Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *jɨlkɨ
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: age; aged (grown-up) animal
Russian meaning: возраст; взрослое животное
Old Turkic: jɨlqɨ (Orkh., OUygh.)
Karakhanid: jɨlqɨ (MK)
Tatar: jɨlqɨ
Middle Turkic: jɨlqɨ (AH, Ettuhf.), ɨlqɨ (Бор. Бад., Abush.)
Uzbek: jilqi
Uighur: ǯi(l)qa, žilqi
Azerbaidzhan: ilxɨ, ɨlxɨ (dial.)
Turkmen: jɨlqɨ
Khakassian: čɨlɣɨ
Shor: čɨlɣɨ
Oyrat: d́ɨlqɨ
Yakut: sɨlɣɨ
Tuva: čɨlɣɨ
Kirghiz: ǯɨlqɨ
Kazakh: žɨlqɨ
Noghai: jɨlqɨ
Bashkir: jɨlqɨ
Balkar: ǯɨlqɨ, zɨlqɨ
Karaim: jɨlqɨ
Karakalpak: žɨlqɨ
Kumyk: jɨlqɨ, jilqɨ
Comments: EDT 925-926, ЭСТЯ 4, 281-282, Лексика 444.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-jak,turcet-tuv,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
13621123452
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov