East Uvea

Burrows, E. G., Ethnology of Uvea (Wallis Island). Honolulu, 1937.
Hikisia Ao' ao, 0
Ke to hake ki langi taumamao; 0
Ke fetoki mo e fetu' u ki lalo, 0
Sino ia ko e mahina pango. 0
Hikisia Uluenga, 0
Ke taumounu mo ulu valea, 0
He ko e mahina honge ena, 0
Ke ave, ke tungia, ke vela; 0
Aiai la mo e honge tea. 0
Hiki a Vaimovai, 0
Ko e mahina e hangatamaki; 0
Ka havili, pea hou mo te tai. 0
Hikisia e la' a 0
Ki tu' a Papalangi mo Tonga; 0
He ko tupua e vela, 0
Aiai la mo e kaka.
Raise up Ao'ao, 0
That it arrive in the highest heavens; 0
That it fall with the stars downward, 0
That one is an unpleasant month. 0
Raise up Uluenga, 0
Bait the hooks with stupid head, 0
For it is a month of famine, 0
Carry, kindle, burn; 0
At it, then, for it is famine. 0
Raise up Vaimovai, 0
It is a month of rough going; 0
There is strong wind and ruffled sea. 0
Raise up the sun 0
Behind Europe and Tonga; 0
For it is a hot heavenly body, 0
At it, then, for it is treachery.
Tupu ai tonatou heheva ! 0
Ne' e fakatupu ia te tangata, 0
Ne' e fakatupu i te unganga.
Begins here their madness! 0
Was created he, man, 0
Was created in (from) the maggot.
Valokia laumanu ki moana. 0
Tonga e matangi, folau e vaka 0
Ki te atu - vai, o mata moana. 0
Pea nae ongo mai Vailala, 0
Ko manu ka kolo ifo ki Talava. 0
Tofia e tokelau mafana. 0
Manu ko e lofa mo e katafa, 0
Matanga hi atu ki moana.
A flock of birds is announced at sea. 0
The wind is from the south, a boat puts out 0
To the bonito grounds, to scan the sea. 0
Then word came (?) from Vailala, 0
That birds are flocking to Talava. 0
The north is the hot region. 0
The birds are the (tern?) and frigate bird, 0
Indicating (?) bonito fishing in the sea.
0
0
0
Kau honga he fafine kua alu 0
Ona tolotolo e tu' a - hakau, 0
O tae pueki, mo tae hungalu, 0
Tui pea lau fau haluhalu, 0
Moo fai he faiva laukau.
Into the water a woman went 0
Feeling her way along the seaward side of the reef, 0
To gather the shellfish pueki and hungalu, 0
Then string them on a strip of shredded bast, 0
And carry on a winsome pursuit.
E atua, koeni matou e felelei mai, 0
o matou paui atu; 0
ta koutou fa'a angakovi mai. 0
Kia matou tuku atu tomatou f enua-nei; 0
ke koutou tauhi; 0
pea koutou ofa maipe, o fakamanuia ia. 0
Koeni e matou tauhi lelei atupe, 0
kae koutou laukovi'i maipe matou 0
ki te aliki 0
mo fakatu' utamaki aipe matou nei. 0
Pei, ofa maipe o fakangata ai la 0
tokoutou hauhau a ia.
O gods, here are we making gifts, 0
to express prayer; 0
then cease your evil deeds to us. 0
To us leave our land here; 0
do you guard it; 0
and do you love us, and bless it. 0
Here are we to worship you well, 0
but you then mistreat us 0
to the chief (?) 0
and make us here fall into evil. 0
Watch, love us and end altogether 0
your wrath.
Lausikula mo te Atuvalu 0
Ko te fakatahianga o te Hau. 0
Faitoka o Puhi mo Kakahu 0
Ko Vai-tutulu e ka to! 0
Fakaholo fangona kua hopo. 0
Tama, oio ! Lava, oio! 0
Te fetu'u kua to ki lalo. 0
Tui-Alangau fai ene anga. 0
Afiafi, pea taki te malama, 0
Ko tona taumepe te polata. 0
Tuusi te ulu, ave ki tokanga, 0
Pani kula, ke malama, 0
O mamata ai la e tangata.
Lausikula and the Atuvalu 0
'Tis the assembly place of the king. 0
Tomb of Puhi and Kakahu 0
'Tis Vai-tutulu will fall! 0
Successive traveling parties appear. 0
Young man, oho 1 conquered, oho! 0
The stars fell down. 0
Tui-Alangau acts as his wont is.* 0
In the evening, bring the lamp, 0
Its wick will be banana bark. 0
Cut the head, carry it westward, 0
Smear with red, that it may give light, 0
And that men may see it.
O Solova, ko Liaki e fili ko te vai: 15
Lalolalope na tuakoi ai. 12
O Solova, tangi la, tangi se moa; 12
Toso vaka ka tou fili ki Tonga.
O Solova, 'tis Liaki seeks the water; 13
Lalolalo was the boundary. 9
O Solova, crowed, crowed a cock; 10
Haul (launch) the boat, for we seek Tonga.

Chants funèbres de l'île Wallis / Raymond Mayer; Maline Nau / Journal de la Société des océanistes, Année 1976, Volume 32, Numéro 51 p. 141 - 184 0
Chants funèbres de l'île Wallis. II. Analyse et commentaire / Raymond Mayer; Maline Nau / Journal de la Société des océanistes, Année 1976, Volume 32, Numéro 53 p. 271 - 279
Te matagi tana hifo momoko 11
Mokomoko i pelepiteho 10
O hage he aisi momoko 10
Patele nee mole takoto 10
Nee to faka fulu ifo. 9
Fetuu e fia na tau maofa 12
Te peau na hake i Faioa 12
O hage e ina faka iloga 11
Te apositolo na teu fagona. 12
Hoko pe ki tona avaiio 11
Pea katoa fuli ko Lano 10
O haele faka polosesio 11
Ko te ofa noa ki tona sino 11
Ka kua ave ia e Malia ki selo. 14
Haula Patita o faka amu 11
Ki tau tamai tapu kua alu 12
Pea ofa pe keke toe mau 11
Te fua o tau fai fekau. 11
Le vent descend froid, (et) 7
Répand le froid au presbytère 8
Comme une glace froide. 9
Le Père n'était pas alité (l.e destin) l'a frappé soudain. 16
Combien d'étoiles sont tombées 9
La vague est montée à (l'îlot) 8
On dirait qu'elle annonce 10
L'apôtre se préparant à partir. 7
Au moment de son enterrement 10
Alors se rassemble tout Lano 10
En marchant en procession 8
C'est seulement l'hommage envers son corps 12
Mais il est déjà emporté par Marie au ciel. 14
Viens Baptiste regretter 8
Ton père « sacré » qui est parti 9
Et puisses-tu retrouver 9
Le fruit de tes services rendus... 10
Hili ako matahi mai pe 10
Hau Anatolio mo ona taiake 14
Pea kakai leva e tana fae 12
Ta olo ki Muli o haele. 10
Nee tuu fiafia peia 11
() haele i sii ala aia 11
Pea mamao mai mo te kaiga 12
Pea na tai leva siona kia. 12
Pea na toka ki lalo o tagi mai 13
Ofa la Falai o tuku mai 11
Kau lea mua mo taku tamai. 12
Pea na ta faka osi osi pe 11
Te mauli o sii kii toe 11
ea na haga leva o ave 10
O fufu ki te vao hunufe. 10
Lolotoga pe siona ala 10
Pea lea ake te kii tama 11
Kaiga ne au mate kala 10
Hee nee ko oku foi ta e fa. 12
Après la classe de 11 heures 8
Anatolio revient avec les camarades de son âge 18
Alors sa mère le trompe : 7
« Allons nous promener à Muli. » 10
Le jeune garçon tout joyeux 11
Se met en route (sur ce chemin) 10
Et lorsqu'ils sont loin de leur maison 13
Alors elle le frappe au cou. 11
Alors le garçon tombe par terre en pleurant : 14
« Aie pitié, Falai, et permets-moi 14
De parler une dernière fois à mon père. » 12
Mais la femme frappe jusqu'à la fin 11
La vie de ce petit garçon 9
Puis elle transporte (son corps) 9
Et le cache dans les buissons. 9
Alors qu'on veille (sur son corps) 10
Le jeune garçon se met à parler en ces termes : 14
« Vous qui êtes présents, mon agonie fut pénible 15
Car j'ai reçu quatre coups (de bâton). » 12
Fakatapu Lavelua mo siau kau fau 16
Pea faka silou age mo he tagata mau 16
Naa hala hina lea pea mo he palalau 16
Tukupe kau hiva mo ona fakamanatu. 15
Tou alu tou alu la o tuku folau 15
Patele Hamale alupe mo manatu 13
Kia Moseniolo mo ana matua tapu 15
Mo te kaiga lotu o te vikaliatu. 14
Moeaki o te folau na tau mai ai 16
Ia Moseniolo ki te fale mahaki 14
O fakafelavei mo tana tamasii 14
E teuteu folau i te T.A.I. 12
Te hifo o te hahau i te vaelua po 15
Havili mo te matagi fakamomoko sino 15
Tala lahi ki Uvea te ofa o te logo 15
Te fagona faka vave o te apositolo. 15
Hiki nima faka osi pea mo tauine 15
Ki te tufuga īloa o tatau kele 15
Pea mo ana atu gaue i te vikaliatu 17
Mole nai hina tahi ke ina toe aau. 16
Mes respects, Lavelua et votre Conseil 13
Et mes excuses à tout compositeur 12
Au cas où il y a erreur dans un mot ou une parole 19
Laissez-moi chanter en son souvenir. 13
Allons, allons lui dire au revoir ! 13
Père Hamale va, et souviens-toi 12
De Monseigneur et de ses prêtres 10
Et de tous les fidèles du Vicariat. 12
La veille du départ, il est venu 10
Monseigneur à l'hôpital 7
Pour saluer son enfant 8
Qui se préparait à partir par (l'avion) T.A.I. 14
La rosée tombe à la moitié de la nuit 13
Souffle un vent qui refroidit le(s) corps 13
Disant à haute voix à Wallis la pitoyable nouvelle 18
Le rapide voyage de l'apôtre. 10
Levez la main pour dire adieu 13
A l'ouvrier remarquable de notre pays 14
Et ses travaux dans le Vicariat 11
Il n\ a personne qui l'égalera encore. 13
Oie te paogo kua maluku momoho 15
Ko kakala o fuga Kolopopo 11
Kua pala i te moana loloto 12
Ka mole hona mahaki nee rnole takoto. 15
Nai oku ofa ki tona sino I siana tali sii momoko 22
Lolotoga sii maupo Alula i tau fakalogo 19
Kua taurnua i te mamao 11
Mole toe liliu i he aho. 11
Oie te kavapui nee ke toli o tui 16
E koe Amelia o tuku keke tauhi 15
Fea kua hola leva kake nolo manatui 16
Ko tou kafo aia ki te aho fakamuli. 16
Oie sii logo e avatu 11
Ke logoi e siana fanau 11
Pelenato kua ke nofo mole ke hau 14
Kua toe holo siau folau 12
Kua tanuma i lauhakau 11
Kafu pe ki sii hua i peau. 12
Hau la Malia o toli hou kakala 14
I loto Utulega e tofu ki te moana 15
Tafea i te tai e mole kei feala 15
Ke liliu Pelenato o tau i he lakaga. 16
Hau la Melesete o fai tohi o ave 15
O tala ki Uvea ki ona tuagaane 15
Ke iloi e Tameha he kua tamai mate. 16
Hau la Atalo pea ke ofa age 13
Ki siaku kii muli ko Malia-Sanele 15
Kae tuku kau tali te tohi a te Pule. 15
Oh ! les paogo qui tombent en mûrissant ! 12
Fleurs (pour colliers) de Kolopopo ! 12
Qui se fanent dans le large profond : 11
Pourtant il n'a été ni malade ni alité. 12
Comme j'ai pitié (en songeant à) son corps 12
Qui a enduré le froid De minuit. 12
Tu t'en vas en obéissant (au destin) ! 11
Il est devant, au loin 8
Il ne reviendra jamais plus. 10
Oh ! le kavapui que tu as cueilli pour confectionner (un collier) 25
Toi Amélie, pour le garder en souvenir ! 15
Et il s'est sauvé et tu restes à penser (à lui) : 13
Ce sera ta douleur jusqu'au dernier jour. 17
Oh ! la (triste) nouvelle qui se répand ! 12
(Et) que ses enfants apprennent : 9
Bernard est resté, il n'est pas venu ; 9
Car il est remis, son voyage ; 9
Il a comme cimetière le récif, 10
Couvert par l'eau des vagues. 11
Viens, Marie, te cueillir un collier de fleurs 17
A Utulega, qui regarde vers le large. 14
Il est emporté dans la mer : il ne peut plus 12
Revenir, Bernard, pour le porter un jour. 13
Hé, Mercedes, écris une lettre et transmets-la 12
Pour dire à ses sœurs à Wallis 10
Que Tameha sache qu'il a un père mort. 13
Viens, Atalo, et prends soin 9
De la petite dernière, Marie-Chanel ! 13
Mais laissez-moi accepter l'appel du Maître. 15
Afiafi o te feliafa 10
Tau afu mo te ua o tala i Paita 15
Ia Vaitulukina kua teu fagona. 15
Nee tali fiafia e ana matua 14
Ke alu Vena ki Kaletonia 11
O fakaosi ki ai siana sekola 14
Ke aoga i he aho ki siona fenua. 15
Nee kole e sii nofoaga 11
Ke ave Vena ki sii toketa 11
Osi te latio pea na tala leva 13
Kua sii te aele i siona manava 15
Tagi ia Lusila pea tagi faitaliha 16
Kua puli Vena siona ofa-aga 13
Tagi tana tamai pea tagi tonu ai 15
E lahi te fanau kae mate tokotahi. 15
O tui fakalotuma pea fakailoga 15
Hoki liliu Vena pea fakaaoga. 14
Oie te mapa o loto Vaikea 13
Kua ave e te sitima o tanu ki Paita. 16
Ce mercredi soir 6
Le temps bruineux et la pluie annoncent à Païta 16
Que Vaitulukina se prépare à partir. 13
Ses parents ont accepté avec joie 11
Que Vena parte en Nouvelle-Calédonie 15
Pour y continuer ses études 9
Afin de revenir un jour servir son pays. 13
L'internat a demandé Qu'on transporte Vena chez le docteur ; 18
Après lui avoir fait passer une radio, celui-ci 19
Déclare que l'air diminue dans ses poumons. 15
Elle pleure, Lusila, et elle pleure tant qu'elle veut 20
Car il a disparu, Vena, qu'elle chérissait Il pleure, son père, et il pleure avec raison 30
Leurs enfants sont nombreux mais l'aîné est mort. 13
Lusila a préparé du papier vert 10
Pour confectionner un collier, et elle l'a marqué (bis) 18
Lorsqu'il reviendra Vena, il l'utilisera. 15
Oh ! le mapa de Vaikea 9
Que le bateau a emmené pour l'inhumer à Païta. 17
Kote kii hisitolia o sii aselo 15
Tou haga o hivai naa puli mo galo 15
Tana fakahinohino kiotatou loto 15
Sii fua ote ofa kite pelepitelo. 15
Silou age Soane pea mo Atonia 15
Sii tali ko Falai pea mo Telesia 15
Nee na tauhi ofa uhiga mo Falavia 16
Ki tana fai mahaki pe nee tau e fia 16
Haula Patele Visesio o tali 13
Mo fetogi Falavia ke sio tana tamai 16
Heko hou lagi vahe na tuhii mai lagi 16
Kae too Fa lavia e sii Mafimaf(i) 15
Ko sii kamataaga o siana takoto 15
Na ahiahi kiai Patele Sagato 14
O lea pea mo ia hee heki mahino 15
Falavia he koloa kuake fia too. 15
Uluaki tana kole kia Patele 13
Hana tohi kapoe keina kumi ake 14
0 ina foaki ai te tohi ote fae 14
0 Malia mai Lulu mo tona Alo pele. 14
Osipe siana lau pea fakakaukau 16
Pea ina toe kole kite matua tapu 15
Ia te hisitolia totonu o Sesu 14
Moke hau tuu-mau ke ta palalau. 14
Nee ina kumi leva kia Patele 13
Ia te puluhia o sii Alo pele 14
Hee loto Sesu ke tou faikole 13
Kae hoga Falavia kuake iloipe. 15
Tonu leva kaiga tana fakakaukau 15
Mo siana fiapele ki sii matua tapu 16
Telefoni mai leva Patele pei hau 15
Hee ina lotope ke kolua palalau. 15
Maupe sii logo pea alu Patele 14
Kaeta ena loto kena faikole 13
Uluaki vahepe tamai mote fae 14
Fakamuli te tehina ana fulifulipe. 15
Voici l'histoire d'un (petit) ange 12
Chantons-la pour ne pas la perdre et l'oublier 15
Elle a fait comprendre à nos cœurs 12
Le fruit de l'affection envers le prêtre. 12
Excusez-moi, Jean et Atonia 12
Vous avez été prévenantes, Françoise et Thérèse 13
Elles ont témoigné de leur affection envers Falavia 18
Pendant sa maladie, ô combien d'années ! 12
Viens Père Vincent, accueillir 10
Et remplacer Falavia pour que son père voie 17
Car c'est peut-être ta part qu'on a indiquée du ciel 17
Mais voilà qu'elle est emportée, Falavia, par le Tout-Puissant. 22
Au commencement de son alitement 12
Le Père Sagato lui rendit visite 12
Et parla avec elle qui ne comprenait pas 15
Falavia quelle « richesse » tu as voulu prendre. 18
D'abord elle demanda au Père 10
De lui chercher un livre de cow-boy 11
Voilà pourquoi il lui donna le livre de la mère 18
De Notre-Dame de Lourdes et de son Fils bien-aimé. 17
Sa lecture achevée, elle réfléchit 10
Et redemanda au prêtre L'histoire vraie de Jésus 17
« Et viens toujours, pour que nous parlions ! » 17
Elle s'est renseignée alors auprès du Père 13
Sur la mort du Fils bien-aimé 9
Car Jésus veut que nous priions 11
Mais peut-être, Falavia, que tu le sais déjà. 15
Elle a eu raison, vous tous qui m'écoutez, de penser ainsi 23
Et de désirer chérir le Père 7
On téléphona alors pour que le Père vienne 14
« Car elle désire que vous parliez tous les deux ». 18
La nouvelle étant apprise, le Père s'en vient 14
Mais il avait l'intention de prier avec elle 17
D'abord pour le papa et la maman. 11
En dernier lieu pour tous les frères et sœurs. 17
Oie sii logo kua fakaofolele 15
E taliaki Soane i fuga Tokue 14
Ki te tauhi mahaki a au Patele 14
Kua hola Falavia mole lea mo koe 15
He mea galogataa ko tana tauine 15
Mo tana fekita age kia Patele 13
Patele alula o manatui age 13
Siaku fai mahaki i au faikole. 15
Kua ahiahi atu Patele Sagato 14
Hola tonu ote kai pea nee na loto 15
Ke fafaga tonupe ete pelepitelo 14
Hee ina manatui tana komunio. 14
Hoko leva kite po o tona fakaosi 14
Falavia tau moe i malama nei 14
Pea telefoni mai ite lopitali 14
Patele keke hau totonu o fulihi. 14
Tau ake Patele ka kote maupo 13
Mole loto Falavia ke toe lea ifo 15
Fiafia tana fae tuku siona sino' 15
Ke teu e Patele kau ki hona too. 14
Oie maumau te fisi o te kakala 15
E maluku o tafea ka mole tanu e Ana 16
He neeke taupau mote loto laupala 16
He mole he tokolua o siau kii tama. 16
Na mafoa mai leva te ata ote aho 15
Kii hola siipe Falavia ke too 14
Alu leva Patele kae na kumi ifo 14
Peko sii hola e Patele Sagato. 13
Fakaosi aki atu hamatou talanoa 16
Ko logologo lelei o siana teu fagona 17
Atonia e galo anai tona higoa 15
Tana moe lohipe kae ta kua hola. 14
Hilipe kaiga tana teu fagona 13
Mote hau a Lolo mo ona tokolua 14
O tagi atu Tele, Falavia tuula 14
Hee heki au piko i tou alaala. 15
Tau mai te folau mote loto tuania 16
E tali aki Soane e koe Atonia 15
Kae nofo utaki te loimata e lia 15
Soane heeke hau kua puli Falavia. 16
Maumau fahola o loto Haatofo 14
Mo Fiua e maluku i te vaha o popo 15
E tagi Telesia he nee ina loto 14
Falavia keke alu o tau i he aho. 15
E tagi mamahi la Otile mo Lolo 13
Falavia kaka ki tamatou leo 13
He kua puli Soane ka mole ma poti 14
I sii tali hahai mo tanu tou sino. 15
Kua feaugape hamatou palalau 15
Soane ki nai aga o siau fanau 15
E tagi Atonia mo Malia keke hau 15
O sio tonu ki ai mo kau ki hona tanu. 16
Oh ! Quelle nouvelle étonnante 11
Qui accueillit Jean au sommet de Tonghoué 17
Sur la façon dont tu as gardé la malade, toi, Père, 15
Elle s'est sauvée, Falavia, sans parler avec toi. 17
C'est une chose difficile à oublier, son adieu 18
Lorsqu'elle embrassa le Père : 9
« Père, au revoir et souviens-toi 14
De ma maladie dans tes prières. » 10
Le Père Sagato lui rendit visite 12
Juste à l'heure du repas et elle a désiré 13
Etre nourrie par le prêtre lui-même 12
Car elle a pensé à sa communion. 10
Au moment de la nuit de sa fin Falavia, où tu as dormi dans ce monde 24
Alors on a téléphoné de l'hôpital 8
« Père, pour que tu viennes toi-même la tourner. » 17
Quand le Père arriva, il était minuit 13
Falavia ne voulait plus dire un mot 14
Sa mère était contente qu'on laissât son corps 13
Pour que le Père le prépare à son départ. 11
Oh ! Quel dommage que les bourgeons des fleurs 16
Tombent et partent à la dérive au lieu qu'Anne 16
les enterre Car tu l'avais élevée avec fierté 15
Parce que ton fils n'a pas de sœur. 12
Lorsque l'aube se mit à poindre 11
Il ne restait plus à Falavia qu'une « petite heure » à tenir (avant son départ) 26
Le Père s'en alla tandis qu'elle demanda 13
Si le Père Sagato se sauvait déjà ! 11
Nous terminons notre récit : 8
Voici les bonnes nouvelles de sa préparation 16
au voyage Atonia sera-t-il oublié son nom? 17
Elle fait semblant de dormir alors qu'elle s'est sauvée (déjà) ! 18
Vous tous qui m'écoutez, après sa préparation 15
au voyage Arrive Lolo avec ses sœurs 16
Elle pleure, Thérèse : 6
« Falavia lève-toi ! Car je ne suis pas encore lasse de te veiller. » 24
Ceux du voyage reviennent, c'est le cœur anxieux Atonia, que tu reçois Jean 31
Combien de larmes elle retient Jean, car lorsque tu reviens, 21
Falavia a disparu. 8
Quelle perte que les fahola de Haatofo 16
Et de Fiua, qui tombent dans l'intervalle et pourrissent 19
Elle pleure Thérèse, car elle voulait 13
Falavia que tu ailles les porter un-jour. 16
Ils pleurent amèrement, Odile et Lolo 13
Falavia, tu nous as eus pendant que nous étions seuls 20
Car il est parti Jean et nous ne savons pas 14
Accueillir les gens et enterrer ton corps. 13
Nous en avons dit assez Jean, au sujet de ta chère enfant 19
Elles pleurent, Atonia et Marie pour que tu viennes, 21
Et voies toi-même et participes à son enterrement. 17
Haku viki mataga kau foli 11
Fakaosi kakala fisi magoni 12
E maluku o pala o puli osi 12
Maumau la sii pukavila 11
Mo te lose e toli Atonia 11
Kako teu o tou api masiva 12
Tuku la ke hola mo Falavia. 11
Tuku mua ke faka lavelave 11
Haku logo ki tana puli mate 11
Falakika mo Sione mo Tele 11
Te kamataaga o tona puke. 11
Oie te kafo tau-mamahi 11
Kaiga i tana fai mahaki 11
Na uluaki tana nofo o tali 12
Te mamahi pe nee feafeai 12
Patele Sagato hau o fai 11
He fakalelei moo talitali 12
O Soane moka liliu mai 11
Ki siau leo tauhi mahaki. 12
Te matagi tana pauluulu 11
Mo he logo i loto Toga-Tapu 11
Kua fasi te huni teuteu 11
Falavia mole toe liliu 11
Amusia folau hahai 10
Nee olo pea foki fuli mai 12
Falavia kake alu tokotahi 12
Mole leva ke toe liliu mai. 12
Koela siana tauine 10
Nee tuku kia Patele 9
Ko sii paki o tona mate 10
Hee mole sio kia koe 10
Lolotoga pe siona ala 10
Pea hoki tagi leva Malia 11
0 fetogi Soane au lea 10
Ki te sino ae o Falavia. 11
Falakika tagi o faka au 11
Nai loimata o Tokotuu 11
1 siona loto manumanu 9
Ki tona koloa e puli atu. 11
Tuku la siomatou kahoa 11
Ke momoli ki te loto faitoka 12
Falavia sioku tauhi ofa 12
Naa galo anai tou higoa. 12
Je loue les beautés que je visite tour à tour 18
Teminant par les fleurs qui sentent bon. 12
Elles tombent et pourrissent et disparaissent à jamais 18
Falavia alors qu'on aimerait te voir. 16
Quelle perte que la bougainvillée 14
Et le lose que cueille Atonia ! 14
Ce sont des fleurs de ta pauvre maison 13
Laisse-les emporter avec Falavia. 13
Laissez-moi me renseigner 10
Sur la nouvelle de sa disparition dans la mort 16
Françoise, Sione et Thérèse, 9
Sur le commencement de sa maladie. 12
Oie quelle blessure douloureuse 16
Vous qui m'écoutez, que sa maladie ! 14
D'abord elle restait à supporter 10
La souffrance, comment a-t-elle (pu faire)? 14
Père Sagato viens présenter 8
Des excuses pour accueillir 11
Jean lorsqu'il reviendra 9
Sur la façon dont tu as gardé la malade. 12
Le vent gronde (et) (Annonce) une nouvelle à Tonga-Tapu 18
Il est cassé le huni qui sert de parure 13
Falavia ne retournera plus. 11
Heureux ceux qui voyagent en groupe 15
Ils sont partis et reviendront tous, 11
Tandis que toi Falavia tu pars toute seule 18
Et tu ne retourneras plus. 9
Voici ses adieux 8
Qu'elle a laissés au Père 9
C'est une photo de sa mort 8
Car elle ne t'a pas vu. 7
Ce n'est que pendant la veillée mortuaire 15
Que pleurait Marie 9
Pour remplacer, Jean, tes paroles 11
Sur le corps de Falavia. 8
Françoise, pleure et transmets 10
Les larmes de Tokotuu 8
A cause de son cœur qui désire 13
La richesse qui a disparu. 10
Laissons notre collier de fleurs 11
Nous allons l'envoyer dans la tombe 11
Falavia c'est mon signe d'affection 12
Pour que ton nom ne soit pas oublié. 13
Kau fakatapu atu i te vaha o te tai 16
Mo maau o Uvea kua natou hivai 16
Sii tuutamaki e kua logo mai 14
O uhiga mo Tilia na lau e te hahai 16
Oie sii logo e mai i te vaha 14
Sii tuutamaki uhiga mo Tilia 14
Pe nee feafeai Aliki mo Soana 15
Sia lua sio atu kua lavelavea. 15
Aliki silou mai tuku ke au hivai 16
Ia tau tolifiii pe nee feafeai 17
Pe nee kafo e fia ia tona fasifasi 16
Pe nee takoto mua ke ke tauhi ki a 15
Te lau matagi Toga tana havilivili 15
O tala mai he logo ki Niumea nei 15
Kua fasi sii pua na fisi hualisi 15
Tekiteki o Tilia ka kei finemui. 15
Oie sii lose nee toli tagitagi 15
Siau pele Soana e galo feafeai 16
Nai mata o Tilia nee ke laupalai 16
Pea fia sio fuli te talavou ki ai. 16
Oi ko Hahau e tala mai he logo 14
Ki te mate o Tilia mo Ateliano 14
Pe ko he pao noa pe ko he finegalo 14
Hee lagi kua hala tana fakalogo. 14
Fua o te paogo e maluku maumau 15
Kakala o Utufua na gali mo Liufau 16
Kua tahi te kovi kua na toli o tau. 15
Ka ke hala Otilia kako hou salusalu. 16
Te loto o te fae te kafo o te tamai 15
E mole hona fetogi e lua sio ki ai 16
Nai mata o Tilia na lua laupalai 16
I ona katoaga mauli ke lua fai. 15
Hau la Losa o lua tauine 12
Hee heki fualoa halua haele 14
Kei eva fuli Lita siona taiake. 15
Lusia kae puli tolua taokete 14
Kae hiki atu la taku hiva laupala 15
Soana ki te maligi o ni ou loimata 16
Talu siona lavea o au ki tona ala 16
E mole hona fetogi e mau i he lakaga. 16
Oie avela sii foi mapa Toga 14
Peko sii tokofia eina fia kahoa 16
Veevee o Tilia nee fakaofaofa 16
Ko ou kanoimata o tanu ke puhnoa. 15
Kua feauga leva ia te suvenia 15
Mo hina tauhi ofa ki te sino o Tilia 16
Haula koe Make o alu pea mo ia 15
Ofa o Petelo pea mo Amelia. 13
Je présente mes respects à travers l'espace de la mer 14
Aux compositeurs d'Uvea qui ont chanté 14
L'accident dont la nouvelle s'est sue ici 14
A propos d'Odile dont les gens faisaient l'éloge. 16
Oh ! la nouvelle qu'on apporte par-delà la distance 17
L'accident qui est arrivé à Odile 11
Quels étaient vos sentiments, Alexis et Jeanne 16
Lorsque vous l'avez vue couverte de blessures ? 17
Alexis, excuse-moi mais laisse-moi chanter ; 17
Choisir et cueillir cela, comment l'as-tu fait ? 16
Combien de fractures dans ses blessures? 12
Si seulement elle s'était alitée pour que tu prennes soin d'elle ! 23
Le vent de Tonga souffle légèrement 10
Et annonce une nouvelle jusqu'ici, à Nouméa 17
Il est cassé le pua qui avait la couleur du lys 17
Fleur d'Odile, alors qu'elle est encore jeune. 17
Oh ! le lose qu'on a cueilli en pleurs 14
Ton enfant chérie, Jeanne, comment l'oublie-ras-tu ? 16
Les yeux d'Odile dont tu parlais avec fierté 15
Et que tous les jeunes gens souhaitaient voir. 19
Ah ! Hahau, dis-nous la nouvelle 12
Sur la mort d'Odile et d'Adrien 10
Est-ce le hasard? Est-ce la volonté divine? 13
Car peut-être n'ont-ils pas bien obéi? 11
Les fruits du paoyo tombent et sont gaspillés : 13
Fleurs d'Utufua qui allaient bien avec Liufau 20
Voilà que n'importe quelle fille laide les cueille et les porte 24
Tandis qu'Odile n'en a pas alors que ce sont ses fleurs ! 18
Le cœur de la mère, la blessure du père ! 13
Vous ne voyez pas de remplaçante pour elle 15
Les yeux d'Odde dont vous parliez avec fierté 15
Son festin (de noces) si elle était vivante, vous le feriez ! 20
Viens, Losa, pour que vous deux fassiez vos adieux 20
Bien que vous n'ayez été ensemble depuis longtemps 16
Elles se promènent encore toutes, Lita, les filles de son âge, 19
Et elle est absente, — Lucie ! —, votre sœur aînée ! 17
Je change mon chant d'éloge 7
Jeanne, alors que coulent tes larmes 13
Depuis (le moment de) la blessure jusqu'à la 14
veillée funèbre On ne trouvera jamais de remplaçante en un (autre) temps. 25
Oie ! Qu'on emporte le mapa de Tonga 14
Combien voudraient le porter comme collier ! 16
Le collier d'Odde provoque la compassion 15
Tes yeux qu'on enterre pour qu'ils disparaissent pour rien. 21
Il est suffisant le souvenir 10
Et l'affection qu'on porte au corps d'Odile 15
Viens toi Madeleine et emporte l' 13
Affection de Pierre et d'Amélie. 12
Siaku viki tuku mua kau fai 13
Oie tilia tou faahi 11
Heko taku hoki sio mata ai 12
Tou sino na lau e te hahai. 12
Mon éloge, laissez-moi le faire 12
Oie, Odile, sur ton visage 11
Car c'est la première fois que j'ai vu (tant de monde venir) voir 21
Ton corps dont parlaient les gens. 9
Tagi noa he mau maifea 11
He fetogi o tou fafine 10
Kua ke hala Ahki ka kua ave 12
Tona sino o popo i te kele. 11
Silou Soana ki te fakaamu 12
Sioku loto i toku manumanu 12
Tau kii taahine nee lau 12
Heeki ke piko hona taupau. 12
Gatuvai hea gatuvai huni 12
Fakapo sii mate finemui 11
Pea nofola Aliki o manatui 13
Nai ona mata i te aho fuli. 12
Maumau la siou koloa 11
Siuli neeke faka iloga 11
Na uta mo koe pea kua hola 12
Pee toe galo siona higoa. 12
Maumau te vaa o te lisi 11
Mai loto Mua na logo mai 11
Tona fia toli e te hahai 11
Kakua tanu ki lalo ke puli. 11
Alu la gatuvai loloahi 11
Kae tuku la siou paki 10
Ke tauhi kiai tau tamai 12
Mo tau fae keke galo ai. 11
Maumau te fisi tanetane 11
E maluku noa mai Hahake 11
Veletemo ko sii a ape 10
Hufaki ke gata aki ae. 10
Amusia la te folau 9
Nee pulipe pea toe hau 11
Alu la Kalepo o faka au 11
Te tauhi ofa nee taupau. 12
Tuku atu la he tauine 10
Ke alu mo koe Manuele 10
Tala ke au ki sii kele Otilia mo he tuagaane. 21
Kua feauga pe he fakamatala 13
Ki siou mokopuna Lotana 11
Ka kovi Malina ko toku gata 11
Tuku age ke tafea i te vaha. 12
Pleurez inutilement, d'où trouvera-t-on 14
Une remplaçante de ta féminité? 10
Tu ne Tas plus, Alexis, car il est emporté 12
Son corps, afin de pourrir dans la terre. 12
Pardon, Jeanne, du souhait 10
De mon cœur dans sa convoitise 12
Ta chère fille dont on parlait 9
Tu n'es pas lassée de la prendre en charge. 12
Le collier de hea et le collier de huni 15
C'est dommage qu'elle meure jeune ! 13
Alors au revoir Alexis et souviens-toi 17
De ses yeux tous les jours. 9
Quel dommage pour ton objet précieux Siuli que tu as marqué 22
Elle t'allait bien mais elle s'est sauvée 15
Oublieras-tu son nom? 8
Quelle perte que la tige du lys 11
Du milieu de Mua, dont on parlait 13
Les gens voulaient la cueillir 12
Mais voilà qu'on l'a enterrée pour qu'elle disparaisse. 20
Au revoir collier de loloahi 13
Mais laisse ta photo 8
Pour qu'ils la gardent, ton père 9
Et ta mère afin de pouvoir t'oublier. 14
Quelle perte que les fleurs du tanetane 15
Qui tombent pour rien à Hahake 11
Veletemo qu'y a-t-il donc? 8
Prie pour que ça s'arrête là. 9
Heureux celui qui vovage 12
Qui est parti puis revient 10
Va, Polycarpe, transmettre 7
Le souvenir qu'on a gardé. 9
Laissons échapper un au revoir 11
Pour que tu l'emmènes avec toi, Emmanuel 15
Annonce jusqu'au pays Odile et un cousin. 16
Il est suffisant le récit Sur ta petite-fille, Lotana. 17
Si c'est mauvais, Malina, c'est tout ce que je puis faire 21
Laisse-le partir à la dérive à travers l'intervalle. 15
Fakasilou atu naa fehui au 14
Mo sioku vahaa mote atu maau 14
Ka au fia kau ki hina taupau 14
Mo hina tauhi ofa ki te sino o Fiu. 15
Maumau te paogo mo nai lau manu 15
Mai fuga Atalika mote Ava totofu 15
Kua tafasi Liukava mai Matatufu 15
E mate tupulaga mole toe liliu. 14
Pea silou age Paula mo Simone 14
Aleta kite hiva hee heki ke kole 14
Kau manumanu ki te fili a Tele 13
Mo siana fanau e tuku kae ave. 14
Pea mole haku viki e gali feauga 15
I tana fai mahaki mo tana alu tafa 15
Kua kamata mahaki e mate nee kita 15
Kae galo afea Paula ona mata. 14
Na kamata lagape ia tona mahaki 14
Ne loto leva Simone ke toe ahiahi 15
Ki te fale kilinike pee mole lavai 15
Sii mahaki o Fiu ke liliu mauli. 15
Kua osi fulipe te manatu nee fai 15
Kua liliu mate leva te taka faimahaki 17
Paula e toe galo tana agavaivai 16
Mo tona manava ofa pee fetogi eai. 16
Oie te fakatau nee too kie lanu 16
Mai te kau aliki ote loto kolo hau 16
Nofola Tele o kumi pe toe mau 13
Hina fetogi o Fiu pee toe tatau. 15
Te lau matagi Toga siana goegoe 15
Mo siana tala logo i te loto aele 15
Ki te api o Simone pea mo Fiafafine 16
E tagi mai te vaha mole lea mo koe 15
Litu e nofola peake ofa age 13
Ki siana fanau hee kei vavale 14
Hee hoga siona loto keina kole age 16
Ke lua ofa kiai he kote puli mate. 15
Ofagia te maligi o ou loimata 15
Paula i tou loto ki tau kii tama 15
He nee na tuku ake nai ana masiva 15
Ke fetogi aki la ona kanoimata. 14
Kua feauga leva taku tauhi ofa 15
Paula ki te higoa o tau kii tama 15
E palalau kiai tona tai tagata 15
Heko manu taukei mai te loto Mua. 15
Je m'excuse de peur qu'on ne demande qui je suis 18
Et (je m'excuse) auprès des compositeurs 13
Mais je voudrais participer aux soins 15
Et aux égards (qu'on témoigne) au corps de Fiu. 15
Quel dommage que les paogo et les oiseaux en bande 21
Du mont Atalika et de la Passe tranquille 15
Il s'est (comme) cassé, Liukava de Matatufu 14
Il est mort jeune ; il ne retournera plus. 14
Et je m'excuse auprès de Paule et de Simon 15
D'Ariette, pour le chant dont tu n'as pas fait 14
de demande J'envie le choix de Tele 13
Et ses enfants laissés alors qu'il est emporté. 13
Et mon éloge n'est peut-être pas suffisant 12
Sur sa maladie et son départ (pour l'opération) 15
Il a commencé à être malade et il est mort 12
d'une rechute Mais quand oublieras-tu, Paule, ses yeux? 21
Au début de sa rechute 8
Il voulait, Simon, qu'on essayât de nouveau 17
À la clinique (pour voir) si on ne réussirait pas à soigner. 20
La maladie de Fiu afin qu'il revienne vivant. 18
Tous les désirs formulés sont réduits à néant 10
Car il est revenu mort celui qui y est allé malade 17
Paule oublieras-tu son humilité 13
Et son bon cœur, qui le remplacera? 13
Oh ! pour l'achat, on a choisi des tissus unis 15
Chez les aliki du village royal 11
Adieu Thérèse, et cherche si tu retrouves 14
Un remplaçant de Fiu qui lui sera égal ! 14
Le vent de Tonga souffle tout doucement 14
Et lance une nouvelle dans l'air 12
Jusqu'à la maison de Simon et de Fiafafine 16
Qui pleurent de là-bas, car ils ne parlent plus avec toi. 17
Au revoir Litu et aie pitié 13
De ses enfants car ils sont encore jeunes 13
Combien il aurait voulu demander 14
Que vous deux preniez soin d'eux car il disparaît par sa mort. 21
Comme elles font pitié tes larmes qui coulent 15
Paula, à cause de ton affection pour ton fils 16
Car il a laissé les siens dans la pauvreté 13
Pour qu'ils remplacent ses yeux. 10
Elle est suffisante ma louange 12
Paule, sur le nom de ton cher enfant 11
Ils en parlent ses compagnons d'âge 9
Car c'était un beau gars de Mua. 11
Fakataputapu atu ki sii atu mau 15
O Uvea mo Futuna e poto fatu lau 15
Na fai he fehui mo hina palalau 14
Kau hiva pela moona fakamanatu. 14
Je présente mes respects aux compositeurs 13
D'Uvéa et de Futuna qui savent composer des chants 16
Au cas où il y aurait des questions et des discussions à ce sujet 23
Pour moi, je chante seulement en son honneur. 16
Fakasilou mai te fae te tamai 14
Ki te hiva aeni kuau fai 12
Ki te hiva aeni kuau fai 12
Losa e heeki ke kole mai. 11
Oie sii mapa o loto Alele 13
Kua toli o ave ke tanuma kehe 13
Kae tagi manumanu Anaise te fae 15
Kua puli Sosefo siana fagasele. 14
Oie te paogo tana maluku momoho 15
Kua pala o puli ite fenua momoko 15
Sosefo kua hola ke nee mole takoto 15
Keke tauhi kiai Filino siou toto. 16
Afiafi o sii ahotapu aia Hogofulu-ma-ono ote mahina 26
Nee na fakatahi mo Tufele o piga 14
Ki Futuna mo Uvea ona motu masiva. 15
Hoko maipe sii vaeluapo 12
Pea tauine leva ko Sosefo Nofola 15
Tufele o fai tau leo Hokita toe palalau apo. 21
Sii tanetane o loto Alele 12
E tagi Anaise ko tana tama pele 14
Sosefo kua hola ka mole tauine 14
Pea mo Anamalia siana tahi fae. 15
Oie te higano e magoni mamao 14
Tagi tona loto tagi Sefilino 12
Nee amanaki e toe liu Sefo 13
O fakaaoga siana taka ako. 13
Toli te kavapui peake toli o tui 15
Tui la, Koleti peake haga tauhi 14
Kahoa Initia he kokoe kote muli 15
Kae hala Sosefo koeni kua puli. 14
Tagi ko Losa pea tagi laulau 13
Nee folau Sefo pea hoki toe hau 15
O tokoni kia Soane mo Samu 12
Heko Fano kei tamasii fau. 12
Te matagi siana feagiaki 12
Tala hina logo e faka loto mamahi 14
Te masini fakapo mole hona atamai 15
E tagi Koleti pe nee feafeai. 14
Oie te kaloni mai loto paita 14
Ku(a) Maligi o mafola ite fuga fenua 16
Oie te moana siana malagalaga 15
Te motoka kua kaihaa tagata. 13
Oie te kafo e fakagalo gataa 14
E tagi Koleti pea mo Vaimalama 14
Kena folau ki Falani ite vaha 13
O teuteu Sefo ki sioana fagona. 15
Te matagi tana pauluulu 11
Tala hana logo faka mataku 11
Tala tonu ke logo ki Vaitupu 12
Kua leo Sosefo mole toe liliu. 14
Oie sii mapa tana maluku o pala 15
Tagi Vaimalama tagi faitaliha 14
Maumau siona poto koeni kua gata 16
Hee puli Sosefo kua mau tuulaga. 15
Ofagia te maligi o ou loi mata 15
Anaise au nofo mo au tuania 15
Te liliu atu nai o sii solia 14
Naa fehui mai pe ko fea Sefo ia. 15
Au fakaamupe kite sino e ave 14
Kae nofo manamanu ona tai fafine 15
Tagi Petelo pea fehui ko Vise 13
Kua hola Sosefo heeki tauine. 14
Te matagi tana agi faka lava 12
Faka ofa te folau e alu i te vaha 15
Hau lea Anaise mo siau kii tama 16
Ka mole fesio aki o lua mata. 13
Kua feauga haku laulaunoa 14
Ki aeni sino kua puli noa 12
Hee mole galo siona higoa 12
I he fakatahi mo he talanoa 12
Fakagatala siaku viki 10
Ki te sino ae o Tevesi 10
Kua tanuma leva i lotoi Falani 14
Kae tuku tona motu ae ko Wallisi. 14
Je m'excuse auprès de la mère (et) du père 12
A propos de ce chant que j'ai fait 12
A propos de ce chant que j'ai fait (sic) 13
Alors que tu n'as pas fait de demande, Rose. 15
Oïé, le mapa du milieu d'Alele 12
Qu'on a cueilli et emporté pour l'enterrer ailleurs 19
Tandis qu'elle pleure avec regret, Anaïse, la mère 17
Car il a disparu, Joseph, son fils bien-aimé. 14
Oïé, le paogo qui tombe mûr 9
Il est pourri et il a disparu dans le froid pays 16
Joseph s'est sauvé, alors qu'il n'était pas alité 14
Pour que tu (aies pu) prendre soin de lui, Zéphyrin, ton sang. 19
Le soir de ce dimanche-là, 8
Le seizième jour du mois, 10
Ils se réunirent avec Tufele pour palabrer 15
Sur Futuna et Uvéa, leurs îles pauvres. 13
Lorsque minuit sonna 8
Il dit alors au revoir, Joseph : 11
« Je te laisse, Tufele, chez toi ; 12
Nous reparlerons demain soir. » 11
Le « tanetane » du milieu d'Alele 14
Elle pleure, Anaïse, car c'est son fils bien-aimé 16
Joseph s'est sauvé sans dire au revoir 13
A Anne-Marie, son autre maman. 12
Ah ! comme le « higano » qui sent bon dans le lointain 18
Il pleure, son cœur, il pleure Zéphyrin, 13
Car il espérait que Joseph reviendrait 14
Pour faire servir son instruction. 12
Cueille le « kavapui », cueille-le pour en confectionner (un collier) 27
Prépare-le, Goretti, et garde-le Pour que tu le portes, 18
Initia, toi le dernier Il ne l'aura pas, Joseph, voici qu'il a disparu. 27
Elle pleure, Rose, et elle pleure en se lamentant 18
Car Joseph a voyagé puis reviendra 12
Pour aider Jean et Samuel 11
Car Etienne est encore trop jeune. 13
Le vent (en soufflant) en tous sens 10
Annonce une nouvelle qui engendre de la souffrance 20
La machine assassine, elle n'a pas d'intelligence 17
Elle pleure Goretti : comment cela est-il arrivé? 16
Oïé le parfum du cœur de Païta 11
Il s'est renversé et s'est répandu dans le pays 11
Oïé l'océan qui se soulève ! 9
La voiture a volé l'homme. 9
Oïé, comme la souffrance est difficile à oublier ! 17
Elles pleurent, Goretti et Vaimalama 14
Pour qu'elles (puissent) voyager jusqu'en 14
France à travers la distance 8
Afin de parer Joseph pour son voyage. 13
Le vent qui souffle en grondant 10
Lance une nouvelle qui fait peur 14
Annonce-la pour qu'elle soit apprise à Vaitupu 18
Il est resté Joseph, il ne retournera plus. 13
Oïé, le « mapa » qui tombe et pourrit 13
Pleure Vaimalama et pleure tant que tu veux 18
Quel dommage pour son intelligence : "elle a cessé 17
Car il a'disparu Joseph, alors qu'il avait déjà des grades. 18
Comme elles font pitié tes larmes qui coulent ! 15
Anaïse, je suis inquiet 10
Et je redoute le retour du contingent 14
De peur qu'on ne demande : où est-il Joseph? 14
J'envie le corps qu'on emporte 10
Alors qu'elles soupirent après lui, les filles de son âge 18
Il pleure, Pierre, et il se demande Vincent 15
Il s'est sauvé Joseph sans nous dire au revoir. 16
Le vent souffle de côté 6
Il fait pitié le voyage qui s'en va dans l'intervalle 18
Comment converseras-tu, Anaïse, avec ton cher fils 15
Alors que vos yeux ne se regarderont plus? 14
Elle est suffisante, ma palabre 11
Au sujet de ce corps qui a disparu pour rien 17
Car son nom ne sera pas oublié 10
Dans une réunion ou une discussion. 14
Je termine mon éloge Sur le corps de Tevesi 14
Voici qu'il est inhumé au milieu de la France 18
En laissant son île Wallis. 8
Tapu mo tana tamai mo tana fae 13
Patele Falakiko fakalelei age 14
Tuku la kau ako he hiva o Soane 14
He kua nofo masiva i te fenua kehe. 15
Sii lupe fagasele na fakaofaofa 15
Ko te lau manu tonu mai te Eulopa 15
Gaohi mo fakapele e ana matua 14
Pea na tuku age ke hau o mamata 14
I te vikaliatu aeni o Uvea 14
Pea to i te vaha mole toe malaga. 14
Isae logokovi fakaloto mamahi 14
E avatu i te vaha ki lotoi Falani 15
Ki ona kii tehina mo ona famili 14
Ko te folau a Soane kua nofo i Fisi 16
Kae maua atali Patele i heni 14
Heneei amanaki he tuutamaki. 14
Au fakasilou atu ki lagi 12
Ki te mate nee vahe mai ai 12
Naa hala sii hanu mo te tagi 12
Ko sioku manumanu e lahi 11
Ki toku koloa nee ina mai 12
Pea kua ina toe hola taki. 12
Oie te ligoligo na aga maugataa 16
Kua hola tautonu ka kei tupulaga 15
Nake fiu Potapu 1 tona fakalalata 14
Kae hoga nee hala ki ai halua aga. 16
Te kahoa Losa ne magoni kehe 12
Mai lotoi Tovile ko te puli leva e 15
Kae manatu mamahi ki ai siana fae 16
He ko siona ofa aga aena kua ave. 16
5 Siana tauine nee na fai age " 14
Kae ave tona sino o tanu ki Naili 15
Pea tala oku ofa ki loto Walisi 14
Nofola Ive mo sii tamaliki 12
Patele Olivie pea ke ofa mai 14
He ko au kua vahe kau nofo i heni. 15
Na tagi Maketalena hee mole ina lava 16
I tona manumanu ki siana kii tama 15
Kua ina iloi leva e mole toe feala 17
Ke na toe felavei mauli i he lakaga. 16
7 Oie fakapo te aho hee ilo 13
Kua tali e Soane ia te finegalo 15
Kafo si te loto ae o Tenisio 13
Ki sii fakamasiva aeni kua hoko. 15
Kua gata leva-he he kupu e au mau 15
Patele o uhiga mo siau fakaamu 15
Pea mole au lava o fai he palalau 16
Ki te mate o Soane mo ona fakamanatu 16
Ko sii kafo aia o te mau fanau 15
He ko te tua o tatou tatau. 12
Mes respects à son père et à sa mère 8
Père François, excuse-moi 9
Laisse-moi composer un chant à Jean 12
Car il repose pauvrement dans une terre étrangère. 16
O cette colombe chérie était attachante ! 14
C'était une vraie volée de l'Europe ! 14
Ses parents s'en occupaient et la chérissaient 15
Ils l'ont laissée partir pour aller vers 12
Ce vicariat de Wallis. 8
Et tombée dans la distance, elle n'a pu reprendre son vol ! 17
Hélas ! une mauvaise et bien triste nouvelle 17
Est envoyée par-delà la distance jusqu'en France, 15
Jusqu'à ses frères et sa famille. 9
Le voyage de Jean s'est terminé à Fidji 12
Alors qu'ici le Père l'attend en vain : 12
Qui aurait deviné un tel malheur? 13
Je demande pardon au ciel 10
Qui tranche sur chaque mort 9
Si c'est faute que le chagrin et les pleurs, 14
C'est que mon attachement est grand 10
Au bien qu'il m'avait donné 10
Et qu'il vient déjà de reprendre. 9
Oh ! la « chrysalide » aux qualités exceptionnelles ! 17
Elle s'est enfuie trop tôt, à la fleur de l'âge 13
Potapu, tu ne t'es jamais lassée de 1' « apprivoiser" 18
Mais peut-être vous deux lui avez causé quelque déplaisir? 22
Le collier de roses était très parfumé ; 11
Venu de Damville, il disparaît déjà. 10
Mais sa mère en aura du regret 11
Car c'est son bien-aimé qu'on lui a enlevé. 14
L'adieu qu'il a fait 9
Alors que son corps était porté en terre à Nai-lilili : 17
« Dites mon bon souvenir à Wallis ! 11
Adieu Yves et les enfants ! 9
Père Olivier, tu penseras à moi ! 11
Car pour moi, c'est tranché, je dois rester ici. » 14
Madeleine pleurait car elle ne pouvait supporter (la nouvelle) 25
Dans son attachement à son cher fils. 9
Elle comprend maintenant qu'il ne sera plus possible 17
Qu'ds se rencontrent, vivants, un jour. 10
Oh ! quel malheur que ce jour imprévu 13
Où Jean a accepté la volonté (du ciel) 12
Il est blessé dans son cœur, Denis 10
A cause de cet injuste accident qui est arrivé. 17
Ça se termine là car je ne trouve plus de mots 14
Père, pour ton regret Et je ne puis parler davantage 17
De la mort de Jean, pour en garder le souvenir 16
C'est une vraie blessure pour tous les parents 16
Car nous tous sommes pareillement « soumis » (à la mort). 18
Tunatuna mai Ie Ano la; 11
Koia la koe, 6
I au tagi kese nalo. 9
Leia kalaga vasovaso 10
Ano, taineliki o tagi ki uta; 13
Ko le saaga kua naa i le Puna; 13
Kua to ai Niulolo, Tinokula. 13
Fai au ke tanu i Amatuku la; 13
Le one i Sauloto 8
Fakakinau la. 6
Sao mai Lolo 6
Lotatou fenua; 7
Leleu le lalamea 8
I ona aluga. 6
On escalade de Ano ; 8
C'est donc toi-même 5
Que je pleure à chaudes larmes. 11
Voilà un autre cri qui retentit : 12
Allez, jeunes filles, pleurer en haut ; 13
Il y a un champ jonché de morts à Puna ; 9
Niulolo, Tinokula sont tombés morts. 11
J'ai fait en sorte qu'ils soient enterrés à Amatuku ; 18
Mais le sable de Sauloto 10
Me fatigue. 5
Que Niulolo soit transporté ici 12
Par notre peuple ; 6
Car ici le lalamea fleurira 12
Au-dessus de lui. 7
Le ava e kokolo; 7
Piisega, pei sopo. 8
Le fau e tuu i loto 9
Ki le lalo aoa la, 8
Ki le naa a kalaga, 8
Le tiale matala, 7
Le sea ku au gala 8
Na ki le muli vai 7
Ko lona pulotu gali 8
Sola faki ki le lagi. 8
Pe na faka fefeaki? 8
Le one mei Ono la 8
Kua puli mai loa. 8
Les flots du port bouillonnent5 ; 9
Eh bien ! Piisega, saute ; 10
Elle est au milieu de cette tête liée avec l'écorce de l'hibiscus, 23
Au-dessous du aoa. 9
Sur la tombe de kalaga Le tiale fleurira, 16
Le sea s'épanouira 8
Vers l'embouchure du ruisseau. 12
Sa muse, je crois, 6
S'est dérobée jusqu'au firmament. 10
Comment est-il mort? Le sable de Ono 11
Est couvert de guerriers. » 9
C'est Fili-o-le-utu 7
Le vent souffle en rafales de derrière. 13
C'est le sable qui vient d'Ono 10
Que j'en fasse ma louange. 10
Saisie d'Alo 6
Le fruit du koli y est mûr. 7
Ramasse, veuve, ce fruit 9
Pour en confectionner (un collier), pour en faire une parure. 23
Ko Fili-o-le-utu la 8
Ku agina e le matagi na muli e 13
Ko one mei Ono-la 8
Fai atu ki ai laku viviki e 13
Kapakapa o Alo-la 8
Ku ieleu i ai le koli ui e 14
Tae mai lokonui le koli-na 12
Ke tui ke tinu e. 7
C'est Fili-o-le-utu 7
Le vent souffle en rafales de derrière. 13
C'est le sable qui vient d'Ono 10
Que j'en fasse ma louange. 10
Saisie d'Alo 6
Le fruit du koli y est mûr. 7
Ramasse, veuve, ce fruit 9
Pour en confectionner (un collier), pour en faire une parure. 23
Sesu, luai le alo tapu ! 10
Na ano a koe, alofa atu au; 13
Ti ko loku manu, alofa atu au; 13
Ka alofa, ti tala kofu 9
Ke manumanu, 5
Na fano a koe kae puli au. 12
Lona tino e manatu e au 11
Na mate veli mo kinaukinau. 12
Le matagi, pe muli, tokelau? 11
Ke toona mei gatai fatu. 11
Pati au eke puli folau 11
Ke mamata i le atu laulau, 12
Ka manatu ki Futuna, ti au. 11
Jésus, Saint fils unique ! 8
Tu es parti, je te salue ; 9
Puis, mon ami, adieu ; 9
Si tu aimes, déploie un vêtement 11
Pour qu'il flotte en guise de drapeau ; 15
Ne pars point sans moi. 7
Son corps, je l'ai présent à ma mémoire 10
Craignant qu'il ne meure souffrant et dans angoisses. 18
Le vent est-il ouest, ou nord ? 10
Pour le retrouver vers le rocher de la mer. 14
Je me figure que tu t'es perdu en naviguant 16
Pour voir le monde ; Si tu te souviens de Futuna, viens. 20
Kae tou teu ki selo e; 10
Kua vini mai le kalaga e; 11
Fai sala le kau tagata e, 11
Mamio aga a le tui e! 10
Leai se iloa le au o le mate e 15
Kae tou tuli mo ni lava e 11
Faka sulu ki le muli ava e 11
Ki le tau rnuli le tagata e. 11
Ulufaki tonu ei Sesu e! 11
Ke tau loa ki se fenua e. 11
Mais préparons-nous pour le ciel ; 11
Le cri a retenti : 6
Ils se sont trompés les rameurs, 8
Conduite du roi des rois ! 10
L'arrivée de la mort est inconnue 11
Mais courons avec des siapns 10
Pour vêtir au port 6
Le timonier de la pirogue. 11
Protège-les bien, ô Jésus 6
Pour qu'ils abordent une terre. 11
Tou nofo alofa ki le atua, 12
Tou ala ki le ekelesia; 11
Ko le sua lau, pe tuku mua? 11
Kua puli le tafitoaga o le sua 14
Ki le aso na siki ai le fua. 12
Kae a pe ke manatu la 9
Ki le po e mamalu i aluga 11
Ke pale ake a vaka ki uta? 11
Ti ku nei ku sakili le fenua; 12
Tuku la, ku tou ilo tonu a. 11
Restons à aimer Dieu, 8
Dirigeons-nous vers l'église ; 9
Le chant, le suspendons-nous? 8
Le chantre est perdu 6
Le jour que la flottille a été au large. 14
Mais quoi ! Te souviendras-tu, 12
Dans une nuit éclairée, 8
De ramener les pirogues à terre? 11
Voici qu'on est à la recherche ; 10
Assez, nous savons bien à quoi nous en tenir. 16
Oi! loku tama lo ! 7
Oiau ! ku mativa lo ! 9
E fefeaki nei loa ? loku tama lo! 14
Loku tama mafi, oiau lo! 11
Ku agaveli loa, oiau lo! 12
Oi! laku manu ! mao tamate 11
looku a tama ! Oiau lo ! 11
Ma faa ano mo looku a tama ! Oiau lo! 17
Hélas ! mon cher enfant ! 5
Oh ! hélas ! que je suis malheureux ! 12
Comment faudra-t-il donc faire, mon cher enfant ! 14
Mon enfant vigoureux ! Oh ! hélas ! 10
Tu es donc devenu méchant par la mort ! Oh ! hélas ! 12
Hélas ! mon ami ! j'ai frappé mal-à-propos mon enfant ! oh ! hélas ! 15
Nous avons été mon enfant et moi, si souvent de compagnie ! 19
Oi! loku tama koe ! e 9
Kua sola loa! e 7
Ku tiaki loa au! e 9
Oiau koe! e 7
Na naa lologo loku tama e 11
Pe maua loa mei fea soku tama? e 15
Oiau ! ku mativa ! e 9
Oi! loku tama muna ! e 9
Na kau mao tamate loku tama e 13
Oi! loku tama faa kai! e 11
Oi! loku manava e loi le galu tau e 16
Oi! faa tuku le magiti ma le uga e 15
Oi! laku manu ! oiau koe ! e 13
Hélas ! mon cher enfant ! 5
Tu as donc fui ! 5
Tu m'as donc abandonné ! Oh ! hélas ! 8
Voilà mon enfant muet ! 7
Où trouverai-je donc un enfant? 11
Oh ! que je suis infortunée ! 10
Hélas ! mon petit étourdi ! 7
J'ai frappé mal-à-propos mon enfant. 9
Hélas ! mon enfant glouton ! 7
Hélas ! mon cœur imite le bouillonnement des flots ! 17
Hélas ! j'ai si souvent nourri l'enfant 12
Hélas ! mon ami ! oh ! hélas ! 6
Oi! loku tuagaane koe! Oiau koe! e 18
Kua sola loa! oiau koe! e 13
Tau tuagaane lee faa fefele e 15
Oiau ! Ku mativa ! Oiau koe ! 14
Pe na fefeaki nei? e 9
Hélas! mon cher frère! Oh! hélas! 6
Tu as donc fui, oh ! hélas ! 7
Nous étions frère et sœur à ne pas trop nous disputer. 17
Oh ! que je suis infortunée ! Oh ! hélas ! 12
Comment s'est-il donc fait? 7

Me'etu'upaki and Tapaki, Paddle Dances of Tonga and Futuna, West / Adrienne L. Kaeppler / Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, T. 33, Fasc. 1/4. (1991), pp. 347-357.
He 'oie 'oi e kamau ka mau ke kau savoli mo tuilolua 25
'I o e o nai valu e o nai valu ē 16
Fotu mai falike tolua e ia kase ie kase 19
He kau sa tū ūli e i e au e 15
'latu latu e 5
Pei tonga mu'a kae tokelau ia 14
'I 'i a, 'I 'i a. 6
Paleki pala puileva 9
Kae liua manu oleva 10
Kae takoi e lenga'uta ia 12
'I 'i a, 'I 'i a. 6
'O tapu tea tapu tea mai uia mala maile tai 21
'Ou sulu ia lau penga tuia uia mala maile uia. 24
Lau ta ē lauta ē lauta ē, siki poi e, 20
he siki poi e, he siki poi e 12
Si ke 'olunga ma'a tu foe ma'u e tata malie, 18
he siki poi e, siki poi e 11
Anu mai fai mai tapu la e maile tai 17
He velo e sila, talava e, 10
Vaka e suva, kite fanua 10
Tafe a mai fea he fusi e lanumea 15
Tafea ki Uvea 'o akatu. 11
Tonu mo tekau ke tu'a tafa faka hakea 'i ai tevaka 22
He tapu mo si mo longo te vai fa lonai ae 17
Fakapakupaku pasipasi mai futuna katoa e 'i a 'o e. 23

Un millier de légendes aux îles Wallis et Futuna et divers centres d'intérêt de la tradition orale / Raymond Mayer / Journal de la Société des océanistes, Année 1973, Volume 29, Numéro 38 p. 69 - 100
Fuaigogo mo Fuaigogo 11
Tukutuku ifo ninea e ono. 12
Ke avatu ai Vaikuasolo, 12
Kua ovi mai Taliga-fetoho. 12
Fuaigogo et Fuaigogo 11
Descendez les six cordes 7
Pour que vous revienne Vaikuasolo, 16
(Car) voici (jiiil est proche Taligalcloho ! 15
Pipiki, Pipiki. 6
Pei tala mai 6
Toku tokolua nee he mai 11
Nee he i tona loto mamahi. 11
Mooni, mooni, hina kau tala 12
Nee he age heni la te tagata 12
Ko Puleletoga o toho te vaka 12
Pea fenei leva tana tala 11
Nofola te fenua ote tagata 12
Kau alu au o hukau maka. 12
Pipiki, Pipiki, dis-moi donc : 10
Mon frère cst-il perdu (mort) 6
Quelque part parce qu'il a du chagrin? 13
C'est vrai, c'est vrai, je te dis 9
Qu'il est passé par là, l'homme 7
Appelé Pulelctoga, pour tirer la pirogue (à la mer). 17
Puis il se dit à lui-même : 8
« Au revoir la terre des hommes, 12
Je m'en vais devenir une pierre du récif. » 14
Fokifa kua teleioni mai 12
Sii logo fakaiiafia lahi 13
Patele Mikaele amanaki 11
Fakahoko ki te tuulaga lahi 12
Tou fakafiafia he, ki sii folau 15
He kua hake ko Moseniolo Darmancier 15
Pea e niatou fakamalo Moseniolo Pasilino 20
Ko tau e iia siau nofo 12
O fakamafola Evaselio. 11
K mole mau haku ku|iu lelei 12
Moo fai o haku lalitali 11
Ki sii folau fakaaliki 11
Kua tuu uta mai ki liein. 12
Ko te finegalo niai lagi 11
Keke fua koe te kavega lahi 12
Ko te taupau sii fanau liigiaki tou Vikaliatu. 23
Lavelua ino Moseniolo 11
Kua fialia sioku loto 11
I taulua haele o sisio 12
I te fakanofo Kpikopo. 9
Kua osi pea lua liliu 11
Mo te Epikopo foou 9
Gaue i tc Vikaliatu 9
Oseania otatou. 9
Moseniolo Poncet 7
Kua hau la Darmancier 9
O letogi siau gaue 10
Kake nofo kua ke gaegae. 11
Un jour, on nous télé phone 8
Une grande et joyeuse nouvelle : 13
Le Père Michel va 5
Obtenir une grande charge 9
Réjouissons-nous car, à ce voyage, 11
Vient d'arriver Monseigneur Darmancier. 14
Et nous remercions 7
Monseigneur (de) Basinopolis (Mgr Poncet), 13
Combien d'années êtes-vous resté 9
A propager l'Évangile. 7
Nous n'avons pas de belles paroles 11
Pour recevoir 6
Une si grande dignité 7
Venue de loin, parmi nous. 10
(Test la volonté du Ciel 7
Que vous portiez ce grand fardeau 13
La garde de vos enfants 7
La direction de votre Vicariat. 12
Lavelua (le Roi) et Monsigneur (Poucet) 15
Nos cœurs sont cont;:nts 6
Que vous sovez allés voir 9
Le sacre de Evêque (Darmancier) 11
Apres (le Sacre), vous êtes revenus 11
Avec le nouvel Evêque 9
Travailler dans le Vicariat 10
De notre Océanie. 7
Monseigneur Poncet (Mgr) Darmancier est arrivé 14
Vous remplacer dans votre travail 11
Pour que vous vous reposiez, car vous êtes fatigué. 19
Takua ko Patele Sevelo 10
Nee vahe ki Futuna ke nofo 11
O fai lekau pelepitelo 11
Nee na i ai mo Petelo. 10
Fakaofaofa te mavae 10
Folau ae kae nofo ae 11
Ka kua na ilo tokoluape 11
Kote ala katoa ki te mate. 11
Pea lea leva te tui Futuna 12
Te papalagi fia matamua 11
Fiu te taofi age ke aua 12
Tana lau kovi ki oku atua. 12
Pea tala tana fakakaukau 12
Patele Sevelo eke folau 11
O ke gaue mai toga tapu 11
Kae tuku ko Futuna kia au. 12
Osi tana fekau te felela 11
Alula koe ki ataata 10
Pea liu ki tona senipa 10
O ina hufaki te fakataga. 11
Pea sio atu ia ki tua 11
Sio atu ki te kau tagata 11
Kote kau tagata fakataga 11
Pea na huei sii matapa. 11
Pea hu natou ki fale 9
Onatou ta kae lotupe 10
Nee malimali iiafiape isiana hoko o maletile 23
On dit que le l'ère Chevron 8
Fut nommé à Futuna afin de rester 10
Comme messager-prêtre 6
Lui et Pierre (Chanel) étaient là. 11
Nous prenons en pitié, au moment de leur séparation, 18
celui qui part et celui qui reste. 14
Mais tous deux savent 8
Qu'ils sont sur le chemin de la mort. 10
Alors le roi de Futuna parle : 11
« Le blanc est effronté ; 6
Il n'arrête pas de dire • 7
Du mal de mes dieux. >> 7
Le P. Chanel lance cette idée : 9
« P. Chevron, tu partiras 7
Pour travailler à Toga Tapu, 10
Et tu me laisseras Futuna ! » 10
Après avoir fait partir le frère 10
— « Pars à Ataata ! » — 6
Il retourne dans sa case 9
Pour prier pour ses persécuteurs 11
Lui regarde dehors, 7
Il regarde le groupe d'hommes, 10
Ces hommes qui sont ses meurtriers, 11
Et il ouvre sa porte. 8
Alors ils entrent dans la maison (du Père) 12
Ils frappent, mais fidèle à sa toi 10
Il sourit de bonheur 8
Lui qui arrive au martyre. 11
Oie te paogo kua malaku momoho 15
Ko kakala, fuga oto Kolopopo 12
Kua pala ite moaiia Ioloto 15
Ka mole hona maliaki o ona nee takoto. 17
Nai oku ola ki tona sino 11
I sii ana tali sii momoko 12
Lolotoga sii maupo 9
Alula i tau lakalogo 10
Kua taumua ite mamao, 11
Mole toe liliu i he aho. 11
Oie te kavapui nee ke toli o tui 16
E koe Amelia o tuku keke taulii 16
Fea kua hola leva kake nofo manatui 16
Kotou kafo aia kite aho fakainuli. 17
Oie sii logo e avatu 11
Ke logoi e siana fanau 11
Pelenato kua nofo mole hau 12
Kua toe holo siana folau, 12
Kua tanuina i lauhakau 12
Kafupe ki sii huai peau. 12
Les fruits en mûrissant tombent 8
Ce sont les colliers de Kolopopo 11
Ils se fanent dans le large profond 10
Mais il n'a pas de maladie à devoir s'aliter. 16
Mon hommage à son corps 6
Car il a subi le froid 8
Au moment de minuit 8
Tu pars dans l'obéissance ! 7
Voici qu'il est devant, au loin 12
Il ne reviendra jamais plus. 10
Les fleurs que tu as cueillies pour confectionner des colliers, 23
Toi Amélie tu les as laissées en souvenir 16
Il s'est sauvé et tu as pensé à lui 10
C'est ton destin au dernier Jour. 11
La nouvelle qui se répand 9
Pour que ses enfants la sachent : 10
Bernard est resté et ne reviendra plus 11
Son voyage n'a pas réussi, 8
Il a comme cimetière le récif 10
Et comme drap l'eau des vagues. 11

Titre: Vivre la coutume à 'Uvea, Wallis : tradition et modernité à 'Uvea Aga'i fenua o 'Uvea Titres liés: Collection :Mondes océaniens Auteur: Pechberty, Dominique Angleviel, Frédéric (1961-...) Éditeur: Paris Budapest Torino : l'Harmattan Sujets: Uvéa, Île (Wallis et Futuna) -- Moeurs et coutumes Langue: Français Date d'édition: 2004
Vaelua te nima mo te ono11
Mote au mai leva te logo11
Kua 'alu ko Viseisio10
Fakahakite 'Ēpikopō10
Si 'i logo fakamomoko sino11
Kuapuli te sino o Maleko11
Talanoa ki te sino 'aia11
Gata o he me 'a faigata 'a11
Si'ileamaio 'Utumaka11
Mole fai hina taufagona11
Pea mole fai he fakaaga11
C 'est entre cinq et six heures9
Que la nouvelle nous est parvenue14
Viseisio est parti8
Annoncer à l'Evêque6
Une chose à vous glacer le corps10
Le corps de Maleko a disparu10
Il n'y a pas tâche plus difficile9
Que d'annoncer la tragique nouvelle14
A 'Utumaka5
Il était incapable de prononcer un mot13
C 'était compréhensible. 6
Alu si 'i vaka o fakaafe11
Pea lea mai ko Pāieie13
'Utumaka fakalelei age11
Tukula Maleko ke tanuhe10
Kau taupau si 'ona kele11
He ne 'e mate ko taku gāue12
Pea lea mai ko 'Utumaka11
Pāiele mālō te 'ofa12
Tukula ko Va 'eva 'elua10
Kau 'ave ke tanu e Fania11
He ko tona mokopuna 'aia11
Ne 'e nofo o laulaupala11
Te matagi e ha 'ele8
O 'afe i Meleke7
Tagifano taio koe ke vave12
Na 'a ha 'u si 'ona ta 'okete11
O fehu 'i ka kua puli mate11
Soamanu tala koe ki ai.11
Ko to 'onapē mata 'itohi11
Na 'a ioto mahalohalo kovi12
Molefaito' o tona mahaki11
Ka ko tona maiemo i te vai12
C 'est en pirogue que l'on va chercher la dépouille17
Mais le Père s'y oppose et dit9
A 'Utumaka qu 'il lui appartient13
D'enterrer et de veiller sur la tombe de Maleko16
0
Car il est responsable de l'accident11
'Mais 'Utumaka le remercie11
0
Va 'eva 'eluà doit être enterré10
Par Fania4
0
Car c 'est son petit-fils préféré6
Tagifano annonce vite la nouvelle14
A ce vent qui souffle sur Meleke12
Il transmettra au plus vite le message13
A son grand frère qui risque de10
le chercher à son retour7
Soamanu explique lui que c 'est son destin16
Car il risque de penser8
Ou 'il a été l'objet d'une maladie grave ,14
Et qu 'il a été négligé5
Explique-lui qu 'il est mort noyé11
Fakapoipoi e momoli atu12
Molofaha ki toku 'alikihau12
Kivalu e pea mo iefa 'u11
Mōseniolo kau tala atu12
Si 'i tupu 'aga o si 'aku ha 'u12
Fakafiafia mo fakamanatu12
Ko Falani totatou taupau12
'Amusia si 'i vaka fulipē12
Kua takitahi te pailate11
Au ha'u tau opeopepē12
Kehe kau hā i īe mala 'e13
Fia māhoīo pea mo koe13
Fakafiafia ki Falanise11
Ko ala pa 'aga kua tō mai12
Ko te 'ofa tofupē o Falani12
Au hu'i nai ofeafea'i ?12
Tuku kau hiva mo mako ki ai12
Gata 'aga o he me 'a e lava 'i12
Mio 'i pea ke tā pea ke foki ki hema16
'Ue fakafutuna pea ke hiki nima lua16
He ko si 'i mala 'e kua lau 'i minuta15
Au ha 'u ko taku fakalogo11
Faipule mo na 'i pule kolo11
Kala e lū mā 'ea si 'oku sino14
He 'e ko si 'i tautau mama 'o12
Ofakalogopē ki tau sio12
Pea mo te sivii mai a loto12
Ki na 'i agaaga o taku mako12
Pe 'e 'aoga koa pe 'e 'oho11
Kumi hou hoa kae tā hola12
Matā'Utu tau si 'oku kahoa13
Vaimā~lahau taii na 'ioku 'ofa16
Vaimālahau7
Kae hola age te mā'imoa12
Je présente mes plus humbles respects9
Par l'intermédiaire du Molofaha12
Au Roi, à Kivalu, aux ministres coutumiers17
A l'évêque3
Je me permets d'expliquer ma présence11
« Festoyer et raviver le souvenir de la France :17
notre mère patrie »6
Soyez heureux danseurs adverses12
Pour avoir été entraînés,7
Par des gens compétents5
Malgré tout, je me joins à vous9
Pour nous réjouir, festoyer ensemble13
Et surtout fêter la France8
Si je chante ma plus belle chanson10
Sij 'effectue ma plus belle danse,11
c est parce que c 'est là le seul cadeau de14
reconnaissance que je puisse faire à cette17
France toujours pleine d'affection13
Fais un tour avec la main, lève puis frappe15
Fais de même avec la main gauche les deux bras16
Danse, charme les, puis cède la place11
Car le temps, depuis ton entrée, est compté11
C 'est aussi si je suis là pour satisfaire15
A la demande de mon Faipule et de mes chefs de village19
Mais il est évident que l'angoisse12
méfait trembler. Suis-je digne de10
Ma la 'ë? Suis-je à la hauteur ?11
Danseur de l'extrême nord, je m'en9
remets aux critères de choix du jury11
Le plus important pour moi est de danser13
trouve toi un(e) ami(e) avant de sortir15
Offre ton collier aux danseurs de Matâ'Utu15
Envoie des marques d'amitié aux danseurs de17
Puis montre ton humilité avant de disparaître15
Au ma 'u i te hisitolia11
Si 'ifetokoni 'aki o 'otatou fenua16
Ko tokagahahau 'Amelia11
Nee inafoaki 'ia 'Uvea12
Ke malu 'i mai Falani Ofa11
Hoko ai o poloteketola11
Pea hoki muli mai Futuna11
Nonofo, nonofo, peafohfa10
Kua tau mai Amelika10
Ko ie tali tau ki Eaponia13
Tupu ai te nofo vaelua11
Ke tuku 'Uvea ki Amelika11
E ma 'u mahafu, ma 'u pa 'aga11
Koe neē fakamālohipē13
E Mulikiha 'amea Leone11
Ke tuku 'Uvea ki Falanise11
E loto manava 'ofa agepē12
Hoko ai ko he telituale11
Kae hau Tomasi Kulimoetoke13
Vikiviki ki Falani8
Kua inafakagafua9
Ke lēpūpilika pea aga 'ifenua16
Faka 'amu ke mo 'oni8
Pea 'ofa ke fua7
L'histoire nous enseigne10
Que c 'est la reine 'Amelia tokagahahau17
Oui a placé 'Uvea8
Sous la protection de la France11
C 'est ainsi que 'Uvea a opté11
Pour le statut de protectorat avant Futuna15
Des années ont passé5
'Uvea se trouve occupée par les GI's Américains17
Afin de résister à l'avancée des troupes Japonaises.17
'Uvea s'interroge alors9
« ne vaut-il pas mieux placer 'Uvea14
sous la protection américaine,12
C 'est un pays riche en armes et en dollars ? »12
Mais le roi Leone Mulikiha 'amea15
demande que 'Uvea reste sous la protection de la France21
c 'est elle qui a le plus à donner10
'Uvea devient alors territoire français16
Sous le règne de Tomasi Kulimoetoke14
Que soit louée la France10
Oui a bien voulu accepter12
La coexistence entre la république et la coutume19
Souhaitons que les apports respectifs13
Entre nos deux pays soient concrets11
et profitables à tous7