Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *jɨg-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: to collect
Russian meaning: собирать
Old Turkic: jɨɣ- (Orkh., OUygh.)
Karakhanid: jɨɣ- (MK)
Turkish: jɨɣ-
Tatar: ǯɨj-
Middle Turkic: jɨɣ- (Pav. C., MA, AH)
Uzbek: jiɣ-
Uighur: jiɣ-
Sary-Yughur: jɨɣ-, jiɣ-, jiq-
Azerbaidzhan: jɨɣ-
Turkmen: jɨɣ-
Khakassian: čɨɣ-
Shor: čɨɣ-
Oyrat: jū-, d́u-
Tuva: čɨɣ-
Kirghiz: ǯɨj-
Kazakh: žɨj-
Noghai: jɨj-
Bashkir: jɨj-
Balkar: žɨj-
Gagauz: jɨv-
Karaim: ǯɨj-
Karakalpak: žɨj-
Salar: jiɣ-
Kumyk: ǯɨj-
Comments: EDT 897, VEWT 200, ЭСТЯ 4, 271-272, 272-273, TMN 4, 183.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-sjg,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-tuv,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-sal,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
42413157904
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov