Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Germanic etymology :

Search within this database
\data\ie\germet
Proto-Germanic: *fánxan-/fangán- vb., *fangṓn- vb., *fangá-z, -n; *fangí-z; *fáxra-, *fagrá-; *fōg-ō f., *fōg-ia- vb.
Meaning: catch, capture; slot, joint
IE etymology: IE etymology
Gothic: fahan st. `capture'; *ga-fah n. (a) `catch'
Old Norse: fanga wk. `gefangen nehmen', fā red. `fangen, fassen, greifen, erhalten, verursachen';fang n. `Fang, Beute; Streit, Jagd', fang n. `Frauenkleid'; fangi m. `Gefangener'; feng-r m. `Fang, Beute'; fagr `schön, hübsch, freundlich'
Norwegian: fanga vb.; fɔ vb.; fang `Umarmung, Schoss'
Old Swedish: fänga vb.
Swedish: fɔ vb.; fɔng `Fang, Armvoll'
Danish: fɔ vb.
Old English: fōn `fangen'; feng m. `Griff, Fang, Beute'; fang `Beute'; { fēgan }
English: fay
Old Frisian: fangia vb.; fā, fān vb.; fang, feng `het grijpen, aandeel'; fōgia
Old Saxon: fāhan, fangan `fangen'; fang; fōgian
Middle Dutch: vanghen; vanc m. `vangst'; voeghe f. `voeg, orde, regel, regeling, wijze'; voeghen
Dutch: vangen; vang m.; voeg f.; voegen
Old Franconian: fangan
Middle Low German: vān, vangen; vōge f. `verbinding, voeg, betamelijkheid'; vȫgen, vǖgen
Old High German: fāhan (um 800) `fangen'; -fang (nur als Kompositionsglied) { fang `Fang, Beute' }; fuoga `Geschicklichkeit' (13.Jh.), fuogi `passend', hī-fuoge `hestifterin', fuogen `verbinden, vereinigen, ineinanderpassen' (8.Jh.); fuogī `Verbindung, Verbindungslinie zwischen zusammengehörigen Bauteilen' (um 1000)
Middle High German: vāhen, vān red. v. 'fassen, fangen, greifen, ergreifen'; vuoge st. f. 'zusammenfügung, feate vereinigung; stelle eingreifender verbindung zueinander, fuge'; vüegen, vuogen wk. 'passend zusammen hinzufügen, verbinden; passlich gestalten, mildern usw.'; vuoc (-g-), vüege 'angemessen, passend', vuoc (-g-) st. m. 'schicklichkeit, angemessenheit usw.'
German: fangen, Fang m.; Fug m.; Fuge f.; fügen
germet-meaning,germet-prnum,germet-got,germet-onord,germet-norw,germet-oswed,germet-swed,germet-dan,germet-oengl,germet-engl,germet-ofris,germet-osax,germet-mdutch,germet-dutch,germet-olfrank,germet-mlg,germet-ohg,germet-mhg,germet-hg,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
61643233502
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov