Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 310
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 止合三去至云
ZIHUI: 0143 1259
Beijing: uei 3
Jinan: uei 3
Xi'an: uei 3
Taiyuan: vei 3
Hankou: uei 3
Chengdu: uei 3
Yangzhou: uǝi 3
Suzhou: ɦue_ 32
Wenzhou: vu 32
Changsha: uei 31 (lit.); uei 32
Shuangfeng: ui 32
Nanchang: ui 31
Meixian: vui 3
Guangzhou: uai 32
Xiamen: ui 32 (lit.)
Chaozhou: ui 32
Fuzhou: uei 32
Shanghai: ue_ 32
Zhongyuan yinyun: uei 3
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
13611310538
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov