Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *jāg
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 fat n., butter 2 lard 3 thick, fat (adj.)
Russian meaning: 1 жир, масло 2 сало 3 толстый, жирный
Old Turkic: jaɣ 1 (OUygh.)
Karakhanid: jaɣ (MK)
Turkish: jaɣ 1
Middle Turkic: jaɣ 1 (MA)
Uzbek: jɔɣ 1
Uighur: jaɣ 1
Sary-Yughur: jaɣ 1
Azerbaidzhan: jaɣ 1
Turkmen: jāɣ 1
Khakassian: čaɣ 1
Shor: čaɣ 1
Oyrat: d́ū 1
Halaj: jāɣ 1
Chuvash: śu, śъʷv 1
Yakut: sɨa 1
Dolgan: hɨa 1
Tuva: čaɣ 2
Tofalar: čaɣ 2
Kirghiz: ǯoo-n 3
Balkar: žau 1
Gagauz: 1
Karaim: jaɣ 1
Salar: jaɣ 1
Kumyk: jav 1
Comments: VEWT 177, EDT 895, ЭСТЯ 4, 58-59, Лексика 453, Федотов 2, 127, Stachowski 117.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-sjg,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-khal,turcet-chv,turcet-jak,turcet-dolg,turcet-tuv,turcet-tof,turcet-krg,turcet-blkx,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-sal,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
138364226665
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov