Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Zhuang-Tai 100-wordlists :

Search within this database
Total of 141 record 8 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Forward: 1
\data\thai\zht
Word:
Saek: 20
Cao Ban Tai: 20
Inh: 20
Debao: 20
Daxin: 20
Longzhou: 20
Wenma: 20
Yanshan: 20
Lao Cai Tai: 20
Fengshan: 20
Qiubei: 20
Qinzhou: 20
Lianshan: 20
Liujiang: 20
Donglan: 20
Douan: 20
Pingguo: 20
Tiandong: 20
Lao: 20
Menglian: 20
Yuanyang: 20
Maguan: 20
Luchun: 20
Yuanjiang: 20
Jinping: 20
Thai Trang: 20
Hua Bin Tay: 20
Thai Den: 20
Nghe An: 20
Written Thai: 12
Bangkok: 20
Korat: 20
Songkhla: 20
Chiangmai: 20
Banna: 20
Khuen: 20
Jinghong: 20
Wuding: 20
Jinsha: 20
Taunggyi: 20
Hsipaw: 20
Dehong: 20
Mangshi: 20
Aiton: 20
Word: all
Saek: thɨŋ.55 sin.21
Cao Ban Tai: mɔ:i.4
Inh: mɔi.4
Debao: mo.4
Daxin: mo:i.3
Longzhou: so.3 mi.2
Wenma: gi.6
Yanshan: (kɔ:n.2) wu.4
Lao Cai Tai: taŋ.1 tɔ.2
Fengshan: šai.2
Qiubei: pǝu.4 ta:ŋ.5
Qinzhou: ma:i.4
Lianshan: mui.4
Liujiang: ʔit.7
Donglan: ʔit.7
Douan: mo:i.6
Pingguo: mo:i.4
Tiandong: ʔa.4 pu.4
Menglian: kɔ.4
Yuanyang: ko.2
Maguan: nɨŋ.1'
Luchun: ko.2
Yuanjiang: kǝ.4
Jinping: kɔ.4
Thai Trang: mɔ:i.6 ʔan.1
Written Thai: daŋ.C hmɔʔd
Bangkok: thaŋ.4 mot.2
Korat: thaŋ.4 mot.5
Songkhla: thaŋ.4 phe.3
Chiangmai: tɨŋ.2 mot.6
Banna: taŋ.2 pɨk.7
Khuen: taŋ.1 mɔt.1
Jinghong: kɔ.4
Wuding: ko.3
Jinsha: tǝ.4 mǝŋ.2
Taunggyi: ta:ŋ.1 mot.1
Hsipaw: taŋ.1 mot.1
Dehong: taŋ.2 mɛn.4
Mangshi: mɛn.4
Aiton: cɔt.1
Word: all
Dehong: taŋ.2 mɛn.4
Word: ashes
Saek: thaw.53
Cao Ban Tai: dǝu.1
Inh: cau.2
Debao: tau.6
Daxin: sau.6
Longzhou: piau.6
Wenma: tau.6
Yanshan: tau.6
Lao Cai Tai: tau.2
Fengshan: tau.6
Qiubei: tau.6
Qinzhou: tau.6
Lianshan: tau.6
Liujiang: tau.6
Donglan: tau.6
Douan: tau.6
Pingguo: tau.6
Tiandong: tau.6
Lao: khi:.5 thaw.3
Menglian: tâu.6
Yuanyang: tau.3
Maguan: tau.6
Luchun: tau.4
Yuanjiang: tau.6
Jinping: tau.6
Thai Trang: tau.1
Hua Bin Tay: tau.3
Thai Den: ta:u.5
Nghe An: ta:u.5
Written Thai: khi:.C thaw.C
Bangkok: khi.3 thau.3
Korat: khi.4 thau.4
Songkhla: khi.5 tha:u.5
Chiangmai: khi.5 tau.5
Banna: tau.6
Khuen: khi.6 tau.4
Jinghong: tau.6
Wuding: tâu.6
Jinsha: tau.6
Taunggyi: xi.4 tau.4
Hsipaw: tau.4
Dehong: tau.6 fai.2
Mangshi: tau.6
Aiton: tau.2
Word: bark
Saek: pla:k.33 maj.33
Cao Ban Tai: pjɨǝk.1
Inh: pɔ.3 mai.4
Longzhou: naŋ.1 maiʔ.4
Lao Cai Tai: na:ŋ.2 mai.5
Fengshan: naŋ.1 fai.4
Lao: plɨak.5 mai.4
Thai Trang: naŋ.1
Hua Bin Tay: naŋ.1
Thai Den: naŋ.1
Nghe An: naŋ.1
Written Thai: plɨak
Bangkok: plɨak.2
Korat: pɨak.3
Songkhla: pɨak.4
Chiangmai: pɨak.3
Banna: naŋ.1 mai.4
Khuen: pǝ:k.2 mai.5
Jinsha: naŋ.1 mai.4
Taunggyi: pǝ:k.2 mai.5
Hsipaw: pǝ:k.2 mai.5
Dehong: pǝk.9 mai.4
Word: belly
Saek: phuŋ.55
Cao Ban Tai: mok.5
Inh: tɔ:ŋ.4
Debao: to:ŋ.4
Daxin: tho:ŋ.3
Longzhou: muk.7
Wenma: duŋ.4
Yanshan: tɔ:ŋ.4
Lao Cai Tai: tuŋ.5
Fengshan: tuŋ.4
Qiubei: toŋ.4
Qinzhou: tuŋ.4
Lianshan: tuŋ.4
Liujiang: tuŋ.4
Donglan: tuŋ.4
Douan: tuŋ.4
Pingguo: tuŋ.4
Tiandong: tuŋ.4
Lao: thɔ:ŋ.4
Menglian: tɔŋ.4
Yuanyang: tɔŋ.4
Maguan: tɔŋ.4
Luchun: toŋ.4
Yuanjiang: tɔŋ.4
Jinping: tɔŋ.4
Thai Trang: pum.1
Hua Bin Tay: pun.1
Thai Den: pum.5
Nghe An: pu:n.1
Written Thai: buŋ.A
Bangkok: phuŋ.1
Korat: thɔ:ŋ.4
Songkhla: phuŋ.3
Chiangmai: khi.5 pum.1
Banna: pum.1
Khuen: na.6 tɔŋ.5
Jinghong: tɔŋ.4
Wuding: tɔŋ.4
Jinsha: naŋ.1 tuaŋ.5
Taunggyi: khi.4 pum.3
Hsipaw: pum.3
Dehong: lǝ.4 ha:u.2 pum
Mangshi: tɔŋ.4
Aiton: pum.2
Word: belly
Maguan: pum.1
Written Thai: dɔ:ŋ.C
Bangkok: thɔ:ŋ.4
Khuen: pum.3
Word: big
Saek: bɨk.55
Cao Ban Tai: ka:i.5
Inh: ka:i.5
Debao: lu:ŋ.1
Daxin: lu:ŋ.1
Longzhou: lu:ŋ.1
Wenma: du.4
Yanshan: tɨ.4
Lao Cai Tai: la:u.5
Fengshan: la:u.4
Qiubei: la:u.4
Qinzhou: mü:k.7, mu:k.7
Lianshan: puk.7
Liujiang: bɨk.7
Donglan: la:u.4
Douan: bɨk.7
Pingguo: huŋ.1
Tiandong: huŋ.1
Lao: ńai.3
Menglian: jâ.5
Yuanyang: luŋ.1
Maguan: loŋ.1
Luchun: loŋ.1
Yuanjiang: ke.5
Jinping: loŋ.1
Thai Trang: lo:ŋ.1
Hua Bin Tay: tǝp.4
Thai Den: tǝp.5
Nghe An: tǝp.1
Written Thai: hńaɨ.B
Bangkok: jai.2
Korat: jai.3
Songkhla: tǝ:p.9
Chiangmai: ńai.3
Banna: jai.5
Khuen: lo:ŋ.4
Jinghong: jai.5
Wuding: loŋ.1
Jinsha: xǝ.4
Taunggyi: jaɨ.2
Hsipaw: jaɨ.2
Dehong: jaɨ.5
Mangshi: jaɨ.5
Aiton: jaɨ.1, ńaɨ.1
Word: big
Qiubei: bǝk.7
Douan: la:u.4
Tiandong: la:u.4
Menglian: loŋ.1
Luchun: zai.5
Yuanjiang: luŋ.1
Jinghong: loŋ.1
Wuding: xɨ.4
Mangshi: loŋ.1
Word: bird
Saek: nɔk.33
Cao Ban Tai: nok.4
Inh: nɔ:k.4
Debao: nɔ:k.8
Daxin: no:k.8
Longzhou: nuk.8
Wenma: na.2
Yanshan: nɔk.8
Lao Cai Tai: δɔ:k.1
Fengshan: lɔk.2
Qiubei: ɵɔk.8
Qinzhou: nuk.10
Lianshan: jok.8
Liujiang: hjok.8
Donglan: lok.8
Douan: rok.8
Pingguo: rok.8
Tiandong: lok.8
Lao: nok.7
Menglian: nok.8
Yuanyang: nuk.10
Maguan: nok.8
Luchun: nǝu.4
Yuanjiang: nou.4
Jinping: nok.8
Thai Trang: no:k.4
Hua Bin Tay: nok.4
Thai Den: no:k.4
Nghe An: no:k.4
Written Thai: nɔk
Bangkok: nok.4
Korat: nok.4
Songkhla: nɔk.4
Chiangmai: nok.6
Banna: nok.8
Khuen: nɔk.5
Jinghong: nok.8
Wuding: noŋ.8
Jinsha: loŋ.4
Taunggyi: nuk.3
Hsipaw: nok.5
Dehong: lok.8
Mangshi: lok.8
Aiton: nuk.3
Word: bite
Saek: ɣap.33
Cao Ban Tai: khop.5
Inh: khɔ:p.3
Debao: khɔ:p.7
Daxin: kho:p.7
Longzhou: kat.7
Wenma: khɛ.3
Yanshan: khap.7
Lao Cai Tai: hap.5
Fengshan: hap.2
Qiubei: ɣa:p.8
Qinzhou: hap.8
Lianshan: kat.7
Liujiang: hap.8
Donglan: hap.8
Douan: hap.8
Pingguo: hap.8
Tiandong: hap.8
Lao: kat.6
Menglian: kât.7
Yuanyang: kat.7
Maguan: kat.7
Luchun: ka.2
Yuanjiang: kiu.4
Jinping: kat.8
Thai Trang: khop.5
Hua Bin Tay: khom.6
Thai Den: kho:p.4
Nghe An: kho:p.4
Written Thai: kaʔd
Bangkok: kat.2
Korat: kat.5
Songkhla: khɔp.8
Chiangmai: khop.7
Banna: xop.7
Khuen: khɔp.1
Jinghong: xat.7
Wuding: kat.7
Jinsha: kǝt.5
Taunggyi: khop.1
Hsipaw: khop.1
Dehong: ka:p.8
Mangshi: kat.7
Aiton: ka:p.3
Word: black
Saek: ram.23
Cao Ban Tai: dʔam.3
Inh: dam.1
Debao: dam.2
Daxin: dam.1
Longzhou: ʔdam.1
Wenma: dã.1
Yanshan: dam.1
Lao Cai Tai: fɔ:n.5
Fengshan: fo:n.4
Qiubei: mei.3
Qinzhou: nam.1
Lianshan: lam.1
Liujiang: nam.1
Donglan: fo:n.4
Douan: nam.1
Pingguo: dam.1
Tiandong: dam.1
Lao: si.7 dam.2
Menglian: lâm.6
Yuanyang: lam.1'
Maguan: dam.1'
Luchun: lɛ.2
Yuanjiang: lam.1
Jinping: lam.1
Thai Trang: dam.1
Hua Bin Tay: lam.1
Thai Den: dam.5
Nghe An: lam.1
Written Thai: ʔdam.A
Bangkok: dam.1
Korat: dam.1
Songkhla: dam.2
Chiangmai: dam.2
Banna: kam.5
Khuen: lam.1
Jinghong: dam.1
Wuding: lân.1
Jinsha: lɛan.6
Taunggyi: lam.3
Hsipaw: lam.3
Dehong: lam.6
Mangshi: lam.6
Aiton: nak.3
Word: blood
Saek: luat.53
Cao Ban Tai: lɨǝt.1
Inh: lɨǝt.4
Debao: lu:t.1
Daxin: lɨ:t.10
Longzhou: lɨ:t.8
Wenma: luɛ.6
Yanshan: lɨt.10
Lao Cai Tai: lɨǝt.4
Fengshan: lɨat.6
Qiubei: lut.8
Qinzhou: lü:t.10
Lianshan: lä:t.8
Liujiang: lɨ:t.10
Donglan: lɨ:t.8
Douan: lɨ:t.10
Pingguo: lɨǝt.8
Tiandong: liat.10
Lao: lɨat.4
Menglian: lǝt.10
Yuanyang: lǝt.8
Maguan: lɨt.10
Luchun: lǝ.2
Yuanjiang: ljɨt.10
Jinping: lǝt.8
Thai Trang: lǝ:t.4
Hua Bin Tay: lɨǝt.4
Thai Den: lɨǝt.5
Nghe An: lɨǝt.5
Written Thai: lɨaʔd
Bangkok: lɨat.3
Korat: lɨat.4
Songkhla: lɨat.4
Chiangmai: lɨat.4
Banna: lǝt.8
Khuen: lǝ:t.4
Jinghong: lǝt.8
Wuding: lǝt.8
Jinsha: liet.5
Taunggyi: lǝ:t.4
Hsipaw: lǝ:t.4
Dehong: lǝt.8
Mangshi: lǝt.8
Aiton: lǝt.3
Word: bone
Saek: khok.53 rɔ:k.33
Cao Ban Tai: dʔu:k.1
Inh: du:k.3
Debao: do:k.10
Daxin: duk.10
Longzhou: ʔduk.7
Wenma: da.5
Yanshan: duk.7
Lao Cai Tai: duk.5
Fengshan: ʔdo:k.6
Qiubei: duǝ.5
Qinzhou: no:k.7
Lianshan: lo:k.9
Liujiang: do:k.9
Donglan: do:k.8
Douan: do:k.9
Pingguo: do:k.9
Tiandong: do:k.9
Lao: ka.7 du:k.4
Menglian: luk.9
Yuanyang: luk.9
Maguan: dok.9
Luchun: hu.1 lǝu.5
Yuanjiang: lou.5
Jinping: lup.9
Thai Trang: dup.5
Hua Bin Tay: luk.4
Thai Den: lu:k.5
Nghe An: lu:k.6
Written Thai: krɔʔ ʔdu:k
Bangkok: kra.2-du:k.2
Korat: ka.5 du:k.3
Songkhla: du:k.4
Chiangmai: ka.7 du:k.3
Banna: duk.9
Khuen: lu:k.2
Jinghong: duk.9
Wuding: luk.9
Jinsha: ho.1 luk.4
Taunggyi: lup.2
Hsipaw: lu:p.2
Dehong: luk.7
Mangshi: luk.7
Aiton: nuk.1, duk.1
Word: breast
Saek: cu.21
Cao Ban Tai: nom.3
Inh: ni:n.3
Debao: nin.5
Daxin: num.2
Longzhou: num.2
Wenma: mâ.1
Yanshan: ʔu.3
Lao Cai Tai: nɛ:n.5
Fengshan: nu.5
Qiubei: pe.6
Qinzhou: ni.3
Lianshan: ci.3
Liujiang: ci.4
Donglan: ʔne.5
Douan: çi.3
Pingguo: çi.3
Tiandong: çia.3, će.3
Lao: nom.5
Menglian: tâu.3 ʔu.4
Yuanyang: ʔu.3
Maguan: ʔu.3
Luchun: ʔo.2 ʔo.2
Yuanjiang: cu.3 ʔu.3
Jinping: nu.3
Thai Trang: nu.6
Hua Bin Tay: nu.6
Thai Den: ʔu.4
Nghe An: ʔu.4
Written Thai: hna:.C ʔɔk
Bangkok: na.3 ʔɔk.2
Korat: na.3 ʔok.5
Songkhla: na.5 ʔɔk.9
Chiangmai: na.3 ʔok.7
Banna: tau.3 num.2
Khuen: na.6 ʔɔk.1
Jinghong: tau.5 num.2
Wuding: ʔu.3
Jinsha: mie.6
Taunggyi: na.4 ʔok.1
Hsipaw: tau.4 nom.1
Dehong: lɛn.1
Mangshi: ʔu.1 tau.3
Aiton: cu.3
Word: breast
Liujiang: ne.5
Menglian: tâu.3 ʔu.4
Written Thai: nɔm.A
Bangkok: nom.1
Korat: nom.2
Banna: tau.3 num.2
Khuen: ʔui.3
Jinghong: tau.5 num.2
Taunggyi: nom.1
Hsipaw: tau.4 nom.1
Mangshi: ʔu.1 tau.3
Word: burn tr.
Saek: phraw.212
Cao Ban Tai: cut.5
Inh: dɛ:t.3
Debao: cɔ:ŋ.5
Daxin: phe:ŋ.6
Longzhou: puŋ.1
Wenma: phǝu.2
Yanshan: daŋ.1
Lao Cai Tai: daŋ.5 (fi.1)
Fengshan: šɔm.6
Qiubei: çǝt.7
Qinzhou: ćuŋ.5
Lianshan: pjau.1
Liujiang: co.5
Donglan: çut.7
Douan: la:k.10
Pingguo: çɨt.7
Tiandong: çit.7
Lao: phaw.2 mai.4
Thai Trang: het.4 mai.6
Hua Bin Tay: het.4 mai.5
Thai Den: cut.1
Nghe An: cu:t.5
Written Thai: phaw.A
Bangkok: phau.2
Korat: phau.1
Songkhla: phau.1
Chiangmai: mai.5
Banna: mai.3
Khuen: phau.3
Jinsha: pau.1
Taunggyi: phau.3
Hsipaw: cut.2 fai.1
Dehong: mai.3
Aiton: sɔt.1
Word: claw(nail)
Saek: li:p.53
Cao Ban Tai: ki:p.1
Inh: lɛ:p.4
Debao: lɔ:p.8
Daxin: le:p.8
Longzhou: li:p.8 mɨ.2
Wenma: lɛ.2
Yanshan: liap.8
Lao Cai Tai: δi:t.5
Fengshan: lit.2 fɨŋ.2
Qiubei: ɵip.8
Qinzhou: lip.7
Lianshan: jip.8
Liujiang: hip.8
Donglan: lip.8
Douan: rip.8
Pingguo: rit.8
Tiandong: lit.8
Lao: lep.7 mɨǝ.5
Menglian: nep.8
Yuanyang: lim.4
Maguan: lit.8
Luchun: nâ.3
Yuanjiang: lɛt.8
Jinping: lep.8
Thai Trang: lup.4
Hua Bin Tay: lep.4
Thai Den: le:p.4
Nghe An: le:p.4
Written Thai: leʔb
Bangkok: lep.4
Korat: lep.4
Songkhla: lɛp.4
Chiangmai: lep.6
Banna: lep.8
Khuen: lɛp.5
Jinghong: lep.8
Wuding: liŋ.4
Jinsha: lie.5
Taunggyi: nep.5
Hsipaw: nep.5
Dehong: leu.4 mɨ.2
Mangshi: ka:p.9
Aiton: lip.1
Word: cloud
Saek: me:k.53
Cao Ban Tai: pha.5 va.4
Inh: pha.5
Debao: wǝn.2 pha.3
Daxin: pha.3
Longzhou: pha.3 faʔ.4
Wenma: muä.5 (?)
Yanshan: phat.7 fa.4
Lao Cai Tai: vɨǝ.5
Fengshan: vɨa.3
Qiubei: ɣu.3
Qinzhou: phü.3
Lianshan: hu.3
Liujiang: hu.3
Donglan: wu.3
Douan: hu.3
Pingguo: fɨ.3
Tiandong: fia.3
Lao: mek.4
Menglian: mɔk.9 mǝi.1
Yuanyang: fa.3
Maguan: fa.3
Luchun: fâ.3
Yuanjiang: fa.3
Jinping: fa.3
Thai Trang: tɔn.5 xa.3
Hua Bin Tay: fa.5
Thai Den: pa.5
Nghe An: fa.5
Written Thai: me:gh
Bangkok: me:k.3
Korat: me:k.4
Songkhla: me:k.4
Chiangmai: me:k.4
Banna: fa.3
Khuen: me:k.4
Jinghong: fa.3
Wuding: fa.3
Jinsha: fa.3
Taunggyi: pha.5 sau.4
Hsipaw: mɔ:k.2 fa.5
Dehong: mɔk.9
Mangshi: mɔk.9
Aiton: pha.3
Word: cold
Saek: se:ŋ.212
Cao Ban Tai: je:n.3
Inh: da:ŋ.5
Debao: kat.7
Daxin: kat.7
Longzhou: kat.7
Wenma: kɛ.4
Yanshan: ćhit.7
Lao Cai Tai: cat.5
Fengshan: šeŋ.4
Qiubei: ćiat.7
Qinzhou: ćip.7
Lianshan: kjät.7
Liujiang: kwat.7
Donglan: kjot.7
Douan: kjat.7
Pingguo: kjot.7
Tiandong: ćot.7
Lao: na:w.1
Menglian: kât.10
Yuanyang: kat.7
Maguan: kat.7
Luchun: ka.3
Yuanjiang: kat.7
Jinping: xɨm.2
Thai Trang: na:u.1
Hua Bin Tay: zen.1
Thai Den: na:u.5
Nghe An: zen.1
Written Thai: hna:w.A
Bangkok: na:u.5
Korat: na:u.1
Songkhla: jen.3
Chiangmai: jen.2
Banna: na:u.1
Khuen: kat.1
Jinghong: kat.7
Wuding: kat.7
Jinsha: nau.1
Taunggyi: kat.1
Hsipaw: kat.1
Dehong: kat.7
Mangshi: kat.7
Aiton: kat.1
zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-deh,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-lun,zht-lct,zht-fen,zht-lao,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-mgn,zht-wrt,zht-bkk,zht-khu,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-qiu,zht-dou,zht-tia,zht-mln,zht-lcn,zht-yhg,zht-jhg,zht-wdg,zht-msh,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-liu,zht-mln,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-tya,zht-hsi,zht-msh,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,zht-sae,zht-cbt,zht-inh,zht-deb,zht-dax,zht-lun,zht-wen,zht-yan,zht-lct,zht-fen,zht-qiu,zht-qin,zht-lia,zht-liu,zht-don,zht-dou,zht-png,zht-tia,zht-lao,zht-mln,zht-yyg,zht-mgn,zht-lcn,zht-yhg,zht-jpn,zht-tht,zht-thb,zht-den,zht-nge,zht-wrt,zht-bkk,zht-kor,zht-skl,zht-chm,zht-sip,zht-khu,zht-jhg,zht-wdg,zht-jin,zht-tya,zht-hsi,zht-deh,zht-msh,zht-ato,
Total of 141 record 8 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
50577324999
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov