Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Indo-European family: Iranian group (5 lists) :

Search within this database
Total of 146 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\ier\irn
Number: 1
Word: all
Iron Ossetic: ɜpːɜt {æппæт}  1 
Digor Ossetic: ɜpːɜt {æппæт} ~ ɜnkːɜt {æнккæт}  1 
Yaghnobi: hˈama {háma}  -1 
Parachi: ho {hu} / hos {hos}  2 
Avestan: wisp-a- {vispa-}  3 
Number: 2
Word: ashes
Iron Ossetic: fɜnǝk {фæнык}  1 
Digor Ossetic: funuk {фунук}  1 
Yaghnobi: xoːkiːstˈar {xokistár}  -1 
Parachi: ǯhoɳɖ {ǰʽoṇḍ}  -1 
Avestan: aː-tr-ya- {ātriia-}  3 
Number: 2
Word: ashes
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi: bhɒːʁ {bʽåγ}  2 
Avestan:
Number: 3
Word: bark
Iron Ossetic: cʼar {цъар}  1 
Digor Ossetic: cʼarɜ {цъарæ}  1 
Yaghnobi: puːst {pust}  2 
Parachi: puːst {pust}  -1 
Avestan:
Number: 4
Word: belly
Iron Ossetic: gʷǝbǝn {гуыбын}  1 
Digor Ossetic: gubun {губун}  1 
Yaghnobi: dˈar-a {dára}  2 
Parachi: aštˈaw {aštáw}  3 
Avestan: udar-a- {udara-} #  2 
Number: 5
Word: big
Iron Ossetic: štǝr {стыр}  1 
Digor Ossetic: ustur {устур}  1 
Yaghnobi: kˈatː-a {kátta}  -1 
Parachi: ghaɳɖ {gʽaṇḍ}  -1 
Avestan: maz-ant- {mazant-}  2 
Number: 6
Word: bird
Iron Ossetic: cʼiw {цъиу}  1 
Digor Ossetic: čʼew {цъеу}  1 
Yaghnobi: parand-ˈa {parandá}  -1 
Parachi:
Avestan: wi- {vi-} / way- {vay-}  3 
Number: 6
Word: bird
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi: muːrʁ {murγ}  2 
Parachi:
Avestan:
Number: 7
Word: bite
Iron Ossetic: χɜs- {хæц-} ~ χɜs-ǝd- {хæцыд-}  1 
Digor Ossetic: χʷɜc- {хуæц-} ~ χʷɜs-t- {хуæст-}  1 
Yaghnobi: kan- {kan-}  2 
Parachi: gas- {gas-} / gast- {gast-} / goːst- {gōst-}  4 
Avestan: dans- {dąs-} #  5 
Number: 7
Word: bite
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi: xišoːy- {xišóy-}  3 
Parachi:
Avestan:
Number: 8
Word: black
Iron Ossetic: šaw {сау}  1 
Digor Ossetic: saw {сау}  1 
Yaghnobi: šoːw {šou̯}  1 
Parachi: pˈadoː {pádō}  -1 
Avestan: syaː-wa {syāva-}  1 
Number: 9
Word: blood
Iron Ossetic: tug {туг}  1 
Digor Ossetic: tog {тог}  1 
Yaghnobi: wˈaχin {wáxĭn}  2 
Parachi: hiːn {hin}  2 
Avestan: wah-u-niː- {vohunī-} / wah-u-na- {vohuna-}  2 
Number: 10
Word: bone
Iron Ossetic: ǝštɜg {ыстæг} ~ štɜg {стæг}  1 
Digor Ossetic: ɜstɜg {æстæг}  1 
Yaghnobi: sitˈak {sták}  1 
Parachi: haɖ {haḍ}  -1 
Avestan: ast- {ast-}  1 
Number: 11
Word: breast
Iron Ossetic: riw {риу}  1 
Digor Ossetic: rew {реу}  1 
Yaghnobi: sˈiːna {sī́na}  -1 
Parachi: sˈiːz {siz}  2 
Avestan: war-ah- {varah-}  3 
Number: 11
Word: breast
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi: bˈar {bar}  -1 
Avestan:
Number: 12
Word: burn tr.
Iron Ossetic: šuz- {судз-} ~ šǝʁ-d- {сыгъд-}  1 
Digor Ossetic: soʒ- {содз-} ~ suʁ-d- {сугъд-}  1 
Yaghnobi: suːč- {suč-}  1 
Parachi: theːw- {tʽēw-} / theːy-ˈi- {thēyí}  2 
Avestan: daž- {daž-}  3 
Number: 13
Word: claw (nail)
Iron Ossetic: nǝχ {ных}  1 
Digor Ossetic: niχ {них}  1 
Yaghnobi: nˈaχn-a {náxna}  1 
Parachi: noːrk {nōrk}  1 
Avestan: sr-uː- {srū-} / sr-w-aː- {sruuā-}  2 
Number: 14
Word: cloud
Iron Ossetic: ɜvraʁ {æврагъ}  1 
Digor Ossetic: meʁɜ {мегъæ}  2 
Yaghnobi: abr {abr}  -1 
Parachi: ayˈiːr {ayir}  1 
Avestan: mayγa- {maēγa-}  2 
Number: 15
Word: cold
Iron Ossetic: wažal {уазал}  1 
Digor Ossetic: wazal {уазал}  1 
Yaghnobi: soːrt {sort}  2 
Parachi: ešʈˈɒːw {ešṭǻw}  3 
Avestan: aw-ta- {aota-}  4 
Number: 15
Word: cold
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi:
Avestan: sar-ta- {sarǝta-}  2 
Number: 16
Word: come
Iron Ossetic: ɜr=sɜw- {æрцæу-} ~ ɜr=sǝ-d- {æрцыд-}  1 
Digor Ossetic: ɜr=cɜw- {æрцæу-} ~ ɜr=cu-d- {æрцуд-}  1 
Yaghnobi: voːw- {vvou̯-}  2 
Parachi: žiː- {ži-}  3 
Avestan: gam- {gam-} / jam- {jam-}  4 
Number: 16
Word: come
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi: ɒːʁ- {åγ-}  4 
Avestan:
Number: 17
Word: die
Iron Ossetic: mɜl- {мæл-} ~ mar-d- {мард-}  1 
Digor Ossetic: mɜl- {мæл-} ~ mar-d- {мард-}  1 
Yaghnobi: miːr- {mir-}  1 
Parachi: mer- {mer-} / moɽ- {moṛ-}  1 
Avestan: mar- {mar-}  1 
Number: 18
Word: dog
Iron Ossetic: kʷǝz {куыдз}  1 
Digor Ossetic: kuy {куй}  1 
Yaghnobi: kuːt {kut}  1 
Parachi: espˈoː {espṓ}  2 
Avestan: spaːn- {spān-} / suːn- {sūn-}  2 
Number: 19
Word: drink
Iron Ossetic: nǝwaž- {ныуаз-} ~ nǝš-t- {нызт-}  1 
Digor Ossetic: niwaz- {ниуаз-} ~ niwas-t- {ниуазт-}  1 
Yaghnobi: žav- {žav-}  2 
Parachi: ther- {tʽer-} / thar- {tʽar-} / thoːr- {tʽōr-}  3 
Avestan: hwar- {xar-}  4 
Number: 20
Word: dry
Iron Ossetic: χuš {хус}  1 
Digor Ossetic: sor {сор}  2 
Yaghnobi: qoːq {qoq}  -1 
Parachi: hˈoškoː {hóškō}  1 
Avestan: huš-ka- {huška-}  1 
Number: 20
Word: dry
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi:
Avestan: hiš-ku- {hišku-}  3 
Number: 21
Word: ear
Iron Ossetic: quš {хъус}  1 
Digor Ossetic: ʁos {гъос}  1 
Yaghnobi: ʁuːš {γˈuš}  1 
Parachi: guːš {guš}  1 
Avestan: gawš-a- {gaoša-}  1 
Number: 22
Word: earth
Iron Ossetic: šǝǯǝt {сыджыт}  1 
Digor Ossetic: sigit {сигит} ~ sikʼit {сикъит}  1 
Yaghnobi: ʁirˈeːk {γrẹ+k}  2 
Parachi: dharˈam {dʽarám}  -1 
Avestan: zam- {zam-}  3 
Number: 23
Word: eat
Iron Ossetic: χɜr- {хæр-} ~ χor-d- {хорд-}  1 
Digor Ossetic: χʷɜr- {хуæр-} ~ χʷar-d- {хуард-}  1 
Yaghnobi: χwar- {xar-}  1 
Parachi: χˈar- {xar-} / χuɽ- {xuṛ-}  1 
Avestan: hwar- {xar-}  1 
Number: 24
Word: egg
Iron Ossetic: ayk {айк}  1 
Digor Ossetic: aykɜ {айкæ}  1 
Yaghnobi: tuχm {tŭxm}  -1 
Parachi: eːχ {ēx}  1 
Avestan: ay-am {aēm} #  1 
Number: 25
Word: eye
Iron Ossetic: sɜšt {цæст}  1 
Digor Ossetic: cɜstɜ {цæстæ}  1 
Yaghnobi: ʁˈurd-a {γŭ́rda}  2 
Parachi: tečh {tečʽ}  2 
Avestan: čaš-man- {cašman-}  2 
Number: 26
Word: fat n.
Iron Ossetic: fiw {фиу}  1 
Digor Ossetic: few {феу}  1 
Yaghnobi: čˈarp-a {čárpa}  2 
Parachi: čarbˈiː {čarbí}  -1 
Avestan: uθ-a- {uθa-} / uːθ-a- {ūθa-}  4 
Number: 26
Word: fat n.
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi: ʁazd {γazd}  3 
Avestan: piː-wah- {pīuuah-}  1 
Number: 27
Word: feather
Iron Ossetic: šiš {сис}  1 
Digor Ossetic: šes {сес}  1 
Yaghnobi: par {par}  -1 
Parachi: poːn {pōn}  2 
Avestan: pr̩-na- {pǝrǝna-}  2 
Number: 27
Word: feather
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi: phar {pʽar}  -1 
Avestan:
Number: 28
Word: fire
Iron Ossetic: art {арт}  1 
Digor Ossetic: art {арт}  1 
Yaghnobi: oːlˈoːw {olóu̯}  -1 
Parachi: ɒːɽ {åṛ}  1 
Avestan: aː-tar- {ātar-}  1 
Number: 28
Word: fire
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi: rhˈiːneː {rʽínē}  2 
Avestan:
Number: 29
Word: fish
Iron Ossetic: kɜšag {кæсаг}  1 
Digor Ossetic: kɜsalgɜ {кæсалгæ}  1 
Yaghnobi: mahˈiː {mahí}  -1 
Parachi: mhˈasoː {mʽásō}  2 
Avestan: masy-a {masiia-}  2 
Number: 30
Word: fly v.
Iron Ossetic: tɜχ- {тæх-} ~ taχ-t- {тахт-}  1 
Digor Ossetic: tɜχ- {тæх-} ~ taχ-t- {тахт-}  1 
Yaghnobi: par- {par-}  -1 
Parachi: rɒːz- {råz-}  3 
Avestan: pat- {pat-}  4 
Number: 30
Word: fly v.
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi: furː- {furr-}  2 
Parachi: pharak- {pʽarak-}  2 
Avestan:
Number: 31
Word: foot
Iron Ossetic: kʼaχ {къах}  1 
Digor Ossetic: kʼaχ {къах}  1 
Yaghnobi: pˈoːd-a {póda}  2 
Parachi: pɒː {på}  2 
Avestan: pad- {pad-} / paːd- {pād-}  2 
Number: 32
Word: full
Iron Ossetic: zag {дзаг}  1 
Digor Ossetic: iʒag {идзаг}  1 
Yaghnobi: pun {pŭn}  2 
Parachi: thaɖ {tʽaḍ}  3 
Avestan: pr̩-na- {pǝrǝna-}  2 
Number: 33
Word: give
Iron Ossetic: dɜtː- {дæтт-}  1 
Digor Ossetic: dɜtː- {дæтт-}  1 
Yaghnobi: tifar- {tĭfár-}  4 
Parachi: dah- {dah-} / dɒː- {då-}  1 
Avestan: daː- {dā-}  1 
Number: 33
Word: give
Iron Ossetic: lɜvɜr-d- {лæвæрд-}  2 
Digor Ossetic: lɜvɜr-d- {лæвæрд-}  2 
Yaghnobi:
Parachi:
Avestan:
Number: 33
Word: give
Iron Ossetic: ratː- {ратт-}~ rad- {рад-}  3 
Digor Ossetic: ratː- {ратт-} ~ rar-d- {рард-}  3 
Yaghnobi:
Parachi:
Avestan:
Number: 34
Word: good
Iron Ossetic: χorž {хорз}  1 
Digor Ossetic: χʷarz {хуарз}  1 
Yaghnobi: χub {xŭb}  -1 
Parachi: bakˈɒːr {bakǻr}  -1 
Avestan: wah-u {vaŋhu-} / {vohu-} / wah-w- {vaŋhuu-}  2 
Number: 35
Word: green
Iron Ossetic: cʼɜχ {цъæх}  1 
Digor Ossetic: cʼɜχ {цъæх}  1 
Yaghnobi: sabz {sabz}  -1 
Parachi: sawz {sawz}  -1 
Avestan: zar-i- {zairi-}  3 
Number: 35
Word: green
Iron Ossetic: kɜrdɜg-χʷǝž {кæрдæгхуыз}  2 
Digor Ossetic: kɜrdɜg-χuz {кæрдæгхуз}  2 
Yaghnobi:
Parachi:
Avestan:
Number: 36
Word: hair
Iron Ossetic: qʷǝn {хъуын}  1 
Digor Ossetic: ʁun {гъун}  1 
Yaghnobi: dirˈaw {dráu̯}  2 
Parachi: giːnˈoː {ginṓ}  1 
Avestan: war-sa- {varǝsa-}  4 
Number: 36
Word: hair
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi: pašm {pašm}  -1 
Parachi: doːš {dōš}  3 
Avestan:
Number: 37
Word: hand
Iron Ossetic: kʼuχ {къух}  1 
Digor Ossetic: kʼoχ {къох}  1 
Yaghnobi: dast {dast}  2 
Parachi: doːst {dōst}  2 
Avestan: zas-ta- {zasta-}  2 
Number: 38
Word: head
Iron Ossetic: šɜr {сæр}  1 
Digor Ossetic: sɜr {сæр}  1 
Yaghnobi: sar {sar}  1 
Parachi: soːr {sōr}  1 
Avestan: saːr-a- {sāra-} / sar-ah- {sarah-}  1 
Number: 39
Word: hear
Iron Ossetic: quš- {хъус-} ~ qʷǝš-t- {хъуыст-}  1 
Digor Ossetic: iʁos- {игъос-} ~ iʁus-t- {игъуст-}  1 
Yaghnobi: duʁuːš- {dŭγúš-}  1 
Parachi: harw- {harw-} / hat- {hat-} / hoːt- {hōt-}  2 
Avestan: sraw- {srav-}  3 
Number: 40
Word: heart
Iron Ossetic: žɜrdɜ {зæрдæ}  1 
Digor Ossetic: zɜrdɜ {зæрдæ}  1 
Yaghnobi: dil {dĭl}  -1 
Parachi: zoɽ {zoṛ}  1 
Avestan: zr̩d- {zǝrǝd-} / zr̩δ- {zǝrǝδ-}  1 
Number: 41
Word: horn
Iron Ossetic: šǝkʼa {сыкъа}  1 
Digor Ossetic: siwɜ {сиуæ}  1 
Yaghnobi: šoːx {šox}  -1 
Parachi: šɒːχ {šax}  -1 
Avestan: sr-uː- {srū-} / sr-w-aː- {sruuā-}  1 
Number: 41
Word: horn
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi: šiː {šī}  1 
Avestan:
Number: 42
Word: I1
Iron Ossetic: ɜž {æз}  1 
Digor Ossetic: ɜz {æз}  1 
Yaghnobi: man {man}  2 
Parachi: ɒːn {ån}  1 
Avestan: az-am {azǝm} / {azǝm}  1 
Number: 42
Word: I2
Iron Ossetic: mɜn- {мæн-}  2 
Digor Ossetic: mɜn- {мæн-}  2 
Yaghnobi:
Parachi: mon {mon}  2 
Avestan: ma- {ma-}  2 
Number: 43
Word: kill
Iron Ossetic: mar- {мар-}  1 
Digor Ossetic: mar- {мар-}  1 
Yaghnobi: tuχoːy- {tŭxóy-}  2 
Parachi: meːr- {mēr-} / mɒːnt- {månt-}  1 
Avestan: ǯan- {jan-}  3 
Number: 44
Word: knee
Iron Ossetic: wɜrag {уæраг-}  1 
Digor Ossetic: wɜrag {уæраг-}  1 
Yaghnobi: zonk {zonk}  2 
Parachi: zɒːnˈuː {zånu}  -1 
Avestan: žnu- {žnu-} / xšnu- {xšnu-} / šnu- {šnu-}  2 
Number: 45
Word: know
Iron Ossetic: žon- {зон-} ~ žǝ-d {зыд-}  1 
Digor Ossetic: zon- {зон-} ~ zun-d {зунд-}  1 
Yaghnobi: ʁiriːv- {γirív-}  2 
Parachi: χabˈar bi- {xabar bi-}  -1 
Avestan: wid- {vid-} / wayd- {vaēd-}  3 
Number: 46
Word: leaf
Iron Ossetic: šǝf {сыф}  1 
Digor Ossetic: tʼaffɜ {тъаффæ}  2 
Yaghnobi: barg {barg}  -1 
Parachi: poːn {pōn}  3 
Avestan: wark-a- {varǝka-}  4 
Number: 47
Word: lie
Iron Ossetic: χʷǝšš- {хуысс-} ~ χʷǝšš-ǝd- {хуыссыд-}  1 
Digor Ossetic: χuss- {хусс-} ~ χus-t- {хуст-}  1 
Yaghnobi: nipiːd- {nĕpíd-}  2 
Parachi: rhiːz- {rʽiz-}  3 
Avestan: say- {saē-} / {say-}  4 
Number: 48
Word: liver
Iron Ossetic: igɜr {игæр}  1 
Digor Ossetic: yegɜr {егæр}  1 
Yaghnobi: ǯigˈar {jĭgár}  -1 
Parachi: ǯegˈar {ǰegar}  -1 
Avestan: yaːk-ar- {yākarǝ-}  1 
Number: 48
Word: liver
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi: šipˈuːrda {šĭpórda} {šiprda}  2 
Parachi:
Avestan:
Number: 49
Word: long
Iron Ossetic: darʁ {даргъ}  1 
Digor Ossetic: darʁ {даргъ}  1 
Yaghnobi: van {van}  2 
Parachi: biːšʈ {bišṭ}  3 
Avestan: darg-a- {darǝga-} / darγa- {darǝγa-}  1 
Number: 50
Word: louse
Iron Ossetic: šǝšt {сыст}  1 
Digor Ossetic: šistɜ {систæ}  1 
Yaghnobi: šipˈuš {špŭ́š}  1 
Parachi: espˈo {espó}  1 
Avestan:
Number: 51
Word: man
Iron Ossetic: lɜg {лæг}  -1 
Digor Ossetic: lɜg {лæг}  -1 
Yaghnobi: mˈoːrtiː {mórti}  1 
Parachi: meːɽ {mēṛ}  1 
Avestan: nar- {nar-}  2 
Number: 52
Word: many
Iron Ossetic: birɜ {бирæ}  1 
Digor Ossetic: berɜ {берæ}  1 
Yaghnobi: bisiyˈoːr {bĭsĭyór}  -1 
Parachi: ʁolˈuː {γolú}  -1 
Avestan: par-u- {pouru-}  2 
Number: 53
Word: meat
Iron Ossetic: ziza {дзидза}  1 
Digor Ossetic: fid {фид}  2 
Yaghnobi: yˈoːt-a {yóta}  3 
Parachi: ʁuːš {γuš}  -1 
Avestan: gaw- {gav-}  4 
Number: 54
Word: moon
Iron Ossetic: mɜy {мæй}  1 
Digor Ossetic: mɜyɜ {мæйæ}  1 
Yaghnobi: mahtˈoːp {mahtóp}  -1 
Parachi: mahˈoːk {mahōk}  1 
Avestan: maːh- {mā̊ŋh-}  1 
Number: 55
Word: mountain
Iron Ossetic: kʼɜzɜχ {къæдзæх}  1 
Digor Ossetic: kʼɜʒɜχ {къæдзæх}  1 
Yaghnobi: ʁar {γar}  2 
Parachi: dhɒːr {dʽår}  -1 
Avestan: gar-i- {gairi-}  2 
Number: 56
Word: mouth
Iron Ossetic: zǝχ {дзых}  1 
Digor Ossetic: ʒuχ {дзух} ~ cʼuχ {цъух}  1 
Yaghnobi: raχ {rax}  2 
Parachi: šoɳɖ {šoṇḍ}  -1 
Avestan: aːh-an- {ā̊ŋhan-}  3 
Number: 57
Word: name
Iron Ossetic: nom {ном}  1 
Digor Ossetic: nom {ном}  1 
Yaghnobi: noːm {nom}  1 
Parachi: nɒːm {nåm}  1 
Avestan: naːm-an- {nąman-}  1 
Number: 58
Word: neck
Iron Ossetic: bɜržɜy {бæрзæй}  1 
Digor Ossetic: bɜrzɜy {бæрзæй}  1 
Yaghnobi: kˈam-a {káma}  2 
Parachi: maɳɖˈa {manḍá}  -1 
Avestan: man-aw-θri- {manaoθri-}  3 
Number: 59
Word: new
Iron Ossetic: nɜwɜg {нæуæг} ~ nog {ног}  1 
Digor Ossetic: nɜwɜg {нæуæг}  1 
Yaghnobi: nˈav-a {náva}  1 
Parachi: nˈow {now}  1 
Avestan: naw-a- {nava-}  1 
Number: 60
Word: night
Iron Ossetic: ɜχšɜv {æхсæв}  1 
Digor Ossetic: ɜχsɜvɜ {æхсæвæ}  1 
Yaghnobi: χišˈap {xišap}  1 
Parachi: χawˈɒːn {xawån}  1 
Avestan: xšap- {xšap-}  1 
Number: 60
Word: night
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi: weˈɒːr {weǻr}  -1 
Avestan:
Number: 61
Word: nose
Iron Ossetic: fǝnz {фындз}  1 
Digor Ossetic: fiy {фий}  1 
Yaghnobi: nays {nays}  2 
Parachi: neːšʈ {nēšṭ}  2 
Avestan: naːh- {nā̊ŋh-}  2 
Number: 61
Word: nose
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi:
Avestan: wayn-aː- {vaēnā-}  3 
Number: 62
Word: not
Iron Ossetic: nɜ {нæ}  1 
Digor Ossetic: nɜ {нæ}  1 
Yaghnobi: na- {na-}  1 
Parachi: na- {na-}  1 
Avestan: na-yt {nōit̰}  1 
Number: 63
Word: one
Iron Ossetic: iw {иу}  1 
Digor Ossetic: yew {еу}  1 
Yaghnobi: iː {i}  1 
Parachi: žuː {žu}  1 
Avestan: ay-wa {aēuua-}  1 
Number: 64
Word: person
Iron Ossetic: adɜym-ag {адæймаг}  -1 
Digor Ossetic: adɜym-ag {адæймаг}  -1 
Yaghnobi: oːdˈam {odám}  -1 
Parachi: mɒːnˈeš {måneš}  -1 
Avestan: maš-ya- {mašiia-}  1 
Number: 65
Word: rain
Iron Ossetic: kʼɜvda {къæвда}  1 
Digor Ossetic: kʼɜvda {къæвда}  1 
Yaghnobi: boːrˈoːn {borón}  -1 
Parachi: ʁɒːr {γår}  2 
Avestan: waːr- {vār-}  2 
Number: 66
Word: red
Iron Ossetic: šǝrχ {сырх}  1 
Digor Ossetic: surχ {сурх}  1 
Yaghnobi: suːrχ {surx}  -1 
Parachi: sork {sork} / sˈorkoː {sórkō}  1 
Avestan: rauδi-ta- {raoiδita-}  2 
Number: 67
Word: road
Iron Ossetic: fɜnd-ag {фæндаг}  1 
Digor Ossetic: fɜnd-ag {фæндаг}  1 
Yaghnobi: roːt {rot}  2 
Parachi: panˈɒːn {panån}  1 
Avestan: paθ- {paθ-} / paθ-aː- {paθā-} / pant-i- {pant-i-}  1 
Number: 68
Word: root
Iron Ossetic: widag {уидаг}  1 
Digor Ossetic: wedagɜ {уедагæ} ~ yedagɜ {едагæ}  1 
Yaghnobi: rˈiːš-a {ríša}  2 
Parachi: ʁiːχ {γīx}  1 
Avestan: warš-a=ǯi- {varǝša.ji-}  2 
Number: 69
Word: round
Iron Ossetic: tǝmbǝl {тымбыл}  1 
Digor Ossetic: tumbul {тумбул}  1 
Yaghnobi: lˈuːnd-a {lúnda}  -1 
Parachi:
Avestan: skar-na- {skarǝna-}  3 
Number: 69
Word: round
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi: ʁˈiːl-a {γī́la}  2 
Parachi:
Avestan: zgr̩-sna- {zgǝrǝsna-}  4 
Number: 70
Word: sand
Iron Ossetic: žmiš {змис}  1 
Digor Ossetic: ɜzmensɜ {æзменсæ} ~ zmensɜ {зменсæ}  1 
Yaghnobi: qum {qum}  -1 
Parachi: seʁˈa {seˈγa}  -1 
Avestan:
Number: 70
Word: sand
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi: reːg {reg}  -1 
Parachi: riːg {rīg}  -1 
Avestan:
Number: 71
Word: say
Iron Ossetic: žɜʁ- {зæгъ-} ~ žaʁ-d- {загъд-}  1 
Digor Ossetic: zɜʁ- {зæгъ-} ~ zaʁ-d- {загъд-}  1 
Yaghnobi: woːv- {wou̯-}  2 
Parachi: ǯaɽ- {ǰaṛ-} / ǯaɽiː- {ǰaṛiː-}  3 
Avestan: mraw- {mrav-}  4 
Number: 71
Word: say
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi:
Avestan: wak- {vak-} / wač- {vač-} / wa-wc- {vaoc-}  5 
Number: 72
Word: see
Iron Ossetic: wǝn- {уын-} ~ wǝ-d- {уыд-}  1 
Digor Ossetic: win- {уин}  1 
Yaghnobi: weːn- {wẹn-}  1 
Parachi: bhoč- {bʽoč-}  -1 
Avestan: wayn- {vaēn-}  1 
Number: 72
Word: see
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi: dhor- {dʽor-}  2 
Avestan: dars- {darǝs-}  2 
Number: 73
Word: seed
Iron Ossetic: mǝkː-ag {мыггаг}  1 
Digor Ossetic: mukː-ag {муггаг}  1 
Yaghnobi: taχm {taxm}  2 
Parachi: phoːɽ {pʽōṛ}  -1 
Avestan: tawx-man- {taoxman-}  2 
Number: 74
Word: sit
Iron Ossetic: bad- {бад-}  1 
Digor Ossetic: bad- {бад-}  1 
Yaghnobi: niːd- {nid-}  1 
Parachi: nhiːn {nʽin-} / nhašʈ- {nʽašṭ-}/ nhoːšʈ- {nʽōšṭ}  1 
Avestan: aːh- {ā̊ŋh-} / aːs- {ās-}  2 
Number: 75
Word: skin
Iron Ossetic: sarm {царм}  1 
Digor Ossetic: car {цар}  1 
Yaghnobi: puːst {pust}  2 
Parachi: puːst {pust}  -1 
Avestan: suːr-i- {sūri-}  3 
Number: 76
Word: sleep
Iron Ossetic: fǝn-ɜy kɜn- {фынæй кæн-}  1 
Digor Ossetic: fun-ɜy kɜn- {фунæй кæн-}  1 
Yaghnobi: ufs- {ŭfs-}  1 
Parachi: χˈοːm kan- {xōm kan-}  1 
Avestan: hʷap- {xap-}  1 
Number: 77
Word: small
Iron Ossetic: čǝšǝl {чысыл}  1 
Digor Ossetic: mingi {минги} ~ minkʼi {минкъи}  2 
Yaghnobi: maydˈ-a {maydá}  -1 
Parachi: čiːnˈoː {činṓ}  -1 
Avestan: kas-u- {kasu-}  3 
Number: 77
Word: small
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi: rˈiːza {riza}  -1 
Avestan:
Number: 78
Word: smoke
Iron Ossetic: fɜždɜg {фæздæг}  1 
Digor Ossetic: fɜzdɜg {фæздæг}  1 
Yaghnobi: payst {payst}  1 
Parachi: dhiː {dʽi}  2 
Avestan:
Number: 79
Word: stand
Iron Ossetic: lɜww- {лæуу-}  1 
Digor Ossetic: lɜww- {лæуу-}  1 
Yaghnobi: uːšt- {ušt-}  2 
Parachi: papˈɒː bi- {papǻ bi-}  3 
Avestan: staː- {stā-} / šta- {šta-}  2 
Number: 80
Word: star
Iron Ossetic: štʼalǝ {стъалы}  1 
Digor Ossetic: ɜstʼalu {æстъалу}  1 
Yaghnobi: sitˈoːr-a {sĭtóra}  1 
Parachi: estˈeːč {estḗč}  1 
Avestan: star- {star-}  1 
Number: 81
Word: stone
Iron Ossetic: dur {дур}  1 
Digor Ossetic: dor {дор}  1 
Yaghnobi: sank {sañk}  2 
Parachi: giːr {gīr}  3 
Avestan: as-man- {asman-} / as-an- {asan-}  2 
Number: 81
Word: stone
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi:
Avestan: zar-š-twa- {zarštuua-}  4 
Number: 82
Word: sun
Iron Ossetic: χur {хур}  1 
Digor Ossetic: χor {хор}  1 
Yaghnobi: χüːyr {xʉ̄r}  1 
Parachi: ruːč {ruč}  2 
Avestan: hwar- {hvar-} / hwan- {hvan-}  1 
Number: 83
Word: swim
Iron Ossetic: lenk kɜn- {ленк кæн-}  1 
Digor Ossetic: nakɜ kɜn- {накæ кæн-}  2 
Yaghnobi: quloːčˈak deːh- {qulōčák déh-}  3 
Parachi: awˈbɒːziː kan- {auˈbâzī kan-}  -1 
Avestan: fraw- {frav-}  4 
Number: 84
Word: tail
Iron Ossetic: kʼɜzil {къæдзил}  1 
Digor Ossetic: kʼɜǯelɜ {къæдзелæ}  1 
Yaghnobi: düːym {dʉ̄m}  2 
Parachi: domb {domb}  2 
Avestan: dum-a- {duma-} / duːm-a- {duma-}  2 
Number: 84
Word: tail
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi: daʁˈond {daγónd}  3 
Avestan:
Number: 85
Word: that
Iron Ossetic: wǝy {уый} ~ wǝ-sǝ {уы-цы}  1 
Digor Ossetic: ye {е} ~ ye-či {еци}  2 
Yaghnobi: aχ {ax}  3 
Parachi: οː {ō}  1 
Avestan: aw-a- {ava-}  1 
Number: 85
Word: that
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi: ˈawi {áwẹ̆}  1 
Parachi:
Avestan:
Number: 86
Word: this
Iron Ossetic: a {а} ~ ay {ай} ~ a-sǝ {ацы}  1 
Digor Ossetic: a {а} ~ ay {ай} ~ a-či {аци}  1 
Yaghnobi: iːš {iš} ~ iːt {it}  2 
Parachi: eː {ē}  1 
Avestan: a- {a-}  1 
Number: 86
Word: this
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi:
Avestan: i- {i-}  2 
Number: 86
Word: this
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi:
Avestan: an-a- {ana-}  3 
Number: 87
Word: thou1
Iron Ossetic: dǝ {ды} ~ dɜw- {дæу-}  1 
Digor Ossetic: du {ду} ~ dɜw- {дæу-}  1 
Yaghnobi: tu {tu} ~ taw {tau̯}  1 
Parachi: toː {tō}  1 
Avestan: tw-am {tuuǝ̄m} / tuː-m {tūm}  1 
Number: 88
Word: tongue
Iron Ossetic: ɜvžag {æвзаг}  1 
Digor Ossetic: ɜvzag {æвзаг}  1 
Yaghnobi: zivˈoːk {zivók}  1 
Parachi: bɒːn {bån}  1 
Avestan: hiz-uː- {hizū-}  1 
Number: 89
Word: tooth
Iron Ossetic: dɜndag {дæндаг}  1 
Digor Ossetic: dɜndag {дæндаг}  1 
Yaghnobi: dˈindak {dĭ́ndak}  1 
Parachi: danˈɒːn {danǻn}  1 
Avestan: dant-an- {dantan-} / daːt-aː- {dātā-}  1 
Number: 90
Word: tree
Iron Ossetic: bɜlaš {бæлас}  1 
Digor Ossetic: bɜlasɜ {бæласæ}  1 
Yaghnobi: dirˈaχt {diráxt}  -1 
Parachi: bhiːn {bʽin}  2 
Avestan: wan-aː- {vanā-}  3 
Number: 91
Word: two
Iron Ossetic: dǝwwɜ {дыууæ}  1 
Digor Ossetic: duwwɜ {дууæ}  1 
Yaghnobi: düː {d}  1 
Parachi: diː {di}  1 
Avestan: dwa- {dva-}  1 
Number: 92
Word: walk (go)
Iron Ossetic: sɜw- {цæу-} ~ sǝ-d- {цыд-}  1 
Digor Ossetic: cɜw- {цæу-} ~ cu-d- {цуд-}  1 
Yaghnobi: šaw- {šaw-}  1 
Parachi: par- {par-}  2 
Avestan: i- {i-} / ay- {ay-}  3 
Number: 92
Word: walk (go)
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi: čhiː- {čʽi-}  1 
Avestan:
Number: 93
Word: warm (hot)
Iron Ossetic: qarm {хъарм}  1 
Digor Ossetic: ʁar {гъар}  1 
Yaghnobi: šiːragˈarm {širagárm}  -1 
Parachi: tapˈoː {taˈpō}  2 
Avestan: gar-ma- {garǝma-}  1 
Number: 94
Word: water
Iron Ossetic: don {дон}  1 
Digor Ossetic: don {дон}  1 
Yaghnobi: oːp {op}  2 
Parachi: ɒːw {åw}  2 
Avestan: aːp- {āp-} / ap- {ap-}  2 
Number: 95
Word: we
Iron Ossetic: maχ {мах}  1 
Digor Ossetic: maχ {мах}  1 
Yaghnobi: moːχ {mox}  1 
Parachi: mɒː {må}  1 
Avestan: way-am {vaēm}  2 
Number: 95
Word: we
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi:
Avestan: ahm-a- {ahma-}  1 
Number: 96
Word: what
Iron Ossetic: sǝ {цы}  1 
Digor Ossetic: či {ци}  1 
Yaghnobi: čoː {čo}  1 
Parachi: če {če}  1 
Avestan: ka-t {kat̰} / či-t {cit̰}  1 
Number: 97
Word: white
Iron Ossetic: urš {урс}  1 
Digor Ossetic: wors {уорс}  1 
Yaghnobi: safˈeːd {safẹ+d}  -1 
Parachi: čhˈačoː {čʽáčō}  -1 
Avestan: spay-ta- {spaēta-}  2 
Number: 98
Word: who
Iron Ossetic: či {чи}  1 
Digor Ossetic: ka {ка}  1 
Yaghnobi: kaχ {kax}  1 
Parachi: ka {ka}  1 
Avestan: ka- {ka-}  1 
Number: 99
Word: woman
Iron Ossetic: uš {ус}  1 
Digor Ossetic: wosɜ {уосæ}  1 
Yaghnobi: zaʕˈiːf {za’íf}  -1 
Parachi: zaˈiːf {zaíf}  -1 
Avestan: naːr-iː- {nāirī-}  3 
Number: 99
Word: woman
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi: ˈiːnč-ak {ínčak}  2 
Parachi:
Avestan:
Number: 100
Word: yellow
Iron Ossetic: bur {бур}  1 
Digor Ossetic: bor {бор}  1 
Yaghnobi: zard {zard}  -1 
Parachi: zˈiːtoː {ˈzītō}  2 
Avestan: zar-i- {zairi-}  2 
Number: 101
Word: far
Iron Ossetic: dard {дард}  1 
Digor Ossetic: idard {идард}  1 
Yaghnobi: düːyr {dʉ̄r}  2 
Parachi: dorˈiːn {dorin}  2 
Avestan: duːr-ay- {dūraē-}  2 
Number: 102
Word: heavy
Iron Ossetic: wɜžžaw {уæззау}  1 
Digor Ossetic: wɜzzaw {уæззау}  1 
Yaghnobi: wazmˈiːn {wazmín}  -1 
Parachi: gerˈɒːn {gerån}  -1 
Avestan: gar-u- {gouru-} #  3 
Number: 102
Word: heavy
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi: bheˈɒːn {bʽeån}  2 
Avestan:
Number: 103
Word: near
Iron Ossetic: χɜštɜg {хæстæг}  1 
Digor Ossetic: χɜstɜg {хæстæг}  1 
Yaghnobi: qarˈiːb {qaríb}  -1 
Parachi: nazdˈiːk {nazdik}  -1 
Avestan: asn-ay- {asne}  2 
Number: 104
Word: salt
Iron Ossetic: sɜχχ {цæхх}  1 
Digor Ossetic: cɜnχɜ {цæнхæ}  1 
Yaghnobi: namˈak {namák}  -1 
Parachi: namˈɒː {namǻ}  2 
Avestan: namaδ-ka- {nǝmaδka-} #  2 
Number: 105
Word: short
Iron Ossetic: sǝbǝr {цыбыр}  1 
Digor Ossetic: cubur {цубур}  1 
Yaghnobi: kuːtˈah- {kūtá(h)-}  -1 
Parachi: ʁˈanoːk {γánōk}  2 
Avestan:
Number: 106
Word: snake
Iron Ossetic: kalm {калм}  1 
Digor Ossetic: kalm {калм}  1 
Yaghnobi: moːr {mor}  -1 
Parachi: kerm {kerm}  -1 
Avestan: až-i- {aži-}  2 
Number: 107
Word: thin
Iron Ossetic: tɜn-ɜg {тæнæг}  1 
Digor Ossetic: tɜn-ɜg {тæнæг}  1 
Yaghnobi: tunˈuk {tŭnŭ́k}  -1 
Parachi: mahˈiːn {mahin}  -1 
Avestan:
Number: 108
Word: wind
Iron Ossetic: dǝm-gɜ {дымгæ}  1 
Digor Ossetic: dun-gɜ {дунгæ}  1 
Yaghnobi: woːt {wot}  2 
Parachi: ʁɒː {γâ}  2 
Avestan: waː-ta- {vāta-}  2 
Number: 108
Word: wind
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi: šamˈoːl {šamól}  -1 
Parachi: šamˈɒːl {šamål}  -1 
Avestan:
Number: 109
Word: worm
Iron Ossetic: wallon {уаллон}  1 
Digor Ossetic: zolkʼɜ {золкъæ}  2 
Yaghnobi: kirm {kĭrm}  3 
Parachi: kerm {kerm}  -1 
Avestan: kr̩m-a- {kǝrǝma-} #  3 
Number: 109
Word: worm
Iron Ossetic:
Digor Ossetic:
Yaghnobi:
Parachi: kawɒːrˈoːk {kawåṛṓk}  4 
Avestan:
Number: 110
Word: year
Iron Ossetic: až {аз}  1 
Digor Ossetic: anz {анз}  1 
Yaghnobi: soːl {sol}  -1 
Parachi: saɽ {saṛ}  2 
Avestan: yaːr- {yār-}  3 
irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,irn-word,irn-osi,irn-osd,irn-ygn,irn-prc,irn-ave,
Total of 146 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
42418659475
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov