Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 1119
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : A: 山合三上阮群; B: 山合三平仙溪
ZIHUI: A: 0946 1995; B: 0946 1996
Beijing: A: ćyan 3; B: ćhyan 11
Jinan: A: ćyã 3; B: ćhyã 11
Xi'an: A: ćyã 3; B: ćhyã 11
Taiyuan: A: ćyɛ 3; B: ćhyɛ 1
Hankou: A: cuan 3; B: chuan 11
Chengdu: A: ćyan 3; B: ćhyan 11
Yangzhou: A: ćyî̃ 3; B: ćhyî̃ 11
Suzhou: A: ʒ́iö 32; B: ćhiö 11
Wenzhou: A: ʒ́y 32; B: ćhy 11
Changsha: A: ćyẽ 31; B: ćhyẽ 11
Shuangfeng: A: thuĩ 11; B: thuĩ 11
Nanchang: A: ćyɔn 31; B: ćhyɔn 11
Meixian: A: khian 11; B: khian 11
Guangzhou: A: kyn 32; B: hyn 11
Xiamen: A: khuan 11; B: khuan 12
Chaozhou: A: khueŋ 11; B: khou 11
Fuzhou: A: khuɔŋ 11; B: khuɔŋ 11
Shanghai: A: ćhyö 1; B: ćhyö 1
Zhongyuan yinyun: A: kyen 3; B: khyen 1
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
60737130758
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov