Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *jɨlɨ-g
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: warm
Russian meaning: теплый
Old Turkic: jɨlɨɣ (OUygh.)
Karakhanid: jɨlɨɣ, ɨlɨɣ (MK)
Turkish: ɨlɨk
Tatar: ǯɨlɨ
Middle Turkic: ɨlɨq, jɨlɨq (Abush., Бор. Бад.)
Uzbek: iliq
Uighur: ilman
Sary-Yughur: ilɨɣ
Azerbaidzhan: ilɨG 'warmish'
Turkmen: jɨlɨ
Khakassian: čɨlɨɣ
Shor: čɨlɨ- (v.)
Oyrat: d́ɨlu
Yakut: sɨlās
Dolgan: hɨlās
Tuva: čɨlɨɣ
Tofalar: čɨlɨɣ
Kirghiz: ǯɨluu
Kazakh: žɨlɨ
Noghai: jɨlɨ
Bashkir: jɨlɨ
Balkar: žɨlɨ
Gagauz: ɨlɨ
Karaim: jɨlɨ
Karakalpak: žɨllɨ
Salar: jili
Kumyk: jɨlɨ
Comments: Derived from *jɨlɨ- 'to be warm'. See VEWT 200, EDT 919, 925, ЭСТЯ 4, 275-276, Лексика 21, Stachowski 118.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-sjg,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-jak,turcet-dolg,turcet-tuv,turcet-tof,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-sal,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
562422158
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov