Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

West Chadic etymology :

Search within this database
\data\semham\wchet
Proto-WChadic: *ĉyar-aw-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'root'
Hausa: sãiwā́
Bolewa: sori-b [CLR: 276]
Karekare: sírín {CLR]
Tangale: yaara [JgT]
Ngamo: šori ,čòorĩ [ShV]
Maha: sorom [NmM]
Kifri=Giwo: sóoríyó [ShB]
Gera: sùurǝ̀-ná [ShV]
Galambu: sùryà [ShV]
Geruma: sūra [ShB]
Miya: ŝerwa [SkNb]
Pa'a: ŝárì [MS] [
Siri: ŝūra [SkNb]
Mburku: ŝar-nani [SkNb]
Jimbin: ŝera [SkNb]
Polchi: ŝǝr-tǝ
Geji: ŝèl-kì [CLR: 276]
Zaar: s̃òr-tu [CLR]
Sayanchi: ŝǝr-tǝ
Guruntum: so:ri [Ja]
Buli: s̃ir [CLR]
Kir: ŝéri [CLR]
Wangday: s̃ir [CLR]
Tala: ŝer ki: [CLR]
Daffo-Butura: súrê [JgR]
wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-hsa,wchet-bol,wchet-krk,wchet-tng,wchet-ngm,wchet-mah,wchet-krf,wchet-ger,wchet-glm,wchet-grm,wchet-miy,wchet-paa,wchet-sir,wchet-mbu,wchet-jmb,wchet-pol,wchet-gej,wchet-zar,wchet-say,wchet-grn,wchet-bul,wchet-kir,wchet-wnd,wchet-tal,wchet-dfb,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
1870314931
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov