Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *dɨrŋa-k
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: finger-nail, claw
Russian meaning: ноготь, коготь
Old Turkic: tɨrŋaq (OUygh.)
Karakhanid: tɨrŋaq (MK, KB)
Turkish: tɨrnak
Tatar: tɨrnaq
Middle Turkic: tɨrŋaq/tɨrŋaɣ (Sangl.)
Uzbek: tirnɔq
Uighur: tirnaq
Sary-Yughur: dǝrmaq
Azerbaidzhan: dɨrnaG
Turkmen: dɨrnaq
Khakassian: tɨrɣax
Shor: tɨrɣaq
Oyrat: tɨrGaq
Halaj: tɨrnaq
Chuvash: čǝrne
Yakut: tɨŋɨrax
Dolgan: tɨŋɨrak
Tuva: dɨrɣaq
Tofalar: dɨrɣaq 'comb'
Kirghiz: tɨrnaq
Kazakh: tɨrnaq
Noghai: tɨrnaq
Bashkir: tɨrnaq
Balkar: tɨrnaq
Gagauz: tɨrnaq
Karaim: tɨrnax
Karakalpak: tɨrnaq
Salar: ʒɨrna(:)χ
Kumyk: tɨrnaq
Comments: Derived from PT *dɨrŋa- 'to scratch, scrape'. See VEWT 465, 479, TMN 3, 200 (there are no reasons to postulate different roots here: we have obviously a case of a complicated behaviour of the medial -ŋ-); EDT 551, 549-50, ЭСТЯ III 345-349, Егоров 324, Дыбо 312, 323-325, Лексика 258, Stachowski 238.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-sjg,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-khal,turcet-chv,turcet-jak,turcet-dolg,turcet-tuv,turcet-tof,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-sal,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
2605235977
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov