Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *Kūrɨ-k,-gak
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 dry 2 dry (crumbs, bread)
Russian meaning: 1 сухой 2 черствый
Old Turkic: qurɨ- 'to dry' (OUygh.)
Karakhanid: quruɣ, qur 1 (MK)
Turkish: kuru 1
Tatar: qorɨ 1
Middle Turkic: qurɨ- 'to dry' (MA)
Uzbek: quruq 1
Uighur: quruq, qurɣaq 1
Sary-Yughur: quruɣ, quruq 2
Azerbaidzhan: Guru 1
Turkmen: Gūrɨ 1
Khakassian: xuruɣ 1
Shor: quru- 'to dry' (R.)
Oyrat: quru- 'to dry'
Halaj: qurru- 'to dry'
Chuvash: xъʷrъʷk 2
Yakut: kurānaq 1
Dolgan: kurānak 1
Tuva: qurɣaɣ 1
Tofalar: qurɣaɣ 1
Kirghiz: qurɣaq 1
Kazakh: qu_rɣaq 1
Noghai: qurɨ, qurlaj 1
Bashkir: qoro 1
Balkar: quru 1
Gagauz: quru 1
Karaim: quru 1
Karakalpak: qurɣaq 1
Salar: Guru, Gurɨ 1
Kumyk: quru- 'to dry'
Comments: Derived from PT *Kūr(ɨ)- 'to dry up'. See VEWT 302, 303; EDT 652-3, 646, 658, ЭСТЯ 6, 154-155, Stachowski 162, 163. Turk. qūrut 'dry cheese' > Mong. qurud > Manchu kuru etc., see Doerfer MT 131; Turk. > Hung. kóró 'dry stalk', see Gombocz 1912.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-sjg,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-khal,turcet-chv,turcet-jak,turcet-dolg,turcet-tuv,turcet-tof,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-sal,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
233718423
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov