugli: íssì  1 
Miri: ìssì  1 
Tulishi: ìssí  1 
Kanga: ìšší  1 
Tumma: àšší  1 
Krongo: ìssì  1 
Keiga: àssì  1 
Tumtum: ìssì  1 
Number: 29
Word: fish
Katcha: kì=lɔ́ːgɔ́  1 
Kadugli: kì=lɔ́ɔ́gɔ̀  1 
Miri: kì=lɔ́ɔ́gɔ̀  1 
Tulishi: kì=láwà  1 
Kanga: kì=lɛ́ːgɔ́  1 
Tumma: kɔ̀=lɔ́ːgɔ́  1 
Krongo: kí=lòːkù  1 
Keiga: àːrà  2 
Tumtum: kà=lɔ́ːgà  1 
Number: 30
Word: fly v.
Katcha: ǝ́ŋgàlà  1 
Kadugli: à=fíːrì  2 
Miri: à=fíːrì  2 
Tulishi: á=mbɛ̀  3 
Kanga: yì=fíːrí  1 
Tumma: à=fíːrí  1 
Krongo: t=ìːsò  2 
Keiga: lɛ̀flɛ̀  4 
Tumtum: à=fı́  5 
Number: 31
Word: foot
Katcha: àwwà  1 
Kadugli: àìm=áwwà  1 
Miri: àwwà  1 
Tulishi: àwà  1 
Kanga: òwwà #  1 
Tumma: àːwà  1 
Krongo: àwwà  1 
Keiga: ʋ́-nnɛ́  1 
Tumtum: àwwà  1 
Number: 32
Word: full
Katcha: á=d̪ígínɛ́  1 
Kadugli: à=ɓɓèyɔ́-k  2 
Miri: á=d̪ìgìnɛ̀  1 
Tulishi: ı̀ː=d̪ı̀ːnɛ́  1 
Kanga: zìlìŋɛ̀  3 
Tumma: à=ʓɛ̀gànà  1 
Krongo: à=tìkìní  1 
Keiga: à=dìŋìnɛ́  1 
Tumtum: à=d̪ìgìnɛ́  1 
Number: 33
Word: give
Katcha: ná  1 
Kadugli: à=má=nà  1 
Miri: à=ná  1 
Tulishi: ì=náː  1 
Kanga: náː-ŋà  1 
Tumma: à=nà  1 
Krongo: à=dáŋ  2 
Keiga: náː  1 
Tumtum: ná  1 
Number: 34
Word: good
Katcha: á=ɗìːlá  1 
Kadugli: à=ɗìːlá  1 
Miri: à=ɗı̀ːlá  1 
Tulishi: ɔ́=d̪ɔ̀rɛ̀  2 
Kanga: á=llú  3 
Tumma: à=ʄʄálá  1 
Krongo: à=déːlá  1 
Keiga: íyyɔ́ ~ íyyɔ́-ŋ  4 
Tumtum: à=ɗı́ːlá  1 
Number: 35
Word: green
Katcha: a=geri  1 
Kadugli: à=gìːrì  1 
Miri: à=gèːrí  1 
Tulishi:
Kanga: rìkkírí  1 
Tumma: à=gı́ːrí  1 
Krongo: à=ɕéːré  1 
Keiga: à=gı́rí ~ à=gı́rrí  1 
Tumtum: à=gı́ːrí  1 
Number: 36
Word: hair
Katcha: àwó  1 
Kadugli: àù  1 
Miri: áwù  1 
Tulishi: àù  1 
Kanga: ùː  1 
Tumma: àù ~ àwù  1 
Krongo: áːw  1 
Keiga: ɲìɓá  2 
Tumtum: áwwá  1 
Number: 37
Word: hand
Katcha: n=ìːsɔ̀  1 
Kadugli: àì=màː=n=íːsɔ̀  1 
Miri: n=ìːsʋ̀  1 
Tulishi: n=íːsʋ̀  1 
Kanga: n=ìːsʋ́ #  1 
Tumma: n=ìːsʋ̀  1 
Krongo: n=ìːsò  1 
Keiga: n=ìssʋ̀  1 
Tumtum: n=ìːsʋ̀  1 
Number: 38
Word: head
Katcha: òːd̪ù  1 
Kadugli: èːd̪ù  1 
Miri: ʌ̀ːdù  1 
Tulishi: àːd̪ú  1 
Kanga: ŋ=ùd̪ù  1 
Tumma: àŋg=ád̪ú  1 
Krongo: ɵ́ːtù  1 
Keiga: àm=ɗú  1 
Tumtum: aŋ=ɒ́d̪ù  1 
Number: 39
Word: hear
Katcha: ɔ̀=fɔ̀ːɲɔ̀  1 
Kadugli: ù=fúːɲɔ̀  1 
Miri: fʋ̀ɲɔ́  1 
Tulishi: ù=hùɲá  1 
Kanga: fùɲɔ́  1 
Tumma: à=fíyɛ̀  1 
Krongo: ò=fùɲó  1 
Keiga: fìnʋ́  1 
Tumtum: ìː=fı̏ɲá  1 
Number: 40
Word: heart
Katcha: t̪ɔ̀=nògò  1 
Kadugli: t̪ù=nùgù  1 
Miri: t̪ʋ̀=nʋ̀gʋ̀  1 
Tulishi: n=úːrù  2 
Kanga: t̪ò=nùgù  1 
Tumma: t̪ɔ́=nɔ́gù  1 
Krongo: tʋ̀=nʋ̀kʋ̀  1 
Keiga: ɓǝ̀là=d̪ú=núgù  1 
Tumtum: t̪ʋ̀=nɔ̀gʋ̀  1 
Number: 41
Word: horn
Katcha: íːd̪ɔ́  1 
Kadugli: íːd̪ɔ̀  1 
Miri: íːd̪ʋ́  1 
Tulishi: k=íːdò  1 
Kanga: ìːɗʋ́  1 
Tumma: íːd̪ʋ́  1 
Krongo: íːtò  1 
Keiga: k=íːd̪ɔ́  1 
Tumtum: íːdà  1 
Number: 42
Word: I
Katcha: àʔà  1 
Kadugli: àʔà  1 
Miri: áʔà  1 
Tulishi: àʔà  1 
Kanga: àʔà  1 
Tumma: àʔà  1 
Krongo: àʔàŋ  1 
Keiga: áʔà  1 
Tumtum: àʔà  1 
Number: 43
Word: kill
Katcha: ìː=d̪áː-ná  1 
Kadugli: àː=d̪áː-nà  1 
Miri: ɛ̀ː=d̪áː-nà  1 
Tulishi: t̪áː-nà  1 
Kanga:
Tumma: àː=d̪áː-nà  1 
Krongo: t=èː=tá-ánà  1 
Keiga: ɛ̀ː=d̪áː-ná  1 
Tumtum: ı̀ː=ɗáː-nà  1 
Number: 44
Word: knee
Katcha: kúːgɛ́  1 
Kadugli: nì=gɔ̀ːgì  1 
Miri: kùːgì  1 
Tulishi: mí  2 
Kanga: m̀=mí  2 
Tumma: m=mí  2 
Krongo: mí  2 
Keiga: m=mí  2 
Tumtum: m=mí  2 
Number: 45
Word: know
Katcha: ùssù  1 
Kadugli: ússùʔ  1 
Miri: àsú  1 
Tulishi: àssù  1 
Kanga: yʋ̀ssù  1 
Tumma: àssʋ́  1 
Krongo: t=óː=nì-ìɕí  2 
Keiga: mútù ~ mútùŋ  3 
Tumtum: ɔ́ː=nɛ̀  2 
Number: 46
Word: leaf
Katcha: ʈáːrú  1 
Kadugli: n=àːsɔ̀  2 
Miri: lùsú-k  3 
Tulishi: t̪áːrù  1 
Kanga: táːrú  1 
Tumma: táːrú  1 
Krongo: ʈáːrù  1 
Keiga: súlʋ̀  3 
Tumtum: nd=àndɛ́-màːfà  4 
Number: 47
Word: lie
Katcha: ì=yyú  1 
Kadugli: à=yyù-k  1 
Miri: ɔ̀ː=yʋ́-k  1 
Tulishi: ú=húŋgù  2 
Kanga: ù=fúŋŋɔ́  2 
Tumma: à=yyú  1 
Krongo: ò=yò  1 
Keiga: yɔ́-k  1 
Tumtum: yyʋ́  1 
Number: 47
Word: lie
Katcha:
Kadugli:
Miri:
Tulishi:
Kanga: í=yyú  1 
Tumma:
Krongo:
Keiga:
Tumtum:
Number: 48
Word: liver
Katcha: nɔ̀ŋɛ́  1 
Kadugli: nìŋgí  1 
Miri: kì-k  1 
Tulishi: lɛ́ːɲì  1 
Kanga: t̪ì=ɲɛ̀ɲì  1 
Tumma: níɲɛ́  1 
Krongo: tì=ɲí  1 
Keiga: ɲí  1 
Tumtum: t̪ì=ɲí  1 
Number: 49
Word: long
Katcha: ɔ́ː=tɔ̀ŋgɔ̀rɔ̀  1 
Kadugli: à=sàgàːlá  2 
Miri: á=tɔ́ŋgɔ̀rɔ̀ ~ àː=dɔ́ŋgɔ́rɔ̀  1 
Tulishi: à=sállà  2 
Kanga: ì=šígàʔlà  2 
Tumma: àː=dúŋgɔ́rɔ̀  1 
Krongo: à=sʋ̀r-áːɕí  3 
Keiga: à=sǝ̀gálá  2 
Tumtum: àsùrɛ́ː-gɛ́  3 
Number: 50
Word: louse
Katcha: kíd̪íŋŋɛ́  1 
Kadugli: kìɗí-kìɗì-k  1 
Miri: t̪ì=gìdí-kídì-k  1 
Tulishi: k=ìɗí-ŋídì  1 
Kanga: kìd̪í-gíd̪ì  1 
Tumma: kìdí-ɲí  1 
Krongo: kámàlù  -1 
Keiga: k=ı̀d̪ı̀-ɗí  1 
Tumtum:
Number: 51
Word: man
Katcha: m=ìːd̪ɛ̀  1 
Kadugli: m=ìːd̪ɛ̀  1 
Miri: m=ìd̪ɛ̀  1 
Tulishi: m=ı̀ːd̪ɛ̀  1 
Kanga: m=ìd̪ɛ̀  1 
Tumma: m=ı̀ːd̪à  1 
Krongo: ɕàː=dyáːkù  2 
Keiga: d̪àː=ʓɔ́  2 
Tumtum: ɗɛ́ːgɔ̀  2 
Number: 52
Word: many
Katcha: g=áːɖàbbò  1 
Kadugli: píːyɔ̂-k  2 
Miri: kàffây  3 
Tulishi: g=íkkì  4 
Kanga: g=àt̪t̪ù  5 
Tumma: k=àːɓùkwá ~ k=àːɓùkkwá  6 
Krongo: t=ìːfì  7 
Keiga: àd̪ìŋìnɛ́  8 
Tumtum: k=íːgì  4 
Number: 53
Word: meat
Katcha: ʋ̀ːɗá  1 
Kadugli: ʋ̀ɗá  1 
Miri: ʋ̀ɗá  1 
Tulishi: k=úɗà  1 
Kanga: ùːɗá  1 
Tumma: ɔ̀dà  1 
Krongo: ʋ́ːdà  1 
Keiga: òːɗá  1 
Tumtum: ʋ́ːɗà  1 
Number: 54
Word: moon
Katcha: t̪ɛ̀ré  1 
Kadugli: t̪ä̀rɛ́  1 
Miri: t̪ɛ̀rɛ́  1 
Tulishi: t̪árɛ̀  1 
Kanga: t̪àrɛ́  1 
Tumma: t̪àrá  1 
Krongo: tárı̀  1 
Keiga: t̪ɛ̀rɛ́  1 
Tumtum: t̪àrɛ̀  1 
Number: 55
Word: mountain
Katcha: àɲà  1 
Kadugli: ɲɲà  1 
Miri: ɲɲà  1 
Tulishi: ɲà  1 
Kanga: ɲà  1 
Tumma: mɛ̀  1 
Krongo: dyáːmà  2 
Keiga: m=èà  1 
Tumtum: m=ìɲà  1 
Number: 56
Word: mouth
Katcha: nìːnɔ̀  1 
Kadugli: nìːnɔ̀  1 
Miri: nìːnɔ̀  1 
Tulishi: níːnɔ̀  1 
Kanga: nìːnɔ̀  1 
Tumma: nìːnʋ̀  1 
Krongo: nìːnò  1 
Keiga: nìːnʋ̀  1 
Tumtum: nìːnà  1 
Number: 57
Word: name
Katcha: ɛ̀ːrɛ̀  1 
Kadugli: ɛ̀ːrɛ̀  1 
Miri: ɛ̀ːrɛ̀  1 
Tulishi: ɛ̀rɛ̀  1 
Kanga: ɛ̀ːrɛ̀  1 
Tumma: áːrá ~ ɛ̀áːrá  1 
Krongo: yàːrı̀  1 
Keiga: ɛ̀rɛ̀  1 
Tumtum: ɛ̀ːrɛ̀  1 
Number: 58
Word: neck
Katcha: ä̀yì  1 
Kadugli: t=ìŋgìrì #  2 
Miri: àyì  1 
Tulishi: àí  1 
Kanga: ìː  1 
Tumma: áyyí  1 
Krongo: áːy  1 
Keiga: t=ìŋìr  2 
Tumtum: íyyɛ́ ~ yyɛ́  1 
Number: 59
Word: new
Katcha:
Kadugli:
Miri:
Tulishi: ɛ́ːsì  1 
Kanga:
Tumma: ɓàttínì #  2 
Krongo: t=óː=tìːɕì  3 
Keiga: mà=t̪t̪ík  4 
Tumtum: àː=dígí  4 
Number: 60
Word: night
Katcha: ɔ̀ːsɔ̀  1 
Kadugli: àːsɔ̀  1 
Miri: t̪à=ɔ́ːsɔ̀-k  1 
Tulishi: ɔ̀ːsɔ́-k  1 
Kanga: àl=bɔ́ːsí-nì  1 
Tumma: wàːší-nnì  1 
Krongo: òːsó  1 
Keiga: t̪áɗúmɓɔ̀  2 
Tumtum: ɔ̀ːsʋ́-nnì  1 
Number: 61
Word: nose
Katcha: ḿbàrɔ̀  1 
Kadugli: ámbárɔ̀-k  1 
Miri: úmbɔ̀rɔ̀-k  1 
Tulishi: ɔ́ŋgɔ́rɔ̀-k  1 
Kanga: mɔ̀ːrɔ̀  1 
Tumma: ɓ=ɔ̀ŋgɔ́rɔ̀  1 
Krongo: àmʋ̀ːnı̀  2 
Keiga: àrwɔ̀-k  1 
Tumtum: à=mʋ́ːnɛ̀  2 
Number: 62
Word: not
Katcha: t̪a ~ t̪a-lɔ  1 
Kadugli:
Miri:
Tulishi:
Kanga:
Tumma:
Krongo: áŋ  2 
Keiga: tà  1 
Tumtum:
Number: 63
Word: one
Katcha: ú=ŋgɔ́ʈʈɔ́  1 
Kadugli: ŋ́=ŋàttɔ̀-k  1 
Miri: ŋɔ̀ttɔ̀-k  1 
Tulishi: kɔ́ttɔ̀-k  1 
Kanga: ŋɔ́ttɔ́  1 
Tumma: ŋgɛ̀ttɔ́  1 
Krongo: t=yʋ́ŋwá  2 
Keiga: tʋ̀ːl  3 
Tumtum: íŋínɔ́ːnɔ̀  4 
Number: 64
Word: person
Katcha: ɛ̀mìɗì  1 
Kadugli: ámìɗì  1 
Miri: ká  2 
Tulishi: kɔ́yɔ́  2 
Kanga: m̀d̪ì  1 
Tumma: ámúɗì  1 
Krongo: káːw  2 
Keiga: kɔ̌  2 
Tumtum: kɔ́  2 
Number: 65
Word: rain
Katcha: t̪ím=ɓìɗɔ̀  1 
Kadugli: t̪àm=bàɗɔ̀  1 
Miri: t̪í=fúɗɔ̀  1 
Tulishi: mmı́  2 
Kanga: t̪ìː=fúɗɔ́  1 
Tumma: ɕà=fɔ̀ɗɔ̀ ~ ɕàŋ=fɔ̀ɗɔ̀  1 
Krongo: nì  2 
Keiga: àmmı́  2 
Tumtum: nnì  2 
Number: 66
Word: red
Katcha: ù=ʈʈɔ́yɔ́  1 
Kadugli: óːdè  1 
Miri: àbbı̀  2 
Tulishi: ɔ̀ɓɓɛ́  2 
Kanga: òɓɓé  2 
Tumma: ʌ̀=tɔ́yɔ́  1 
Krongo: ò=yòːní  3 
Keiga: àbbɛ́  2 
Tumtum: à=síːrì  4 
Number: 67
Word: road
Katcha: fíːní  1 
Kadugli: fìːnì  1 
Miri: fìːnì  1 
Tulishi: hìːní  1 
Kanga:
Tumma: fíːní  1 
Krongo: fúːnì  1 
Keiga: fíní  1 
Tumtum: pfúːnì  1 
Number: 68
Word: root
Katcha: ɛ̀rɛ́ːrɛ̀  1 
Kadugli: ɛ́ːrɛ̀  1 
Miri: áːrɛ̀  1 
Tulishi: ɛ́rɛ̀ ~ ɛ́rrɛ̀  1 
Kanga: árrɛ́  1 
Tumma: àráː-rà  1 
Krongo: árrì  1 
Keiga: ɛ́ːrɛ́  1 
Tumtum: ɓ=árrɛ̀  1 
Number: 69
Word: round
Katcha: ɔ̀ɗù=gùlú  1 
Kadugli: àɗù=gùːlú  1 
Miri: ɗù=gùːlú  1 
Tulishi:
Kanga: ɗù=gùːlù  1 
Tumma: à=ɗɗúá=ʓáːná  2 
Krongo: à=dùkú-kwáːná  2 
Keiga: àɗù=gúllú  1 
Tumtum:
Number: 70
Word: sand
Katcha: nd̪à=mògú  1 
Kadugli: nd̪àː=mòːgʋ́  1 
Miri: nd̪à=mùgú  1 
Tulishi: t̪ɔ̀=múk  1 
Kanga: nd̪ò=mògú  1 
Tumma: nd̪á=mɔ̀gú  1 
Krongo: tìsìŋáːɲí  2 
Keiga: sɛ̀sɛ̀k  3 
Tumtum: t̪ìsìŋɛ́ːŋɛ́  2 
Number: 71
Word: say
Katcha: ì=kkì  1 
Kadugli: á=kkì  1 
Miri: à=kkì  1 
Tulishi: í=kkì  1 
Kanga: kì  1 
Tumma: lɛ̀  2 
Krongo: t=ì=kkì  1 
Keiga:
Tumtum: à=kì-nı̀ːnı̀  1 
Number: 72
Word: see
Katcha: i=ʓa #  1 
Kadugli: ì=ʓɔ́ːgɔ̀  1 
Miri: à=ʓì  1 
Tulishi: ì=d̪í-nà  1 
Kanga: ɗìyè-ɓù  1 
Tumma: málá  2 
Krongo: t=áːsàlà #  3 
Keiga: ìː=d̪ʋ̀ ~ ì=nd̪ʋ̀  1 
Tumtum: sìɲʓá  4 
Number: 73
Word: seed
Katcha: t̪ɔ̀ːyɔ̀  1 
Kadugli: t̪àyɔ̀-k  1 
Miri: állı̀ːlà #  2 
Tulishi: màlóà  3 
Kanga: mɔ̀ːlà  3 
Tumma: mʋ̀gɔ̀là  3 
Krongo: mókóló  3 
Keiga: mùlóá  3 
Tumtum: íːgì  4 
Number: 74
Word: sit
Katcha: àmmí  1 
Kadugli: àmmì-k  1 
Miri: mì-k  1 
Tulishi: ɓı́gı́-ɓù  2 
Kanga: mmí  1 
Tumma: à=mmí  1 
Krongo: ò=mì kúbú  1 
Keiga: mɔ́k  1 
Tumtum: á=mî  1 
Number: 75
Word: skin
Katcha: ɔ̀t̪t̪ɔ́  1 
Kadugli: t̪ɔ̀  1 
Miri: à=gìːd̪ɛ̀  2 
Tulishi: nd=ídɛ̀  2 
Kanga: m̀=tʋ̀ŋà  1 
Tumma: t̪ɔ́ː-nɔ̀  1 
Krongo: tò  1 
Keiga: dʋ̀ːɔ̀  1 
Tumtum: t̪ʋ̀  1 
Number: 76
Word: sleep
Katcha: ı́ːrí-gíd̪ɛ́  1 
Kadugli: írìː-d̪ɛ  1 
Miri: íːrí-d̪ɛ̀  1 
Tulishi: áːrí-d̪ɛ̀  1 
Kanga: yàːr-d̪ɛ̀  1 
Tumma: áːrí-gíd̪à  1 
Krongo: t=èːrı̀-kkı́tı̀  1 
Keiga: àr-kìd̪ɛ̀  1 
Tumtum: ı̀ːrì-gíd̪è  1 
Number: 77
Word: small
Katcha: ìʈíllì  1 
Kadugli: àː=díttì-k  1 
Miri: tìtɛ́ʔlá  1 
Tulishi: n=ít̪t̪ì  1 
Kanga: šíʔɲá  1 
Tumma: mì=tìtíɲá  1 
Krongo: t=á=ʈʈéllé  1 
Keiga: à=sɔ́gɔ́  2 
Tumtum: ɛ̀=ttyɔ́  1 
Number: 78
Word: smoke
Katcha: ń=ʈìːgò  1 
Kadugli: n=dìːgʋ̀  1 
Miri: tìːgù ~ tìːgù-k  1 
Tulishi: t̪ìyɔ̀-k  1 
Kanga: tìːgɔ̀  1 
Tumma: tìːgɔ̀  1 
Krongo: ǹ=ʈìːkòŋ  1 
Keiga: tíːkʋ́  1 
Tumtum: n=dìːgʋ̀  1 
Number: 79
Word: stand
Katcha: ɛ̀ː=ɗìŋɛ́  1 
Kadugli: à=fíːɗɔ̀  2 
Miri: ɗìŋɛ́  1 
Tulishi: à=bɛ́  3 
Kanga: yì=ɗìgìɗɔ̀  1 
Tumma: à=ɗíɲɛ́  1 
Krongo: ò=búɲì  4 
Keiga: à=bíyɛ́  3 
Tumtum: á=ɓʋ́ŋɛ́ː  4 
Number: 80
Word: star
Katcha: mìd̪ìgí  1 
Kadugli: màd̪àgɛ̀-k  1 
Miri: mìd̪ìgì-k  1 
Tulishi: míd̪ì-k  1 
Kanga: mìd̪ìŋɛ̀  1 
Tumma: màd̪ígí  1 
Krongo: mìtìkí  1 
Keiga: àdìŋí-k  1 
Tumtum: mìd̪ìgì  1 
Number: 81
Word: stone
Katcha: m=ìsì  1 
Kadugli: m=ìsì-k  1 
Miri: m=ìsì-k  1 
Tulishi: m=úsèì  1 
Kanga: m=ìšì  1 
Tumma: m=ìšì  1 
Krongo: m=ìsì  1 
Keiga: mì=síní-k  1 
Tumtum: mì=zìgì  1 
Number: 82
Word: sun
Katcha: ǹd̪àn=àːyà  1 
Kadugli: nd̪ìn=àːyà  1 
Miri: nd̪àl=àyà  1 
Tulishi: t̪én=éà  1 
Kanga: nd̪àl=àːyà  1 
Tumma: ànd̪àn=áyá  1 
Krongo: àyyá  1 
Keiga: àyá  1 
Tumtum: ı̀ːyá  1 
Number: 83
Word: swim
Katcha: abo bid̪i  1 
Kadugli:
Miri:
Tulishi:
Kanga:
Tumma:
Krongo: t=áyyì ~ t=áyyà  2 
Keiga:
Tumtum:
Number: 84
Word: tail
Katcha: t̪=ìːd̪í  1 
Kadugli: ìːd̪í  1 
Miri: ìːd̪í  1 
Tulishi: t̪=ɛ̀ɗí-k  1 
Kanga: tú  2 
Tumma: tú  2 
Krongo: ìːtì  1 
Keiga: íːdí-k  1 
Tumtum: ìːd̪í  1 
Number: 85
Word: that
Katcha:
Kadugli: anne #  1 
Miri:
Tulishi:
Kanga:
Tumma:
Krongo: =íkkì  2 
Keiga: gì-ná  2 
Tumtum:
Number: 86
Word: this
Katcha:
Kadugli: ya  1 
Miri:
Tulishi:
Kanga:
Tumma:
Krongo: =óʔóŋ  2 
Keiga: gɛ́ ~ ŋgɛ̀  3 
Tumtum:
Number: 87
Word: thou
Katcha: ɔ̀ʔɔ̀  1 
Kadugli: òʔò  1 
Miri: ɔ́ʔɔ̀  1 
Tulishi: òʔò  1 
Kanga: ɔ̀ʔɔ̀  1 
Tumma: ɔ́ʔɔ̀  1 
Krongo: ʋ̀ʔʋ̀ŋ  1 
Keiga: ʋ́ʔʋ̀  1 
Tumtum: ʋ̀ʔʋ̀  1 
Number: 88
Word: tongue
Katcha: ŋ́gɔ̀ɗɔ̀  1 
Kadugli: á=ŋgáɗù-k  1 
Miri: ŋáɗɔ̀ ~ ŋ=ŋáɗɔ̀  1 
Tulishi: èːdɔ̀  1 
Kanga: ŋɔ̀ɗɔ̀  1 
Tumma: à=ŋgɔ́ɗɔ̀  1 
Krongo: ɕòːdò  1 
Keiga: t̪à=ŋʋ̀ɗɔ̀  1 
Tumtum: t̪ɔ̀=ŋɔ̀ɗɔ́  1 
Number: 89
Word: tooth
Katcha: ìː=gìnì  1 
Kadugli: ìŋ=ŋìnì  1 
Miri: ŋínì  1 
Tulishi: íːnì  1 
Kanga: ŋìːnì  1 
Tumma: á=gìnì  1 
Krongo: ì=kìnì  1 
Keiga: kı̀ːnı̀  1 
Tumtum: t̪ì=gìní  1 
Number: 90
Word: tree
Katcha: àffá  1 
Kadugli: ffà  1 
Miri: ffà  1 
Tulishi: ndè=àːdì  2 
Kanga: ffà  1 
Tumma: fà  1 
Krongo: ffà  1 
Keiga: k=àːɗí  2 
Tumtum: ffà  1 
Number: 91
Word: two
Katcha: ɛ́ːrà  1 
Kadugli: ɛ́ːrà  1 
Miri: ɛ́ːrà  1 
Tulishi: k=àːrá  1 
Kanga: ɛ́ːrá  1 
Tumma: ɛ́ːrɛ́  1 
Krongo: t=yáːrè ~ t=yáːryà  1 
Keiga: áríyà  1 
Tumtum: ɛ́ːryà  1 
Number: 92
Word: walk (go)
Katcha: kɔlɔ #  1 
Kadugli:
Miri: à=ttɔ̀  2 
Tulishi: yɔ̀gɔ́  3 
Kanga:
Tumma: ɲúŋŋɔ́  4 
Krongo: ɕ=àáw  3 
Keiga: sáŋà  5 
Tumtum: ŋ́gʷá  4 
Number: 93
Word: warm (hot)
Katcha: àgù=ɗáːnà  1 
Kadugli: íːyùyyù-k #  2 
Miri: àgù=ɗáːnà  1 
Tulishi: è=lálá  3 
Kanga:
Tumma:
Krongo: à=làːlá  3 
Keiga: ŋúɗánì  1 
Tumtum: ŋ=áláːlà  3 
Number: 94
Word: water
Katcha: ɓìːd̪ì  1 
Kadugli: ɓìːd̪ì  1 
Miri: ɓìːd̪ì  1 
Tulishi: ɓíːd̪í  1 
Kanga: ɓèːšì  1 
Tumma: ɓíːʓí ~ ɓíːd̪í  1 
Krongo: bìːtì  1 
Keiga: ɓìːd̪ì  1 
Tumtum: ɓìːgì  1 
Number: 95
Word: we1
Katcha: àŋà  1 
Kadugli: àngà  1 
Miri: ŋ́ŋà  1 
Tulishi:
Kanga: àŋŋà  1 
Tumma: áŋŋá  1 
Krongo: àŋŋá  1 
Keiga: àŋá  1 
Tumtum:
Number: 95
Word: we2
Katcha: ùŋɔ̀  2 
Kadugli: òŋò  2 
Miri: ŋ́ŋɔ̀  2 
Tulishi:
Kanga: ɔ̀ŋŋɔ̀  2 
Tumma: ʌ̀yyì  2 
Krongo: óːw  2 
Keiga: àŋʋ́  2 
Tumtum: àːyʋ́  2 
Number: 96
Word: what
Katcha: mìnnà  1 
Kadugli: mìnnà  1 
Miri: =mnà  1 
Tulishi: mìnà  1 
Kanga: m̀nà  1 
Tumma: mɔ́nà  1 
Krongo: ná ~ náːná  1 
Keiga: mǝ̀ná  1 
Tumtum: mìnnà  1 
Number: 97
Word: white
Katcha: áː=ɓássà  1 
Kadugli: àː=bàssà  1 
Miri: àː=bàssà  1 
Tulishi: à=híːrù  2 
Kanga: àː=ɓàssá  1 
Tumma: áː=ɓássà  1 
Krongo: ò=fíːró  2 
Keiga: à=brá  2 
Tumtum: à=fíːrá  2 
Number: 98
Word: who
Katcha: màd̪à  1 
Kadugli: m̀d̪à  1 
Miri: m̀d̪á ~ m̀d̪àː-ní  1 
Tulishi: bìd̪á  1 
Kanga: m̀d̪á  1 
Tumma: màd̪à  1 
Krongo: ntá  1 
Keiga: ndá  1 
Tumtum: nd̪á  1 
Number: 99
Word: woman
Katcha: à=kká  1 
Kadugli: kká  1 
Miri: lı̀ɲá  2 
Tulishi: éá  3 
Kanga: lìɲá  2 
Tumma: lɛ́mɛ̀  4 
Krongo: nímyà  5 
Keiga: nìmı́yá  5 
Tumtum: nímíɲà  5 
Number: 100
Word: yellow
Katcha: a=gerikiri #  1 
Kadugli: ù=gùːlí  2 
Miri:
Tulishi:
Kanga:
Tumma:
Krongo: ò=kòfóːró  3 
Keiga:
Tumtum:
Number: 101
Word: far
Katcha: à=gùɓɓà  1 
Kadugli: kùɓɓà  1 
Miri: =à=góɓɓà  1 
Tulishi: ɔ́ɓɓá  1 
Kanga:
Tumma:
Krongo: kʋ́bbá  1 
Keiga: ìllùr  2 
Tumtum: íːrʋ̀  3 
Number: 102
Word: heavy
Katcha: ínt̪í  1 
Kadugli: ìndì  1 
Miri: ándì  1 
Tulishi: íːd=índì  1 
Kanga:
Tumma:
Krongo: t=ìː=ʈìntì  1 
Keiga: à=m̀nɔ́gɔ́  2 
Tumtum: à=t̪t̪áɓɛ́  3 
Number: 103
Word: near
Katcha: à=gàʈʈɛ̀  1 
Kadugli: kàt̪t̪è  1 
Miri: máː=gát̪t̪ɛ̀  1 
Tulishi: ɛ́t̪t̪ɛ́  1 
Kanga:
Tumma:
Krongo: áfìː=gàt̪t̪ı̀ #  1 
Keiga: à=gàrt̪ɛ̀  1 
Tumtum: àfɛ́ː=gàt̪t̪ɛ̀  1 
Number: 104
Word: salt
Katcha: t̪ɛ́ŋ=ɛ́d̪àlà  1 
Kadugli: t̪àŋ=àɗàlà  1 
Miri: t̪ìŋ=àdàlà  1 
Tulishi: t̪ı́ŋ=ı́ɗà  1 
Kanga:
Tumma:
Krongo: tìmàlá  2 
Keiga: k=àɗál  1 
Tumtum: t̪ìmɛ̀lá  2 
Number: 105
Word: short
Katcha: ɔ̀ː=ʈùgù-ʈùgù  1 
Kadugli: à=dùŋò  1 
Miri: à=dʋ̀ŋɔ́  1 
Tulishi: àd̪=d̪ìd̪írì  2 
Kanga:
Tumma:
Krongo: à=d̪ìd̪íːrí #  2 
Keiga: à=t̪ìd̪írí  2 
Tumtum: à=d̪ìɗíːrí  2 
Number: 106
Word: snake
Katcha: í=nní  1 
Kadugli: nì  1 
Miri: nnì  1 
Tulishi: ɲì  1 
Kanga:
Tumma:
Krongo: nì  1 
Keiga: màmáːlá-k  2 
Tumtum: nnì  1 
Number: 107
Word: thin
Katcha: éː=ɗáɗɗá  1 
Kadugli: òrrì  2 
Miri: tìtɛ́ʔ-lá #  3 
Tulishi: ʋ̀=sìssì-k  4 
Kanga:
Tumma:
Krongo: à=sàːrì  5 
Keiga: ʋ́rrı́  2 
Tumtum: n=ʋ́rʋ́ːrí  2 
Number: 108
Word: wind
Katcha: t̪íɲà  1 
Kadugli: ɲà  1 
Miri: t̪íɲà  1 
Tulishi: t̪ìɲá  1 
Kanga: t̪ìɲà  1 
Tumma:
Krongo: tı̀ɲá  1 
Keiga: àɲʋ́  2 
Tumtum: t̪ìɲá  1 
Number: 109
Word: worm
Katcha: àɗìːnɔ̀  1 
Kadugli: à=ɗìːnɔ̀  1 
Miri: t̪áː=díːnʋ̀  1 
Tulishi: à=ɗìnɔ̀  1 
Kanga:
Tumma:
Krongo: à=dyàːnù  1 
Keiga: à=ɗìnɔ̀  1 
Tumtum: à=ɗı́ːnɔ́  1 
Number: 110
Word: year
Katcha: àrúːnú  1 
Kadugli: ùːrnù  1 
Miri:
Tulishi: t̪ìsɛ́  2 
Kanga:
Tumma:
Krongo: fálìŋ  3 
Keiga: yɛ́gɛ́  4 
Tumtum: fálɛ̀  3 
kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,kad-word,kad-kat,kad-kdg,kad-mir,kad-tul,kad-kng,kad-tum,kad-kro,kad-kei,kad-tmt,
Total of 112 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
69774844
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov