Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *čɨ̄p
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: branch
Russian meaning: ветка
Karakhanid: čɨp, čɨbɨq (MK)
Turkish: čɨbɨk, čubuk
Tatar: čɨbɨq [čɨbɨrqɨ 'lash']
Middle Turkic: čubuq (Sangl.)
Uzbek: čiviq
Uighur: čiviq
Azerbaidzhan: čubuG
Turkmen: čɨ̄bɨq
Khakassian: sɨmɨx
Shor: šɨmɨq
Oyrat: čɨbɨq
Chuvash: čъbъk 'lash'
Tuva: šɨvɨq
Tofalar: šɨbɨq
Kirghiz: čɨbɨq
Kazakh: šɨbɨq
Noghai: šɨbɨq
Bashkir: sɨbɨq
Balkar: čɨbɨq 'lash'
Gagauz: čɨbɨq
Karaim: cɨbuq, cubuq, čubuq 'lash'
Karakalpak: šɨbɨq
Kumyk: čubuq
Comments: EDT 393, 395, VEWT 106, TMN 3, 1059, Лексика 118-119, Егоров 320, Федотов 2, 403-404. Forms meaning 'lash' reflect a contamination with PT *čAbɨk 'lash' (v. sub *č`ḗbV).
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-chv,turcet-tuv,turcet-tof,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
432719
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov