Ontong Java

Transition rites at Ontong Java. (Solomon Islands), by Ian Hogbin // JSP. Volume 39, No. 154. P. 94-112
E o kou va'a e malu he kai, 12
ma kou va'a sausau kou ama. 13
E o ke mangu e ku aku i ke ama. 13
O Ke-ui aku i ke ama. 10
E o kou va'a e malu he kai, 12
ma kou va'a sausau kou ama. 13
Kou kia ke iako ke makangi. 12
E o kou va'a e malu he kai, 12
ma kou va'a sausau kou ama.
The shadow of my canoe lies on the sea (i.e. the outrigger is just lifting out of the water, as it does when the canoe is going at full speed.) 46
and the outrigger splashes up and down in the water. 15
See the outrigger flies like a bird! 13
Ke-ui 6 (give me speed and) stand on the outrigger. 16
The shadow of my canoe lies on the sea 13
and the outrigger splashes up and down in the water. 15
The steersman, with his hand on the boom, calls for the wind. 15
The shadow of my canoe lies on the sea 13
and the outrigger splashes up and down in the water.

Transition rites at Ontong Java. (Solomon Islands), by Ian Hogbin // JSP. Volume 39, No. 155. P. 201-220
Ngau e maka'u kanga nge. 9
('Olalo e maka'u i Ke Luahinge) 13
hasula 'angau i hengua. 10
(Hasula 'Olalo i Ke Kipoanga) 12
i loko ke 'eli a'ulu 'angau. 12
(A'ula 'Olalo i loko ai po) 12
keiho 'angau i loko i mo'u. 12
(Keiho 'Olalo i loko ke vusi).
I am afraid to go along here. 11
('Olalo 4 is afraid of Ke Luahinge) 13
I go to the lagoon beach. 9
('Olalo goes to Ke Kipoanga) 11
I go into the taro garden. 9
('Olalo goes in the taro garden) 11
I go down into the big garden. 9
('Olalo goes down into the big garden).
Hulihuli va'a i kai hengua. 12
Longo akalinga. 6
Nga ouko'i mangau nge kakahuli koungiapunge. 19
Nge hulihuli va'a Kai-sauma. 12
Longo akalinga. 6
nga ko'i nge kakou, Masiole, nge kakahuli koungiapunge. 22
kakala-mai ea'ou kainga 12
i musia. 4
angalei e maka iui kongo ke koe ke i'a. 18
kakala-mai, Mangiepele. 10
i musia. 4
Angalei e maka iui kongo ke koe ke aku 18
koungiapunge.
Turn over the canoe log on the lagoon shore. 15
I hear. 3
I do not know how to work it with an adze. 12
Turn over the canoe at Kai-sauma. 13
I hear. 3
We will work it with knife and adze, Masiole. 14
I call you to come, my brother. 9
I weep. 3
You know how to make a canoe like a fish. 15
I call you to come, Mangiepele. 12
I weep. 3
You know how to make a canoe like a bonito.
Ngoho kangi ngau i lunga ke 'ava, 12
kau kongi, kau kongi. 8
Ngau ho aloha, 6
ngoho kangi ngau i lunga ke 'ava, 12
kau kongi, kau kongi 8
ngau ho aloha kangimai kou kama, 14
maikai kau kongi kangi-mai Kaumangi 16
maikai kau kongi, kau kongi, 12
ngau ho aloha. 6
Uluaku ngau i ke ahiahi. 12
Kau kongi ngoho he ku. 8
Ngau i kou ngi aloha, 9
ngau i kou kama kou kongi, 11
uu'ai nga ivi vave, 9
kau kongi, kau kongi. 8
Ngau ho aloha. 6
Uluaku ngau i ke ahiahi, 12
kau kongi, 4
i aloha ngau i Kaumangi. 11
Kau kongi. 4
uu'ai nga 'apengu vave, 10
kau kongi, ngau ho aloha.
I sit and weep upon the grave, 10
I weep, I weep. 6
I am sorry for my child, 5
(because there is no one at the house to give her anything to eat). 24
I sit and weep upon the grave, 10
I weep, I weep. 6
I am sorry and I weep for my child, 9
I weep and I weep for Kaumangi (the child). 14
I weep and I weep, 7
For I am sorry for her. 6
When I come in the afternoon 10
I sit and weep, I stand and weep. 10
I am sorry for my loved one 8
And I weep for my child. 6
She is so hungry that quickly she will eat a fish-bone. 15
I weep, I weep. etc., etc.

Hogbin, Herbert Ian. Law and order in Polynesia; a study of primitive legal institutions. / With an introd. by B. Malinowski. Hamden, Conn., Shoe String Press, 1961
'Varo manu, vero, 6
Poipoitu atu ki raro toufatu 14
Fahate 3
Taomia atu ki raro se ika mero.' 14
'Lower successfully, lower 7
Go and stand there below, your stone; 11
Make it fall down; 5
Be pressed down below a red fish.' 9
Ha kulo, ha kulo, hangamai. 10
kou aWi, Ke luahinge ! 9
hangamaila, kou ali'i, kou ali'i! 15
ngei ke olo a Ngiua, 9
ke olo a Samangi, 7
ke olo a Hoi, 6
hinge ngoho i ke pa. 7
hinge ko alunga. 6
kau sulu manga ke la. 8
Hinge va kau i mua. 8
kiki ako avai lalo va'a. 11
Kiloma ungi 'Ahinge. 8
Hinge, hangamai ! 6
ko kinga kapu malu. 7
alunga ke hale lau-kalo. 10
makeu ke luo. 6
ke mango pipi'i kie 8
ke hale lau-kalo. 7
ke susu, ke longo, ke aepea, 11
ke unga, ke iole, 7
ngi houli, ngi homea, 8
hakihaki ala ke ngiho, 9
pesia i nga pupu. 7
nga Ngengeva i komikomi; 9
hiki ke tnaka veve, 7
somo ke uluhuki, 7
ke ulu kolo, ke ulu a ke ika ; 12
ulaoango ke hua ke la'au, 12
ke ulu a hia ha kele. 9
ioaku aui molemole, 11
hui pakapaka. 6
mahe ke ungu, 5
mahe ke venguvengu. 7
Hail, hail, glowing one, 8
Our sacred Ke luahinge ! 9
, the glowing sacred one, sacred one, 11
From the shore of Ngiua, 8
From the shore of Samangi, 8
From the shore of Hoi. 7
The women lay aside their pillows. 11
(Because it grows dark and they can no longer see their work) 18
The sun goes down. 5
'Ahinge came first. 6
The keel trembles, the spell for wind 9
having been uttered. 7
(When she saw Kiloma) the sea broke over 'Ahinge's canoe. 19
Shining 'Ahinge ! 5
The shadow of your body is sacred. 10
The leaves of the taro grow above, 12
The shoots grow up. 5
Permit not the caterpillar 8
To eat the leaves of the taro. 11
Of the susu, the ngongo, the aepea, 12
Of the hermit crab and of the rat, 9
Of the houli and the homea, 10
Take away the teeth, 7
(because they destroy the taro) 10
And throw them into the bush. 7
Ngengeva3 (look after) the planting of the taro, 14
(Make) the grass grow, 5
The leaves of the banana grow, 10
And the sugar cane and the ika tree ; 12
(Make) the trees bear fruit, 9
The hia and the hakele trees. 10
(Make) the smooth ioaku grow (a coral growth) 14
And (send) the flat stones which lie on the shore, special prayer to increase the area of the islands) 31
(Send) abundance of clam shells, 8
And many venguvengu. 6
Come, now it is night, 'Ahinge hasten. 11
The sun goes down. 5
Your coronet of fragrant leaves has been placed on your head. 21
Go, look and see the taro shoots, 11
The young taro, the taro shoots, 10
In the garden, see to it that they grow. 11
Kou hinga, i lunga ke va'a. 10
'u 'oki ki ohu. 6
pale-i'a, i lunga ke va'a. 10
'u 'oki ki ohu. 6
kaua kalakala. 7
ke miko e hungu. 6
kukie ke mosu'i. 7
e kaloe'a, e kaloe'a. 10
kou hinga, i lunga ke va'a. 10
My sweetheart, come aboard my canoe. 12
There, you have come. 8
My loved one, come aboard my canoe. 12
There, you have come. 8
The two of us will talk together. 9
Your vulva is covered with hair. 11
Cut away the scale of the fish. 9
We copulate, we copulate. 10
My sweetheart, come aboard my canoe. 12
Mai, kaku vaka; oalau ; 10
ku kangahu kai kala-ngiu, 10
Akevai 'angau, oalau ; 11
ku kangahu kai kala-ngiu. 10
i vakai kai-hengua. 9
('u kangivalu, Hengihengi). 9
kaku vaka leipoi i mangu. 11
takamai Ke ulu ke kau. 10
('u kangivalu, Keaua). 9
va'a 'angau leipoi hi kala e lele. 15
longoiho ke haiva nga momoe. 12
ke ahu pe'au 6
ngi kilia ke vaka. 7
palangoiho kanga haiva. 10
nga miomoi. 5
ke ahu pe'au 6
ngi kilia ke vaka, 7
kilekoki. 4
Hasten, canoe of mine ; 8
When we have won the race we shall go to the kala-ngiu, 17
My Akevai, hasten. 6
When we have won the race we shall go to the kala-ngiu. 17
Let us go and return to the beach of the lagoon. 15
(Paddle strongly, Hengihengi). 7
This canoe of mine flies like a bird. 13
We will go to Ke ulu ke kau. 10
(Paddle strongly, Keaua). 7
My canoe wishes to fly like a hawk. 10
The news will travel and they will run to see us. 13
In the thunder of the waves 8
The canoe rocks. 5
The news will travel. 5
(As we turn we make) a whirlpool. 10
In the crashing waves 6
The canoe rocks. 5
It pitches and rolls. 5
'Ahinge, mangau kai-hongu, 10
kai-keke, kai-pupu, 8
hukiamai mangau kai-huanga, 13
ko la'au, ko 'alo, ko lupo, 10
ko ngangue, ko save, 7
mangau he ko aku. 7
malama nga hale moanga, 9
nga hale uliuli. 7
alualumia, mai vave. 10
'Ahinge, (send) for me high tides, 9
Angry seas, surging seas, 7
Bring for me pumice, 6
Your trees, your 'alo and your lupo timber, 15
Your ngangue and your save fish. 11
And for me your bonito. 8
Bring light1 to the houses of the ocean, 12
The houses of darkness. 7
And send these things, send them quickly. 9
Angameilongu ke kama, 9
Meihala ke kama, 7
Kumangava ke kama, 7
Emangava ke kama, 7
moukala kea ngi halelo. 10
moukala kea ngihaku, 9
moukala kea ngi hiu, 9
moukala kea ngi loli, 9
moukala kea ngi 'aka, 9
moukala kea ngi hangipapa. 11
kou Meilongu, Meihala, 10
auaiho nga ngi hiu, nga ngi hali, 13
nga ngi lape, nga ngi haku, nga ngi loti. 12
kingo malili, kingo makala, 10
kingo e longo, he oka mangingi. 11

Hogbin, H. I., Spirits and the healing of the sick in Ontong Java: Oceania, vol. 1, pp. 146-166, 1930
kou kapule, kumat kapule, kou kapule, kiki kapule, kapule laue, ke mouli, kou kapule, kumai kapule, kiki kapule.
melili mai kai, a nga pu i mouli, maki mouli. a aale a hale ke laue, a aale ke lama i 'anua" (May the water for me run out at the anus, completely from the anus. May it leave a sound body behind it, and may the deed bring me fame).