Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 1703
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 流開三上有群
ZIHUI: 5279 1597
Beijing: ćiou 3
Jinan: ćiou 3
Xi'an: ćiou 3
Taiyuan: ćiou 3
Hankou: ćiou 3
Chengdu: ćiǝu 3
Yangzhou: ćiôɨ 3
Suzhou: ʒ́iöy XH
Wenzhou: ʒ́iau 22
Changsha: ćiôu 31 (lit.); ćiôu 32
Shuangfeng: ćhiû 32
Nanchang: ćhiu 32
Meixian: khiu 11
Guangzhou: khau 22
Xiamen: ku 32
Chaozhou: ku 22
Fuzhou: kieu 32
Shanghai: ćiɨ 32
Zhongyuan yinyun: kiou 3
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
2121918231
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov