Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 924
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 果合一上果從
ZIHUI: 1654 0273
Beijing: cuo 3
Jinan: cuǝ 3
Xi'an: cuo 3
Taiyuan: cuǝ 3
Hankou: co 3
Chengdu: co 3
Yangzhou: co 3
Suzhou: zǝu 32
Wenzhou: zo 32
Changsha: co 31
Shuangfeng: ʒû 32
Nanchang: cho 32
Meixian: chɔ 3
Guangzhou: čɔ 32
Xiamen: co 32
Chaozhou: co 32
Fuzhou: cɔ 32
Shanghai: zou 32
Zhongyuan yinyun: cuo 3
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
2092292081
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov