Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Mongolian etymology :

Search within this database
\data\alt\monget
Proto-Mongolian: *ar-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 clean 2 to clean 3 cloth for cleaning
Russian meaning: 1 чистый 2 чистить 3 платок (для чистки)
Written Mongolian: ariɣun (L 53) 1, arči- 2, arčiɣur, alčiɣur 3
Middle Mongolian: arči- 2, aril- 'to be clear' (SH), ariun 1, orči- 2, [o]rčur 3 (IM 433, 432), ariun, āri-jun 1, arči- 2, arčiwur 3 (MA 105, 106, 104, 178), arilqa- 1 (HYt)
Khalkha: ariun 1, arči- 2, alčūr 3
Buriat: aŕūn 1, arša- 2, aršūl 3
Kalmuck: ärǖn 1, arč- 2, alčūr 3
Ordos: arūn 1, arči- 2, alčūr 3
Dongxian: arun 1, ači- 'полоть' 2, anču 3
Baoan: aruŋ 1
Dagur: arūn (Тод. Даг. 122), aren 1 (MD 115), arči- 2
Shary-Yoghur: arūn
Monguor: arǝn, arin (SM 11, 14) 1, arili- 'se purifier' (SM 14), xaʒ́ir (SM 149) 3
Mogol: orūn 1; ZM ɔ̄rūn 1 'pure, clean' (11-3a)
Comments: KW 24, MGCD 119, 565. Mong. > Evk. ariwūn, see Poppe 1966, 189, Doerfer MT 125; > Chag. arun, see TMN 1, 129.
monget-prnum,monget-meaning,monget-rusmean,monget-wmo,monget-mmo,monget-hal,monget-bur,monget-kal,monget-ord,monget-dun,monget-bao,monget-dag,monget-yuy,monget-mgr,monget-mogh,monget-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
4144249106
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov