Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *burčak
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: bean, pea
Russian meaning: бобы, горох
Old Turkic: burčaq (OUygh.)
Karakhanid: burčaq (MK)
Turkish: burčak
Tatar: borčaq
Middle Turkic: burčaq (Sangl.)
Uzbek: burčɔq
Uighur: počaq
Sary-Yughur: pɨrčaq
Turkmen: burčaq
Shor: mɨrčaq
Oyrat: mɨrčaq
Chuvash: pъʷrźa, pǝʷrźe
Kirghiz: [būrčaq < Mong.]
Kazakh: buršaq
Noghai: buršaq
Bashkir: borsaq
Balkar: burčaq
Gagauz: borčaq
Karaim: burčax
Karakalpak: buršaq
Kumyk: burčaq
Comments: EDT 357, VEWT 89, ЭСТЯ 2, 275-277. Turk. > WMong. burčag, Kalm. burcǝg (KW 62, see TMN 2, 281, Щербак 1997, 110). Chuv. > Mari pursa; Bulg. > Hung. borsó, see Gombocz 1912.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-sjg,turcet-trm,turcet-shr,turcet-alt,turcet-chv,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
803440324
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov