Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 1536
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 山合三入月云
ZIHUI: 6390 0401
Beijing: ye 3
Jinan: ye 3
Xi'an: ye 11
Taiyuan: yǝʔ 41
Hankou: ye 12
Chengdu: ye 12
Yangzhou: yǝʔ 4
Suzhou: yôʔ 42
Wenzhou: ɦy 42
Changsha: ye 4
Shuangfeng: uɛ 12
Nanchang: yɔt 41
Meixian: jat 42
Guangzhou: jyt 42
Xiamen: uat 42
Chaozhou: uek 42
Fuzhou: ouʔ 42
Shanghai: yîʔ 42
Zhongyuan yinyun: ye 43
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
369617180393
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov