Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *jɨ̄l-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 to creep 2 snake
Russian meaning: 1 ползать 2 змея
Old Turkic: jɨlan 2 (Orkh., OUygh.)
Karakhanid: jɨlan (MK) 2
Turkish: jɨlan 2
Tatar: jɨl- 1, jɨlan 2
Middle Turkic: jɨl- 1 (Vam.), jɨlan 2 (Pav. C.)
Uzbek: ǯil- 1, ilɔn 2
Uighur: ilan 2
Sary-Yughur: jilan 2
Azerbaidzhan: ilan 2
Turkmen: jɨlān 2
Khakassian: čɨl- 1, čɨlan 2
Shor: čɨlan 2
Oyrat: d́ɨl- 1
Chuvash: śǝʷlen 2
Yakut: sɨ̄l- 1
Tuva: čɨl- 1, čɨlan 2, dial. čulan
Tofalar: čɨl- 1, čulan 2
Kirghiz: ǯɨl- 1, ǯɨlan 2
Kazakh: žɨlan 2
Noghai: jɨlan 2
Bashkir: jɨlan 2
Balkar: žɨlan 2
Gagauz: jɨlan 2
Karaim: jɨlan 2
Karakalpak: žɨlan 2
Salar: jilɨn 2
Kumyk: jɨlan 2
Comments: VEWT 200, EDT 930-1, ЭСТЯ 4, 40-41, 277, Лексика 180. Turk. > MMong. (MA) jilan (see Щербак 1997, 164). Mong. ǯilu-, ǯulu- 'roll away, move away' may be related or borrowed < Turk.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-sjg,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-chv,turcet-jak,turcet-tuv,turcet-tof,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-sal,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
306456866691
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov