Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *Kɨs-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 short 2 narrow 3 to squeeze
Russian meaning: 1 короткий 2 узкий 3 сдавливать
Old Turkic: qɨsɣa (Orkh.) 1
Karakhanid: qɨs- 3 (MK, KB), qɨsɨɣ 2 (MK), qɨsqa 1 (KB), qɨsɣa 1 (MK)
Turkish: kɨsa 1, kɨs- 3
Tatar: qɨsqa 1, qɨs- 3
Middle Turkic: qɨsqa 1 (Abush.), qɨs- (MA)
Uzbek: qisqa 1
Uighur: qisqa 1
Sary-Yughur: GɨsGa, qɨsGa 1
Azerbaidzhan: Gɨsa 1
Turkmen: GɨsGa 1, Gɨs- 3
Khakassian: xɨsxa 1, xɨs- 3
Oyrat: qɨsqa 1
Chuvash: xǝzǝk 2, xǝs- 4
Yakut: kɨhaj- 3
Dolgan: kɨhalga 'straits, sorrow' ( = Yak. kɨhalga)
Tuva: qɨsqa 1, qɨ's- 4, qɨzɨ̄ 2
Tofalar: qɨ'sqa 1, qɨ's- 4
Kirghiz: qɨsqa 1
Kazakh: qɨsqa 1
Noghai: qɨsqa 1
Bashkir: qɨsqa 1
Balkar: qɨsxa 1
Gagauz: qɨsa 1
Karaim: qsɨqa 1
Karakalpak: qɨsqa 1
Salar: qɨsGa 1
Comments: PT *Kɨs-ga 'short' is derived from PT *Kɨs- 'to press, squeeze'. See VEWT 267, EDT 665-7, ЭСТЯ 6, 251-253, Stachowski 167.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-sjg,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-alt,turcet-chv,turcet-jak,turcet-dolg,turcet-tuv,turcet-tof,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-sal,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
27688494744
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov