Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *Kɨlɨ̄č
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: sword
Russian meaning: меч
Old Turkic: qɨlɨč (OUygh.)
Karakhanid: qɨlɨč (MK)
Turkish: kɨlɨč, kɨlɨǯ
Tatar: qɨlɨč
Middle Turkic: qɨlɨč (Pav. C.)
Uzbek: qilič
Uighur: qilič
Sary-Yughur: qɨlɨš
Azerbaidzhan: Gɨlɨǯ
Turkmen: Gɨlɨč
Khakassian: xɨlɨs
Shor: qɨlɨš
Oyrat: qɨlɨč
Halaj: Gɨlīč
Chuvash: xǝś
Yakut: kɨlɨs, kɨlɨ̄s
Tuva: xɨlɨš
Kirghiz: qɨlɨč
Kazakh: qɨlɨš
Noghai: qɨlɨš
Bashkir: qɨlɨs
Balkar: qɨlɨč
Gagauz: qɨlɨč
Karaim: qɨlɨč
Karakalpak: qɨlɨš
Kumyk: qɨlɨč
Comments: EDT 618, VEWT 263, Лексика 570, ЭСТЯ 6, 212-214. Cf. also *Kɨla-gu 'blade' (VEWT 263, ЭСТЯ 6, 207-208).
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-sjg,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-khal,turcet-chv,turcet-jak,turcet-tuv,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
28544295767
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov