Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *Kumɨr-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: ant
Russian meaning: муравей
Old Turkic: qumursɣa (OUygh.)
Turkish: komursɣa (dial.)
Tatar: qɨrmɨsqa
Middle Turkic: qumursxa (Pav. C.), qumursuɣa (AH)
Uzbek: qumursqa
Turkmen: Gumursɣa
Khakassian: xumusxa, xɨmɨsxa
Shor: qɨmɨrtaš, qumɨstaš
Oyrat: qomursqa
Halaj: Gumurɣāč
Yakut: kɨmɨrdaɣas
Tuva: qɨmɨsqajaq
Kirghiz: qumursqa
Kazakh: qumɨrsqa
Noghai: qumɨrsqa
Bashkir: qɨmɨrɵqa
Balkar: qumursxa, qumursqa, qumurčxa
Karaim: qumurstqa, qumurstqu
Salar: qumusqa, qomusqǝn
Kumyk: xomursɣa
Comments: EDT 628, VEWT 300, Лексика 183-184, ЭСТЯ 6, 140-141.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-khal,turcet-jak,turcet-tuv,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-krmx,turcet-sal,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
1677837350
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov