Change viewing parameters
Select another database

Tsezian etymology :

Search within this database
Proto-Tsezian: *ħɔ̃j A
North Caucasian etymology: North Caucasian etymology
Meaning: blood
Tsezi: e
Ginukh: ijo
Khvarshi: ĩq̇ʷa
Inkhokvari: ẽq̇o
Bezhta: hẽ
Gunzib: hãj
Comments: The PTs paradigm must be reconstructed as *ħɔ̃j, *ħẽjɔ-. This is reflected directly in Gunz. hãj (Nakh. hɔ̃j), hĩja- (PGB *hɔ̃j, *hẽjV-), while already in Bezht. the vowel grade of the oblique base has penetrated into the direct one: hẽ, hẽja-. The same process had taken place in PTsKh where we have to reconstruct *ʔẽj (cf.Tsez. ʔe, ʔeje-). The Khvarsh. and Inkh. forms contain a strange suffixed -q̇ʷa (-q̇o), but must be obviously related to the same root.
cezet-prnum,cezet-meaning,cezet-cez,cezet-gin,cezet-khv,cezet-inh,cezet-bzt,cezet-gnz,cezet-comment,

Search within this database


North Caucasian etymology :

Search within this database
Proto-North Caucasian: *hwĕʔnV
Sino-Caucasian etymology: Sino-Caucasian etymology
Meaning: blood
Proto-Avaro-Andian: *ħinHi
Proto-Tsezian: *ħɔ̃j A
Proto-Lak: uI
Proto-Dargwa: *ħi
Proto-Lezghian: *ʔäʔ
Notes: Reconstructed for the PEC level. Correspondences are regular.
caucet-prnum,caucet-meaning,caucet-aand,caucet-cez,caucet-lak,caucet-darg,caucet-lezg,caucet-comment,

Search within this database


Avar-Andian etymology :

Search within this database
Protoform: *ħinHi
North Caucasian etymology: North Caucasian etymology
Meaning: 1 blood 2 meat
Avar: han 2
Chadakolob: han 2
Andian language: hin 1
Akhvakh: hini 1
Comments: Av. paradigm B or C (gen. haná-l). Cf. also Akhv. Ratl., Tl.,Tseg. hĩ.
aandet-prnum,aandet-meaning,aandet-ava,aandet-avc,aandet-and,aandet-akv,aandet-comment,

Search within this database


Lak etymology :

Search within this database
Lak root: uI
North Caucasian etymology: North Caucasian etymology
Meaning: blood
Lak form: uI(t:u)
Comments: 3d class. The obl. base uI-t:u- is sometimes used as direct.
laket-prnum,laket-meaning,laket-lak,laket-comment,

Search within this database


Dargwa etymology :

Search within this database
Proto-Dargwa: *ħi
North Caucasian etymology: North Caucasian etymology
Meaning: blood
Akusha: ħi
Comments: Cf. also Ur., Kad. ħi, Tsud., Kharb. ħe etc.
darget-prnum,darget-meaning,darget-drg,darget-comment,

Search within this database


Lezghian etymology :

Search within this database
Proto-Lezghian: *ʔäʔ
North Caucasian etymology: North Caucasian etymology
Meaning: blood
Lezghian: iwi
Tabasaran: ifi
Agul:
Rutul: äbir
Tsakhur: eb
Comment: The single root is preserved only in Agul. Other languages reflect PL compounds with *ʎ:wij or *ṗij q.v.
lezget-prnum,lezget-meaning,lezget-lzg,lezget-tab,lezget-agu,lezget-rut,lezget-cak,lezget-comment,

Search within this database


Sino-Caucasian etymology :

Search within this database
Proto-Sino-Caucasian: *hwĭʔnV
Meaning: blood
Borean etymology: Borean etymology
North Caucasian: *hwĕʔnV
Sino-Tibetan: *ʔʷīj (s-)
Basque: *hune
Comments and references : HGC 18, NSC 54 *HwEnHV, WFR 71, LDC 17, BCD 37.
sccet-meaning,sccet-prnum,sccet-cauc,sccet-stib,sccet-basq,sccet-notes,

Search within this database


Sino-Tibetan etymology :

Search within this database
Proto-Sino-Tibetan: *ʔʷīj (s-)
Sino-Caucasian etymology: Sino-Caucasian etymology
Meaning: blood
Chinese: *swhīt blood.
Tibetan: yi spirit.
Burmese: swijh blood, LB *Sujx.
Kachin: sai2 blood.
Lushai: thi blood, KC *thi.
Lepcha: vi
Kiranti: *hì
Comments: Tsangla yi; BG: Dimasa thi, Garo anʔ-tśi, Bodo tǝ́y; Rawang śö; Trung čǝi1; Kanauri świ; Rgyarung -śi; Moshang tă-gri; Banpara a-dźi; Miri iyu; Vayu vi; Bahing hu-si; Digaro hǝroi~hrwei. Sh. 52, 135, 442; Ben. 51; Mat 181.
stibet-prnum,stibet-meaning,stibet-chin,stibet-tib,stibet-burm,stibet-kach,stibet-lush,stibet-lepcha,stibet-kir,stibet-comments,

Search within this database


Chinese characters :

Search within this database
Character:
Modern (Beijing) reading: xuè
Preclassic Old Chinese: swīt
Classic Old Chinese: w̥īt
Western Han Chinese: w̥jǝ̄t
Eastern Han Chinese: w̥iǝ̄t
Early Postclassic Chinese: hwiēt
Middle Postclassic Chinese: hwiēt
Late Postclassic Chinese: hwiēt
Middle Chinese: xwiet
English meaning : blood
Russian meaning[s]: 1) кровь; кровавый, окровавленный; кровопролитный; 2) кровное родство; кровный
Comments: Viet. also has tiết 'animal blood' - an archaic loan (with t- regularly representing OC *s-, which was already lost in MC).
Sino-Tibetan etymology: Sino-Tibetan etymology
Dialectal data: Dialectal data
Radical: 143
Four-angle index: 734
Karlgren code: 0410 a-c
Vietnamese reading: huyết
Jianchuan Bai: sua6
Dali Bai: sua6
Bijiang Bai: sua6
bigchina-reading,bigchina-ochn,bigchina-cchn,bigchina-wchn,bigchina-echn,bigchina-epchn,bigchina-mpchn,bigchina-lpchn,bigchina-mchn,bigchina-meaning,bigchina-oshanin,bigchina-comment,bigchina-stibet,bigchina-doc,bigchina-radical,bigchina-oshval,bigchina-karlgren,bigchina-viet,bigchina-jianchuan,bigchina-dali,bigchina-bijiang,

Search within this database


Chinese Dialects :

Search within this database
Number: 305
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 山合四入屑曉
ZIHUI: 5877 0366
Beijing: śie 2
Jinan: śie 11
Xi'an: śie 11
Taiyuan: śyǝʔ 41
Hankou: śie 12
Chengdu: śye 12
Yangzhou: śyǝʔ 4
Suzhou: śyôʔ 41
Wenzhou: śy 41
Changsha: śye 4
Shuangfeng: śyɛ 12
Nanchang: śyɔt 41
Meixian: hiat 41
Guangzhou: hyt 43
Xiamen: huiʔ 41; hueʔ 41; hiat 41 (lit.)
Chaozhou: hueʔ 41
Fuzhou: xieʔ 41
Shanghai: śyîʔ 4
Zhongyuan yinyun: xye 42
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

Search within this database


Kiranti etymology :

Search within this database
Proto-Kiranti: *hì
Sino-Tibetan etymology: Sino-Tibetan etymology
Meaning: blood
Sunwar: hu- in husi 'jit-ca 'to bleed'
Tulung: sisi (< <*se-si <*seŋ-hi "liver+blood"?)
Kaling: hi
Limbu: makkhī (māk- "black")
Dumi:
Kulung: hi
Yamphu: ha-ri
Comments: Toba 87 *hi.
kiret-prnum,kiret-meaning,kiret-sun,kiret-tul,kiret-kal,kiret-lim,kiret-dum,kiret-kul,kiret-yam,kiret-notes,

Search within this database


Limbu dictionary :

Search within this database
Entry: ma:khi
Kiranti etymology: Kiranti etymology
Grammar: n.
Meaning: blood.
limet-prnum,limet-pspeech,limet-meaning,

Search within this database


Dumi dictionary :

Search within this database
Entry: hi:
Kiränti etymology: Kiränti etymology
Grammar: n.
Meaning: blood
Nepali: ragat
Comments: cf. hi:lamdɨ, hi:tǝm.
dumet-prnum,dumet-pspeech,dumet-meaning,dumet-nepali,dumet-comments,

Search within this database


Kulung dictionary :

Search within this database
Entry: hi
Kiranti etymology: Kiranti etymology
Grammar: n.
Meaning: blood
Nepali: ragat.
kulet-prnum,kulet-pspeech,kulet-meaning,kulet-nepali,

Search within this database


Yamphu dictionary :

Search within this database
Entry: hari
Kiranti etymology: Kiranti etymology
Grammar: n.
Meaning: blood.
Nepali: ragat
yamet-prnum,yamet-pspeech,yamet-meaning,yamet-nepali,

Search within this database


Basque etymology :

Search within this database
Proto-Basque: *hune
Sino-Caucasian etymology: Sino-Caucasian etymology
Meaning: 1 marrow 2 pith 3 brain
Araban: uña 1, 2, 3
Bizkaian: un 1, 2, gar-un, gara-un, kara-un 3
Low Navarrese: hun 1, 2, 3
Salazarese: un 3
Lapurdian: huiñ 1, 2, (coastal) fuiñ 1, 2
Zuberoan: hün 1, 3, bür-hün 3
Roncalese: un 1, 3
Comments: This etymon competes with, and partially merges with *mune (q.v.), of distinct origin. Per Mitxelena (1961) and Trask (1995) Bsq *mune and *hune are "regional variants" of the same word, and suggest Schuchardt's derivation from Lat. fune- 'rope'. Since both words can coexist in the same dialect (e.g., BZK un 'marrow, pith' vs. muin 'germ, sprout'; SAL un-ak 'brains' vs. muña 'marrow, pith') we think the words are of distinct origin (PSC*hwĭʔnV, *mV̆́ɦnū, resp.), but there has been phonetic and semantic blending.
basqet-prnum,basqet-meaning,basqet-arb,basqet-bzk,basqet-bnv,basqet-sal,basqet-lab,basqet-zbr,basqet-rnc,basqet-comments,

Search within this database


Long-range etymologies :

Search within this database
Borean (approx.) : HVNV
Meaning : blood, breath
Eurasiatic : *HwinV
Sino-Caucasian : *hwĕʔnV
Austric : PAA *C-ha:m, Munda Kar. eńam 'blood'
Reference : Peiros 1989, 127.
globet-meaning,globet-nostr,globet-scc,globet-austr,globet-reference,

Search within this database


Nostratic etymology :

Search within this database
Eurasiatic: *HwinV
Meaning: to breathe
Borean: Borean
Altaic: *i̯ū̀ni (cf. also *i̯uńŋu 'breathe, smell')
Uralic: *ońV 'tame, quiet' (if 'quiet' is original); cf. also *wajŋe 'soul, breath'
Dravidian: *in- (Dolg. also lists SD *iŋku- 'abide')
Eskimo-Aleut: *uŋ-uma-
Chukchee-Kamchatkan: *'untǝ- to rest (cf. also *junĕs- to live)
References: (МССНЯ 340, ОСНЯ 1, 261); (ND 139a *ʡiN(V)qV - SD *iŋku, TM and Eg. ʕnχ 'live').
nostret-meaning,nostret-prnum,nostret-alt,nostret-ura,nostret-drav,nostret-esk,nostret-chuk,nostret-reference,

Search within this database


Altaic etymology :

Search within this database
Proto-Altaic: *i̯ŭ̀ni
Nostratic: Nostratic
Meaning: to live, rest
Russian meaning: жить, отдыхать
Mongolian: *ün-ǯi-
Tungus-Manchu: *in-
Korean: *nūi
Japanese: *ìnǝ̀-tí
Comments: MKor. has a frequent initial vowel reduction.
altet-prnum,altet-meaning,altet-rusmean,altet-mong,altet-tung,altet-kor,altet-jap,altet-reference,

Search within this database


Mongolian etymology :

Search within this database
Proto-Mongolian: *ün-ǯi-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: to rest
Russian meaning: отдыхать
Middle Mongolian: unǯi-(gu) (SH)
Buriat: ünže- 'to spend a day'
monget-prnum,monget-meaning,monget-rusmean,monget-mmo,monget-bur,

Search within this database


Tungus etymology :

Search within this database
Proto-Tungus-Manchu: *in-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 to live 2 alive
Russian meaning: 1 жить 2 живой
Evenki: in- 1
Even: īn- 1
Negidal: īn- 1
Nanai: iŋ-kĩ 2
Oroch: ini 2
Udighe: inigi 2
Solon: inirge- 'to revive'
Comments: ТМС 1, 315.
tunget-prnum,tunget-meaning,tunget-rusmean,tunget-evk,tunget-evn,tunget-neg,tunget-nan,tunget-orc,tunget-ude,tunget-sol,tunget-reference,

Search within this database


Korean etymology :

Search within this database
Proto-Korean: *nūi
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: world, generation
Russian meaning: мир, поколение
Middle Korean: nūi
Comments: Nam 116.
koret-prnum,koret-meaning,koret-rusmean,koret-ako,koret-reference,

Search within this database


Japanese etymology :

Search within this database
Proto-Japanese: *ìnǝ̀-tí
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: life
Russian meaning: жизнь
Old Japanese: inoti
Middle Japanese: ìnòtí
Tokyo: ínochi
Kyoto: ìnóchì
Kagoshima: ìnóchì
Comments: JLTT 425. The word is obviously an old compound with *-tí 'spirit; blood'.
japet-prnum,japet-meaning,japet-rusmean,japet-ajp,japet-mjp,japet-tok,japet-kyo,japet-kag,japet-comments,

Search within this database


Uralic etymology :

Search within this database
Number: 681
Proto: *ońV
> Nostratic: > Nostratic
English meaning: tame, unbashful (animal)
German meaning: zahm, nicht scheu (Tier)
Saam (Lapp): vuodnjo- (Friis) 'leniorem, placidiorem fieri', vuonjâs -dnj- (N) 'tame, not shy, not afraid (of birds and girls)', vù͕.ò͕ńä̮s (S), vuo̯ńα̑s (Ko. P) 'zahm'
Khanty (Ostyak): åni̮ (Trj.) 'nicht scheu (einige Entenarten und Waldvögel)'
Nenets (Yurak): ŋij (O) 'zahm, nicht scheu'
Selkup: îînjeka (Ta.), îînje (Kar.) 'ruhig'
Janhunen's version: (75) *i6n'i6
Sammalahti's version: *i6n'i6
uralet-proto,uralet-prnum,uralet-meaning,uralet-germmean,uralet-saa,uralet-khn,uralet-nen,uralet-slk,uralet-janh,uralet-samm2,

Search within this database


Dravidian etymology :

Search within this database
Proto-Dravidian : *in-
Meaning : 1 to belch 2 to sigh
Nostratic etymology: Nostratic etymology
Proto-Telugu : *iŋk-
Proto-Gondi-Kui : *in-k-
Proto-North Dravidian : *in-G-
dravet-meaning,dravet-prnum,dravet-tel,dravet-gnd,dravet-ndr,

Search within this database


Telugu etymology :

Search within this database
Proto-Telugu : *iŋk-
Meaning : a sigh
Dravidian etymology: Dravidian etymology
Telugu : iŋkuva
Number in DED : 419
telet-meaning,telet-prnum,telet-tel_1,telet-dednum,

Search within this database


Gondwan etymology :

Search within this database
Proto-Gondi-Kui : *in-k-
Meaning : belch
Dravidian etymology: Dravidian etymology
Proto-Gondi : *ink-
gndet-meaning,gndet-prnum,gndet-gon,

Search within this database


Gondi etymology :

Search within this database
Proto-Gondi : *ink-
Meaning : belch
Gondwan etymology: Gondwan etymology
Maria Gondi : inka "a belch"
Maria Gondi (Smith) : inkawata "hiccough"
Number in DED : 419
Number in CVOTGD : 171
gonet-meaning,gonet-prnum,gonet-gondi_ma,gonet-gondi_lu_s,gonet-dednum,gonet-voc_num,

Search within this database


North Dravidian etymology :

Search within this database
Proto-North-Dravidian : *in-G-
Meaning : to cough
Dravidian etymology: Dravidian etymology
Kurukh : iū̃khnā
Malto : inqe
Additional forms : Also MLT inqrēse to force phlegm from the throat, hawk; inq-pūce hiccough.
Number in DED : 419
ndret-meaning,ndret-prnum,ndret-kur,ndret-mlt,ndret-addition,ndret-dednum,

Search within this database


Eskimo etymology :

Search within this database
Proto-Eskimo: *uŋ-uma-
Nostratic etymology: Nostratic etymology
Meaning: alive, heart
Russian meaning: живой, сердце
Proto-Yupik: *uŋuva- (-nt), *uŋuŋ-si-
Proto-Inupik: *uuma- (-ru-), *uumma-nt
Comments: The word 'heart' is a verbal noun with an instrumental suffix. The verb is formed with the perfective verbal affix *-(u)ma.
Comparative Eskimo Dictionary: 144
esqet-prnum,esqet-meaning,esqet-rmean,esqet-yup,esqet-inup,esqet-newcom,esqet-refer,

Search within this database


Yupik etymology :

Search within this database
Proto-Yupik: *uŋuva- (-nt), *uŋuŋ-si-
Eskimo etymology: Eskimo etymology
Meaning: alive 1, heart 2, (land) animal 3
Russian Meaning: живой 1, сердце 2, животное, зверь 3
Sirenik: uŋǝ́vaχ 1, uŋǝ́vatā́ 2
Chaplino: uŋúvalʁi (t) 1
Naukan: uŋúvan, //umuva- [Av.] 1
Alutiiq Alaskan Yupik: uŋuva- 1
Koniag (AAY): uŋu(w)an 2, AP uŋuŋsiq 3
Central Alaskan Yupik: uŋuva- 1, uŋuŋsiq 3 (esp. bear)
CAY Dialects: LI, NR, BB uŋuvan 2
Nunivak (Peripheral): uŋūɣạn*, uŋuvan 2
Norton Sound (Peripheral): uŋuvan 2
PAME: *ūmat 'heart'
Comparative Eskimo Dictionary: 376
yupet-prnum,yupet-mean,yupet-rmean,yupet-sir,yupet-chap,yupet-nauk,yupet-aay,yupet-koni,yupet-cay,yupet-cays,yupet-nun,yupet-nrts,yupet-pame,yupet-ced,

Search within this database


Inupik etymology :

Search within this database
Proto-Inupik: *uuma- (-ru-), *ụụmmą-nt
Eskimo etymology: Eskimo etymology
Meaning: alive 1, heart 2, animal 3
Russian meaning: живой 1, сердце 2, животное 3
Seward Peninsula Inupik: ūma- 1, ūman 2, ūmaruaq 3
SPI Dialects: Imaq úmarōq 1, úman 2, W ūmąn* (atik, atit) 2
North Alaskan Inupik: ūma- 1, ūmman 2
NAI Dialects: B, Ingl ūman* 2
Western Canadian Inupik: ūma- 1, ūmman 2
WCI Dialects: Cor, M ūman* 2
Eastern Canadian Inupik: ūma- 1, ūmmati 2, ūmajuq 3
Greenlandic Inupik: ūma- 1, ūmmat (ûmat*) 2, ūmašuq 3
Comparative Eskimo Dictionary: 377
inupet-prnum,inupet-meaning,inupet-rmean,inupet-spi,inupet-spis,inupet-nai,inupet-nais,inupet-wci,inupet-wcis,inupet-eci,inupet-gri,inupet-ced,

Search within this database


Chukchee-Kamchatkan etymology :

Search within this database
Proto-Chukchee-Kamchatkan: *'untǝ-
Nostratic etymology: Nostratic etymology
Meaning (Rus.): отдыхать; спокойный
Proto-Chukchee-Koryak: *untǝm-
Proto-Itelmen: *'unxtǝ- (~ *'o-)
kamet-prnum,kamet-meaning,kamet-chuk,kamet-itel,

Search within this database


Chukchee-Koryak etymology :

Search within this database
Proto-Chukchee-Koryak: *untǝm-
Chukchee-Kamchatkan etymology: Chukchee-Kamchatkan etymology
Meaning (Rus.): спокойный, смирный, тихий (неторопливый) 1, печальный 2, с толком 3
Chukchee: úntǝm- 1, 2, n-úntǝm-ɛw 3
Koryak: untǝm-
chuket-prnum,chuket-meaning,chuket-chu,chuket-kor,

Search within this database


Itelmen etymology :

Search within this database
Proto-Itelmen: *'unxtǝ- (~ *'o-)
Chukchee-Kamchatkan etymology: Chukchee-Kamchatkan etymology
Meaning (Rus.): отдыхать
West Itelmen: 'ońxt-ǝz
West Itelmen meaning: quiescere
West Itelmen meaning (Polish): odpoczywać
itelet-prnum,itelet-meaning,itelet-wit,itelet-witmea,itelet-witmep,

Search within this database


Austric etymology :

Search within this database
Proto-Austric: *hVm
Meaning: blood
Borean etymology: Borean etymology
Proto-Austroasiatic: *ha:m (cf. also *hǝ:m 'heart; breathe')
Austroasiatic meaning: blood
Munda parallels: Kar eńam
Miao-Yao parallels: MY *ncha:m.B
References: Ja 68, Peiros 1998, 159.
austr-meaning,austr-prnum,austr-aa,austr-aame,austr-mun,austr-myao,austr-bibl,

Search within this database


Austro-Asiatic etymology :

Search within this database
Proto-Austro-Asiatic: *ha:m
Meaning: blood
Austric etymology: Austric etymology
Presyllable: Cǝ-
Proto-Katuic: *ha:m
Proto-Bahnaric: *ha:m
Khmer: ʒha:m
Proto-Pearic: *ha:m.N
Proto-Vietic: *sa:mʔ
Proto-Monic: *him V?
Proto-Palaungic: *ha:m
Proto-Khmu: *ma:m
Khasi: sna:m
Proto-Aslian: *mahV:m
References: Kh 758, 802; VHL 303; S-116
aaet-meaning,aaet-prnum,aaet-prpr,aaet-kat,aaet-bah,aaet-kmr,aaet-pear,aaet-vim,aaet-mon,aaet-pawa,aaet-kmu,aaet-khasi,aaet-asli,aaet-bib,

Search within this database


Katuic etymology :

Search within this database
Proto-Katuic: *ha:m
Meaning: blood
Presyllable: ʔǝ-
Austro-Asiatic etymology: Austro-Asiatic etymology
Proto-West Katuic: *ha:m
Proto-East Katuic: *ha:m
References: P-102; TK5.62
katet-meaning,katet-prpr,katet-prnum,katet-wkat,katet-ekat,katet-bibref,

Search within this database


West Katuic etymology :

Search within this database
Proto-West Katuic: *ha:m
Meaning: blood
Presyllable: ʔǝ- / ʔǝN-
Katuic etymology: Katuic etymology
Bru Van Keu: ʔaha:m
Bru Van Keu meaning: blood
So: ʔaha:m.N
So meaning: blood
Bru: ʔǝha:m.N
Bru meaning: to bleed
Sou: ʔaha:m
Kui: ŋha:m.N
Kui meaning: blood
Kuay: ŋha:m.N
Kuay meaning: blood
Ngeu: ha:m.N
Ngeu meaning: blood
wkatet-meaning,wkatet-wpre,wkatet-prnum,wkatet-vkv,wkatet-vkvme,wkatet-so,wkatet-some,wkatet-bru,wkatet-brume,wkatet-sou,wkatet-kui,wkatet-kuime,wkatet-kuay,wkatet-kuayme,wkatet-ngeu,wkatet-nyeume,

Search within this database


East Katuic etymology :

Search within this database
Proto-East Katuic: *ha:m
Meaning: blood
Presyllable: ʔǝ-/hǝ-
Katuic etymology: Katuic etymology
Pakoh: ʔǝha:m
Pakoh meaning: blood
Taojh: aha:m
Taojh meaning: blood (PT-171)
Lao Katu: ʔaha:m
Lao Katu meaning: blood
Ngeq: ha:m
Ngeq meaning: blood
Kri: ha:m
Chatong: ha:m
Kantu dialects: ha:m
Triw: kaha:m
Dakkan dialects (1): kaha:m
Dakkan dialects (2): kǝha:m
Dakkan meaning: blood
Katu dialects (1): ʔaha:m
Katu dialects (2): ʔaha:m
Katu dialects (3): aha:m
Katu meaning: blood
ekatet-meaning,ekatet-epre,ekatet-prnum,ekatet-pak,ekatet-pakme,ekatet-tao,ekatet-taome,ekatet-lka,ekatet-lkame,ekatet-nge,ekatet-ngeme,ekatet-kr,ekatet-ct,ekatet-kntt,ekatet-tr,ekatet-dkl,ekatet-dkk,ekatet-dkme,ekatet-and,ekatet-hka,ekatet-hkv,ekatet-katme,

Search within this database


Bahnar etymology :

Search within this database
Proto-Bahnaric: *ha:m
Meaning: blood
Presyllable: Cǝ-
Austro-Asiatic etymology: Austro-Asiatic etymology
Bahnar: pha:m
Bahnar meaning: blood
Proto-North Bahnaric: *ha:m.T, mǝ-
Proto-South Bahnaric: *ha:m, Nǝ-
Proto-West Bahnaric: *ha:m, pǝ-
Proto-Northwest-Bahnaric: *ha:m, hǝ-
Harak: baha:m ? < W
References: PNB-37, SBS-61, JS-71, TB6.15
banet-meaning,banet-prpr,banet-prnum,banet-bah,banet-bahme,banet-nob,banet-sob,banet-web,banet-nwb,banet-har,banet-refer,

Search within this database


North Bahnaric etymology :

Search within this database
Proto-North-Bahnaric: *ha:m.T, mǝ-
Meaning: blood
Bahnaric etymology: Bahnaric etymology
Rengao form: mǝha:m.T
Rengao meaning: blood
Jeh form: pha:m.T < ? BAH
Jeh meaning: blood
Sedang form: mǝheam.T
Sedang meaning: blood
Hre form: mǝhim.T
Hre meaning: blood
Mo'dra: mǝha:m.T
Didra: mǝhiam.T
References: PNB-37, GS-97
nobet-meaning,nobet-prnum,nobet-ren,nobet-renme,nobet-jeh,nobet-jehme,nobet-sed,nobet-sedme,nobet-hre,nobet-hreme,nobet-modr,nobet-didr,nobet-refer,

Search within this database


South Bahnaric etymology :

Search within this database
Proto-South Bahnaric: *ha:m, Nǝ-
Meaning: blood
Bahnaric etymology: Bahnaric etymology
Chrau form: nha:m
Chrau meaning: blood
Stieng form: mha:m
Stieng meaning: blood
References: SBS-61
sobet-meaning,sobet-prnum,sobet-chr,sobet-chrme,sobet-sti,sobet-stime,sobet-refer,

Search within this database


West Bahnaric etymology :

Search within this database
Proto-West- Bahnaric: *ha:m, pǝ-
Meaning: blood
Bahnaric etymology: Bahnaric etymology
Jaru form: pha:m
Jaru meaning: blood
Lavi: piha:m
Juk: baha:m P?
Nhaheung form: pha:m
Nhaheung meaning: blood
Brao form: pha:m
Brao meaning: blood
References: JS-71
webet-meaning,webet-prnum,webet-jr,webet-jrme,webet-lve,webet-jk,webet-nha,webet-nhame,webet-brao,webet-brame,webet-refer,

Search within this database


North-West Bahnaric etymology :

Search within this database
Proto-North-West- Bahnaric: *ha:m, hǝ-
Meaning: blood
Bahnaric etymology: Bahnaric etymology
Tariang: ha:m
Kaseng: ʔǝha:m
Yaeh: ha:m
nwbet-meaning,nwbet-prnum,nwbet-tr,nwbet-ks,nwbet-yh,

Search within this database


Harak etymology :

Search within this database
Proto-Harak: *ha:m, Hǝ-
Meaning: blood
Bahnaric etymology: Bahnaric etymology
Harak: baha:m ? < W
haret-meaning,haret-prnum,haret-hr,

Search within this database


Khmer etymology :

Search within this database
Khmer: ʒha:m
Meaning: blood
Austro-Asiatic etymology: Austro-Asiatic etymology
Comments: JP derive the word from *ha:m to bleed
References: JP377
kmret-meaning,kmret-prnum,kmret-comm,kmret-ref,

Search within this database


Pearic etymology :

Search within this database
Proto-Pearic: *ha:m.N
Meaning: blood
Presyllable: mǝ-
Austro-Asiatic etymology: Austro-Asiatic etymology
Chong: mǝha:m.A
Chong meaning: blood
Song: mǝha:m.A
Song meaning: blood
Kasong: ha:m.B
Kasong meaning: blood
Samre: ha:m.C
Samre meaning: blood
Suoi Kompong: chi:ǝm
References: H-445: *-ha:m
pearet-meaning,pearet-prpr,pearet-prnum,pearet-chng,pearet-chngme,pearet-song,pearet-songme,pearet-kas,pearet-kasme,pearet-smr,pearet-smrme,pearet-skm,pearet-bib,

Search within this database


Viet-Muong etymology :

Search within this database
Proto-Viet-Muong: *sa:mʔ
Meaning: blood
Austro-Asiatic etymology: Austro-Asiatic etymology
Tum: sa:m.212
vimet-meaning,vimet-prnum,vimet-tum,

Search within this database


Monic etymology :

Search within this database
Proto-Monic: *him
Meaning: blood
Presyllable: cǝ-
Austro-Asiatic etymology: Austro-Asiatic etymology
Modern Mon: chiṃ
Old Mon: chim
Nyakur: sim.L
Nyakur meaning: blood
References: N137; S-116
monet-meaning,monet-prpr,monet-prnum,monet-word,monet-om,monet-tc,monet-tcme,monet-bib,

Search within this database


Palaung-Wa etymology :

Search within this database
Proto-Palaung-Wa: *ha:m, n-
Meaning: blood
Austro-Asiatic etymology: Austro-Asiatic etymology
Proto-Wa: *nam, s- // *ham, n-
Proto-Plang: *nham
Proto-De'ang: *nha:m
Riang: nam.1
Riang meaning: blood
Proto-Angku: *nha:m
Lamet: na:m.1 blood
Danaw: kǝnAn.4 blood ??
pawaet-meaning,pawaet-prnum,pawaet-prwa,pawaet-prpl,pawaet-prde,pawaet-riang,pawaet-rimeam,pawaet-pran,pawaet-lamet,pawaet-danaw,

Search within this database


Wa etymology :

Search within this database
Proto-Wa:
Meaning: blood
Palaung-Wa etymology: Palaung-Wa etymology
Paraok: nham
Paraok meaning: blood
Wa: nam
Wa meaning: blood
Ava: nham
Lawa: nham
Lawa meaning: blood
Um: hnam
Wa (dial.): hnam.1
Wa (dial.) meaning: blood
References: D-145: *hnam
prwaet-meaning,prwaet-prnum,prwaet-praok,prwaet-praokme,prwaet-meng,prwaet-mengme,prwaet-mas,prwaet-lawa,prwaet-lawame,prwaet-um,prwaet-gs,prwaet-gsme,prwaet-bib,

Search within this database


Plang etymology :

Search within this database
Proto-Plang: *nham
Meaning: blood
Palaung-Wa etymology: Palaung-Wa etymology
Bulang: nham.1
Bulang meaning: blood
Bulang-1: nam.55
Bulang-1 meaning: blood
Konto: nham.1
Konto meaning: blood
Samtao (Paulsen): nham.1
Samtao (Paulsen) meaning: blood
Samtao (Diffloth): nham.1
Samtao (Diffloth) meaning: blood
References: P-136: *nham.1
prplet-meaning,prplet-prnum,prplet-mane,prplet-manme,prplet-sbl,prplet-sblme,prplet-kont,prplet-kontme,prplet-sap,prplet-sapme,prplet-sad,prplet-sadme,prplet-bib,

Search within this database


De'ang etymology :

Search within this database
Proto-De'ang: *nha:m
Meaning: blood
Palaung-Wa etymology: Palaung-Wa etymology
De'ang: nha:m
De'ang-1: nha:m
De'ang-2: nha:m.2
Rumai: nham.412
prdeet-meaning,prdeet-prnum,prdeet-dea,prdeet-dea1,prdeet-dea3,prdeet-rum,

Search within this database


Angku etymology :

Search within this database
Proto-Angku: *nha:m
Meaning: blood
Palaung-Wa etymology: Palaung-Wa etymology
Pangpin: nham.51
Shuangdiang: nham.51
Gantang: nam.51 T??
Yongde: nam.51
Mang'an: nham.51
U: nam.2, sa-
Hu: nam.2
Huq: n nam.33
Khamet: na:m.31
Khme: nam.51
References: WW-272; S-117
pranet-meaning,pranet-prnum,pranet-phu,pranet-shj,pranet-ph2,pranet-yde,pranet-mnn,pranet-u,pranet-hu,pranet-huq,pranet-kme,pranet-kmq,pranet-bib,

Search within this database


Aslian etymology :

Search within this database
Proto-Aslian: *mahV:m
Austro-Asiatic etymology: Austro-Asiatic etymology
Meaning: blood
Semelai: maham
Semoq Beri: maham (B)
Kensiw: mǝhɨm
Jah-Hut: nihim
Semai: bhi:pm
asliet-prnum,asliet-meaning,asliet-sml,asliet-ber,asliet-ken,asliet-jah,asliet-smi,

Search within this database

Select another database
Change viewing parameters
Total pages generatedPages generated by this script
8946292414
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov