Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Mongolian etymology :

Search within this database
\data\alt\monget
Proto-Mongolian: *(h)akawna
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: loon, diver, gull
Russian meaning: гагара, чайка
Written Mongolian: aqauna, aquuna (L 60), aɣa(ɣ)una
Khalkha: axūn, axūna
Buriat: axūna
Kalmuck: axūnǝ, aɣūnǝ
Comments: KW 3. Mong. > Oyr. aɣūna etc., Sib.-Tat. aɣun, aɣuɨn 'partridge, black-cock' (Тумашева КСТТ 97), Bar. aɣawɨn 'partridge' (ЯБТ 123).
monget-prnum,monget-meaning,monget-rusmean,monget-wmo,monget-hal,monget-bur,monget-kal,monget-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
213196222873
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov