Change viewing parameters
Select another database

Chinese characters :

Search within this database
Character:
Modern (Beijing) reading: zuò
Preclassic Old Chinese: ʒ́(h)ōjs
Classic Old Chinese: ʒ(h)wājh
Western Han Chinese: ʒ(h)wājh
Eastern Han Chinese: ʒ(h)wǟh
Early Postclassic Chinese: ʒ(h)wā̀
Middle Postclassic Chinese: ʒ(h)wā̀
Late Postclassic Chinese: ʒ(h)wā̀
Middle Chinese: ʒwầ
English meaning : seat; platform, court [Wei]
Russian meaning[s]: 1) сиденье, место, кресло; трон; 2) подставка, платформа; 3) счетный суффикс больших предметов: зданий, гор, лесов, городов, мостов и т. п.
Comments: A derivate from 坐 *ʒ́ōjʔ 'to sit' (q.v.).
Dialectal data: Dialectal data
Radical: 53
Four-angle index: 284
Vietnamese reading: tòa
bigchina-reading,bigchina-ochn,bigchina-cchn,bigchina-wchn,bigchina-echn,bigchina-epchn,bigchina-mpchn,bigchina-lpchn,bigchina-mchn,bigchina-meaning,bigchina-oshanin,bigchina-comment,bigchina-doc,bigchina-radical,bigchina-oshval,bigchina-viet,

Search within this database


Chinese Dialects :

Search within this database
Number: 924
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 果合一上果從
ZIHUI: 1654 0273
Beijing: cuo 3
Jinan: cuǝ 3
Xi'an: cuo 3
Taiyuan: cuǝ 3
Hankou: co 3
Chengdu: co 3
Yangzhou: co 3
Suzhou: zǝu 32
Wenzhou: zo 32
Changsha: co 31
Shuangfeng: ʒû 32
Nanchang: cho 32
Meixian: chɔ 3
Guangzhou: čɔ 32
Xiamen: co 32
Chaozhou: co 32
Fuzhou: cɔ 32
Shanghai: zou 32
Zhongyuan yinyun: cuo 3
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

Search within this database

Select another database
Change viewing parameters
Total pages generatedPages generated by this script
1822291039135
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov