Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *čɨ̄pgan
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 furuncle 2 rash, pimple
Russian meaning: 1 фурункул 2 сыпь, прыщ
Karakhanid: čɨbɨqan (MK) 1
Turkish: čɨban 1
Tatar: čuwan 1, čebi 'цыпки'
Middle Turkic: čɨban (Sangl.) 1
Uzbek: čipqɔn 1
Azerbaidzhan: čiban1, čivzä 2
Turkmen: čɨ̄ban 1
Shor: šɨbɨrɣan 2
Oyrat: čɨbɨtqan, (dial. - Верб.) čibiške 2
Chuvash: śъʷban, śъʷvan 1
Tuva: šiviški 2
Tofalar: šibiški 2, 1
Kazakh: šɨjqan 1
Noghai: šɨjqan, dial. šuba 1
Bashkir: säbärt- 'обметать губы', sebeške 'цыпки'
Gagauz: čɨban 1
Karaim: cɨban, čɨban 1
Comments: VEWT 106, EDT 396, TMN 3, 1151, Егоров 208, Федотов 2, 96. The Kaz. and Nogh. forms may be < Mong. (although they differ semantically).
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-azb,turcet-trm,turcet-shr,turcet-alt,turcet-chv,turcet-tuv,turcet-tof,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
36834164763
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov