Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *Kɨĺ
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: winter
Russian meaning: зима
Old Turkic: qɨš (Orkh., OUygh.)
Karakhanid: qɨš (MK)
Turkish: kɨš
Tatar: qɨš
Middle Turkic: qɨš (AH, Pav. C.)
Uzbek: qiš
Uighur: qiš
Sary-Yughur: qɨs
Azerbaidzhan: Gɨš
Turkmen: Gɨš
Khakassian: xɨs
Shor: qɨš
Oyrat: qɨš
Halaj: qɨš
Chuvash: xǝl
Yakut: kɨs, kɨhɨn
Dolgan: kɨhɨn
Tuva: qɨ`š
Kirghiz: qɨš
Kazakh: qɨs
Noghai: qɨs
Bashkir: qɨš
Balkar: qɨš
Gagauz: qɨš
Karaim: qɨš
Karakalpak: qɨs
Kumyk: qɨš
Comments: EDT 670, VEWT 268, TMN 3, 479, Лексика 75-76, ЭСТЯ 6, 253-254, Stachowski 167-168.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-sjg,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-khal,turcet-chv,turcet-jak,turcet-dolg,turcet-tuv,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
56149707753
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov