Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Central Chadic etymology :

Search within this database
\data\semham\cchet
Proto-CChadic: *ŝim-/*ŝyam-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'name'
Tera: z̃im [Nm]
Gaanda: ŝìma [Kr 25]
Gabin: ŝìme [Kr 34]
Boka: s!imà [Kr: 44]
Hwona: ŝìmǝ̀ [Kr: 15]
Bura: ŝim [Ann]
Chibak: ŝimà [Kr: 63]
Kilba: ŝim [CLr]
Ngwaxi: ŝim [Kr: 83]
Margi: ŝǝm [CLR: 248]
Wamdiu: ŝɨmɔ̀ [Kr: 113]
Hildi=Margi Mbazuwa: ŝɨ̄m [Kr: 103]
Mbara: ŝím [TMba]
Higi Futu: ŝi [Kr: 172]
Higi Baza: ŝ-ti [Kr: 142]
Higi Nkafa: ŝi [CLr]
Fali Kiria: ŝɨm (u) [Kr: 182]
Fali Gili: s̃ǝn [Kr: 192]
Kapsiki=Higi Kamale: ŝi [Kr: 152]
Gisiga: s̃im-eḍ [CLR: 249]
Mulwi: s̃úm [CLR: 249]
Daba: z̃ími [Kr: 157]
Gude: lǝ̀má [Hs]
Gudu: li̇m [Kr: 76]
Fali Jilvu: z̃imu~ [Kr: 7]
Fali Muchella: z̃ìmu [Kr: 17]
Mwulyen: lùmǝ́ŋìn [Kr: 57]
Logone: ŝémī {LLog]
Buduma=Yedina: hɛmi [LBud]
Peve: šem-ḍe [Kr]
Zime-Batna: sém [Sa]
Masa: sém-na [CLR]
Mesme: sem
Notes: irregular voicing in the bata group as well as lateralization og the sibilant point to a former prefix (like in ECh): *k-sVm > k-s̃Vm/k-z̃Vm.
cchet-prnum,cchet-meaning,cchet-ter,cchet-gaa,cchet-gbn,cchet-bok,cchet-hwn,cchet-bur,cchet-chb,cchet-klb,cchet-ngw,cchet-mrg,cchet-wmd,cchet-hil,cchet-mba,cchet-hig,cchet-hib,cchet-hnk,cchet-fki,cchet-fag,cchet-kap,cchet-gis,cchet-muk,cchet-dab,cchet-gde,cchet-gdu,cchet-faj,cchet-fam,cchet-mwu,cchet-log,cchet-bud,cchet-lpe,cchet-zbt,cchet-mas,cchet-msm,cchet-notes,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
40134146691
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov