Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *Kɨ̄ŕ
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 girl 2 woman
Russian meaning: 1 девушка 2 женщина
Old Turkic: qɨz 1 (Orkh., OUygh.)
Karakhanid: qɨz 1 (MK, KB)
Turkish: kɨz 1
Tatar: qɨz 1
Middle Turkic: qɨz 1 (Pav. C., MA)
Uzbek: qiz 1
Uighur: qiz 1
Sary-Yughur: qɨs 1
Azerbaidzhan: Gɨz 1
Turkmen: Gɨ̄z 1
Khakassian: xɨs 1
Shor: qɨs 1
Oyrat: qɨs 1
Chuvash: xǝr 1, xǝr-(arъm) 2
Yakut: kɨ̄s 1
Dolgan: kɨ̄s 1
Tuva: qɨs 1
Tofalar: qɨs 1
Kirghiz: qɨz 1
Kazakh: qɨz 1
Noghai: qɨz 1
Bashkir: qɨδ 1
Balkar: qɨz 1
Gagauz: qɨz 1
Karaim: qɨz 1
Karakalpak: qɨz 1
Salar: qɨz 1
Kumyk: qɨz 1
Comments: VEWT 269, TMN 3, 569-70, EDT 679-80, Лексика 295, 318, ЭСТЯ 6, 190-191, Stachowski 172. For PT one should reconstruct variants *kɨ̄ŕ/*kɨ̄r (they are reflected in several derivatives, e.g. *Kɨ̄r-kɨn, see Лексика 317-318, ЭСТЯ 6, 237, *Kɨr-nak, see TMN 3, 456, ЭСТЯ 6, 240).
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-sjg,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-chv,turcet-jak,turcet-dolg,turcet-tuv,turcet-tof,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-sal,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
1544693439
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov