Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Chinese Dialects :

Search within this database
\data\china\doc
Number: 274
Chinese etymology: Chinese etymology
Character:
MC description : 效開一上皓精
ZIHUI: 2483 1333
Beijing: cau 2
Jinan: cɔ 2
Xi'an: cau 2
Taiyuan: cau 2
Hankou: cau 2
Chengdu: cau 2
Yangzhou: cɔ 2
Suzhou: cä 2
Wenzhou: cз 21
Changsha: cau 2
Shuangfeng: cǝ 2
Nanchang: cau 2
Meixian: cau 2
Guangzhou: čou 21
Xiamen: co 2
Chaozhou: ca 21
Fuzhou: cɔ 2 (lit.); chau 2
Shanghai: cɔ 3
Zhongyuan yinyun: cau 2
doc-charref,doc-character,doc-mcinfo,doc-zihui,doc-beijing,doc-jinan,doc-xian,doc-taiyuan,doc-hankou,doc-chengdu,doc-yangzhou,doc-suzhou,doc-wenzhou,doc-changsha,doc-shuangfeng,doc-nanchang,doc-meixian,doc-guangzhou,doc-xiamen,doc-chaozhou,doc-fuzhou,doc-shanghai,doc-zhongyuan,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
1596138801
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov