Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Peripheral Khoisan family: !Wi group (7 lists, 1 proto-list) :

Search within this database
Total of 119 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\pkh\kwi
Number: 1
Word: all
ǀXam: kuː  1 
ǀǀNg!ke: kwaː  1 
ǂKhomani: huni-ɕe  2 
Nǀuu: huni-ki  2 
ǀǀXegwi: ɕʼi ~ ɕʼĩ #  3 
ǀ'Auni: bà #  4 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *ku #
Number: 2
Word: ashes
ǀXam: !ùi ~ !úi  1 
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani: !wí  1 
Nǀuu: !qui  1 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: !ʼʰana  2 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *!qui #
Number: 3
Word: bark
ǀXam:
ǀǀNg!ke: ɡ!oː  1 
ǂKhomani: ǀǀxʼūŋ  -1 
Nǀuu: ǀǀxʼũː-si  -1 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: ǀǀõː  2 
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 4
Word: belly
ǀXam: !áu-tu  1 
ǀǀNg!ke: ǀǀxʼãː #  2 
ǂKhomani:
Nǀuu: ǀǀxʼã #  2 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: ǀǀʼai  3 
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 5
Word: big
ǀXam: !ui-ya  1 
ǀǀNg!ke: ɡ!oː #  2 
ǂKhomani:
Nǀuu: !xoː  3 
ǀǀXegwi: ǀǀxeya ~ ǀǀxʼeya  4 
ǀ'Auni: ús ~ úːsi ~ úːši  5 
ǀHaasi: ɔ̂-si  5 
Proto-!Wi: *!xo #
Number: 5
Word: big
ǀXam:
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu:
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni:
ǀHaasi: !xwaː  3 
Proto-!Wi: *u-si ~ *o-si #
Number: 6
Word: bird
ǀXam: xʼãnni  1 
ǀǀNg!ke: ǀwí ~ ǀwiː  2 
ǂKhomani: ǀwi-si  2 
Nǀuu: ǀqʰui-si  2 
ǀǀXegwi: ǀʰwi  2 
ǀ'Auni: si=ǀu  2 
ǀHaasi: si=ɡǀɔ̀ː  2 
Proto-!Wi: *ǀqʰu-
Number: 7
Word: bite
ǀXam: cʼːiː ~ cːíː  1 
ǀǀNg!ke: ci ~ cʼí  1 
ǂKhomani: cʼiː  1 
Nǀuu: cʼiː  1 
ǀǀXegwi: ci  1 
ǀ'Auni:
ǀHaasi: cʼiː  1 
Proto-!Wi: *cʼi
Number: 8
Word: black
ǀXam: !weːn ~ !wèŋ  1 
ǀǀNg!ke: !we ~ !oe  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: !ʰoe  1 
ǀǀXegwi: čwa ~ nčwa  1 
ǀ'Auni:
ǀHaasi: ǀǀe  2 
Proto-!Wi: *!oe ~ *!ʰoe #
Number: 9
Word: blood
ǀXam: ǀǀxáu-ka ~ ǀǀxáu-kǝn ~ ǀǀxau-ki  1 
ǀǀNg!ke: ǀǀxau  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: ǀǀxau-ke  1 
ǀǀXegwi: ƛʼẽũ  1 
ǀ'Auni: ǀǀxauu  1 
ǀHaasi: ǀǀxau  1 
Proto-!Wi: *ǀǀxau
Number: 10
Word: bone
ǀXam: !wá  1 
ǀǀNg!ke: ǀǀabba  2 
ǂKhomani:
Nǀuu: ǀǀaba  2 
ǀǀXegwi: !a  1 
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi: 1a
Number: 11
Word: breast
ǀXam: ɳǀǀwain-tu  1 
ǀǀNg!ke: ɳǀǀwoeŋ ~ ɳǀǀwoin-tu  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: ǀǀũĩ-ɕu  1 
ǀǀXegwi: ša-gu  2 
ǀ'Auni: ǂan  3 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *ɳǀǀoiŋ #
Number: 12
Word: burn tr.
ǀXam: ǀǀa ~ ǀǀaː ~ ǀǀà ~ ǀǀeː  1 
ǀǀNg!ke: ǀǀa ~ ǀǀe ~ ǀǀeː  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: !xao  2 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: ǀá  3 
ǀHaasi: ǀǀɔː  1 
Proto-!Wi: *ǀǀa #
Number: 13
Word: claw(nail)
ǀXam: ǀǀúru ~ ǀǀurru  1 
ǀǀNg!ke: ǀǀuri-si  1 
ǂKhomani: ǀǀoro ~ ǀǀoro-si  1 
Nǀuu: ǀǀqoro-si  1 
ǀǀXegwi: !ʼelo-loŋ  2 
ǀ'Auni: ǀǀora-sa  1 
ǀHaasi: kʼa=ɳǂü  3 
Proto-!Wi: *ǀǀqor-
Number: 14
Word: cloud
ǀXam: ǀwaˤː-gǝn  1 
ǀǀNg!ke: tiɔː-ke  2 
ǂKhomani:
Nǀuu: ʓoː-si  2 
ǀǀXegwi: ǀǀxeːŋ #  3 
ǀ'Auni: ǀʼʰum-sa  4 
ǀHaasi: !al=ǀxwai #  5 
Proto-!Wi:
Number: 15
Word: cold
ǀXam: xʼaoˤ ~ xʼáo  1 
ǀǀNg!ke: ǀʼʰuː  2 
ǂKhomani: ǀʼʰu  2 
Nǀuu: ǀʼʰũː  2 
ǀǀXegwi: ǀkeʔe  3 
ǀ'Auni: ǀǀʼoɽa  4 
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 16
Word: come
ǀXam: sːe  1 
ǀǀNg!ke: si ~ se ~ seya ~ sa  1 
ǂKhomani: si ~ siya ~ sa  1 
Nǀuu: saː ~ caː  1 
ǀǀXegwi: sa  1 
ǀ'Auni: sa ~ sé ~ sí  1 
ǀHaasi: cʼi  1 
Proto-!Wi: *sa ~ *si
Number: 17
Word: die
ǀXam: ǀʼa ~ ǀʼà  1 
ǀǀNg!ke: ǀʼaː  1 
ǂKhomani: ǀʼa  1 
Nǀuu: ǀʼaː  1 
ǀǀXegwi: ǀaː  1 
ǀ'Auni: ǀʼã  1 
ǀHaasi: !ʰo  2 
Proto-!Wi: *ǀʼa
Number: 18
Word: dog
ǀXam: !wíŋ ~ !úíŋ ~ !ʰwiŋ  1 
ǀǀNg!ke: !wiŋ  1 
ǂKhomani: ǂʼān  1 
Nǀuu: ǂʰun ~ ǂʰuɲ  1 
ǀǀXegwi: ƛwa ~ ƛweŋ ~ ɮwe  1 
ǀ'Auni: ǂɔ̃ː  1 
ǀHaasi: ǂʰǎŋ  1 
Proto-!Wi: *ǂʰu-
Number: 19
Word: drink
ǀXam: xʼwã ~ xʼwĩː ~ xʼwũː  1 
ǀǀNg!ke: xʼaː ~ xʼã ~ xʼẽ ~ ǀǀxʼã  1 
ǂKhomani: xʼã ~ xʼẽĩ  1 
Nǀuu: xʼãĩ  1 
ǀǀXegwi: xʼi  1 
ǀ'Auni: xʼãː ~ xʼẽ  1 
ǀHaasi: xʼa  1 
Proto-!Wi: *xʼã
Number: 20
Word: dry
ǀXam: ǀǀoː ~ ǀǀɔː ~ ǀǀò  1 
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu: ǀǀoː  1 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: ǀǀxʼom  2 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *ǀǀo #
Number: 21
Word: ear
ǀXam: ɳ!ú-ntu ~ ɳ!u-ntu  1 
ǀǀNg!ke: ɳ!weː ~ ɳ!weː-ntu ~ ɳ!uː-ntu  1 
ǂKhomani: ɳǂui ~ ɳǂui-si  1 
Nǀuu: ɳǂui-si  1 
ǀǀXegwi: ɮwe  1 
ǀ'Auni: ɳǂui  1 
ǀHaasi: ŋ=kʼu=ɳǂa-am  1 
Proto-!Wi: *ɳǂu-
Number: 22
Word: earth
ǀXam: !kʼãũ  1 
ǀǀNg!ke: !ʼãũ  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: !ʼãũ  1 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: ɡ!áːa  2 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *!ʼãũ ~ *!qʼãũ
Number: 23
Word: eat
ǀXam: hãː ~ haː  1 
ǀǀNg!ke: ã ~ ẽ ~ ẽĩ  1 
ǂKhomani: ã ~ ãĩ  1 
Nǀuu: ʔã  1 
ǀǀXegwi: ʔĩ  1 
ǀ'Auni: ã̀ ~ hà ~ hàa  1 
ǀHaasi: ɑ̀ː  1 
Proto-!Wi: *ʔã
Number: 24
Word: egg
ǀXam: !áúi ~ !àuwi ~ !kʼáúːwi  1 
ǀǀNg!ke: !ʼʰãũ  1 
ǂKhomani: ɡǂwi #  1 
Nǀuu: ǂui  1 
ǀǀXegwi: ƛwi-ŋ  1 
ǀ'Auni: !ũ̀ĩ #  1 
ǀHaasi: kʼii  2 
Proto-!Wi: *ǂui-
Number: 25
Word: eye
ǀXam: caxáu  1 
ǀǀNg!ke: cáxu ~ caːxem  1 
ǂKhomani: cʼaxau ~ cʼaxu ~ cʼaxǝm  1 
Nǀuu: cʼaxam  1 
ǀǀXegwi: sagu  1 
ǀ'Auni: coo  1 
ǀHaasi: cxɔ  1 
Proto-!Wi: *cʼa-xu
Number: 26
Word: fat n.
ǀXam: sːwéŋ  1 
ǀǀNg!ke: soa ~ süŋ  1 
ǂKhomani: sõẽ  1 
Nǀuu: sun ~ suɲ  1 
ǀǀXegwi: swĩː  1 
ǀ'Auni:
ǀHaasi: cwaː  1 
Proto-!Wi: *so-
Number: 27
Word: feather
ǀXam: ɡǀǀerre ~ ɡǀǀárre #  1 
ǀǀNg!ke: ǀu ~ ǀʰú  2 
ǂKhomani: !ʼam-sí  -1 
Nǀuu: ǀʰuː-si  2 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 28
Word: fire
ǀXam: ǀʼi  1 
ǀǀNg!ke: ǀʼi  1 
ǂKhomani: ǀʼi  1 
Nǀuu: ǀʼiː  1 
ǀǀXegwi: ǀi  1 
ǀ'Auni: ǀʼi  1 
ǀHaasi: ǀi  1 
Proto-!Wi: *ǀʼi
Number: 29
Word: fish
ǀXam:
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani: ɳǂēbē #  1 
Nǀuu:
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 30
Word: fly v.
ǀXam: ǀǀaù ~ ǀǀau ~ ǀǀaːuː ~ ǀǀʰau ~ ǀǀʰóu ~ ǀǀxáu  1 
ǀǀNg!ke: ǀǀóu ~ ǀǀʰou  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: zeːˤ  2 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: zé  2 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *zeˤ #
Number: 31
Word: foot
ǀXam: ɳ!wa  1 
ǀǀNg!ke: ɳǀǀa ~ ɳǀǀaː-xu  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: !xʼuː-ke  2 
ǀǀXegwi: ǀʰiʔi  3 
ǀ'Auni: !xʼai  4 
ǀHaasi: n=!ʰai  4 
Proto-!Wi:
Number: 32
Word: full
ǀXam: !áúiŋ ~ !ã́ṹiŋ ~ !ãũːenyã  1 
ǀǀNg!ke: !xʌŋ  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: !qãĩ-ya  1 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: ǀǀxʼǝn-si  2 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *!qauŋ #
Number: 33
Word: give
ǀXam: áː ~ àː ~ ãː ~ a-a ~ a-ã  1 
ǀǀNg!ke: a ~ aː  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: ʔãː  1 
ǀǀXegwi: sa  2 
ǀ'Auni: a #  1 
ǀHaasi: i  1 
Proto-!Wi: *a #
Number: 33
Word: give
ǀXam:
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu:
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: ɳǀa ~ ɳǀɔ ~ ɳǀo  3 
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 34
Word: good
ǀXam: aː-kǝn ~ á-kkǝn  1 
ǀǀNg!ke: kʸai ~ kʸaiˤ  2 
ǂKhomani: xʼām-ɕé #  -1 
Nǀuu: ɕʰĩ-kĩ  2 
ǀǀXegwi: luga-ge #  -1 
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 34
Word: good
ǀXam: tːwáːi-ĩ  2 
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu:
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 35
Word: green
ǀXam: kːérru ~ kːér̀ru  1 
ǀǀNg!ke: ǀxʼre  2 
ǂKhomani:
Nǀuu: ǀǀʼʰao-a  -1 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni:
ǀHaasi: ǀǀau  -1 
Proto-!Wi:
Number: 36
Word: hair
ǀXam: ǀú ~ ǀú-ken ~ ǀʰú ~ ǀʰú-kǝn  1 
ǀǀNg!ke: ǀu ~ ǀʰú  1 
ǂKhomani: ǀu ~ ǀʰu  1 
Nǀuu: ǀʰuː-ke  1 
ǀǀXegwi: ǀʰu-zi  1 
ǀ'Auni: ǀʰóo  1 
ǀHaasi: ǀɔ  1 
Proto-!Wi: *ǀʰu
Number: 37
Word: hand
ǀXam: ǀxʼa  1 
ǀǀNg!ke: ǀxʼa  1 
ǂKhomani: ǀxʼa  1 
Nǀuu: ǀxʼaː  1 
ǀǀXegwi: kyi  2 
ǀ'Auni: ǀxʼa ~ ǀxʼan  1 
ǀHaasi: n=ǀxaŋ  1 
Proto-!Wi: *ǀxʼa
Number: 38
Word: head
ǀXam: ɳǀa ~ ɳǀaː ~ ɳǀãː  1 
ǀǀNg!ke: ɳǀa ~ ɳǀaː  1 
ǂKhomani: ɳǀa  1 
Nǀuu: ɳǀaː  1 
ǀǀXegwi: ɳǀaː  1 
ǀ'Auni: ɳǀaː  1 
ǀHaasi: ŋ=xɔ́  2 
Proto-!Wi: *ɳǀa
Number: 38
Word: head
ǀXam:
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu:
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: xːuu  2 
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 39
Word: hear
ǀXam: tːu ~ tːúi  1 
ǀǀNg!ke: tu ~ tú ~ tuːi  1 
ǂKhomani: ɕʰu ~ ɕʰuː-wa  1 
Nǀuu: ɕuː  1 
ǀǀXegwi: tu  1 
ǀ'Auni: tuː ~ tuːi  1 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *tu
Number: 40
Word: heart
ǀXam: ǀʼĩː  1 
ǀǀNg!ke: ɡǀai ~ ɡǀe  1 
ǂKhomani: ǀeː-ɕʰi  1 
Nǀuu: ǀeː  1 
ǀǀXegwi: kele  -1 
ǀ'Auni: ǀʼeː ~ ǀʼɛː  1 
ǀHaasi: n=ǀa-ɡǀe  1 
Proto-!Wi: *ǀe ~ *ǀʼe
Number: 41
Word: horn
ǀXam: ǀǀʰẽː ~ ǀǀʰẽ́iː  1 
ǀǀNg!ke: ǀǀãĩ  1 
ǂKhomani: ǀǀẽĩ  1 
Nǀuu: ǀǀqʰoe-si  1 
ǀǀXegwi: ɡǀǀiː  1 
ǀ'Auni: ǀǀẽĩ  1 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *ǀǀẽĩ
Number: 42
Word: I
ǀXam: ŋ  1 
ǀǀNg!ke: ŋ ~ n  1 
ǂKhomani: ŋ ~ ɲa ~ n ~ na  1 
Nǀuu: ŋ  1 
ǀǀXegwi: ʔŋ ~ ʔn ~ ʔin ~ ʔiŋ ~ ʔm ~ ʔim ~ ʔĩ  1 
ǀ'Auni: n ~ ŋ ~ na ~ m  1 
ǀHaasi: ŋ  1 
Proto-!Wi:
Number: 43
Word: kill
ǀXam: ǀá ~ ǀáː ~ ǀʰá ~ ǀʰáː ~ ǀiː  1 
ǀǀNg!ke: ǀa ~ ǀaː ~ ǀiː ~ ǀʰi  1 
ǂKhomani: ǀxʼa  1 
Nǀuu: ǀʰa  1 
ǀǀXegwi: ƛiŋ ~ ƛeŋ #  2 
ǀ'Auni:
ǀHaasi: !au  3 
Proto-!Wi: *ǀʰa ~ *ǀʰi #
Number: 44
Word: knee
ǀXam: ɳǀṍaŋ ~ ɳǀṹaŋ  1 
ǀǀNg!ke: ɳǀõː ~ ɳǀɔː  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: ɳǀũː-si  1 
ǀǀXegwi: ɳǀo-ma  1 
ǀ'Auni: ǀǀwẽ̀-ǀǀwẽ̀  2 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *ɳǀu-aŋ ~ *ɳǀo-aŋ
Number: 45
Word: know
ǀXam: ǂʼeńńː ~ ǂʼeńn-ǂʼeńn ~ ǂʼeńna ~ ǂʼenː-na  1 
ǀǀNg!ke: ǀǀai  2 
ǂKhomani:
Nǀuu: ǀǀxae  2 
ǀǀXegwi: ci-ya  3 
ǀ'Auni: ǀǀxai ~ ǀǀxʼe-ki  2 
ǀHaasi: ǀüma  4 
Proto-!Wi: *ǀǀxae #
Number: 46
Word: leaf
ǀXam:
ǀǀNg!ke: xerroː  1 
ǂKhomani: kānɾū  2 
Nǀuu: blaːr-si  -1 
ǀǀXegwi: li=kʰasi-zi  -1 
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 47
Word: lie
ǀXam: tːaː ~ taː ~ tːẽ ~ tːeːn ~ teːŋ ~ tːeːn-tːeːn ~ tːeːŋ-ya  1 
ǀǀNg!ke: tia ~ kiaː  1 
ǂKhomani: ɕâ  1 
Nǀuu: ɕaː  1 
ǀǀXegwi: ǀaː #  2 
ǀ'Auni: tòa  1 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *ta
Number: 48
Word: liver
ǀXam: ɳǀǀwaŋ ~ ɳǀǀu̯áŋ  1 
ǀǀNg!ke: ɳǀǀaiːn  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: ɳǀǀan ~ ɳǀǀaŋ ~ ɳǀǀaɲ  1 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *ɳǀǀaN
Number: 49
Word: long
ǀXam: !xóː-wa  1 
ǀǀNg!ke: ǀʼaː  2 
ǂKhomani:
Nǀuu: ǀʼãː  2 
ǀǀXegwi: ǀã  2 
ǀ'Auni: ǀʼã́-si  2 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *ǀʼã
Number: 50
Word: louse
ǀXam: ɳʘu̯iŋ  1 
ǀǀNg!ke: ɳʘoin-ya  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: ɳʘu-si  1 
ǀǀXegwi: ɳʘe-zi  1 
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *ɳʘu-
Number: 51
Word: man
ǀXam: !wi=gwaiː  1 
ǀǀNg!ke: tú ~ tũ  2 
ǂKhomani: ǂoː  3 
Nǀuu: ǂoː  3 
ǀǀXegwi: ƛo  3 
ǀ'Auni:   4 
ǀHaasi: biː  4 
Proto-!Wi: *ǂo ~ *ǂʼo #
Number: 51
Word: man
ǀXam:
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu:
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: da ~ de  5 
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 52
Word: many
ǀXam: ǀxʼwáíː ~ ǀxʼwaiː-ya  1 
ǀǀNg!ke: ɳ!ai ~ ɳ!ãĩ ~ ɳ!ẽː  2 
ǂKhomani: ɕebe-ɕe  3 
Nǀuu: kebe-ke  3 
ǀǀXegwi: kʰyũ ~ gyeĩŋ  4 
ǀ'Auni: ǀǀáni ~ ǀǀár̃i  5 
ǀHaasi: !ɔː-ɔː-kʼa  6 
Proto-!Wi:
Number: 53
Word: meat
ǀXam: ã̀ː ~ ã́ː ~ eń ~ éŋ-éŋ ~ eŋ-eŋ-ya  1 
ǀǀNg!ke: ʘwaiː ~ ʘwai  2 
ǂKhomani: ʘwoe  2 
Nǀuu: ʘoe  2 
ǀǀXegwi: ʘaː  2 
ǀ'Auni: ʘwe ~ ʘwi  2 
ǀHaasi: ʘwiː  2 
Proto-!Wi: *ʘoa
Number: 54
Word: moon
ǀXam: !au!árro  1 
ǀǀNg!ke: !orre ~ !urru ~ turro  1 
ǂKhomani: ǂʼɔ̄ɾɔ́  1 
Nǀuu: ǂoro  1 
ǀǀXegwi: ƛolo  1 
ǀ'Auni: !õĩ  2 
ǀHaasi: !ʰwìː  2 
Proto-!Wi: *ǂoro ~ *ǂʼoro #
Number: 54
Word: moon
ǀXam:
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu:
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *!ʰoi(-ŋ) #
Number: 55
Word: mountain
ǀXam: !áo ~ !áo-gǝn ~ !óu  1 
ǀǀNg!ke: !au  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: !ao  1 
ǀǀXegwi: tʰaŋ #  2 
ǀ'Auni: ǀǀʼwa #  3 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *!ao #
Number: 56
Word: mouth
ǀXam: tːú  1 
ǀǀNg!ke: tu ~ tuː  1 
ǂKhomani: tu  1 
Nǀuu: ɕuː  1 
ǀǀXegwi: tu ~ tʼu  1 
ǀ'Auni: ǂuː  2 
ǀHaasi: n=ǂa  3 
Proto-!Wi: *ǂu
Number: 57
Word: name
ǀXam: ǀẽ  1 
ǀǀNg!ke: ǀẽ  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: ka=ǀĩ  1 
ǀǀXegwi: ǀeː  1 
ǀ'Auni: ǀẽ ~ ǀẽn  1 
ǀHaasi: a=ǀaŋa  1 
Proto-!Wi: *ǀe ~ *ǀẽ
Number: 58
Word: neck
ǀXam: !au ~ !eau ~ !ʰóu  1 
ǀǀNg!ke: !ú ~ kú  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: ǂquː  1 
ǀǀXegwi: ǀʼele  2 
ǀ'Auni: ǀǀú  1 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *ǂqu
Number: 59
Word: new
ǀXam: ǀǀaːˤŋ  1 
ǀǀNg!ke: !xeː-kʸa ~ !xeː-tʸa  2 
ǂKhomani:
Nǀuu:
ǀǀXegwi: ǀǀʼi  3 
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 60
Word: night
ǀXam: ɡǀǀa ~ ɡǀǀaː  1 
ǀǀNg!ke: ɡǀǀa ~ ɡǀǀaː  1 
ǂKhomani: ǀǀʼāː ~ ǀǀàʔà  1 
Nǀuu: ɡǀǀaː  1 
ǀǀXegwi: ɡǀǀaː  1 
ǀ'Auni: ɡǀǀàu ~ ɡǀǀò  1 
ǀHaasi: ǀǀa-ǀǀa  1 
Proto-!Wi: *ɡǀǀa
Number: 61
Word: nose
ǀXam: ɳǀũnu  1 
ǀǀNg!ke: ɳǀu-tu  1 
ǂKhomani: ɳǀu-tu  1 
Nǀuu: ɳǀu-ɕu  1 
ǀǀXegwi: ɳǀu  1 
ǀ'Auni: ɳǀõ  1 
ǀHaasi: ɳǀu  1 
Proto-!Wi: *ɳǀu
Number: 62
Word: not
ǀXam: xʼáu-ki  1 
ǀǀNg!ke: ɳǀa ~ ɳǀo ~ ɳǀé ~ ɳǀi  2 
ǂKhomani: ǀǀo ~ ǀǀe  3 
Nǀuu: ǀǀu  3 
ǀǀXegwi: ʔa  4 
ǀ'Auni: kiá ~ tiá ~ tá  5 
ǀHaasi: tʸu ~ tʸa  5 
Proto-!Wi: *ǀǀ- #
Number: 62
Word: not
ǀXam:
ǀǀNg!ke: ǀǀu ~ ǀǀɔ́ ~ ǀǀe  3 
ǂKhomani:
Nǀuu:
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 63
Word: one
ǀXam: !waːi ~ !wʼaːi  1 
ǀǀNg!ke: ǀǀweː ~ ǀǀʼweː  1 
ǂKhomani: ǀǀoe  1 
Nǀuu: ǀǀʼoe  1 
ǀǀXegwi: !oa  1 
ǀ'Auni: ǂʼṹ ~ ǂʼṹ-u  1 
ǀHaasi: ǂŋ́-kʼa  1 
Proto-!Wi: 1oʔ-
Number: 64
Word: person
ǀXam: !úi ~ !u̯í ~ !u̯í-ya  1 
ǀǀNg!ke: !wa ~ !wi  1 
ǂKhomani: !wī  1 
Nǀuu: ɳǀǀŋ=!ui  1 
ǀǀXegwi: kwi  1 
ǀ'Auni: ǂʼi ~ ǂʼe  2 
ǀHaasi: ǂɛ  2 
Proto-!Wi: *!u-(i)
Number: 65
Word: rain
ǀXam: !waː ~ !waː-gǝn ~ !ʰwaː ~ !ʰwaː-gǝn  1 
ǀǀNg!ke: !ʰa ~ !aː  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: ǂqau  1 
ǀǀXegwi: ɕʰeuŋ  1 
ǀ'Auni: ǀǀʰàːa  1 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *ǂqa-
Number: 66
Word: red
ǀXam: !íː ~ !íː-ya ~ !ʰíː-ya  1 
ǀǀNg!ke: xreː-kʸa  2 
ǂKhomani: ǂʼī  3 
Nǀuu: ǀxʼaba  -1 
ǀǀXegwi: !e  1 
ǀ'Auni:
ǀHaasi: cxwe-kʼa  4 
Proto-!Wi: 1e ~ *ǂ1i
Number: 67
Word: road
ǀXam: !xárra  1 
ǀǀNg!ke: tirau  2 
ǂKhomani:
Nǀuu: !an ~ !aɲ  3 
ǀǀXegwi: kaŋ  3 
ǀ'Auni: !án  3 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *!an
Number: 68
Word: root
ǀXam:
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu: !ʰabe-si #  1 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: ǂau-si #  2 
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 69
Word: round
ǀXam: kːuérre-kːuérre  1 
ǀǀNg!ke: kǝkɛriŋ #  1 
ǂKhomani:
Nǀuu:
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 70
Word: sand
ǀXam: !kʼãũ  1 
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu: !ʼãũ  1 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *!ʼãũ ~ *!qʼãũ
Number: 71
Word: say
ǀXam: ǂá-kkǝn ~ ǂá-kka ~ ǂá-kǝn ~ ǂá-ka ~ ǂá-ggǝn  1 
ǀǀNg!ke: ka #  2 
ǂKhomani: ka ~ ku ~ kʼu ~ kwa ~ kɔˤ ~ kuː-wa  2 
Nǀuu: ka  2 
ǀǀXegwi: kũ  2 
ǀ'Auni: ko  2 
ǀHaasi: ǀwa  3 
Proto-!Wi: *ka ~ *ku
Number: 71
Word: say
ǀXam:
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu:
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: ǀu  3 
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 72
Word: see
ǀXam: ɳǀaː ~ ɳǀãː ~ ɳǀĩː ~ ɳǀĩ ~ ɳǀiː ~ ɳǀi  1 
ǀǀNg!ke: ɳǀaː ~ ɳǀe ~ ɳǀiː ~ ɳǀi  1 
ǂKhomani: ɳǀa ~ ɳǀe ~ ɳǀẽĩ ~ ǀŋ  1 
Nǀuu: ɳǀaː  1 
ǀǀXegwi: ɳǀi ~ ɳǀi-ya  1 
ǀ'Auni: ɳǀàː ~ ɳǀe  1 
ǀHaasi: ɳǀã-ɳǀã  1 
Proto-!Wi: *ɳǀa ~ *ɳǀi
Number: 73
Word: seed
ǀXam:
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu:
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: cʼou  1 
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 74
Word: sit
ǀXam: sːʼo ~ šːo  1 
ǀǀNg!ke: so ~ soː ~ sɔː  1 
ǂKhomani: sũĩ ~ swẽĩ ~ swẽˤ  1 
Nǀuu: sũĩ  1 
ǀǀXegwi: šoge  1 
ǀ'Auni: sã ~ são ~ so  1 
ǀHaasi: cʼi  1 
Proto-!Wi: *soʔ-
Number: 75
Word: skin
ǀXam: tːũŋ  1 
ǀǀNg!ke: tũ ~ twã ~ diõ  1 
ǂKhomani: ʓo  1 
Nǀuu: ʓũː  1 
ǀǀXegwi: tuŋ ~ tũː  1 
ǀ'Auni: ǀǀʼùː  2 
ǀHaasi: ǀǀɔ  2 
Proto-!Wi: *tuŋ
Number: 76
Word: sleep
ǀXam: ʘu̯oin  1 
ǀǀNg!ke: ʘwoiŋ ~ ʘwoeŋ ~ ʘóeŋ  1 
ǂKhomani: ʘʼwõ ~ ʘʼwonna  1 
Nǀuu: ʘun ~ ʘuɲ  1 
ǀǀXegwi: ʘi  1 
ǀ'Auni: ʘwõi  1 
ǀHaasi: ʘwa-ai  1 
Proto-!Wi: *ʘu- ~ *ʘi-
Number: 77
Word: small
ǀXam: ǂʼɛɲɲi ~ ǂʼènniŋ  1 
ǀǀNg!ke: ǂʼĩ  1 
ǂKhomani: ʘʼkõ  2 
Nǀuu: ǂʼĩ  1 
ǀǀXegwi: ƛine  1 
ǀ'Auni: ɳǀǀai #  3 
ǀHaasi: nʸái-si  4 
Proto-!Wi: *ǂʼeni
Number: 78
Word: smoke
ǀXam: ɡǀǀɔ́ː  1 
ǀǀNg!ke: ǀwiː  2 
ǂKhomani: ǀǀʼɔ̄ʔō-ké  1 
Nǀuu: ǀǀoːˤ-ke  1 
ǀǀXegwi: kʰaʔa-zi  3 
ǀ'Auni: ɳǀǀaːlu #  4 
ǀHaasi: ǀǀau  1 
Proto-!Wi: *ǀǀoˤ
Number: 79
Word: stand
ǀXam: !ʰeː ~ !ʰé  1 
ǀǀNg!ke: ɳǀǀa  2 
ǂKhomani:
Nǀuu: ɳ!aː  2 
ǀǀXegwi: !ʼoʔo-ge  3 
ǀ'Auni: !ʼã́  4 
ǀHaasi: ɳ!wa  5 
Proto-!Wi:
Number: 80
Word: star
ǀXam: ǀu̯áˤ-ttǝn  1 
ǀǀNg!ke: ǀǀwaiˤ-sa ~ ǀǀxʼweː-sa  2 
ǂKhomani: ǀǀʼwāi-ɕē  2 
Nǀuu: ǀǀxʼoeˤ-si  2 
ǀǀXegwi: ǀou-ni  1 
ǀ'Auni: !ʼʰaː  3 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *ǀǀxʼoeˤ- #
Number: 81
Word: stone
ǀXam: !au ~ !óu  1 
ǀǀNg!ke: !au ~ !áu  1 
ǂKhomani: ǀǀuɾu  2 
Nǀuu: !ao  1 
ǀǀXegwi: žeu  1 
ǀ'Auni: ǀǀxʼɔː #  3 
ǀHaasi: !òè  1 
Proto-!Wi: *!ao
Number: 82
Word: sun
ǀXam: ǀǀxʼõĩŋ  1 
ǀǀNg!ke: ǀǀʼõẽ ~ ǀǀʼõĩ ~ ǀǀʼõĩŋ ~ ǀǀõẽ ~ ǀǀõĩ ~ ǀǀõĩn  1 
ǂKhomani: ǀǀʼũĩ  1 
Nǀuu: ǀǀʼũĩ  1 
ǀǀXegwi: ǀǀumi  1 
ǀ'Auni: ǀɛ̃́ ~ ǀɛn  2 
ǀHaasi: ǀʼi  2 
Proto-!Wi: *ǀǀʼũĩ
Number: 83
Word: swim
ǀXam: ʘxuː #  1 
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu:
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 84
Word: tail
ǀXam: !ʰwí  1 
ǀǀNg!ke: !ei  1 
ǂKhomani: !āíˤ  1 
Nǀuu: !ʰai  1 
ǀǀXegwi: kʰi  1 
ǀ'Auni: ǂwi  2 
ǀHaasi: i=ǀáː-a  3 
Proto-!Wi: *ǀa- #
Number: 85
Word: that
ǀXam: ǀeː ~ ǀe #  1 
ǀǀNg!ke:   2 
ǂKhomani:
Nǀuu: kea  3 
ǀǀXegwi: ʔe=ta  4 
ǀ'Auni: ha ~ he ~ hi  2 
ǀHaasi: cɔː-a  5 
Proto-!Wi:
Number: 86
Word: this
ǀXam: a ~ aː  1 
ǀǀNg!ke: a  1 
ǂKhomani:
Nǀuu: a  1 
ǀǀXegwi: ʔe=la  2 
ǀ'Auni: a  1 
ǀHaasi: gʸa-ŋ  3 
Proto-!Wi: *a
Number: 87
Word: thou
ǀXam: a ~ a-á  1 
ǀǀNg!ke: a  1 
ǂKhomani: a  1 
Nǀuu: a  1 
ǀǀXegwi: ʔa ~ ʔaŋ  1 
ǀ'Auni: a  1 
ǀHaasi: gʸàː=a  1 
Proto-!Wi: *a
Number: 88
Word: tongue
ǀXam: ǀʼénni ~ ǀʼér̃r̃i  1 
ǀǀNg!ke: ǀʼẽ  1 
ǂKhomani: ǀʼan  1 
Nǀuu: ǀʼãn ~ ǀʼãĩ  1 
ǀǀXegwi: ǀʼẽ  1 
ǀ'Auni: ǀʼãri  1 
ǀHaasi:
Proto-!Wi: *ǀʼani
Number: 89
Word: tooth
ǀXam: ǀǀʰẽːi  1 
ǀǀNg!ke: ǀǀãĩː ~ ǀǀẽː ~ ǀǀẽĩ  1 
ǂKhomani: ǀǀẽĩ ~ ǀǀẽĩ-si  1 
Nǀuu: ǀǀʰãĩ  1 
ǀǀXegwi: ǀǀʰi  1 
ǀ'Auni: ǀǀẽĩ  1 
ǀHaasi: kʼi=ǀǀɛ  1 
Proto-!Wi: *ǀǀʰãĩ
Number: 90
Word: tree
ǀXam: ʘʼʰo  1 
ǀǀNg!ke: ɡʘo ~ ɡʘoː ~ ʘʼʰo  1 
ǂKhomani: ɡʘo #  1 
Nǀuu: ʘoː #  1 
ǀǀXegwi: ʘo ~ ʘʰo ~ ʘʰoŋ  1 
ǀ'Auni: ɡʘwaːa ~ ɡʘwaː-sa  1 
ǀHaasi: ǂʰai  2 
Proto-!Wi: *ʘo
Number: 91
Word: two
ǀXam: !úː  1 
ǀǀNg!ke: !u ~ !ʼú  1 
ǂKhomani: !ʼu  1 
Nǀuu: !ʼuː  1 
ǀǀXegwi: kʰyũː  1 
ǀ'Auni: ǀam  -1 
ǀHaasi: s=ǀǀaː-maː  2 
Proto-!Wi: *!uʔ-
Number: 92
Word: walk (go)
ǀXam: ǀǀʼa ~ ǀǀʼaː ~ ǀǀʼaŋ ~ ǀǀʼé  1 
ǀǀNg!ke: ǀǀʼa ~ ǀǀʼaː ~ ǀǀʼai  1 
ǂKhomani: ɡǀǀa ~ ǀǀʼa  1 
Nǀuu: ǀǀʼaʔa  1 
ǀǀXegwi: ǀǀa ~ ka ~ ga  1 
ǀ'Auni: ǀǀʼa ~ ǀǀʼe ~ ǀǀa ~ ǀǀaa  1 
ǀHaasi: ǂa  2 
Proto-!Wi: *ǀǀʼa-
Number: 93
Word: warm (hot)
ǀXam:
ǀǀNg!ke: ǀǀoˤnaˤ #  1 
ǂKhomani: hãː-i  2 
Nǀuu: haːˤ ~ haːˤ-i  2 
ǀǀXegwi: kʰuru  3 
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 94
Word: water
ǀXam: !waː ~ !wá ~ !wã  1 
ǀǀNg!ke: !ʼʰaː ~ !ʰa ~ !àːˤ ~ !aː ~ ǀǀʰaː  1 
ǂKhomani: !ʰa  1 
Nǀuu: !qʰaː  1 
ǀǀXegwi: kʰaː  1 
ǀ'Auni: kʰáː ~ kʰáá ~ kʰái  1 
ǀHaasi: kɑ̀  1 
Proto-!Wi: *!qʰa
Number: 95
Word: we1
ǀXam: sːi ~ sːi-sːi  1 
ǀǀNg!ke: si  1 
ǂKhomani: si ~ sa  1 
Nǀuu: si  1 
ǀǀXegwi: ʔi  2 
ǀ'Auni: si ~ se ~ ci  1 
ǀHaasi: ci  1 
Proto-!Wi: *si
Number: 95
Word: we2
ǀXam: i  2 
ǀǀNg!ke: i  2 
ǂKhomani: i  2 
Nǀuu: i  2 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: i ~ e  2 
ǀHaasi: i  2 
Proto-!Wi: *i
Number: 96
Word: what
ǀXam: cʼa=de  1 
ǀǀNg!ke: dʸi-si ~ gi-si ~ kí-si ~ ɡǀi-si  1 
ǂKhomani: ʓi-si  1 
Nǀuu: ɕũĩ  1 
ǀǀXegwi: tʰĩː  1 
ǀ'Auni:
ǀHaasi: ǀʰa ~ ǀi  2 
Proto-!Wi: *ǀ-
Number: 97
Word: white
ǀXam: !úi-tǝn ~ !úi-ta  1 
ǀǀNg!ke: ǀʼɔːwa  2 
ǂKhomani: !ʼuɾi-ya  -1 
Nǀuu: !ʼuri-a  -1 
ǀǀXegwi: ša  3 
ǀ'Auni:
ǀHaasi: ɳǀǀaː  4 
Proto-!Wi:
Number: 98
Word: who
ǀXam: !u=de  1 
ǀǀNg!ke: tú-e #  2 
ǂKhomani: ɕʰu-xai  2 
Nǀuu: ɕu  2 
ǀǀXegwi: toː  2 
ǀ'Auni: sa #  3 
ǀHaasi: ciː  3 
Proto-!Wi:
Number: 99
Word: woman
ǀXam: ǀʼaːi-ti  1 
ǀǀNg!ke: ǀʼai-ti ~ ǀʼai-ki ~ ɡǀai-ti ~ ɡǀai-ki ~ ɡǀeː-ki  1 
ǂKhomani: ǀʼai-ɕe ~ ǀʼei-ɕi ~ ǀei-ki  1 
Nǀuu: ǀeː-ki  1 
ǀǀXegwi: ǀa-zi  1 
ǀ'Auni: ǀɛ̃́ː  1 
ǀHaasi: ǀĩ  1 
Proto-!Wi: *ǀʼa- ~ *ǀa-
Number: 100
Word: yellow
ǀXam:
ǀǀNg!ke: ǀàˤla  1 
ǂKhomani:
Nǀuu:
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni:
ǀHaasi: !aː  2 
Proto-!Wi:
Number: 101
Word: far
ǀXam: ǀǀʰwé-tǝn  1 
ǀǀNg!ke: héru ~ herú  2 
ǂKhomani: haɾu  2 
Nǀuu: haru  2 
ǀǀXegwi: ǀǀoː-í #  1 
ǀ'Auni: háru  2 
ǀHaasi: n=!wĩ  3 
Proto-!Wi: *ǀǀoe ~ *ǀǀõẽ #
Number: 102
Word: heavy
ǀXam: kːwéːŋ ~ kːuéŋ  1 
ǀǀNg!ke: ɳ!ãĩˤ  2 
ǂKhomani:
Nǀuu: ǀǀʼum  3 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni: geite  4 
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 103
Word: near
ǀXam: !ʼʰiːŋ ~ !ʼʰiːŋ-ya #  1 
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu: ǂʼeː  2 
ǀǀXegwi: tʼanaŋ  3 
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 104
Word: salt
ǀXam: ǂkʼòː  1 
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu: ǂxʼoː  1 
ǀǀXegwi: ǀʰe-zi  2 
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 105
Word: short
ǀXam: ǀʼu̯erriː ~ ǀʼu̯írri  1 
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu: ǂqõẽ  2 
ǀǀXegwi: čwe  2 
ǀ'Auni: ǀǀwãi-si  2 
ǀHaasi: ǀɔ̃-si  3 
Proto-!Wi: *ǂqoe(-ŋ)
Number: 106
Word: snake
ǀXam: ǀǀérri-tǝn tí #  1 
ǀǀNg!ke: ǀxʼaː-se  2 
ǂKhomani: ǀxʼáu  2 
Nǀuu: ǀãːˤ-si ~ ǀaːˤ-si  2 
ǀǀXegwi: ma=keleːʎa #  -1 
ǀ'Auni: si=ǀxʼau  2 
ǀHaasi: cʼiː-sa ~ cʼiː-cʼiː-sa  3 
Proto-!Wi: *ǀxʼa-
Number: 107
Word: thin
ǀXam:
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu: ǀǀxʼui-a ~ ǀǀxʼui-si #  1 
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 108
Word: wind
ǀXam: !ʰwé  1 
ǀǀNg!ke: !ʰwe ~ kʰwe  1 
ǂKhomani: ǂōwɛ̂  1 
Nǀuu: ǂqʰoe  1 
ǀǀXegwi: šweː  1 
ǀ'Auni: ǂwɛ  1 
ǀHaasi: ɡʘûː-a  2 
Proto-!Wi: *ǂqʰoe
Number: 109
Word: worm
ǀXam:
ǀǀNg!ke:
ǂKhomani:
Nǀuu:
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
Number: 110
Word: year
ǀXam: ɳ!aː  1 
ǀǀNg!ke: ɳ!aː  1 
ǂKhomani:
Nǀuu:
ǀǀXegwi:
ǀ'Auni:
ǀHaasi:
Proto-!Wi:
kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,kwi-word,kwi-xam,kwi-lng,kwi-kho,kwi-nuu,kwi-xeg,kwi-aun,kwi-haa,kwi-kwi,
Total of 119 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
46754586356
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov