Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 37
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 止開三上止精
ZIHUI: 1311 0411
Beijing: ci_ 2
Jinan: ci_ 2
Xi'an: ci_ 2
Taiyuan: ci_ 2
Hankou: ci_ 2
Chengdu: ci_ 2
Yangzhou: ci_ 2
Suzhou: ci_ 2
Wenzhou: ci_ 21
Changsha: ci_ 2
Shuangfeng: ci_ 2
Nanchang: ci_ 2
Meixian: ci_ 2
Guangzhou: či 21
Xiamen: cu 2 (lit.); ci 2; ʒi 2; kiã 2
Chaozhou: ci_ 21
Fuzhou: cy 2
Shanghai: ci_ 3
Zhongyuan yinyun: ci_ 2
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
77999106212
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov