Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *jAk-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 to come near 2 near 3 to come near to each other, pass 3 good
Russian meaning: 1 приближаться 2 близкий 3 приближаться, подходить 4 хороший
Old Turkic: jaq- (OUygh.) 1, jaqɨn (OUygh.) 2, jaqɨš- (OUygh.) 3
Karakhanid: jaq- (MK, KB) 1, jaqɨn (MK) 2, jaqɨš- (MK) 3, jaχšɨ (MK) 4
Turkish: jakɨn 2, jakɨš- 3, jakšɨ 4
Tatar: jaqɨn 2, jaxšɨ 4
Middle Turkic: jaqɨn (MA) 2, jaχšɨ 4 (MA)
Uzbek: jaqin 2, jaxši 4
Uighur: jaq- 1, jeqin 2, jaqši 4
Sary-Yughur: jahGɨn 2, jaxš(i) 4
Azerbaidzhan: jaxɨn 2, jaxšɨ 4
Turkmen: jaq- 1, jaqɨ̄n 2, jaGšɨ 4
Khakassian: čaɣɨn 2, čaxsɨ 4
Tuva: čɨɣɨ̄ 'close to'
Tofalar: čɨ'xa- 'to press to'
Kirghiz: ǯaqɨn 2, ǯaqšɨ 4
Kazakh: žaqɨn 2, žaqsɨ 4
Noghai: jaqɨn 2, jaxšɨ 4
Bashkir: jaqɨn 2, jaqšɨ 4
Gagauz: jaqɨn 2, jaqɨš- 3
Karaim: jaqɨn 2, jaqšɨ 4
Karakalpak: žaqɨn 2, žaqsɨ 4
Salar: jaχɨn 2, jaχšɨ 4
Comments: VEWT 178, 180, EDT 896-9, 901, 904, 908-9, ЭСТЯ 4, 63-64, 81, 84, TMN 4, 179.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-sjg,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-tuv,turcet-tof,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-sal,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
2762425210
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov