Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 667
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : A: 宕開三上養知; B: 宕開三平陽澄
ZIHUI: A: 7022 2271; B: 7022 2281
Beijing: A: c̣aŋ 2; B: c̣haŋ 12
Jinan: A: c̣aŋ 2; B: c̣haŋ 12
Xi'an: A: c̣aŋ 2; B: c̣haŋ 12
Taiyuan: A: ca_̃ 2; B: cha_̃ 1
Hankou: A: caŋ 2; B: chaŋ 12
Chengdu: A: caŋ 2; B: chaŋ 12
Yangzhou: A: câŋ 2; B: châŋ 12
Suzhou: A: caŋ 2; B: zaŋ 12
Wenzhou: A: ći 21; B: ʒ́i 12
Changsha: A: c̣an 2; B: c̣an 12
Shuangfeng: A: taŋ 2; B: daŋ 12
Nanchang: A: cɔŋ 2; B: chɔŋ 12
Meixian: A: cɔŋ 2; B: chɔŋ 12
Guangzhou: A: čö_ŋ 21; B: čhö_ŋ 12
Xiamen: A: tiɔŋ 2; B: tiɔŋ 12 (lit.); tŋ 12
Chaozhou: A: ciaŋ 21; B: tɨŋ 12
Fuzhou: A: tuɔŋ 2; B: tuɔŋ 12
Shanghai: A: zã 32; B: zã 32
Zhongyuan yinyun: A: čiaŋ 2; B: čhiaŋ 12
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
33082148815
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov