Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Na-Dene family: Athapaskan group (19 lists) :

Search within this database
Total of 155 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\nde\pca
Number: 1
Word: all
Hupa: ʔah=tʼiŋ  1 
Mattole:
Kato: ɬe-neʔ-haʔ ~ ɬe-ne-haʔ  2 
Taldash Galice: kʰʷai  3 
Upper Inlet Tanaina: ɬu-qʼu  2 
Outer Inlet Tanaina: ɬu-qʼu  2 
Inland Tanaina: tʼančʼ-qʼu  4 
Iliamna Tanaina: ɬu-qʼu  2 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: cʰikʸ-ceʔ  5 
Mentasta Ahtena: cʰikʸ-ceʔ  5 
Common Ahtena notes:
Dogrib: hážõ̀ː  6 
North Slavey (Hare): ʔàrì-yúné ~ ʔàrì-yóné  7 
Tanacross: xú=né=l=tʼèh  8 
Upper Tanana (Tetlin): ɬa=h=tθʰaɣŋʔ  5 
Lower Tanana (Minto): tǝ=tθʰǝk-cʼǝnʔ  5 
Central Carrier: c̪ʼiya-i  9 
Koyukon: tǝ=ƛʰǝk-cʼǝnʔ  5 
Degexit'an: yʊ=χʊʒ ~ yǝ=χʊʒ  10 
Sarsi: ƛʰà-á-tʼá-à  11 
Number: 1
Word: all
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina: ɬu-qʼu  2 
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 2
Word: ashes
Hupa: xoŋʔ-tin ~ xoŋʔ-tiŋ  1 
Mattole: tˈi=l=pai  2 
Kato: kʰʷoːŋʔ-tǝŋ  1 
Taldash Galice: ɬ=cʼas  3 
Upper Inlet Tanaina: kʼǝ=lac-a  4 
Outer Inlet Tanaina: kʼǝ=lačʼ-a  4 
Inland Tanaina: kʼǝ=lač-a  4 
Iliamna Tanaina: kʼǝ=lačʼ-a  4 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: ɬeːc ~ qʰonʔ=leːc-eʔ  4 
Mentasta Ahtena: ɬeːc ~ qʰonʔ=leːc-eʔ  4 
Common Ahtena notes:
Dogrib: ɬè-mpè  4 
North Slavey (Hare): liéʔ  4 
Tanacross: kʰónʔ=ɬ̬ěːʒ-ʔ  4 
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto): lac ~ kʰʊnʔ=lac-aʔ  4 
Central Carrier: ɬez  4 
Koyukon: ɬaːc  4 
Degexit'an: tθʰaːɢ=ɬaːc ~ tθʰaːqǝ=ɬaːc  4 
Sarsi: cʰítà=kù=ƛʰìs-àʔ  5 
Number: 3
Word: bark
Hupa: possr=sicʼ  1 
Mattole:
Kato: čʰǝn=sǝc  1 
Taldash Galice: possr=šiː  2 
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina: kʼ=tʼičʼ-a  3 
Inland Tanaina: kʼ=tʼičʼ-a  3 
Iliamna Tanaina: kʼ=tʼičʼ-a  3 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=la=tʼuːc-eʔ  3 
Mentasta Ahtena: possr=la=tʼuːc-eʔ  3 
Common Ahtena notes:
Dogrib: wé=tʼìː  3 
North Slavey (Hare): possr=tʼúw-éʔ  3 
Tanacross: čʼè=làː=cʼèy̥  4 
Upper Tanana (Tetlin): θɯh  5 
Lower Tanana (Minto): possr=lʌ=tʼuc-aʔ  3 
Central Carrier: possr=la=tʼuz  3 
Koyukon: possr=loː=tʼuːc-ǝʔ  3 
Degexit'an: possr=loː=tʼeːʒ  3 
Sarsi: possr=čʼút-ɒ̀ʔ  6 
Number: 4
Word: belly
Hupa: possr=mitʼ  1 
Mattole: possr=pˈiʔɬ  1 
Kato: possr=pǝtʼ  1 
Taldash Galice: possr=paiʔ  1 
Upper Inlet Tanaina: possr=pǝtʼ  1 
Outer Inlet Tanaina: possr=pis  2 
Inland Tanaina: possr=vǝtʼ  1 
Iliamna Tanaina: possr=vǝtʼ  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=petʼ ~ possr=peʔt  1 
Mentasta Ahtena: possr=pet  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=mpò  1 
North Slavey (Hare): possr=pé-ʔ  1 
Tanacross: possr=cʰǎːŁ-ʔ  3 
Upper Tanana (Tetlin): possr=cʰaːŁ-ʔ  3 
Lower Tanana (Minto): possr=bǝt  1 
Central Carrier: possr=pʌt  1 
Koyukon: possr=pǝt  1 
Degexit'an: possr=vǝt  1 
Sarsi: possr=mìʔ  1 
Number: 5
Word: big
Hupa: =kʰʸah  1 
Mattole: =ɕʰaːɣ  1 
Kato: =čʰaɣ  1 
Taldash Galice: =čʰah  1 
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina: =ɬ=kʰuʁ  1 
Inland Tanaina: =ɬ=kʰuʁ  1 
Iliamna Tanaina:
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: =kʰʸaːχ  1 
Mentasta Ahtena: =kʰʸaːχ  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =čʰà  1 
North Slavey (Hare): =šà  1 
Tanacross: čʰòx  1 
Upper Tanana (Tetlin): čʰoh  1 
Lower Tanana (Minto): čʰʊx  1 
Central Carrier: čʰo  1 
Koyukon: =kʰoːχ  1 
Degexit'an: čʰʊχ  1 
Sarsi: =čʰɒ̀ːw ~ =čʰɒ́w  1 
Number: 5
Word: big
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina: kʰaʔa  2 
Inland Tanaina: čʰǝχ  3 
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena: kʰʸeʔe  2 
Mentasta Ahtena: kʰʸeʔe  2 
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 6
Word: bird
Hupa: kʼʸi=yaːʍ  1 
Mattole: ʔi=yˈaːx  1 
Kato: tʼa-kʰʷiliːŋ  2 
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina: qaqa-sla  3 
Outer Inlet Tanaina: qaqa-šla  3 
Inland Tanaina: čʼ=qaqa-šla  3 
Iliamna Tanaina: qaqa-šla quya  3 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: qaːqi  3 
Mentasta Ahtena: cʼe=qaːqa  3 
Common Ahtena notes:
Dogrib: čʰĩ́-ã́  4 
North Slavey (Hare): ʔṍ=kʼài  5 
Tanacross: cʰú-kàːy  6 
Upper Tanana (Tetlin): cʼe=h=tʼuːdn  7 
Lower Tanana (Minto): cʰuya  5 
Central Carrier: tʌtʼai  8 
Koyukon: saːn̥=qaːqǝ-ʔ  3 
Degexit'an: qaːɢ-kʼǝʒ  3 
Sarsi: ì=cʼɒ́ɣ-ɒ́ ~ i=cʼaɣ-a  9 
Number: 7
Word: bite
Hupa: =xacʼ  1 
Mattole: =kič  2 
Kato: =kǝc  1 
Taldash Galice: =teh  3 
Upper Inlet Tanaina: =ʁǝs  2 
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina: =ʁaš  2 
Iliamna Tanaina:
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: =ʔaːɬ  4 
Mentasta Ahtena: =ʔaːɬ  4 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =té  3 
North Slavey (Hare): =kʼà  4 
Tanacross: =ʔéɬ  5 
Upper Tanana (Tetlin): =ʔaɬ  5 
Lower Tanana (Minto): =ʔʌɬ  5 
Central Carrier: =ɬ=čʼuɬ  6 
Koyukon: =l=kuc ~ =ɬ=kuc  7 
Degexit'an: =tǝʂ  8 
Sarsi: =ʔɒ̀ɬ  5 
Number: 7
Word: bite
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an: =tǝc  7 
Sarsi:
Number: 7
Word: bite
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina: =ʁač  2 
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena: =ʔaːƛʼ  4 
Mentasta Ahtena: =ʔaːƛ  4 
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto): =ʔʌƛ  4 
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an: =ʁʊʂ  2 
Sarsi:
Number: 8
Word: black
Hupa: =ʍin  1 
Mattole: =xin  1 
Kato: =šiːnʔ  1 
Taldash Galice: =šan  1 
Upper Inlet Tanaina: =l=tʼicʼ  2 
Outer Inlet Tanaina: =l=tʼǝš  2 
Inland Tanaina: =ƛʼǝčʼ  3 
Iliamna Tanaina: =ƛʼǝčʼ  3 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: =l=tʼuːcʼ  2 
Mentasta Ahtena: =l=tʼuːc  2 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =zṍ  1 
North Slavey (Hare): =l=zèn-è  1 
Tanacross: tà=t=s̬ẽy̥  1 
Upper Tanana (Tetlin): ta=t=sãy  1 
Lower Tanana (Minto): =t=ƛʼǝc  3 
Central Carrier: =ɬ=kʌs  4 
Koyukon: =ƛʼǝc  3 
Degexit'an: =ƛʼǝc  3 
Sarsi: =s=kɒ̀š  4 
Number: 9
Word: blood
Hupa: cʰeː=liŋ ~ cʰeː=lin  1 
Mattole: possr=cʰeː=lˈin-eʔ  1 
Kato: seː=lin  1 
Taldash Galice: taɬ  2 
Upper Inlet Tanaina: tǝl  2 
Outer Inlet Tanaina: ku=ta=ɬ=tʰin  3 
Inland Tanaina: kʰa=ta=ɬ=tʰin  3 
Iliamna Tanaina: kʰa=ta=ɬ=tʰin  3 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: tel  2 
Mentasta Ahtena: tel  2 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=tòː  2 
North Slavey (Hare): poss=tél-éʔ  2 
Tanacross: tèɬ  2 
Upper Tanana (Tetlin): taɬ  2 
Lower Tanana (Minto): tǝɬ  2 
Central Carrier: possr=u=s̪=kʰai-ʔ  4 
Koyukon: lǝ=qʰoː-n-ǝ  4 
Degexit'an: tǝɬ  2 
Sarsi: possr=tíƛ-ɒ̀  2 
Number: 10
Word: bone
Hupa: possr=cʼinʔ ~ possr=cʼiŋʔ ~ possr=cʼin-eʔ  1 
Mattole: possr=cʼˈin-eʔ  1 
Kato: cʼǝŋ  1 
Taldash Galice: cʼan  1 
Upper Inlet Tanaina: possr=cʼǝn ~ possr=cʼǝn-a  1 
Outer Inlet Tanaina: possr=ʁǝs  2 
Inland Tanaina: possr=cʼǝn  1 
Iliamna Tanaina: possr=cʼǝn  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: cʼen  1 
Mentasta Ahtena: cʼen  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=kʼʷõ̀ː  1 
North Slavey (Hare): possr=wʼén-éʔ  1 
Tanacross: tθʼèn̥  1 
Upper Tanana (Tetlin): tθʼan̥  1 
Lower Tanana (Minto): tθʼǝn̥  1 
Central Carrier: possr=c̪ʼʌn  1 
Koyukon: ƛʼǝn̥  1 
Degexit'an: tθʼǝn̥  1 
Sarsi: possr=cʼín-ɒ̀ʔ  1 
Number: 11
Word: breast
Hupa: possr=tʼah-tiy-eʔ  1 
Mattole: possr=cʼoː-ʔ  2 
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina: possr=mamʔa  3 
Outer Inlet Tanaina: possr=mamʔa  3 
Inland Tanaina: possr=mamʔa  3 
Iliamna Tanaina: possr=mamʔa  3 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=paː-ʔ  4 
Mentasta Ahtena: possr=tʼuːʔ  5 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=tʼòː  5 
North Slavey (Hare): possr=tʼák-éʔ  6 
Tanacross: possr=cèh-čʰíː  7 
Upper Tanana (Tetlin): possr=ceh-tadn  7 
Lower Tanana (Minto): possr=ay̥-tǝ-ɣʌn-aʔ  7 
Central Carrier: possr=ci-kʼʌt  7 
Koyukon: possr=coːʁ-ǝ  7 
Degexit'an: possr=oːɢ  7 
Sarsi: possr=cʼūw-ɒ̀  2 
Number: 12
Word: burn tr.
Hupa: =lit  1 
Mattole: =kʼaŋʔ  2 
Kato: =lǝt  1 
Taldash Galice: =tat  3 
Upper Inlet Tanaina: =qʼǝn  2 
Outer Inlet Tanaina: =qʼǝn  2 
Inland Tanaina: =qʼǝn  2 
Iliamna Tanaina: =qʼǝn  2 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: =qʼaːn  2 
Mentasta Ahtena: =qʼãː  2 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =kʼṍ  2 
North Slavey (Hare): =kʼõ̀  2 
Tanacross: =kʼãː  2 
Upper Tanana (Tetlin): =kʼãː  2 
Lower Tanana (Minto): =kʼʌn̥  2 
Central Carrier: =ɬ=kʼʌn  2 
Koyukon: =ɬ=qʼoːn̥  2 
Degexit'an: =qʰʊnʔ  4 
Sarsi: =s=kʼɒ́n-  2 
Number: 12
Word: burn tr.
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross: =kʼén-ʔ  2 
Upper Tanana (Tetlin): =kʼan-ʔ  2 
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 13
Word: claw (nail)
Hupa: possr=laʔ=kʰʸeʔcʼ  1 
Mattole: possr=laʔ=ɕʰˈeʔs  1 
Kato: la=čʰaht-e  1 
Taldash Galice: possr=kan-yo-ʔ  2 
Upper Inlet Tanaina: possr=lu=qǝn-a  2 
Outer Inlet Tanaina: possr=lu=qǝn-ʔa  2 
Inland Tanaina: possr=lu=qǝn-a  2 
Iliamna Tanaina: possr=lu=qǝn-ʔa  2 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=la=qan-eʔ  2 
Mentasta Ahtena: possr=la=qan-ʔ  2 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=lá=kõ̀ː  2 
North Slavey (Hare): possr=là=kón-éʔ  2 
Tanacross: possr=ìn=làː=kẽ̌y-ʔ  2 
Upper Tanana (Tetlin): possr=laː=kãy-ʔ  2 
Lower Tanana (Minto): possr=lʌ=kʊn-aʔ  2 
Central Carrier: possr=la=ki   2 
Koyukon: possr=ǝn=loː=qun-ǝʔ  2 
Degexit'an: possr=loː=qǝŋ ~ possr=leː=qǝŋ  2 
Sarsi: possr=la=kɒn-a  2 
Number: 14
Word: cloud
Hupa: ʔah  1 
Mattole: ʔah  1 
Kato: ah  1 
Taldash Galice: ʔak  1 
Upper Inlet Tanaina: qʼǝs  2 
Outer Inlet Tanaina: qʼǝs  2 
Inland Tanaina: qʼǝs  2 
Iliamna Tanaina: qʼǝs  2 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: qʼos  2 
Mentasta Ahtena: qʼos  2 
Common Ahtena notes:
Dogrib: kʼóh  2 
North Slavey (Hare): kʼò  2 
Tanacross: kʼòθ  2 
Upper Tanana (Tetlin): kʼoh  2 
Lower Tanana (Minto): kʼʊθ  2 
Central Carrier: kʼʷʌs̪ ~ kʼʷʌs  2 
Koyukon: yoː=qʼuɬ  2 
Degexit'an: qʼʊθ  2 
Sarsi: nà=kʼús  2 
Number: 15
Word: cold
Hupa: =qʼacʼ  1 
Mattole: =kʼac  1 
Kato: =tʰǝn  2 
Taldash Galice: =kʼeʔ  3 
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina: ǝ=ži  4 
Iliamna Tanaina:
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: =qʼacʼ  1 
Mentasta Ahtena: =qʼac  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =kʼò  1 
North Slavey (Hare): =kʼà  1 
Tanacross: n=éː=kʼètθ  1 
Upper Tanana (Tetlin): =kʼat  1 
Lower Tanana (Minto): =kʼʊtθ  1 
Central Carrier: =kʼʌz̪  1 
Koyukon: ǝ=cuː  5 
Degexit'an: =qʼʊtθ  1 
Sarsi: =V=kʼɒ́s  1 
Number: 16
Word: come
Hupa: =yaː  1 
Mattole: =yaː  1 
Kato: =ya  1 
Taldash Galice: =yaː  1 
Upper Inlet Tanaina: =yu  1 
Outer Inlet Tanaina: =yu  1 
Inland Tanaina: =yu  1 
Iliamna Tanaina: =yu  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: =yaː  1 
Mentasta Ahtena: =yaː  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =ƛʰá  2 
North Slavey (Hare): =t=tʼĩ̀  3 
Tanacross: =hàːɬ  1 
Upper Tanana (Tetlin): =haːɬ  1 
Lower Tanana (Minto): =yʌ  1 
Central Carrier: =ya  1 
Koyukon: =hoː   1 
Degexit'an: =hoː-ʔ  1 
Sarsi: =yá ~ =yáh  1 
Number: 16
Word: come
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare): =tà  1 
Tanacross: =š̬àh  1 
Upper Tanana (Tetlin): =š̬ʸah  1 
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon: =yoː  1 
Degexit'an: =yoː  1 
Sarsi:
Number: 16
Word: come
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare): =yà  1 
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 17
Word: die
Hupa: =tʼeːn  1 
Mattole: =tiŋʔ  3 
Kato: =tǝn  3 
Taldash Galice: =cʼit  4 
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina: =ƛan  5 
Inland Tanaina: =qʰi=sil  6 
Iliamna Tanaina:
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: yeːʔ=tʰ=e=l=cʼet  4 
Mentasta Ahtena: yeːʔ=tʰ=e=l=cʼet  4 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =wí  7 
North Slavey (Hare): =wì   7 
Tanacross: =h=tʰẽː  8 
Upper Tanana (Tetlin): =h=tʰĩː  8 
Lower Tanana (Minto): =nax  9 
Central Carrier: ta=...=c̪ai  10 
Koyukon: =naːχ  9 
Degexit'an: =naːχ  9 
Sarsi: =cʰɒ̀  11 
Number: 17
Word: die
Hupa: =yah  2 
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto): =nak  9 
Central Carrier:
Koyukon: =t=yoːχ  2 
Degexit'an: =tǝ=yoːq  2 
Sarsi:
Number: 18
Word: dog
Hupa: ɬiŋʔ ~ possr=liŋ-kʼʸ-eʔ  1 
Mattole: naːƛʼˈiː  2 
Kato: possr=loː  3 
Taldash Galice: ɬĩʔ  1 
Upper Inlet Tanaina: ɬi-kʼa  1 
Outer Inlet Tanaina: ɬi-kʼa  1 
Inland Tanaina: ɬi-kʼa  1 
Iliamna Tanaina: ɬi-kʼa  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: ɬi-kʼʸeː  1 
Mentasta Ahtena: ɬi-kʼʸeː  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: ƛʰĩ́ ~ possr=ɬĩ̀ː  1 
North Slavey (Hare): lĩ̀  1 
Tanacross: ɬìː  1 
Upper Tanana (Tetlin): ɬiː  1 
Lower Tanana (Minto): ɬi-k-a  1 
Central Carrier: ɬi  1 
Koyukon: ɬiː-k  1 
Degexit'an: ɬeː-k  1 
Sarsi: ƛʰī  1 
Number: 19
Word: drink
Hupa: =naːn  1 
Mattole: =naːn  1 
Kato: =nan  1 
Taldash Galice: =naː  1 
Upper Inlet Tanaina: =t=nun  1 
Outer Inlet Tanaina: =t=nun  1 
Inland Tanaina: =t=nun  1 
Iliamna Tanaina: =t=nun  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: =tʰ=naːn  1 
Mentasta Ahtena: =tʰ=nãː  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =tṍ  1 
North Slavey (Hare): =tõ̀  1 
Tanacross: =t=nãː  1 
Upper Tanana (Tetlin): =t=nãː  1 
Lower Tanana (Minto): =t=nun̥  1 
Central Carrier: =t=nai  1 
Koyukon: nuːn̥  1 
Degexit'an: =neːn̥  1 
Sarsi: =tɒ́n-  1 
Number: 20
Word: dry
Hupa: =cʰaːy  1 
Mattole: =cʰai  1 
Kato: =cʰai ~ =sai  1 
Taldash Galice: =cai  1 
Upper Inlet Tanaina: =qǝn  2 
Outer Inlet Tanaina: =qǝn  2 
Inland Tanaina: =qǝn  2 
Iliamna Tanaina: =qǝn  2 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: =qan  2 
Mentasta Ahtena: =qan  2 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =kṍ  2 
North Slavey (Hare): =fà  1 
Tanacross: n=è=l=kẽy̥  2 
Upper Tanana (Tetlin): kãy̥  2 
Lower Tanana (Minto): =kʊn̥  2 
Central Carrier: =ki  2 
Koyukon: =qun̥  2 
Degexit'an: =qǝŋ̥  2 
Sarsi: =kɒ̀ːn  2 
Number: 20
Word: dry
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina: =čʼiš  3 
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib: =žà  4 
North Slavey (Hare): =kõ̀  2 
Tanacross: t=éː=š̬àːk  4 
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 21
Word: ear
Hupa: possr=čiwʼ ~ possr=čiw-eʔ  1 
Mattole: possr=čˈiːɣ-eʔ  1 
Kato: possr=čʼk-eʔ ~ possr=čk-eʔ  1 
Taldash Galice: possr=saːi  1 
Upper Inlet Tanaina: possr=ci-l-ʔu  2 
Outer Inlet Tanaina: possr=čǝʁ-ʔa  1 
Inland Tanaina: possr=čǝʁ-a  1 
Iliamna Tanaina: possr=čǝʁ-ʔa  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=caʁ-eʔ  1 
Mentasta Ahtena: possr=caʁ-aʔ  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=cèː-mpàː  1 
North Slavey (Hare): possr=cí-ʔ  2 
Tanacross: possr=cǎːɣ-ʔ  1 
Upper Tanana (Tetlin): possr=caɣ-ŋʔ  1 
Lower Tanana (Minto): possr=cǝɣ-aʔ  1 
Central Carrier: possr=co  1 
Koyukon: possr=cǝʁ-ǝʔ  1 
Degexit'an: possr=caːʁ ~ possr=cǝʁ  1 
Sarsi: possr=cíɣ-ɒ̀ʔ  1 
Number: 22
Word: earth
Hupa: ninʔ ~ neʔn  1 
Mattole:
Kato: neʔ  1 
Taldash Galice: nanʔ-teː  1 
Upper Inlet Tanaina: ɬac  2 
Outer Inlet Tanaina: ɬač  2 
Inland Tanaina: ɬač  2 
Iliamna Tanaina: ɬač  2 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: ɬeːc  2 
Mentasta Ahtena: ɬeːc  2 
Common Ahtena notes:
Dogrib: ntè  1 
North Slavey (Hare): nè  1 
Tanacross: nénʔ  1 
Upper Tanana (Tetlin): nanʔ  1 
Lower Tanana (Minto): nǝnʔ  1 
Central Carrier: yʌn  1 
Koyukon: nǝnʔ  1 
Degexit'an: ɬaːc  2 
Sarsi: kù=ƛʼìs  3 
Number: 23
Word: eat
Hupa: =yaːn  1 
Mattole: =yaːn  1 
Kato: =yan  1 
Taldash Galice: =yãː  1 
Upper Inlet Tanaina: =l=qʰat  2 
Outer Inlet Tanaina: =l=qʰat  2 
Inland Tanaina: =l=qʰat  2 
Iliamna Tanaina: =l=qʰat  2 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: =yaːn ~ =t=aːn  1 
Mentasta Ahtena: =yãː ~ =t=ãː  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =ʔà  3 
North Slavey (Hare): =t=tʰĩ̀  4 
Tanacross: =ʔáːɬ  3 
Upper Tanana (Tetlin): =ʔaːɬ  3 
Lower Tanana (Minto): =ʔʌɬ  3 
Central Carrier: =ʔaɬ  3 
Koyukon: =hoːn̥ ~ =t=oːn̥  1 
Degexit'an: =hoːn̥  1 
Sarsi: =s=nā  5 
Number: 23
Word: eat
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib: =tʰĩ́  4 
North Slavey (Hare):
Tanacross: =ʔáːƛ  3 
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto): =ʔʌƛ  3 
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi: =cʰát-  6 
Number: 24
Word: egg
Hupa: possr=weːʍ-eʔ  1 
Mattole: possr=ɣˈeːx-eʔ  1 
Kato: possr=weš-iː  1 
Taldash Galice: possr=weːs-eʔ  1 
Upper Inlet Tanaina: possr=ʁay-a  1 
Outer Inlet Tanaina: possr=ʁaž-ʔa  1 
Inland Tanaina: possr=ʁaž-a  1 
Iliamna Tanaina: possr=ʁaž-ʔa  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=ʁeːz-eʔ  1 
Mentasta Ahtena: possr=ʁeːz-eʔ  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=ɣè ~ possr=yè  1 
North Slavey (Hare): possr=ɣié-ʔ  1 
Tanacross: possr=x̬ěːz-ʔ  1 
Upper Tanana (Tetlin): possr=xia-ʔ  1 
Lower Tanana (Minto): possr=ɣaʐ-aʔ  1 
Central Carrier: possr=ɣez   1 
Koyukon: possr=ʁaːz-ǝʔ  1 
Degexit'an: possr=ʼaː=θ=ƛoːy  2 
Sarsi: possr=ɣɒ̀s-ɒ̀ʔ  1 
Number: 25
Word: eye
Hupa: possr=naː-ʔ  1 
Mattole: possr=nˈaːg-eʔ  1 
Kato: possr=naʔ  1 
Taldash Galice: possr=taː-i  1 
Upper Inlet Tanaina: possr=naʁ-a  1 
Outer Inlet Tanaina: possr=ǝɬtʰuʁ-ʔa  2 
Inland Tanaina: possr=naʁ-a  1 
Iliamna Tanaina: possr=naʁ-ʔa  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=neːq-eʔ  1 
Mentasta Ahtena: possr=neːq-eʔ  1 
Dogrib: possr=ntàː  1 
North Slavey (Hare): possr=tá-ʔ  1 
Tanacross: possr=dǎːɣ-ʔ ~ possr=ndǎːɣ-ʔ  1 
Upper Tanana (Tetlin): possr=ndaːɣ-ŋʔ  1 
Lower Tanana (Minto): possr=naɣ-aʔ  1 
Central Carrier: possr=na-kʼʌz  1 
Koyukon: possr=noːʁ-ǝʔ  1 
Degexit'an: possr=naːqʼaː  3 
Sarsi: possr=nɒ́ɣ-ɒ̀ʔ  1 
Number: 26
Word: fat n.
Hupa: possr=qʼah  1 
Mattole: possr=kʼah  1 
Kato: kʼʷah  1 
Taldash Galice: čʼaː=kʼah  1 
Upper Inlet Tanaina: possr=qʼǝχ  1 
Outer Inlet Tanaina: possr=qʼǝχ  1 
Inland Tanaina: possr=qʼǝχ  1 
Iliamna Tanaina: possr=qʼǝχ  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=qʼaχ  1 
Mentasta Ahtena: possr=qʼaχ  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=kʼá  1 
North Slavey (Hare): possr=kʼà  1 
Tanacross: possr=kʼàx ~ possr=kʼàh  1 
Upper Tanana (Tetlin): possr=kʼah  1 
Lower Tanana (Minto): possr=kʼʊx  1 
Central Carrier: possr=kʼo  1 
Koyukon: possr=qʼoχ  1 
Degexit'an: possr=qʼʊχ  1 
Sarsi: possr=kʼā  1 
Number: 26
Word: fat n.
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto): xa ~ possr=ɣa-ʔ  2 
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 27
Word: feather
Hupa: possr=čʼilʔ ~ possr=čʼil-eʔ  1 
Mattole: tʼa-ʔ  2 
Kato: tʼaʔ  2 
Taldash Galice: possr=tʼa-iʔ  2 
Upper Inlet Tanaina: possr=tʼu  2 
Outer Inlet Tanaina: possr=tʼu  2 
Inland Tanaina: possr=tʼu  2 
Iliamna Tanaina: possr=tʼu  2 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: tʼaː  2 
Mentasta Ahtena: tʼaː  2 
Common Ahtena notes:
Dogrib: tʼáh  2 
North Slavey (Hare): possr=tʼá-ʔ  2 
Tanacross: tʼàː  2 
Upper Tanana (Tetlin): tʼaː ~ possr=tʼaː-ʔ  2 
Lower Tanana (Minto): tʼʌ  2 
Central Carrier: possr=tʼa ~ possr=tʼa-ʔ  2 
Koyukon: tʼoː  2 
Degexit'an: possr=tθʼǝθ-kǝ  4 
Sarsi: tʼaɣ- ~ tʼɒɣ-  2 
Number: 27
Word: feather
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross: possr=tʼã̌ː-ʔ  3 
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon: possr=tʼoːnʔ  3 
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 28
Word: fire
Hupa: xoŋʔ  1 
Mattole: kʰoŋʔ  1 
Kato: kʰʷoːŋʔ  1 
Taldash Galice: kʰʷanʔ  1 
Upper Inlet Tanaina: qʰǝn  1 
Outer Inlet Tanaina: tazʔi  2 
Inland Tanaina: tazʔi  2 
Iliamna Tanaina: tazʔi  2 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: qʰõʔ  1 
Mentasta Ahtena: qʰõʔ  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: kʰõ̀  1 
North Slavey (Hare): kʰṍʔ  1 
Tanacross: kʰónʔ  1 
Upper Tanana (Tetlin): kʰɯnʔ  1 
Lower Tanana (Minto): kʰʊnʔ  1 
Central Carrier: kʰʷʌn  1 
Koyukon: qʰunʔ  1 
Degexit'an: qʰʊnʔ  1 
Sarsi: kʰùn-  1 
Number: 29
Word: fish
Hupa: ɬoːqʼ  1 
Mattole: ɬoːkʼˈeh  1 
Kato: tʰo-nai  2 
Taldash Galice: ɬ=kʰʷay-aː  3 
Upper Inlet Tanaina: cʰakǝla ~ sakǝla  4 
Outer Inlet Tanaina: šakǝla  4 
Inland Tanaina: šakǝla  4 
Iliamna Tanaina: šakǝla  4 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: cʰa-peːy  5 
Mentasta Ahtena: cʰa-peːy  5 
Common Ahtena notes:
Dogrib: ɬíwé ~ ɬíé  1 
North Slavey (Hare): lùkè  1 
Tanacross: ɬùːg  1 
Upper Tanana (Tetlin): ɬuːɣŋ ~ ɬuːk  1 
Lower Tanana (Minto): ɬukʼa  1 
Central Carrier: ɬo  1 
Koyukon: ɬuːqʼǝ  1 
Degexit'an: ɬeːɢ  1 
Sarsi: ƛʰúkʼɒ́  1 
Number: 29
Word: fish
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice: ɬoːkʼeː  1 
Upper Inlet Tanaina: ɬiqʼa  1 
Outer Inlet Tanaina: ɬuqʼa  1 
Inland Tanaina: ɬiqʼa  1 
Iliamna Tanaina: ɬiqʼa  1 
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 30
Word: fly v.
Hupa: =xis  1 
Mattole: =tʼaɣ  2 
Kato: =tʼaɣ  2 
Taldash Galice: =tʼah  2 
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina: =čǝχ  3 
Iliamna Tanaina:
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: =tʼaːχ  2 
Mentasta Ahtena: =tʼaːχ  2 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =tʼá  2 
North Slavey (Hare): =l=wì  4 
Tanacross: =t=tʼàx  2 
Upper Tanana (Tetlin): =tʼah  2 
Lower Tanana (Minto): =tʼʊx  2 
Central Carrier: =tʼo  2 
Koyukon: =tʼoq  2 
Degexit'an: =tʼʊχ  2 
Sarsi: =tʼɒ́h  2 
Number: 30
Word: fly v.
Hupa: =xicʼ  1 
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina: =čaqʼ  3 
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena: =tʼaq  2 
Mentasta Ahtena: =tʼaq  2 
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross: =t=tʼèk  2 
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto): =tʼʊk  2 
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an: =tʼʊq  2 
Sarsi:
Number: 31
Word: foot
Hupa: possr=xe-ʔ  1 
Mattole: possr=kʰeʔ  1 
Kato: possr=kʰʷeʔ  1 
Taldash Galice: possr=kʰeʔ  1 
Upper Inlet Tanaina: possr=qʰa  1 
Outer Inlet Tanaina: possr=qʰa-ƛʼn-ʔa  1 
Inland Tanaina: possr=qʰa  1 
Iliamna Tanaina: possr=qʰa  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=qʰe-ʔ  1 
Mentasta Ahtena: possr=qʰe-ʔ  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=kʰè  1 
North Slavey (Hare): possr=kʰié-ʔ  1 
Tanacross: possr=kʰé-ʔ  1 
Upper Tanana (Tetlin): possr=kʰe-ʔ  1 
Lower Tanana (Minto): possr=kʰa-ʔ  1 
Central Carrier: possr=kʰe  1 
Koyukon: possr=qʰaː-ʔ  1 
Degexit'an: possr=qʰaː-ʔ  1 
Sarsi: possr=kʰɒ̀-ʔ  1 
Number: 32
Word: full
Hupa: =min  1 
Mattole: =piŋ  1 
Kato: =pǝŋ  1 
Taldash Galice: =man  1 
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina: =l=vǝn  1 
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena: =l=pen  1 
Mentasta Ahtena: =l=men  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =ʔṍ  2 
North Slavey (Hare): =ʔõ̀  2 
Tanacross: =l=ʔãː  2 
Upper Tanana (Tetlin): =l=cʼak  3 
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier: =pʌn  1 
Koyukon: =l=ʔoːn̥  2 
Degexit'an: =vǝn̥  1 
Sarsi: =cʼìs-t  5 
Number: 32
Word: full
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon: =l=ʔoː-ʔ  4 
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 33
Word: give
Hupa: =ʔaː  1 
Mattole:
Kato: =ʔa  1 
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena: =ʔaː-n  1 
Mentasta Ahtena: =ʔaː-n  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib:
North Slavey (Hare): =ʔà  1 
Tanacross: ƛʼàː=...=ʔàː-y̥  1 
Upper Tanana (Tetlin): ƛʼaː=...=ʔãː  1 
Lower Tanana (Minto): ƛʼǝ=...=ʔʌ-  1 
Central Carrier: =ʔa  1 
Koyukon: ƛʼoː=...=ʔoː-y̥  1 
Degexit'an: ƛʼoː=...=ʔoː-y̥  1 
Sarsi: =ʔɒ̀h  1 
Number: 33
Word: give
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare): =t=šù  2 
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 34
Word: good
Hupa: =ʍoːn  1 
Mattole: =xʷoːn  1 
Kato: =šoːŋ  1 
Taldash Galice: =šo  1 
Upper Inlet Tanaina: ya=ʁǝl-i  2 
Outer Inlet Tanaina: ya=ʁǝl-i  2 
Inland Tanaina: ya=ʁǝl-i  2 
Iliamna Tanaina: ya=ʁǝl-i  2 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: ʁel-i  2 
Mentasta Ahtena: ʁel  2 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =zĩ́  1 
North Slavey (Hare): =zõ̀  1 
Tanacross: =s̬ũː  1 
Upper Tanana (Tetlin): =sõː  1 
Lower Tanana (Minto): =ʐun̥ ~ ʐu-ʔ-u  1 
Central Carrier: =zu  1 
Koyukon: =zuː-n̥  1 
Degexit'an: =ʐeː-n̥  1 
Sarsi: subj=á-kù-nì-līh  3 
Number: 35
Word: green
Hupa: =cʰow  1 
Mattole:
Kato: =cʰoː  1 
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina: kʼ=tʼun qʰi-ti-l-tʼan-i  2 
Outer Inlet Tanaina: kʼ=tʼun qʰi-ti-l-tʼan-i  2 
Inland Tanaina: kʼ=tʼun qʰi-ti-l-tʼan-i  2 
Iliamna Tanaina: kʼ=tʼun qʰi-ti-l-tʼan-i  2 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: ƛʼoʁ qʼe-l-cʰiːn-i  4 
Mentasta Ahtena: ƛʼoʁ te-ƛʼes  4 
Common Ahtena notes:
Dogrib: ĩ́=tʼõ̀ làːnì  2 
North Slavey (Hare): ʔĩ̀=tʼṍ-ʔ  2 
Tanacross: t=è=l=ƛêːʒ ~ t=è=l=ƛéːc  5 
Upper Tanana (Tetlin): te=l=tθʰoː  1 
Lower Tanana (Minto): =l=tθʰʊx  1 
Central Carrier: =l=ƛʼʌz  6 
Koyukon: =l=ƛʰuχ  1 
Degexit'an: χǝnoːɬyaːl-χǝqʼǝy  7 
Sarsi: =s=čɒ̄š  8 
Number: 35
Word: green
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina: kʼ=cʰan qʼǝ-l-cʰin-i  3 
Outer Inlet Tanaina: kʼ=čʰan qʰi-ti-l-tʼan-i  3 
Inland Tanaina: kʼ=čʰan qʰi-ti-l-tʼan-i  3 
Iliamna Tanaina: kʼ=čʰan qʰi-ti-l-tʼan-i  3 
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto): =l=tθʰuk  1 
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 36
Word: hair
Hupa: cʰi=wa-ŋʔ ~ possr=cʰi=wa-nʔ ~ possr=cʰi=waʔ-n-eʔ  1 
Mattole: possr=cʰiʔ=kˈaʔ  1 
Kato: possr=siːʔ=kaʔ  1 
Taldash Galice: possr=si-ʔ  2 
Upper Inlet Tanaina: cʰi=ʁu  1 
Outer Inlet Tanaina: čʼix  3 
Inland Tanaina: cʰi=ʁu  1 
Iliamna Tanaina: cʰi=ʁu  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=cʰi=ʁa-ʔ  1 
Mentasta Ahtena: possr=cʰi=ʁa-ʔ  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=kʰʷì=ɣà  1 
North Slavey (Hare): possr=fí=ɣá-ʔ  1 
Tanacross: possr=tθʰìː=x̬á-ʔ  1 
Upper Tanana (Tetlin): possr=tθʰiːʔ=xa-ʔ  1 
Lower Tanana (Minto): possr=tθʰi=ɣʌ-ʔ  1 
Central Carrier: possr=c̪ʰi=ɣa-ʔ  1 
Koyukon: ƛʰuː=χ  1 
Degexit'an: possr=tθʰeː=ʁ ~ possr=tθʰeː=ʁoː  1 
Sarsi: possr=cʰɒ̀=ɣɒ̀-ʔ  1 
Number: 37
Word: hand
Hupa: possr=laʔ  1 
Mattole: ˈpossr=laʔ  1 
Kato: possr=laʔ  1 
Taldash Galice: possr=laʔ  1 
Upper Inlet Tanaina: possr=qun-a  2 
Outer Inlet Tanaina: possr=qun-ʔa  2 
Inland Tanaina: possr=qun-a  2 
Iliamna Tanaina: possr=qun-ʔa  2 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=la-ʔ  1 
Mentasta Ahtena: possr=la-ʔ  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=ĩ́=là ~ possr=í=là ~ possr=là  1 
North Slavey (Hare): possr=ĩ̀=lá-ʔ  1 
Tanacross: possr=ìn=ɬ̬á-ʔ  1 
Upper Tanana (Tetlin): possr=ɬa-ʔ ~ possr=ɬaː-ʔ  1 
Lower Tanana (Minto): possr=lʌ-ʔ  1 
Central Carrier: possr=la  1 
Koyukon: possr=loː-ʔ  1 
Degexit'an: possr=loː-ʔ  1 
Sarsi: possr=là-ʔ  1 
Number: 38
Word: head
Hupa: possr=eː=ta=ʔa-y  1 
Mattole: possr=cʰiʔ  2 
Kato: possr=siːʔ  2 
Taldash Galice: possr=si-ʔ  2 
Upper Inlet Tanaina: possr=kʰi=n=ʔi  1 
Outer Inlet Tanaina: possr=n=ʁ=ʔi  1 
Inland Tanaina: possr=cʰi ~ possr=n=cʰi  2 
Iliamna Tanaina: possr=n=cʰi  2 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=cʰe-ʔ  2 
Mentasta Ahtena: possr=cʰe-ʔ  2 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=kʰʷì  2 
North Slavey (Hare): possr=fí-ʔ  2 
Tanacross: possr=tθʰí-ʔ  2 
Upper Tanana (Tetlin): possr=tθʰiː-ʔ  2 
Lower Tanana (Minto): possr=tθʰi-ʔ  2 
Central Carrier: possr=c̪ʰi  2 
Koyukon: possr=ƛʰiː-ʔ  2 
Degexit'an: possr=tθʰeː-ʔ  2 
Sarsi: possr=cʰì-ʔ  2 
Number: 39
Word: hear
Hupa: =cʼeh  1 
Mattole: =nix ~ =ni-t  3 
Kato: =cʼe-ɣ  1 
Taldash Galice: =cʼeː  1 
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina: =nǝx  3 
Iliamna Tanaina:
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: =cʼaːn  1 
Mentasta Ahtena: =cʼãː  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =kʼʷṍ  2 
North Slavey (Hare): =h=ʔõ̀ ~ =h=wʼõ̀  2 
Tanacross: =tθʼèk  1 
Upper Tanana (Tetlin): =tθʼak  1 
Lower Tanana (Minto): =ɬ=tθʼʌn̥  2 
Central Carrier: =c̪ʼo  2 
Koyukon: =ƛʼoːn̥  2 
Degexit'an: =tθʼoːn̥  2 
Sarsi: =cʼíh  2 
Number: 39
Word: hear
Hupa:
Mattole: =cʼiɣ  1 
Kato: =cʼan ~ =cʰaŋ ~ =saŋ  2 
Taldash Galice: =cʼã-ʔ  2 
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina: =nik  3 
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 39
Word: hear
Hupa:
Mattole: =cʼaːʔn  2 
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 40
Word: heart
Hupa: possr=kʰʸan-sa-ʔaː-n  1 
Mattole: possr=čˈiːy-eʔ  2 
Kato: possr=čiː-ʔ  2 
Taldash Galice: possr=siːy-eʔ  2 
Upper Inlet Tanaina: possr=kʰu-y-ʔi-n  1 
Outer Inlet Tanaina: possr=kʰu-z-ʔi-n  1 
Inland Tanaina: possr=kʰu-z-ʔi-n  1 
Iliamna Tanaina: possr=iqʼ-t-i  3 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=kʰʸ=i=z=ʔaː-n-i  1 
Mentasta Ahtena: possr=ceːy-ʔ  2 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=cèː  2 
North Slavey (Hare): possr=cié-ʔ  2 
Tanacross: possr=cěːy-ʔ  2 
Upper Tanana (Tetlin): possr=ceː ~ possr=ceː-ʔ  2 
Lower Tanana (Minto): possr=ay-aʔ  2 
Central Carrier: possr=ci  2 
Koyukon: possr=caːy-ǝʔ  2 
Degexit'an: possr=yeːqʼǝ-d  3 
Sarsi:
Number: 40
Word: heart
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina: possr=iqʼti  3 
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 41
Word: horn
Hupa: possr=te-ʔ  1 
Mattole: possr=te-ʔ  1 
Kato: possr=te-ʔ  1 
Taldash Galice: possr=teʔ  1 
Upper Inlet Tanaina: possr=ta  1 
Outer Inlet Tanaina: possr=ta ~ possr=tay-a  1 
Inland Tanaina: possr=ta  1 
Iliamna Tanaina: possr=ta  1 
Central Ahtena: possr=te-ʔ  1 
Mentasta Ahtena: possr=te-ʔ  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=tè  1 
North Slavey (Hare): possr=tié-ʔ  1 
Tanacross: possr=té-ʔ  1 
Upper Tanana (Tetlin): possr=te-ʔ  1 
Lower Tanana (Minto): possr=ta-ʔ  1 
Central Carrier: possr=te  1 
Koyukon: possr=taː-ʔ  1 
Degexit'an: vǝ=tǝq-ǝy ~ possr=ʁʊ=tǝq-ǝy  2 
Sarsi: possr=tɒ̀-ʔ  1 
Number: 42
Word: I
Hupa: ʍeː  1 
Mattole: šiː  1 
Kato: šiː  1 
Taldash Galice: šiː  1 
Upper Inlet Tanaina: si  1 
Outer Inlet Tanaina: ši  1 
Inland Tanaina: ši  1 
Iliamna Tanaina: ši  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: siː  1 
Mentasta Ahtena: siː  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: sĩ́  1 
North Slavey (Hare): sè-nĩ̀  1 
Tanacross: šìh ~ šìː  1 
Upper Tanana (Tetlin): šin  1 
Lower Tanana (Minto): si  1 
Central Carrier: si  1 
Koyukon: siː  1 
Degexit'an: seː  1 
Sarsi: sí-ní  1 
Number: 43
Word: kill
Hupa: =weː  1 
Mattole: =keː  1 
Kato: =kiː-ŋ  1 
Taldash Galice: =keː  1 
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina: čʰi=obj=t=ɬ=yuq  2 
Inland Tanaina: čʰi=obj=t=ɬ=yuq  2 
Iliamna Tanaina:
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: =z=ɬ=ʁeː  1 
Mentasta Ahtena: =z=ɬ=ʁeː  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =wí  3 
North Slavey (Hare): =h=xiè  1 
Tanacross: =h=xẽː  1 
Upper Tanana (Tetlin): =h=xĩː  1 
Lower Tanana (Minto): =ɬ=ɣa  1 
Central Carrier: =ɬ=ɣe  1 
Koyukon: =ɬ=ʁaː  1 
Degexit'an: =ʁaː  1 
Sarsi: =s=xá  1 
Number: 43
Word: kill
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon: =laː  4 
Degexit'an: =laː-χ  4 
Sarsi: =s=yí  1 
Number: 44
Word: knee
Hupa: possr=qotʼ  1 
Mattole: possr=kʷoʔɬ  1 
Kato: possr=qoːtʼ  1 
Taldash Galice: possr=kʷai ~ possr=kʷaiʔ  1 
Upper Inlet Tanaina: possr=cʼǝs  2 
Outer Inlet Tanaina: possr=čʰiš  3 
Inland Tanaina: possr=čʰiš  3 
Iliamna Tanaina: possr=čʰiš  3 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=qoʔt  1 
Mentasta Ahtena: possr=qot  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=éh=kò  1 
North Slavey (Hare): possr=kó-ʔ  1 
Tanacross: possr=kót  1 
Upper Tanana (Tetlin): possr=kot  1 
Lower Tanana (Minto): possr=kʊt  1 
Central Carrier: possr=kʷʌt  1 
Koyukon: possr=qut  1 
Degexit'an: possr=cʰǝstoːqaːʔ  4 
Sarsi: possr=kut-ɒʔ  1 
Number: 44
Word: knee
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina: possr=qǝtʼ  1 
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 45
Word: know
Hupa: =cʼit  1 
Mattole: =cʼit  1 
Kato:
Taldash Galice: =cʼit  1 
Upper Inlet Tanaina: =ni  2 
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina: =ni  2 
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena: ta=obj=t=i=0=nǝ-s  2 
Mentasta Ahtena: ta=obj=t=i=0=nǝ-s  2 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =žṍ  3 
North Slavey (Hare): =h=šõ̀  3 
Tanacross: =t=ndéy̥  2 
Upper Tanana (Tetlin): =t=nay̥ ~ =t=nãy̥  2 
Lower Tanana (Minto): =t=nǝy̥  2 
Central Carrier: =z̪ʌn  4 
Koyukon: =t=nǝy̥  2 
Degexit'an: =nǝy̥  2 
Sarsi: =nìh  2 
Number: 46
Word: leaf
Hupa: possr=tʼaŋʔ  1 
Mattole: possr=tʼˈaŋʔ  1 
Kato:
Taldash Galice: čʼa=tʼãʔ  1 
Upper Inlet Tanaina: possr=tʼun  1 
Outer Inlet Tanaina: possr=tʼun  1 
Inland Tanaina: possr=tʼun  1 
Iliamna Tanaina: possr=tʼun  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: kʼʸe=tʼãːʔ  1 
Mentasta Ahtena: kʼʸe=tʼaːnʔ  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: ĩ́=tʼõ̀ ~ ĩ́=tʼõ̀-ã́  1 
North Slavey (Hare): ʔĩ̀=tʼṍ-ʔ  1 
Tanacross: possr=tʼã̌ːʔ  1 
Upper Tanana (Tetlin): possr=tʼãːʔ ~ possr=tʼaːnː-ʔ  1 
Lower Tanana (Minto): possr=tʼʌnʔ ~ possr=tʼʌn-aʔ  1 
Central Carrier: possr=tʼan  1 
Koyukon: possr=tʼoːnʔ  1 
Degexit'an: possr=tʼoːnʔ  1 
Sarsi: tʼáːsí ~ tʼɒ́sí  2 
Number: 47
Word: lie
Hupa: =tʰeː  1 
Mattole: =tʰeː  1 
Kato: =tʰiː-n  1 
Taldash Galice: =tʰĩː  1 
Upper Inlet Tanaina: =tʰa-n  1 
Outer Inlet Tanaina: =tʰa-n  1 
Inland Tanaina: =tʰa-n  1 
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena: =tʰeː-n  1 
Mentasta Ahtena: =tʰeː-n  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =tʰĩ́  1 
North Slavey (Hare): =t=tʰĩ̀  1 
Tanacross: =l=tʼèy̥  2 
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto): =tʰa-n̥  1 
Central Carrier: =tʰi  1 
Koyukon: =tʰaː-n̥  1 
Degexit'an: =tʰaː-n̥  1 
Sarsi: =tʰíh  1 
Number: 48
Word: liver
Hupa: possr=sitʼ  1 
Mattole: possr=cʰˈiʔɬ  1 
Kato: possr=tʰel-eʔ  2 
Taldash Galice: possr=saʔɬ  1 
Upper Inlet Tanaina: possr=yǝtʼ  1 
Outer Inlet Tanaina: possr=zǝtʼ  1 
Inland Tanaina: possr=zǝtʼ  1 
Iliamna Tanaina: possr=zǝtʼ  1 
Central Ahtena: possr=zeʔt  1 
Mentasta Ahtena: possr=zet  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=wò  1 
North Slavey (Hare): possr=wé-ʔ  1 
Tanacross: possr=θ̬ét  1 
Upper Tanana (Tetlin): possr=θat  1 
Lower Tanana (Minto): possr=ðǝt  1 
Central Carrier: possr=z̪ʌt  1 
Koyukon: possr=kʰoː=l=ʔoː-n-ǝ ~ possr=kʰoː=lǝ=ʔoː-n-ǝ  3 
Degexit'an: possr=ʼǝ=ʁǝ=ðǝ=ʔoː-n  3 
Sarsi: possr=zìʔ  1 
Number: 49
Word: long
Hupa: =neːs  1 
Mattole: =neːs  1 
Kato: =nes  1 
Taldash Galice: =tes  1 
Upper Inlet Tanaina: =ɬ=nǝy  1 
Outer Inlet Tanaina: =ɬ=naz  1 
Inland Tanaina: =ɬ=naz  1 
Iliamna Tanaina: =ɬ=naz  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: =ɬ=neːs  1 
Mentasta Ahtena: =ɬ=neːs  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =ntè  1 
North Slavey (Hare): =tiè  1 
Tanacross: ndéːθ  1 
Upper Tanana (Tetlin): =ndiah  1 
Lower Tanana (Minto): =naθ ~ =l=naθ  1 
Central Carrier: =yiz̪  2 
Koyukon: =naːɬ  1 
Degexit'an: =ŋaːθ  1 
Sarsi: =ƛʼúːl  3 
Number: 50
Word: louse
Hupa: yaʔ  1 
Mattole: ʔiː=ʔˈaʔ  1 
Kato: yaʔ  1 
Taldash Galice: yaʔ  1 
Upper Inlet Tanaina: ǝyu  1 
Outer Inlet Tanaina: ǝyu  1 
Inland Tanaina: ǝyu  1 
Iliamna Tanaina: ǝyu  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: yaʔ  1 
Mentasta Ahtena: yaʔ  1 
Dogrib: žà  1 
North Slavey (Hare): yáʔ  1 
Tanacross: š̬áʔ  1 
Upper Tanana (Tetlin): š̬ʸaʔ  1 
Lower Tanana (Minto): yʌʔ  1 
Central Carrier: possr=yaʔ  1 
Koyukon: yoːʔ   1 
Degexit'an: yoːʔ  1 
Sarsi: yɒ̀ʔ  1 
Number: 51
Word: man
Hupa: xo=ʔes=ta-y ~ xo=ʔos=ta-y ~ xʷe=ʔes=ta-y  1 
Mattole: kaʔtʼˈeːn  2 
Kato: naneš ~ naneːš  3 
Taldash Galice: te=s=teː  1 
Upper Inlet Tanaina: qʰuχtʼan-a  4 
Outer Inlet Tanaina: qʰuχtʼan-a ~ qʰutʼan-a  4 
Inland Tanaina: qʰutʼan  4 
Iliamna Tanaina: qʰuχtʼan-a  4 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: qʰohtʼeːn-e  4 
Mentasta Ahtena: qʰohtʼeːn  4 
Common Ahtena notes:
Dogrib: tóné ~ tṍ  5 
North Slavey (Hare): tènè  5 
Tanacross: tèndèh  5 
Upper Tanana (Tetlin): tindeh ~ tind  5 
Lower Tanana (Minto): tǝna ~ tǝnǝh  5 
Central Carrier: tʌne  5 
Koyukon: tǝnaː  5 
Degexit'an: tǝnaː  5 
Sarsi: tìnɒ́  5 
Number: 52
Word: many
Hupa: ɬaŋ ~ ɬaːn  1 
Mattole: ɬaːn  1 
Kato: ɬaŋ  1 
Taldash Galice: ɬãː  1 
Upper Inlet Tanaina: kʰi=s=tʼa  2 
Outer Inlet Tanaina: kʰi=š=tʼa  2 
Inland Tanaina: kʰi=š=tʼa  2 
Iliamna Tanaina: kʰi=š=tʼa  2 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: =n=l=tʼe-ʔ  2 
Mentasta Ahtena: =n=l=tʼe-ʔ  2 
Common Ahtena notes:
Dogrib: ɬṍ  1 
North Slavey (Hare): =ɬõ̀  1 
Tanacross: n=ƛâːn  1 
Upper Tanana (Tetlin): n=ƛaːn ~ n=ƛãː  1 
Lower Tanana (Minto): =lon̥  1 
Central Carrier: =lai  1 
Koyukon: =loːn̥  1 
Degexit'an: =loːŋ̥  1 
Sarsi: =ƛʰɒ́n-  1 
Number: 53
Word: meat
Hupa: possr=cʰiŋʔ  1 
Mattole: ʔi=l=xˈin-eʔ  2 
Kato: possr=sǝŋʔ  1 
Taldash Galice: possr=sanʔ  1 
Upper Inlet Tanaina: kʼ=cʰǝn  1 
Outer Inlet Tanaina: kʼ=cʰǝn  1 
Inland Tanaina: kʼ=cʰǝn  1 
Iliamna Tanaina: kʼ=cʰǝn  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: kʼʸe=cʰẽʔ  1 
Mentasta Ahtena: kʼʸe=cʰĩʔ  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: mpò  3 
North Slavey (Hare): ʔĩ̀=yẽ̀  4 
Tanacross: šíʔ  5 
Upper Tanana (Tetlin): šiʔ ~ šiːʔ  5 
Lower Tanana (Minto): possr=tθʰǝnʔ  1 
Central Carrier: possr=c̪ʰʌŋ  1 
Koyukon: nǝ=laːn-ǝ  6 
Degexit'an: neː=laːŋ  6 
Sarsi: á=lín-í  6 
Number: 54
Word: moon
Hupa: ʍaː ~ xiƛʼeʔ=ʍaː  1 
Mattole: xaː  1 
Kato: na=ka-i  2 
Taldash Galice: čʼaː=l=sĩː  3 
Upper Inlet Tanaina: ʁǝ=l=ca-y  4 
Outer Inlet Tanaina: ʁǝ=l=ča  4 
Inland Tanaina: ʁǝ=l=ča-y  4 
Iliamna Tanaina: ʁǝ=l=ča-y  4 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: tʰec=na=ʔaː-y-eʔ  5 
Mentasta Ahtena: tʰec=na=ʔaː-y-ʔ  5 
Common Ahtena notes:
Dogrib: ácẽ́=zàː ~ ácẽ́=záh  1 
North Slavey (Hare): ʔà=ciéʔ  4 
Tanacross: ɣ=è=l=cèːy  4 
Upper Tanana (Tetlin): čʼ=a=l=ceːk ~ čʼ=a=l=ceːɣŋ  4 
Lower Tanana (Minto): tʰǝtθ=ʐo-ʔ  1 
Central Carrier: sa  1 
Koyukon: t=oː=ɬ=tʼoː-l  6 
Degexit'an: t=oː=ɬ=tʼoː-l  6 
Sarsi: yìː=nɒ́ɣ-ɒ́  7 
Number: 55
Word: mountain
Hupa: ninisʼaːn  1 
Mattole:
Kato: cʼǝ=s=noː-ʔ  2 
Taldash Galice: naːcʼanʔ  3 
Upper Inlet Tanaina: tʁǝlay  -1 
Outer Inlet Tanaina: tʁili  -1 
Inland Tanaina: tʁili  -1 
Iliamna Tanaina: tʁili  -1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: t=ʁe=laː-y  4 
Mentasta Ahtena: ceɬ  5 
Common Ahtena notes:
Dogrib: šìh  6 
North Slavey (Hare): šíʔ  6 
Tanacross: tθèɬ  5 
Upper Tanana (Tetlin): tθ  5 
Lower Tanana (Minto): tθǝɬ  5 
Central Carrier: c̪ʌɬ  5 
Koyukon: ƛǝɬ  5 
Degexit'an: t=eː=loː-y  4 
Sarsi: čʰìs ~ cʰìs  7 
Number: 56
Word: mouth
Hupa: possr=sah  1 
Mattole: possr=taʔ  2 
Kato: possr=taʔ  2 
Taldash Galice: possr=taʔ  2 
Upper Inlet Tanaina: possr=yaqʼ  3 
Outer Inlet Tanaina: possr=zaqʼ  3 
Inland Tanaina: possr=zaqʼ  3 
Iliamna Tanaina: possr=zaqʼ  3 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=zaː  1 
Mentasta Ahtena: possr=zaː  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=wà  1 
North Slavey (Hare): possr=wá-ʔ  1 
Tanacross: possr=θ̬àː  1 
Upper Tanana (Tetlin): possr=ðaː-t ~ possr=θaː-t  1 
Lower Tanana (Minto): possr=ðʌ-t  1 
Central Carrier: possr=z̪e  1 
Koyukon: possr=loː ~ possr=loː-t  1 
Degexit'an: possr=ðoː ~ possr=ðoː-t  1 
Sarsi: possr=zà-ʔ  1 
Number: 56
Word: mouth
Hupa: possr=ta-ʔ  2 
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina: possr=tu  2 
Outer Inlet Tanaina: possr=ti  2 
Inland Tanaina: possr=tu  2 
Iliamna Tanaina: possr=tu  2 
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 57
Word: name
Hupa: possr=oː=ʍe-ʔ  1 
Mattole:
Kato:
Taldash Galice: possr=oː=ši-ʔ  1 
Upper Inlet Tanaina: possr=i=yi ~ possr=i=ya  1 
Outer Inlet Tanaina: possr=i=ži  1 
Inland Tanaina: possr=i=ži  1 
Iliamna Tanaina: possr=i=ži  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=ʔu=ze-ʔ  1 
Mentasta Ahtena: possr=u=ze-ʔ  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=í=zì ~ possr=ĩ́=zì  1 
North Slavey (Hare): possr=ĩ̀=zì  1 
Tanacross: possr=ùː=s̬í-ʔ  1 
Upper Tanana (Tetlin): possr=õː=si-ʔ ~ possr=õː=siː-ʔ  1 
Lower Tanana (Minto): possr=ʔu=ʐ-aʔ  1 
Central Carrier: u=zi  1 
Koyukon: uː=s  1 
Degexit'an: possr=ʔeː=ʐeː-ʔ  1 
Sarsi: possr=zì-ʔ  1 
Number: 58
Word: neck
Hupa: possr=qʼos  1 
Mattole: possr=kʼˈos  1 
Kato: possr=tʼai  2 
Taldash Galice: possr=kʼʷas  1 
Upper Inlet Tanaina: possr=qʼǝs  1 
Outer Inlet Tanaina: possr=qʼǝs  1 
Inland Tanaina: possr=qʼǝs  1 
Iliamna Tanaina: possr=qʼǝs  1 
Central Ahtena: possr=qʼos  1 
Mentasta Ahtena: possr=qʼos  1 
Dogrib: possr=kʼóh  1 
North Slavey (Hare): possr=kʼò  1 
Tanacross: possr=kʼòθ  1 
Upper Tanana (Tetlin): possr=kʼoh  1 
Lower Tanana (Minto): possr=kʼʊθ  1 
Central Carrier: possr=c̪ʼil-čʰʌn  3 
Koyukon: possr=qʼuɬ  1 
Degexit'an: possr=qʼʊθ  1 
Sarsi: possr=kʼús  1 
Number: 59
Word: new
Hupa: qʼaŋ  1 
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina: qʼu-ti-ti ~ qʼu-ti-χ-ya-ʔa  2 
Outer Inlet Tanaina: qʼu-ti-ti ~ qʼu-ti-qʰǝ-ya-ʔa  2 
Inland Tanaina: qʼu-ti-ti ~ qʼu-ti-qʰǝ-ya-ʔa  2 
Iliamna Tanaina: qʼu-ti-ti ~ qʼu-ti-qʰǝ-ya-ʔa  2 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: ʔa-tiː-ti  2 
Mentasta Ahtena: qʼa-tiː-ti  2 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =kòː  3 
North Slavey (Hare): ʔè=kʰònì ~ ʔè=kʰònè  4 
Tanacross: kʼa-ti-ti  2 
Upper Tanana (Tetlin): kʼaː-tu-ʔu  2 
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier: ʔan-ti-t  5 
Koyukon: ǝtʼǝ-ʁ-ɬ-tiː-ʔiː  6 
Degexit'an: qʼoː-teː-d ~ qʼoː-teː-t ~ qʼoː-teː  2 
Sarsi: kʰa-hi-ta  7 
Number: 60
Word: night
Hupa: xi=ƛʼeʔ ~ xu=ƛʼeʔ ~ xa=ƛʼeʔ  1 
Mattole: ča=kʷo=l=xˈin  2 
Kato: ƛʼeʔ  1 
Taldash Galice: ƛʼeʔ  1 
Upper Inlet Tanaina: tʰǝc  3 
Outer Inlet Tanaina: ƛʼaqʼ  1 
Inland Tanaina: tʰǝc  3 
Iliamna Tanaina: ƛʼaqʼ  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: tʰec  3 
Mentasta Ahtena: tʰec  3 
Dogrib: tʰó ~ tʰóː  3 
North Slavey (Hare): tʰèwè  3 
Tanacross: tʰèdᶞ  3 
Upper Tanana (Tetlin): tʰadn  3 
Lower Tanana (Minto): tʰǝtθ  3 
Central Carrier: tʰʌz  3 
Koyukon: ƛʰǝt-ǝ  3 
Degexit'an: tθʰǝt-aː-ŋǝθ  3 
Sarsi: xìɬ  4 
Number: 61
Word: nose
Hupa: possr=n=čʰʷiʍ  1 
Mattole: ˈpossr=n=čʰix  1 
Kato: possr=ǝn=č  1 
Taldash Galice: possr=ĩː=sas  1 
Upper Inlet Tanaina: possr=n=cʰis  1 
Outer Inlet Tanaina: possr=n=čʰiš  1 
Inland Tanaina: possr=n=čʰix  1 
Iliamna Tanaina: possr=n=čʰix  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: possr=en=cʰiːs  1 
Mentasta Ahtena: possr=en=cʰiːs  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: possr=ĩ́=ɣõ̀  2 
North Slavey (Hare): possr=ĩ̀=ɣṍ-ʔ  2 
Tanacross: possr=ìn=cʰĩ̀ː  1 
Upper Tanana (Tetlin): possr=ĩː=cʰĩː  1 
Lower Tanana (Minto): possr=ǝn=cʰiy̥  1 
Central Carrier: possr=n=in=cʰis  1 
Koyukon: possr=ǝn=cʰǝy̥  1 
Degexit'an: possr=aːn̥=cʰeː  1 
Sarsi: possr=cʰíh  1 
Number: 62
Word: not
Hupa: toː-  1 
Mattole: toː-  1 
Kato: toː-  1 
Taldash Galice: toː-  1 
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina: kʼuštʼa  2 
Inland Tanaina: n=čʼu  5 
Iliamna Tanaina:
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: =e  6 
Mentasta Ahtena: =e  6 
Common Ahtena notes:
Dogrib: =lé  7 
North Slavey (Hare): =yí=lè ~ =lè  7 
Tanacross: kʼá-  8 
Upper Tanana (Tetlin): kʼa-  8 
Lower Tanana (Minto): =ã  6 
Central Carrier: ɬ-  7 
Koyukon: =aː ~ =ǝ  6 
Degexit'an: ð- ~ θ-  3 
Sarsi: tú  1 
Number: 62
Word: not
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina: z-  3 
Inland Tanaina: z-  3 
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena: ʔe=leʔ  7 
Mentasta Ahtena: qʼa=liʔ ~ qʼa=liʔi ~ qʼa=liː  7 
Dogrib:
North Slavey (Hare): tù  1 
Tanacross: íː-  4 
Upper Tanana (Tetlin): iː-  4 
Lower Tanana (Minto): ð-  3 
Central Carrier: z-  3 
Koyukon: lǝ-  3 
Degexit'an: cʼǝnʔ  9 
Sarsi:
Number: 62
Word: not
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina: i-  4 
Inland Tanaina: i-  4 
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare):
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto): i-  4 
Central Carrier:
Koyukon: iː-  4 
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 63
Word: one
Hupa: ɬaʔ  1 
Mattole: ɬˈaihaʔ  1 
Kato: ɬahaʔ  1 
Taldash Galice: ɬaʔ  1 
Upper Inlet Tanaina: cʼǝɬ-  1 
Outer Inlet Tanaina: cʼǝɬ-  1 
Inland Tanaina: cʼǝɬ-  1 
Iliamna Tanaina: cʼǝɬ-  1 
Common Tanaina notes:
Central Ahtena: cʼeɬ-qʼey  1 
Mentasta Ahtena: cʼeɬ-qʼey  1 
Common Ahtena notes:
Dogrib: ĩ́=ɬè  1 
North Slavey (Hare): líkì  1 
Tanacross: cʼéhɬêg  1 
Upper Tanana (Tetlin): cʼehɬaɣŋ  1 
Lower Tanana (Minto): cʼiɬkʼ-i  1 
Central Carrier: ʔi=ɬo  1 
Koyukon: kʼiːɬ-ǝqʼ-iː  1 
Degexit'an: kǝɬ-ǝq-ǝ ~ kǝɬ-ǝq  1 
Sarsi: ƛʰì-kʼ-āzá  1 
Number: 63
Word: one
Hupa:
Mattole:
Kato:
Taldash Galice:
Upper Inlet Tanaina:
Outer Inlet Tanaina:
Inland Tanaina:
Iliamna Tanaina:
Central Ahtena:
Mentasta Ahtena:
Dogrib:
North Slavey (Hare): lá-tʼè ~ lá-tʼiè  1 
Tanacross:
Upper Tanana (Tetlin):
Lower Tanana (Minto):
Central Carrier:
Koyukon:
Degexit'an:
Sarsi:
Number: 64
Word: person
Hupa: kʼʸi=win=yaʔn=yaːn  1 
Mattole: kʷo=ni=s=tʼˈeʔ  2 
Kato: naneš ~ naneːš  3 
Taldash Galice: ta=teː  4 
Upper Inlet Tanaina: qʰuχtʼan-a  5 
Outer Inlet Tanaina: qʰuχtʼan-a ~ qʰutʼan-a  5 
Inland Tanaina: