Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 1093
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : A: 山開一平寒見; B: 山開三平仙群
ZIHUI: A: 0051 1739; B: 0051 1867
Beijing: A: kan 11; B: ćhian 12
Jinan: A: kã 11; B: ćhiã 12
Xi'an: A: kã 11; B: ćhiã 12
Taiyuan: A: kä̃ 1; B: ćhiɛ 1
Hankou: A: kan 11; B: ćhian 12
Chengdu: A: kan 11; B: ćhian 12
Yangzhou: A: kɛ̃ 11; B: ćhî̃ 12
Suzhou: A: kö 11; B: ʒ́î 12
Wenzhou: A: ky 11; B: ʒ́i 12
Changsha: A: kan 11; B: ćiẽ 12
Shuangfeng: A: kuɛ̃ 11; B: ʒ́î̃ 12
Nanchang: A: kɔn 11; B: ćhiɛn 12
Meixian: A: kɔn 11; B: khian 12
Guangzhou: A: kɔn 11; B: khin 12
Xiamen: A: kan 11 (lit.); kuã 11; B: khian 12
Chaozhou: A: kaŋ 11; B: khieŋ 12
Fuzhou: A: kaŋ 11; B: khieŋ 12
Shanghai: A: ; B: ćî 32
Zhongyuan yinyun: A: ; B: khien 12
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
18003303157
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov