Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 1741
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 止合三上紙群
ZIHUI: 6422 1221
Beijing: kuei 3
Jinan: kuei 3
Xi'an: kuei 3
Taiyuan: khuei 3
Hankou: kuei 3
Chengdu: kuei 3
Yangzhou: kuǝi 2
Suzhou: gue_ 32 (lit.); ʒ́y 32
Wenzhou: ʒ́y 22
Changsha: khuei 2
Shuangfeng: gui 32 (lit.); khui 2
Nanchang: khui 2
Meixian: khui 2
Guangzhou: kuai 32
Xiamen: kui 32
Chaozhou: kuĩ 22
Fuzhou: kuei 32
Shanghai: kue_ 32
Zhongyuan yinyun: kuei 3
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
74511872155
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov