Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 14
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 曾開三入職來
ZIHUI: 0500 0621
Beijing: li 3
Jinan: li 3
Xi'an: li 11
Taiyuan: liǝʔ 41
Hankou: ni 12
Chengdu: ni 12
Yangzhou: liǝʔ 4
Suzhou: liôʔ 42
Wenzhou: lei 42
Changsha: ni 4
Shuangfeng: ni 31
Nanchang: lit 41
Meixian: lit 42
Guangzhou: lîk 42
Xiamen: lîk 42 (lit.); lat 42
Chaozhou: lak 42
Fuzhou: liʔ 42
Shanghai: lîʔ 42
Zhongyuan yinyun: li 43
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
38377712082
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov