Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *Kalɨŋ
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 thick, stiff 2 numerous
Russian meaning: 1 толстый, густой 2 многочисленный
Old Turkic: qalɨn (Orkh.) 1, qalɨn (OUygh.) 2
Karakhanid: qalɨn (MK) 1, (MK, KB) 2
Turkish: kalɨn 1
Tatar: qalɨn 1
Middle Turkic: qalɨŋ (Qutb.) 1, qalɨn (MA, Houts., Abush., AH, Pav. C.) 1
Uzbek: qɛlin 1
Uighur: qelin 1
Azerbaidzhan: Galɨn 1
Turkmen: Galɨŋ 1
Khakassian: xalɨn 1
Oyrat: qalɨŋ 1
Chuvash: xulъn, xolъm 1
Yakut: xalɨŋ 1
Tuva: qɨlɨn, dial. Todzh. 1
Tofalar: xɨlɨn 1
Kirghiz: qalɨŋ 1
Kazakh: qalɨŋ 1
Noghai: qalɨn 1
Bashkir: qalɨn 1
Karakalpak: qalɨŋ 1
Kumyk: qalɨn 1
Comments: VEWT 226, ЭСТЯ 5, 238-239, Федотов 2, 354-355.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-alt,turcet-chv,turcet-jak,turcet-tuv,turcet-tof,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-klpx,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
121524376349
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov