Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Sino-Tibetan etymology :

Search within this database
\data\sintib\stibet
Proto-Sino-Tibetan: *nă-
Meaning: thou, you
Chinese: *nhaʔ you, 爾 *nhejʔ you, 乃*nhǝ̄ʔ your.
Burmese: naŋ thou, LB *nhaŋ (cf. also nań thou (addressing a female)).
Kachin: naŋ1 thou.
Lushai: naŋ you, thou, KC *naŋ you.
Kiranti: *ʔìnä / *gìnä
Comments: BG: Garo naŋ-, Dimasa niŋ, Bodo nǝ́ŋ; Rawang na, Trung na2; Namsangia naŋ-ma; Moshang m-naŋ; Dhimal na; Chepang, Magari naŋ. Sh. 38, 118, 410, 430; Ben. 93.
stibet-meaning,stibet-chin,stibet-burm,stibet-kach,stibet-lush,stibet-kir,stibet-comments,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
2098375981
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov