Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

West Chadic etymology :

Search within this database
\data\semham\wchet
Proto-WChadic: *sumi
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'name'
Hausa: sū́nā́
Sura: súm {JgS]
Angas: süm [Fl]
Montol: sûm {JgC]
Ankwe=Goemai: sum [Fp]
Gerke=Yiwom: tǝ́m [JgC]
Bolewa: sún- [ShV]
Karekare: sǝm [LkK]
Dera=Kanakuru: yím [NmK]
Tangale: sụmɔ [JgT]
Ngamo: sun [ShV]
Maha: sum [NmM]
Bele: hín-tì [ShB]
Kifri=Giwo: šímí [ShB]
Gera: sǝ́mà [ShV]
Galambu: ším [ShV]
Geruma: šîmí [ShB]
Diri: šin [SkNb]
Pa'a: sim, sun [MS]
Cagu: šim-àn [Sk]
Mburku: šin [Sk]
Jimi: sim [Cs]
Polchi: su/ǝm
Geji: šin [CLR: 248]
Mangas: wusim [Cs]
Zaar: sũm [CLR]
Sayanchi: sũm [Cs]
Boghom: yìsím [Cs]
Guruntum: sin [Cs]
Buli: sam [CLR]
Kir: wùsum [CLR]
Tule: šè:n [CLR]
Tala: sum [Cs]
Fyer: ku-súm [JgR]
Kulere: ʔasím [Jg]
Daffo-Butura: súm [Jg]
Notes: Some of the Warji languages have a -n noun marker, it is not WCh, in some languages*-m > -n.
wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-hsa,wchet-sur,wchet-ang,wchet-mnt,wchet-ank,wchet-grk,wchet-bol,wchet-krk,wchet-der,wchet-tng,wchet-ngm,wchet-mah,wchet-bel,wchet-krf,wchet-ger,wchet-glm,wchet-grm,wchet-dir,wchet-paa,wchet-cag,wchet-mbu,wchet-jim,wchet-pol,wchet-gej,wchet-mng,wchet-zar,wchet-say,wchet-bgh,wchet-grn,wchet-bul,wchet-kir,wchet-tul,wchet-tal,wchet-fyr,wchet-klr,wchet-dfb,wchet-notes,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
72792112591
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov