Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

East Sudanic family: Nyimang group (2 lists) :

Search within this database
Total of 116 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\esu\nyi
Number: 1
Word: all
Ama: kwɛ́rɛ̀n ~ kwɔ́rɛ̀n  1 
Afitti: kwūdūt̪ùm  1 
Number: 2
Word: ashes
Ama: fínàn  1 
Afitti: fīɲín  1 
Number: 3
Word: bark
Ama: ámù  1 
Afitti: kwúsīyà  2 
Number: 4
Word: belly
Ama: bwiši ~ bwuši  1 
Afitti: kárnd̪à  2 
Number: 5
Word: big
Ama: díà  1 
Afitti: dúbɔ̀  2 
Number: 6
Word: bird
Ama: wór  1 
Afitti: ɔ́rd̪ō  1 
Number: 7
Word: bite
Ama: bwìd̪-ì  1 
Afitti: ŋwɔ́d̪-ɛ̀  2 
Number: 8
Word: black
Ama: t̪ɛ̄=bī-ò  1 
Afitti: t̪ī=bī-à  1 
Number: 9
Word: blood
Ama: wílì ~ wúlì  1 
Afitti: ɔ́lɛ̀  1 
Number: 10
Word: bone
Ama: ámī ~ ámbī  1 
Afitti: áːmā  1 
Number: 11
Word: breast
Ama: tulum #  1 
Afitti: kɔfurka #  2 
Number: 12
Word: burn tr.
Ama: swī-ɛ̀  1 
Afitti: t̪=òʓ-ì  2 
Number: 13
Word: claw(nail)
Ama: fálɛ̀  1 
Afitti: fálà  1 
Number: 14
Word: cloud
Ama: árīŋ=ò=kwòl  1 
Afitti: lēʓá  2 
Number: 15
Word: cold
Ama: kwɛ̄=šìl ~ kwɔ̄=šìl  1 
Afitti: kwɔlŋga ~ kwɔlǝŋga  2 
Number: 16
Word: come
Ama: kwùd̪ù  1 
Afitti: t̪=àr  2 
Number: 16
Word: come
Ama: t̪=ɔ̀r  2 
Afitti:
Number: 17
Word: die
Ama: lw-è  1 
Afitti: lú-ɛ̀  1 
Number: 18
Word: dog
Ama: gìl  1 
Afitti: wùl ~ wìl  2 
Number: 19
Word: drink
Ama: lì  1 
Afitti: dáì  2 
Number: 19
Word: drink
Ama: t̪=wìl  3 
Afitti:
Number: 20
Word: dry
Ama: ā=fɔ̀r  1 
Afitti: fǝ̄rá-fǝ̄rà  1 
Number: 21
Word: ear
Ama: ɲɔ̀gɔ̀r ~ ɲɔ̀wɔ̀r  1 
Afitti: ɲɔ̄rwà ~ ɲɛ̄rwà  1 
Number: 22
Word: earth
Ama: kɛ̀gɛ́l ~ kɛ̀ɛ́l  1 
Afitti: kwɔ̄yà  2 
Number: 23
Word: eat
Ama: tàm  1 
Afitti: t̪=ùl-ɔ̀  2 
Number: 23
Word: eat
Ama: t̪=àl  2 
Afitti:
Number: 24
Word: egg
Ama: dámì  1 
Afitti: dómì  1 
Number: 25
Word: eye
Ama: āŋɛ̀  1 
Afitti: āŋwá  1 
Number: 26
Word: fat n.
Ama: kwòl  1 
Afitti: kwɔ̀l  1 
Number: 27
Word: feather
Ama: kwāršì ~ kwɔ̄ršì  1 
Afitti: sɔ̄rwá #  2 
Number: 28
Word: fire
Ama: mìr  1 
Afitti: mbǝ̀rr  1 
Number: 29
Word: fish
Ama: samag  -1 
Afitti: sámàk  -1 
Number: 30
Word: fly v.
Ama: mwùš-ɛ̀g  1 
Afitti: bīrì  2 
Number: 31
Word: foot
Ama: kìrè  1 
Afitti: māgílà  2 
Number: 32
Word: full
Ama: ā=ɲuài  1 
Afitti: ɛwɛː-n  2 
Number: 33
Word: give
Ama: t̪ɛ̀g  1 
Afitti: t̪ǝ́g-ɛ̀  1 
Number: 34
Word: good
Ama: kɛ̄ɽù  1 
Afitti: kwɔ̄nʓígɛ̀  2 
Number: 35
Word: green
Ama: ā=láwài  1 
Afitti: sɔ̀sá  2 
Number: 36
Word: hair
Ama: ʓè  1 
Afitti: īyá  2 
Number: 37
Word: hand
Ama: ái̯yì ~ ái̯ʓì  1 
Afitti: áːt̪à  1 
Number: 38
Word: head
Ama: wɔ́ɽò  1 
Afitti: ɔ́r  1 
Number: 39
Word: hear
Ama: kì-n  1 
Afitti: kíd-í  1 
Number: 40
Word: heart
Ama: wílí=n=wèl  1 
Afitti: t̪ílīm  2 
Number: 41
Word: horn
Ama: gūršì  1 
Afitti: gwùrt̪ùn  1 
Number: 42
Word: I
Ama: ai ~ a  1 
Afitti: oi ~ woi  1 
Number: 43
Word: kill
Ama: nì  1 
Afitti: nì  1 
Number: 44
Word: knee
Ama: kwìyùm ~ kwùyùm  1 
Afitti: kwùɲùŋ  1 
Number: 45
Word: know
Ama: máì  1 
Afitti: máì  1 
Number: 46
Word: leaf
Ama: kwɔ̂  1 
Afitti: lālūwà  2 
Number: 47
Word: lie
Ama: tuŋ  1 
Afitti: tʋ̄ŋg-ʋ̀n  1 
Number: 47
Word: lie
Ama: t̪=ia  2 
Afitti: t̪=òg-ì  2 
Number: 48
Word: liver
Ama: máɽìɲ  1 
Afitti: márìɲ  1 
Number: 49
Word: long
Ama: t̪ó=wūɽù  1 
Afitti: sǝ̄ndáː  2 
Number: 50
Word: louse
Ama: wīnì  1 
Afitti: ŋwūnà  1 
Number: 51
Word: man
Ama: kwài  1 
Afitti: ágwòr  2 
Number: 52
Word: many
Ama: ká=dɔ̀ŋ  1 
Afitti: díllà  2 
Number: 53
Word: meat
Ama: kwòn ~ kwùn  1 
Afitti: kwùn  1 
Number: 54
Word: moon
Ama: kwûr  1 
Afitti: ársǝ̀n  2 
Number: 55
Word: mountain
Ama: mɛ̄dɛ́  1 
Afitti: mot̪irr  1 
Number: 56
Word: mouth
Ama: ŋàl  1 
Afitti: ŋgìlà  1 
Number: 57
Word: name
Ama: āŋɛ̀r  1 
Afitti: ɔ̄rdɔ̀ŋ  2 
Number: 58
Word: neck
Ama: bɛd̪ɛ  1 
Afitti: bǝ̄t̪á  1 
Number: 59
Word: new
Ama: kā=ɲɛ̀r  1 
Afitti: ɲīr-ì  1 
Number: 60
Word: night
Ama: t̪wîn  1 
Afitti: t̪únì  1 
Number: 61
Word: nose
Ama: àmùd̪ù  1 
Afitti: ŋwùt̪à  1 
Number: 62
Word: not
Ama: fa  1 
Afitti:
Number: 63
Word: one
Ama: ɲálà  1 
Afitti: ándà  2 
Number: 64
Word: person
Ama: wā-d̪áŋ ~ wō-d̪áŋ  1 
Afitti: wí  1 
Number: 65
Word: rain
Ama: árīŋɛ̀  1 
Afitti: árǝ̄ŋgà  1 
Number: 66
Word: red
Ama: t̪ɛ̀=gìlè  1 
Afitti: gìlà  1 
Number: 67
Word: road
Ama: bwir  1 
Afitti: bori  1 
Number: 68
Word: root
Ama: sùl  1 
Afitti: kúrù  2 
Number: 69
Word: round
Ama: a=gwɔɽɔŋ  1 
Afitti:
Number: 70
Word: sand
Ama: kwégòu ~ kwèi  1 
Afitti: sūà  2 
Number: 71
Word: say
Ama: šɛ̂  1 
Afitti: ít̪-ì  2 
Number: 72
Word: see
Ama: t̪ɔ́l-ɛ̀ ~ t̪ɔ́il-ɛ̀ ~ t̪ɛ́l-ɛ̀  1 
Afitti: tìŋìl-ì  1 
Number: 72
Word: see
Ama: wɛn- ~ wɔnd-  2 
Afitti: náːr  3 
Number: 73
Word: seed
Ama: tú-d̪à  1 
Afitti: ɔ̄rmānàk  2 
Number: 74
Word: sit
Ama: dɔ̀ɲ  1 
Afitti: dɔɲ-i  1 
Number: 75
Word: skin
Ama: lûm  1 
Afitti: álkɔ̀  2 
Number: 76
Word: sleep
Ama: finiɛ-tuŋ  1 
Afitti: t̪=òg-ì  2 
Number: 77
Word: small
Ama: kɛ̄dìŋ  1 
Afitti: kíɕɕà  2 
Number: 78
Word: smoke
Ama: ŋɛ̀šì  1 
Afitti: lɔ́sgà  2 
Number: 79
Word: stand
Ama: tàg  1 
Afitti: tìg-ì  1 
Number: 80
Word: star
Ama: kwɔ́ršìlɛ̀  1 
Afitti: mīdí  2 
Number: 81
Word: stone
Ama: mìdìr ~ mìīdr ~ mìīndr  1 
Afitti: mbǝ̄rɛ́  2 
Number: 82
Word: sun
Ama: ɲīŋ-áŋ  1 
Afitti: ŋíʓì  1 
Number: 83
Word: swim
Ama: sōbáì  1 
Afitti: t̪ǝ̄=sɛ̀  2 
Number: 84
Word: tail
Ama: ʓè  1 
Afitti: wēyà  2 
Number: 85
Word: that
Ama: d̪ɔ̀  1 
Afitti: gǝ́llà  2 
Number: 86
Word: this
Ama: nɔ̀  1 
Afitti: nɛ̂  1 
Number: 87
Word: thou
Ama: i  1 
Afitti: i  1 
Number: 88
Word: tongue
Ama: ŋìldì  1 
Afitti: ɔ̀lɔ̀  2 
Number: 89
Word: tooth
Ama: ìlè ~ èlè  1 
Afitti: ŋgíl  1 
Number: 90
Word: tree
Ama: t̪ómà ~ t̪úmà  1 
Afitti: šídārà  -1 
Number: 91
Word: two
Ama: árbà ~ ármbà  1 
Afitti: ármà-k  1 
Number: 92
Word: walk (go)
Ama: kwà  1 
Afitti: t̪ɔ̀r  2 
Number: 92
Word: walk (go)
Ama: t̪ái  3 
Afitti: t̪ʋ̄g-ɔ̀  4 
Number: 93
Word: warm
Ama: kà=bàr  1 
Afitti: ʓūkárɛ̀  -1 
Number: 94
Word: water
Ama: bɔ́ŋ  1 
Afitti: bɔ́ŋ  1 
Number: 95
Word: we
Ama: a-ŋi  1 
Afitti: o-go  1 
Number: 96
Word: what
Ama: ɛŋi-nɛ  1 
Afitti: ŋgí-sè #  1 
Number: 97
Word: white
Ama: t̪ā=bár  1 
Afitti: t̪ā=bǝ̄r-á  1 
Number: 98
Word: who
Ama: ŋá  1 
Afitti: ŋá-dè #  1 
Number: 99
Word: woman
Ama: kɛ̂r  1 
Afitti: kírī  1 
Number: 100
Word: yellow
Ama: ā=bwɛ̄šì ~ ā=bwɔ̄šì  1 
Afitti:
Number: 101
Word: far
Ama: sáù  1 
Afitti: kíɕɕā #  2 
Number: 102
Word: heavy
Ama: kwɔ̄dù  1 
Afitti: títìŋ  2 
Number: 103
Word: near
Ama: áràn ~ áràŋ  1 
Afitti: āggǝ̄lá  2 
Number: 104
Word: salt
Ama: kwɛ́d̪ílè ~ kwɔ́d̪ílè  1 
Afitti: ɔ́rd̪ìk  -1 
Number: 105
Word: short
Ama: šɛ̀ɽɛ̀  1 
Afitti: sɛ̄rɛ̄ŋáː ~ šɛ̄rɛ̄ŋáː  1 
Number: 106
Word: snake
Ama: sɔ̀m  1 
Afitti: sǝ̀m  1 
Number: 107
Word: thin
Ama: kɛ̄šɛ̀ɲ ~ kɛ̄šɛ̀ŋ  1 
Afitti: sóɲú  2 
Number: 108
Word: wind
Ama: mó  1 
Afitti: má  1 
Number: 109
Word: worm
Ama: ámì  1 
Afitti: ɔ́mù  1 
Number: 110
Word: year
Ama: wɔ̀r  1 
Afitti: ɔr  1 
nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,nyi-word,nyi-ama,nyi-afi,
Total of 116 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
235646223
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov