Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Central Chadic etymology :

Search within this database
\data\semham\cchet
Proto-CChadic: *HVlub-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'wet' (v.) 1 'mettre a tremper' 2
Bura: liba1 [Ann]
Chibak: lup-ti1 [Kr N 427]
Kilba: alüb-tü 1 [Kr N 427]
Wamdiu: lub-ta [Kr N 427]
Hildi=Margi Mbazuwa: luḅu-ri 1 [Kr N 427]
Higi Futu: lìḅɨ̀-ši 1 [Kr N 427]
Fali Kiria: yǝɫḅu-tuʔ 1 [Kr N 427]
Fali Gili: luḅwi-ti 1 [Kr N 427]
Kapsiki=Higi Kamale: lùḅi-kɛ̀ 1 [Kr N 427]
Gava: lùḅù-gana 1 [Kr N 427]
Mafa=Matakam: rúḅ- 2 [BMaf]
Daba: lùb 1 [Kr N 427]
Gude: rǝḅǝ 1 [Hs]
Gudu: rúb̀a: 1 [Kr N 427]
Nzangi: mɨ-rḅǝn1 [Kr N 427]
Fali Muchella: rùbu-ft 1 [Kr N 427]
Mwulyen: ùrúḅí 1 [Kr N 427]
Zime-Batna: láḅ 1 [Sa]
Notes: the same see in HSED 1196
cchet-prnum,cchet-meaning,cchet-bur,cchet-chb,cchet-klb,cchet-wmd,cchet-hil,cchet-hig,cchet-fki,cchet-fag,cchet-kap,cchet-gav,cchet-mtk,cchet-dab,cchet-gde,cchet-gdu,cchet-nza,cchet-fam,cchet-mwu,cchet-zbt,cchet-notes,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
20022644198
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov