Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *jar-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 to shine 2 to dawn 3 light 4 candle
Russian meaning: 1 светить 2 рассветать 3 свет 4 свеча
Old Turkic: jaru- 1, jaruq 3 (Orkh., OUygh.)
Karakhanid: jaru- 1, jaruq 3 (MK)
Turkish: jarɨk 3 (dial.)
Tatar: jarɨq 3 (dial.)
Middle Turkic: jarɨ- (AH), jaru- (Abush.) 1, jaruq 3 (Бор. Бад., Abush.)
Uzbek: jɔri- 1, jɔruɣ 3
Uighur: joru- 1, joruq 3
Turkmen: jarɨq 3 (dial.)
Khakassian: čarɨ- 1, čarɨx 3
Shor: čar-, čarɨ- 1
Oyrat: jar-, d́arɨ- 1, d́arɨq 3
Chuvash: śor-da 4
Yakut: sarā- 2 (but also sɨrdā-)
Dolgan: hɨrdā- 2
Tuva: čɨrɨ- 1, čarɨq 3
Kirghiz: ǯar-, ǯarɨ- 1, ǯarɨq 3
Kazakh: žarɨq 3
Noghai: jarɨq 3
Bashkir: jarɨq 3 (dial.)
Balkar: ǯarɨq 3
Karaim: jarɨ- 1, jarɨq, jarɨx 3
Karakalpak: žarɨq 3
Salar: jarux 3
Kumyk: jarɨq 3
Comments: EDT 956, 962, 963, ЭСТЯ 4, 134-135, VEWT 189 (there are hardly reasons to consider the Chuv. word a borrowing), Федотов 2, 145, Stachowski 119. Turk. (Bulg.?) > Hung. gyertya 'candle', see Gombocz 1912.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-chv,turcet-jak,turcet-dolg,turcet-tuv,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-sal,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
56212518368
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov