Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Salishan family: Coast Salish group (2 lists) :

Search within this database
Total of 113 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\sal\csa
Number: 1
Word: all
Upriver Halkomelem: mǝ́kʼʷ ~ mókʼʷ {mékw' ~ môkw'}  1 
Island Halkomelem: mǝ́k'ʷ  1 
Number: 2
Word: ashes
Upriver Halkomelem: šxʷ=yoƚ-tǝl {shxwyélhtel ~ shxwiyélhtel}  1 
Island Halkomelem: yǝqʷmín  2 
Number: 3
Word: bark
Upriver Halkomelem: pʼɛl-y-íːws ~ pʼǝl-y-íws {p'alyíːws~ p'alyíws~ p'elyíws}  1 
Island Halkomelem: pʼǝliʔ  1 
Number: 4
Word: belly
Upriver Halkomelem: kʼʷǝ́lːe ~ kʼʷǝ́le {kw'él:a ~ kw'éla}  1 
Island Halkomelem: kʼʷǝle  1 
Number: 5
Word: big
Upriver Halkomelem: híkʼʷ {híkw}  1 
Island Halkomelem: θi  2 
Number: 6
Word: bird
Upriver Halkomelem: maːqʷ {mó:qw}  1 
Island Halkomelem: s=qʼʷǝleš  2 
Number: 7
Word: bite
Upriver Halkomelem: qʼiːkʼʷ {q'i:kw' ~ q'éykw'}  1 
Island Halkomelem: qʼʷǝt  2 
Number: 8
Word: black
Upriver Halkomelem: qʼíxʸ {q'éyx}  1 
Island Halkomelem: c=qʼíxw  1 
Number: 9
Word: blood
Upriver Halkomelem: s=θɛ́[-θǝ-]y-ǝl {stháthiyel}  1 
Island Halkomelem: θǝyʼθiʔǝnʼ  1 
Number: 10
Word: bone
Upriver Halkomelem: s=θʼáːm {sth'ó:m}  1 
Island Halkomelem: s=θʼamʼ  1 
Number: 11
Word: breast (chest)
Upriver Halkomelem: s=ʔ=iːlǝs ~ s=ʔ=iːlǝ́s {s'í:les ~ s'í:lés}  1 
Island Halkomelem: s=ʔ=inǝs  1 
Number: 12
Word: burn tr.
Upriver Halkomelem: yǝqʷ-t {yéqwt}  1 
Island Halkomelem: yǝqʷ-t  1 
Number: 13
Word: claw (nail)
Upriver Halkomelem: qʼʷixʷ-ǝl-cǝs ~ qʼʷǝ́xʷ-ǝl-cǝs {qwʼexweltses}  1 
Island Halkomelem: qʼʷχalʼǝwʼ-cǝs  1 
Number: 14
Word: cloud
Upriver Halkomelem: šxʷ=ʔθɛ́t-ǝl ~ s=xʷǝ=θɛ́t-ǝl {shxw'áthtel}  1 
Island Halkomelem: šxʷʔeθǝt-ǝn  1 
Number: 15
Word: cold
Upriver Halkomelem: xʸíːƛʼ {xí:tl' ~ xéytl}  1 
Island Halkomelem: χayƛ  1 
Number: 16
Word: come
Upriver Halkomelem: mí ~ mǝ́ ~ mǝ {mí ~ mé ~ me}  1 
Island Halkomelem: mí  1 
Number: 17
Word: die
Upriver Halkomelem: qʼáːy ~ qʼáy {q'ó:y ~ q'óy}  1 
Island Halkomelem: qʼay  1 
Number: 18
Word: dog
Upriver Halkomelem: s=qʷǝm-ɛ́ːy {sqwemá:y ~ sqwmá:y ~ sqwemáy}  1 
Island Halkomelem: s=qʷǝm-ey  1 
Number: 19
Word: drink
Upriver Halkomelem: qáː-qǝ- {qó:qe}  1 
Island Halkomelem: qaʔ-qaʔ  1 
Number: 20
Word: dry
Upriver Halkomelem: cʼíyxʷ ~ cʼǝ́yxʷ {ts'íyxwt - ts'éyxwt}  1 
Island Halkomelem: cʼǝ́yxʷ ǝls  1 
Number: 21
Word: ear
Upriver Halkomelem: qʼʷóːl {qw'ô:l}  1 
Island Halkomelem: qʼʷuːnʼ  1 
Number: 22
Word: earth
Upriver Halkomelem: tǝ́mːǝ́xʷ~ tǝmːǝ́xʷ ~ tǝ́mǝ́xʷ {tém:éxw ~ tem:éxw ~ téméxw}  1 
Island Halkomelem: tǝ́mǝ́xʷ  1 
Number: 23
Word: eat
Upriver Halkomelem: lǝpʼ-ǝxʸ {lep'ex}  1 
Island Halkomelem: χɬast  2 
Number: 24
Word: egg
Upriver Halkomelem: mɛ́=mǝlǝ-háːlɬ {mámelehò:llh}  1 
Island Halkomelem: ɵːǝχáls  2 
Number: 25
Word: eye
Upriver Halkomelem: qǝ́lǝ́m ~ qǝ́lːǝ́m {qélém ~ qél:ém}  1 
Island Halkomelem: qǝlǝmʼ  1 
Number: 26
Word: fat n.
Upriver Halkomelem: s=láːs ~ s=lás {sló:s ~ slós}  1 
Island Halkomelem: s=nas  1 
Number: 27
Word: feather
Upriver Halkomelem: s=xʸǝ́l-lcʼ {sxélts' ~ sxél:ts'}  1 
Island Halkomelem: s=ƛqeːn  2 
Number: 28
Word: fire
Upriver Halkomelem: hɛ́=yǝqʷ {héyeqw}  1 
Island Halkomelem: hǝyqʷ  1 
Number: 29
Word: fish
Upriver Halkomelem: s=θáːqʷi {sth'ó:qwi ~ sth'óqwi}  1 
Island Halkomelem: scǝɬtǝn  2 
Number: 30
Word: fly v.
Upriver Halkomelem: ɬáːkʼʷ ~ ɬákʼʷ {lhó:kw' ~ lhókw'}  1 
Island Halkomelem: ɬákʼʷ  1 
Number: 31
Word: foot
Upriver Halkomelem: s=xʸǝ́lːǝ {sxél:e}  1 
Island Halkomelem: s=χǝnʼǝ  1 
Number: 32
Word: full
Upriver Halkomelem: sǝ=lǝc' ~ s=lǝc' {selíts' ~ slíts'}  1 
Island Halkomelem: lǝcʼ  1 
Number: 33
Word: give
Upriver Halkomelem: ʔɛ́ːm {á:m}  1 
Island Halkomelem: ʔam-ǝst  1 
Number: 34
Word: good
Upriver Halkomelem: ʔɛ́y ~ ʔɛ́yː {éy}  1 
Island Halkomelem: ʔǝyʼ  1 
Number: 35
Word: green
Upriver Halkomelem: qʷɛ́ːy {qwá:y}  1 
Island Halkomelem: c=qʷay  1 
Number: 36
Word: hair
Upriver Halkomelem: mɛ́ː-qǝl {má:qel}  1 
Island Halkomelem: šeʔitǝn  2 
Number: 37
Word: hand
Upriver Halkomelem: čɛ́lǝxʸ {cháléx}  1 
Island Halkomelem: celǝs  1 
Number: 38
Word: head
Upriver Halkomelem: s=xʸǝ́y-ǝs ~ s=xʸǝ́yː-ǝs {sxéyes ~ sxéy:es}  1 
Island Halkomelem: s=χǝyʼ-ǝs  1 
Number: 39
Word: hear
Upriver Halkomelem: cʼɬɛ-ǝm ~ c'ɛɬ-ǝm ~ cʼɬ-ɛːm {ts'lhà:m}  1 
Island Halkomelem: cʼeɬǝmʼ  1 
Number: 40
Word: heart
Upriver Halkomelem: θʼɛ́ːlɛ ~ θʼɛ́le ~ θʼɛ́ːlǝ ~ θʼɛ́lǝ {th'á:lá ~ th'ála ~ th'á:le ~ th'ále}  1 
Island Halkomelem: θeleʔ  1 
Number: 41
Word: horn
Upriver Halkomelem: θʼís-tǝl {th'istel}  1 
Island Halkomelem: θǝys-tǝn  1 
Number: 42
Word: I1
Upriver Halkomelem: cǝl {-tsel}  1 
Island Halkomelem: cǝn  1 
Number: 42
Word: I2
Upriver Halkomelem: tɛ=ʔɛlθɛ  2 
Island Halkomelem: ʔɛnθɛ  2 
Number: 43
Word: kill
Upriver Halkomelem: qʼáːy-t ~ qʼáy-t {q'ó:yt ~ q'óyt}  1 
Island Halkomelem: qʼay-t  1 
Number: 44
Word: knee
Upriver Halkomelem: s=qǝpʼ-áːlθǝl-tǝl {sqep'ó:lthetel}  1 
Island Halkomelem: s=qʼewǝm  1 
Number: 45
Word: know
Upriver Halkomelem: tál {tól}  1 
Island Halkomelem: tǝlʼnǝxw  1 
Number: 46
Word: leaf
Upriver Halkomelem: s=cʼaːɬɛ ~ s=cʼaɬɛ {sts'o:lha ~ sts'olha}  1 
Island Halkomelem: s=cʼaɬaʔ  1 
Number: 47
Word: lie
Upriver Halkomelem: kʼʷɛq {kw'aq}  1 
Island Halkomelem: ɬaqʼǝθǝt  2 
Number: 48
Word: liver
Upriver Halkomelem: s=cǝlːǝm {stsél:ém}  1 
Island Halkomelem: s=cǝlǝm  1 
Number: 49
Word: long
Upriver Halkomelem: ƛʼɛ́qt {tl'áqt}  1 
Island Halkomelem: ƛeqt  1 
Number: 50
Word: louse
Upriver Halkomelem: mǝxʸcʼǝl ~ mɛ́xʸcʼǝl {méxtsʼel}  1 
Island Halkomelem: mǝšcʼǝn  1 
Number: 51
Word: man
Upriver Halkomelem: s=wíːq-ǝ {swí:qe}  1 
Island Halkomelem: s=wǝyq-eʔ  1 
Number: 52
Word: many
Upriver Halkomelem: qǝ́xʸ {qéx}  1 
Island Halkomelem: qǝχ  1 
Number: 53
Word: meat
Upriver Halkomelem: s=mɛyǝθ {sméyeth}  1 
Island Halkomelem: s=mǝyǝθ  1 
Number: 54
Word: moon
Upriver Halkomelem: s=kʼʷǝxʸ-áːs ~ s=kʼʷxʸ-áːs {skw'exó:s ~ skw'xó:s}  1 
Island Halkomelem: ɬqelʼcʼ  2 
Number: 55
Word: mountain
Upriver Halkomelem: s=mɛ́ːlt {smá:lt}  1 
Island Halkomelem: s=meːnt  1 
Number: 56
Word: mouth
Upriver Halkomelem: θáːθǝl ~ θáθǝl {thó:thel ~ thóthel}  1 
Island Halkomelem: θaθǝn  1 
Number: 57
Word: name
Upriver Halkomelem: s=kʷíːxʸ ~ s= kʷíxʸ {skwí:x – skwíx}  1 
Island Halkomelem: s=kʷíš  1 
Number: 58
Word: neck
Upriver Halkomelem: tǝ́psǝm {tépsem}  1 
Island Halkomelem: tǝ́psǝm  1 
Number: 59
Word: new
Upriver Halkomelem: xʸɛ́ːws {xá:ws}  1 
Island Halkomelem: χewʼs  1 
Number: 60
Word: night
Upriver Halkomelem: s=lɛ́ːt ~ s=lɛ́t {slá:t ~ slát}  1 
Island Halkomelem: s=net  1 
Number: 61
Word: nose
Upriver Halkomelem: mǝ́qsǝl {méqsel}  1 
Island Halkomelem: mǝqsǝn  1 
Number: 62
Word: not
Upriver Halkomelem: ʔowé ~ ʔǝwǝ {ewe ~ ôwe}  1 
Island Halkomelem: ʔǝwǝ  1 
Number: 63
Word: one
Upriver Halkomelem: lǝ́cʼɛ ~ lǝ́cʼǝ {léts'a ~ léts'e}  1 
Island Halkomelem: nǝcʼaʔ  1 
Number: 64
Word: person
Upriver Halkomelem: mǝstíyǝxʷ {mestíyexw}  1 
Island Halkomelem: mǝstímǝxʷ  1 
Number: 65
Word: rain
Upriver Halkomelem: s=ɬǝm-ǝxʷ {lhéméxw}  1 
Island Halkomelem: s=ɬǝm-ǝxʷ  1 
Number: 66
Word: red
Upriver Halkomelem: c=kʷíːm {tskwí:m}  1 
Island Halkomelem: c=kʷím  1 
Number: 67
Word: road
Upriver Halkomelem: xʼɛ́ɬ ~ xʼɛ́ːɬ {xálh ~ xá:lh}  1 
Island Halkomelem: šeɬ  1 
Number: 68
Word: root
Upriver Halkomelem: kʷǝmlǝxʷ {kwémléxw}  1 
Island Halkomelem: kʷǝmlǝxʷ  1 
Number: 69
Word: round
Upriver Halkomelem: xʸǝlákʼʷ ~ xʸǝláːkʼʷ {xelókw'~ xeló:kw'}  1 
Island Halkomelem: šǝlák'ʷ  1 
Number: 70
Word: sand
Upriver Halkomelem: s=yíːcʼ-ǝm {syí:ts'em}  1 
Island Halkomelem: pqʷicǝn ~ pqʷǝcǝn  2 
Number: 71
Word: say
Upriver Halkomelem: xʸǝ́tʼǝ ~ xʸǝ́tǝʔ~ xʸǝ́tʔ {xét'e}  1 
Island Halkomelem: θǝt  2 
Number: 72
Word: see
Upriver Halkomelem: kʼʷɛ́c ~ kʼʷǝ́c {kw'áts ~ kw'éts}  1 
Island Halkomelem: lǝmnǝxʷ  2 
Number: 73
Word: seed
Upriver Halkomelem: s=pǝ́ls {spí:ls}  1 
Island Halkomelem: s=pǝnʼǝm  1 
Number: 74
Word: sit
Upriver Halkomelem: ʔǝmǝ́t {emét}  1 
Island Halkomelem: ʔǝmǝt  1 
Number: 75
Word: skin
Upriver Halkomelem: kʼʷǝlǝ́w ~ kʼʷǝlów {kw'eléw ~ kw'elôw}  1 
Island Halkomelem: kʼʷǝlǝwʼ  1 
Number: 76
Word: sleep
Upriver Halkomelem: ʔítǝt {ítet}  1 
Island Halkomelem: ʔítǝt  1 
Number: 77
Word: small
Upriver Halkomelem: ʔexʷíl {axwíl}  1 
Island Halkomelem: ʔǝxʷínʼ  1 
Number: 78
Word: smoke
Upriver Halkomelem: s=pʼáːƛ-ǝm ~ s=pʼáƛ-ǝm {sp'ó:tl'em ~ sp'ótl'em}  1 
Island Halkomelem: s=pʼáƛǝm  1 
Number: 79
Word: stand
Upriver Halkomelem: ɬǝχ-íl-ǝ́xʸ {lhex_íléx}  1 
Island Halkomelem: ɬχ-íl-ǝš  1 
Number: 80
Word: star
Upriver Halkomelem: kʷásǝl {kwósel}  1 
Island Halkomelem: kʷasǝn  1 
Number: 81
Word: stone
Upriver Halkomelem: s=mɛ́ːlt {smá:lt}  1 
Island Halkomelem: s=meːnt  1 
Number: 82
Word: sun
Upriver Halkomelem: s=yǝ́qʷ-ǝm ~ s=yáqʷ-ǝm {syó:qwem}  1 
Island Halkomelem: sǝmʼšáθǝt  2 
Number: 83
Word: swim
Upriver Halkomelem: tʼíc-ǝm {t'ítsem}  1 
Island Halkomelem: tʼíc-ǝm  1 
Number: 84
Word: tail
Upriver Halkomelem: s=ƛǝpʼ-ǝ́lǝc {stl'ep'élets}  1 
Island Halkomelem: š=ƛǝpʼ-isnǝc  1 
Number: 85
Word: that
Upriver Halkomelem: tǝ=θɛ́ {tethá}  1 
Island Halkomelem: kwθeyʼ  2 
Number: 85
Word: that
Upriver Halkomelem: ƛʼá ~ ƛʼa {tl'ò ~ tl'o)  3 
Island Halkomelem: tey ~ tθey  4 
Number: 86
Word: this
Upriver Halkomelem: tǝi ~ tǝʔi {tei ~ te'i}  1 
Island Halkomelem: tiʔí  1 
Number: 87
Word: thou
Upriver Halkomelem: tɛ=lǝ́wǝ {talèwe}  1 
Island Halkomelem: nǝwǝ  1 
Number: 88
Word: tongue
Upriver Halkomelem: tǝxʷθǝɬ {téxwthelh}  1 
Island Halkomelem: tǝxʷθǝɬ  1 
Number: 89
Word: tooth
Upriver Halkomelem: yǝlːǝs {yél:és}  1 
Island Halkomelem: yǝnǝs  1 
Number: 90
Word: tree
Upriver Halkomelem: θǝqɛ́t ~ θqɛ́ːt {theqát ~ thqá:t}  1 
Island Halkomelem: θqet  1 
Number: 91
Word: two
Upriver Halkomelem: ʔisɛ́ːlǝ ~ ʔisɛ́lǝ ~ ʔisɛ́ːlɛ {isá:le ~ isále ~ isá:la}  1 
Island Halkomelem: yǝselʼǝ  1 
Number: 92
Word: walk (go)
Upriver Halkomelem: ʔim-ǝx {imex}  1 
Island Halkomelem: ʔim-ǝš  1 
Number: 93
Word: warm (hot)
Upriver Halkomelem: qǝw {qew}  1 
Island Halkomelem: s=tatǝm  1 
Number: 94
Word: water
Upriver Halkomelem: qaː {qo:}  1 
Island Halkomelem: qaʔ  1 
Number: 95
Word: we
Upriver Halkomelem: tɛ=ɬlímǝɬ {talhlímelh}  1 
Island Halkomelem: ɬnimǝɬ  1 
Number: 96
Word: what
Upriver Halkomelem: s=tɛ́m {stám}  1 
Island Halkomelem: s=tem  1 
Number: 97
Word: white
Upriver Halkomelem: pʼǝ́qʼ {p'éq'}  1 
Island Halkomelem: pʼǝqʼ  1 
Number: 98
Word: who
Upriver Halkomelem: wɛ́t {wát}  1 
Island Halkomelem: ɬwet  1 
Number: 99
Word: woman
Upriver Halkomelem: s=ɬɛ́ːlí {slhá:lí}  1 
Island Halkomelem: s=ɬeniʔ  1 
Number: 100
Word: yellow
Upriver Halkomelem: qʷɛ́ːy {qwá:y}  1 
Island Halkomelem: lǝlǝcʼ  2 
Number: 101
Word: far
Upriver Halkomelem: čáːkʷ ~ čákʷ {chó:kw ~ chókw}  1 
Island Halkomelem: caːkw  1 
Number: 102
Word: heavy
Upriver Halkomelem: xʷǝ́tǝs ~ xʷǝ́tːǝs {xwétes ~ xwét:es}  1 
Island Halkomelem: xʷǝtǝs  1 
Number: 103
Word: near
Upriver Halkomelem: s=tǝ=tǝs {stetis}  1 
Island Halkomelem: s=tǝ=tes  1 
Number: 104
Word: salt
Upriver Halkomelem: ƛʼɛ́ɬ-ǝm {tl'álhem}  1 
Island Halkomelem: ƛʼeɬǝm  1 
Number: 105
Word: short
Upriver Halkomelem: c'íːƛ ~ c'íƛ {ts'í:tl' ~ ts'ítl'}  1 
Island Halkomelem: ƛeƛíːcʼ  1 
Number: 106
Word: snake
Upriver Halkomelem: ʔɛ́ɬqǝy ~ ʔɛ́ɬqɛy {alhqey ~ álhqay}  1 
Island Halkomelem: ʔǝɬqiʔ  1 
Number: 107
Word: thin1
Upriver Halkomelem: θʼǝθʼǝm-íːl {th'eth'emí:l}  1 
Island Halkomelem: cʼǝm-íːlʼ  1 
Number: 107
Word: thin2
Upriver Halkomelem: qʷǝʔiqʷ {qwe'íqw}  1 
Island Halkomelem:
Number: 108
Word: wind
Upriver Halkomelem: s=pǝh-ɛ́ːls {spehá:ls}  1 
Island Halkomelem: s=pǝh-els  1 
Number: 109
Word: worm
Upriver Halkomelem: s=θʼǝk'ʷ {sth'ékw'}  1 
Island Halkomelem: s=tʼθǝkʼw  1 
Number: 110
Word: year
Upriver Halkomelem: s=yílál-ǝm ~ s=iláːl-ǝm ~ s=ilál-ǝm {syílòlèm ~ siló:lém ~ sílòlèm}  1 
Island Halkomelem: s=ilʼánǝm  1 
csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,csa-word,csa-hlu,csa-hli,
Total of 113 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
17523127404
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov